Site Map
Swedish Proverbs and Sayings in English and Swedish
Section › 7   Set    Search  Previous Next

Reservations   Contents    

Swedish Proverbs and Sayings

Swedish proverbs are influenced by the people's history, the Bible and modern sources. They reflect at times the climate, conditions, and people high up north, and do it typically in terse ways, that is, by brief statements.

Below are over 200 Swedish proverbs so far.

❦❦❦❦

We praise in order to be praised in return.

Man berömmer för att bli berömd igen.

A stern creditor is [often] a poor payer.

En sträