NORSK DEL, GULLVEKTA

Danningsgang

 14 › 1 › 9 SETT SEKSJON SPøRSMÅL SØK NETTSTADSIDENE FØRRE NESTE
RESERVASJONAR Essay om danning 
– SAMLINGA

Danning: høgverdig oppseding; (grad av) finleik og kultur i tenke- og veremåte saman med gode kunnskapar. (Nynorskordboka). Ordet har ei samansett tyding der allmennkunnskaper, høveleg oppførsel og innsikt blir verdsette.

TAO SEARCH

Rette danninga kan stort sett gjere godt

Les gjerne samandraget før teksten

Ikonet "" i innhaldsoversynet og det farga ikonet "Veg" i teksten heng saman: Samandraga i stykke med slike finessar i, kan ein godt sjå gjennom før ein les i stykka. Å sjå gjennom samandraget før ein les teksten, kan også høve i dei fleste studium. Det kan spare tid og gi meir utbytte av innhaldet sett under eitt, og alt ettersom.

Meir om slikt: [Lenke (engelsk)]

Danning er høgverdig oppseding; (grad av) finleik og kultur i tenke- og veremåte saman med gode kunnskapar. (Nynorskordboka).

Ordet 'danning' har såleis ei samansett tyding. Allmennkunnskaper, kulturell oppførsel og innsikt blir skatta. God oppseding gjer danna, og danning fremmer kultur. På svensk heiter det bildning, av bilda, som kan omsettast med å skape eller forme bilde - som dessutan gagnar personlegdomsutviklinga. Danning i dag heng nøye samen med ein livslang utfaldingsprosess og tileigning av nyttige dugleikar.

Når vi vil forstå noko, kan vi lære å nærme oss sakene metodisk og grundig, lese fornuftig i utvalde bøker, ordne tankane greitt og aktivt, og formulere kunnig. Trening er tiltrengt, stort sett. Ein kan bruke slikt eit hovudopplegg for framgang til alt mogeleg. Det er ein grei veg som kan motverke mykje som er for dumt for menneske.

God forståing lyt ein også rydje veg for ved studiemetodikk og praktisk sans. Oppmuntring kan kanskje hjelpe. Tony Buzans mind mapsog studiesystemet han har formulert rundt det, kan sikkert gagne fleire. Det finst mange fine bøker der han skriv om slikt, og ved somme av universiteta i Europa held folk kurs kvart semester i slik studie- og notatteknikk.

No finst det også bøker om å skrive hovudoppgåver og semesteroppgåver. Dei går gjennom tekniske sider ved mangt, og korleis ein skal gripe an slike oppgåver som "gjer greie for og drøft . . . (eitt eller anna)". Dei ferdige utputta blir kraftig formalisert. Det er ikkje berre av det vonde -

No er det også slik at rett danning ikkje gjer nokon til petimeter (småpertentleg, opptatt av bagatellar). Enda om mykje av danninga i hovudfaget består i å bli pertentleg og akkurat med detaljar og tilvisingar, ligg mangt i danningsvegen høgare. Å ta seg av nurka på rette måten så dei trivast og ikkje noko går gale, ligg innanfor høgare danning enn petimeterdanninga (halvdanninga) rundt om. Å te seg vel ligg også jamt høgare, skulle eg meine. Kva som kan ligge i "å skikke seg flott" og leve godt er langt meir enn å mate seg. Jamfør Gampopa utvalet [Lenke].

I det som kjem, blir tilfang ifrå ei passeleg bok om hovudoppgåveskriving sett saman i nytt system. Sjå nærare inn i systemet: [Lenke]. Og les gjerne samandraget før essayet - det er "god butikk" for slik lesing, stort sett.

EinararDu lyt sjølv planlegge, ordne og rydje vekk for avhandlingsverksemda

Dette essayet kan du godt bruke til sjølvstudium—Enkel vareoppteljing av forventingar, sosiale og materielle vilkår no og då høyrer med. [Hs 5; Jf Hs 25]

Forskingsprosess går saman med skriveprosess i avhandlinga — Blant rammefaktorane får ønska og hovudinteressene dine mykje å seie når du skal velje tema for hovudoppgåva.

Gampopa
Gampopa (1079-1152) - Endra kunstverk

Danningspoeng av Gampopa: Lenke

Dei faglege føresetnadene dine blir også nokså avgjerande for resultatet - og samarbeidet med rettleiar og andre fagpersonar vil bli prega av viktige personlegdomstrekk hos dei eller deg - helst dei. [Jf Hs 12, 14-15]

Når du skal arbeide med hovudavhandlinga, er du din eigen arbeidsgivar . . . Det vil seie at du må sjølv planlegge, gjennomføre og vurdere det du gjer etter kvart—I mange periodar av forskingsgangen kjempar ein med kjensler, eigne og andres—Noko som er generelt formulert kan verke lite handfast for somme. Dei greier kanskje ikkje å knyte dei rette tankane til det, kan hende. [Jf Hs 15-16, 30, 21]

Mange studentspørsmål kjem av otte—Hald skrivebordet reint og vel stelt, ryd vekk "vegsperringane" og kom i hug at du på mange måtar er eit sentrum i di eiga verd - i di eiga merksemdsverd. Den tonar ut innanfrå. [Hs 11, 30] ¤

Du skal vere sakleg og halde deg til saka og ikkje gå laus på personar og eller ting som ligg utanfor det det gjeld—Sett ikkje i gang med noko før du veit om det blir godtatt. Elles kan du ende med å få stryk for avhandlinga fordi ho fell utanfor dei godtatte rammene der du er. [Hs 18, Jf Hs 22]

Dei logisk heilgyldige resonnementa kan ein berre trekke der alt er kjent. Og det blir nokså uinteressante konklusjonar—Den gode skriveprosessen kjem parallelt og integrert med forskingsprosessen. Det er ikkje slik at ein først gjennomfører forskinga, og så set seg ned og tar til å skrive avhandlinga. [Hs 23, 13]

ToararMykje tankeverksemd krev både ressursar og avgrensingar

HINDRINGAR og konfliktar påverkar humøret. [Hs 25]

Strev etter god nok samanheng, orden og system i det du skriv. Våg også å gå etter noko som er fruktbart og interessant for deg, og gå inn for oversiktleg og utførleg nok presentasjon. Ha objektiv vitskapleg haldning og løyn den ikkje. [Jf Hs 18-19]

"Heilskapen er der ikkje før siste lappen i dette lappeteppet er på plass. Og den lappen kan hamne nær sagt kor som helst." [Hs 14]

Kunnig rettleiing er særleg viktig. Sider ved den skal vi ta opp etter kvart. [Jf Hs 16] ¤

Det som får den rette prosessane i gang kan vere så lite og uferdig som det berre vil; dersom det får deg i gang er det storarta. Hovudsaka med andre menneske sine innlegg i dette er at dei oppmuntrar, stør eller hjelper eg til å klargjere dine eigne tankar. [Hs 29]

Sjølvstendig gransking fører også med seg at ein lyt undersøke kva for grenser som til vanleg blir sett for kva som er godtatt hovudavhandlingsforsking og kva som ikkje er det i faget og den institusjonen ein studerer ved. [Jf Hs 22]

"Utanfor deg, og ofte utanfor din eigen kontroll, ligg mange sjansar og avgrensingar. Tid, pengar og tilgang til materielle ressursar som kan hjelpe deg i arbeidet får ein heil del å seie." [Hs 15]

Å skrive har mange kreative sider. Lær av kreativitetsforskinga. Å framstille kreativitet som eit heller generelt persondrag er neppe fullgodt. Forsking om kreativitet syner at vi kan vere kreative på eitt eller fleire område og ikkje nødvendigvis på andre. Mykje kjem an på korleis læringsprosessane har gått for seg forut for "eltingane" og anna som fører til kreative puff og utputt. [Jf Hs 26]

"Creative ability is . . . a hard-earned prize." - R. Ochse. [Hs 26 ]

Det er det harde arbeidet og den grundige innsikta i eit emne som baner veg for kreativitet og problemløysing. [Hs 27]

Divergent (skapande) tenking kan ein trene opp innan visse grenser der det høver,. "Oppskrifta": Først kvesser ein telje-øksa (vitet) og så brukar ein den (løyser oppgåver godt).

Å kvesse øksa :

Sjølvinnsikt hjelper mang ein gong i dette arbeidet, men ikkje for alt, naturleg nok. Abraham Maslow meinte elles at forskaren lyt våge å sjå på seg sjølv som sitt viktigaste reiskap til å få kunnskap. Lær dermed deg sjølv å kjenne så du ser reinare utan grums og projiseringar og fotlenker (emotive knytingar til matarane er ei lenke). Sjølvinnsikt, høgde (oversyn) og nok fridom kan truleg hjelpe fram forsking av bra kaliber. Ein bør iallfall gå i spann med kjennskap til eigne sterke og mindre sterke sider. [Jf Hs 28-29]

Korleis ein høgg til :

  1. Opplev eller lev med eit problem.
  2. Definer og saml nok høgkvalitetsinformasjon om det. Ver nøyaktig.
  3. La det undermedvitne få jobbe med det i ei tid. Dette steget blir kalla inkubasjonsfasen. Gi ikkje opp eit problem for tidleg; gi "inkubasjonen" bra vilkår.
  4. Løysingar blir utvikla eller kjem fram.
  5. Vurder kvalitet og haldbarheit til ulike løysingar
  6. La ulike løysingar bli godtatt eller avviste inntil vidare.

[Jf Hs 27]

TreararForståing skal fram, ofte gjennom kontrasteringar

Å MEINE at arbeidet med hovudavhandlinga i hovudsak har med metodar å gjere, gir ei altfor avgrensa forståing av kva for oppgåver ein står overfor når forsking skal gjennomførast. [Hs 12]

Ein får "berre" mislike halvgjort arbeid om ein kan. [Med Bernard Gilpin] Og fridom gir vonleg meir ein éin sjanse til å betre seg. [Jf Albert Camus]

I eit nøtteskal (samandrag)

I SUM

  1. Planlegg, ordne og rydd vekk for studiet og skrivinga. Med andre ord: skap rom for det, ikkje berre tid for det, og tilpass andre forhold høveleg, dessutan.
  2. Tenk vel gjennom det meste på førehand, om ikkje alt.
  3. Presenter sakleg.

I EIT NØTTESKAL Rydd vekk så mykje anna du kan, så du får tenkt og presentert ting godt.

Essay om danning 
– SAMLINGA
Essay om danning - SLUTTBOLK

Essay om danning - LITTERATUR  

Gth: Mauch, James E. and Jack W. Birch: Guide to the Successful Thesis and Dissertation: A Handbook for Students and Faculty. 3. utg. rev. og utvida. Dekker. New York, 1993.

Hhb: Furuseth, Inter and Euris Larry Everett: Hovudoppgaven: Hvordan begynne - og fullføre. Tano Aschehoung. Oslo, 1997.

Howl: Fabb, Nigel and Alan Durant: How to Write Essays, Dissertations & Theses in Literary Studies. Longman. Harlow, 1993.

Hs: Jørgensen, Harald: Hovudoppgaven: Skikk og bruk i oppgavearbeidet. 2. utg. Novus. Oslo, 1993.

Hwe: Clanchy, Johm and Brigid Ballard: How to Write Essays: A Practical Guide for Students. Longman. Melbourne, 1992.

Osh: Rørvik, Harald: Om skriving av Hovudoppgåver. Avhandlingar - Pedagogikk. Psykologi. Sosiologi. 2. oppl. Universitetsforlaget. Bergen, 1976.

Ptw: Locke, Lawrence F., Waneen Wyrick Spirduso, Stephen J. Silberman: Proposals That Work: A Guide for Planning Dissertations and Grant Proposals. 3. utg. Sage. Newbury Park, 1993.

Rwr: Schench, Mary Jane: Read, Write, Revise: a Guide to Academic Writing. St. Martin's Press. New York, 1988.

Wts: Van Wagenen, R. Keith: Writing a Thesis: Substance and Style. Prentice Hall. Englewood Cliffs. 1991.

Essay om danning - OPP SETT ARKIVDEL NESTE

Essay om danning BRUK. Brukargaiden femner over forkortingar, bøker ordna etter forfattarar og bokstavkodar, design og navigering på nettstaden, søkeråd, tilvisingar og meir. [LENKE]
© 1999–2012, Tormod Kinnes [E-POST].  —  Ansvarsfråskriving: [LENKE]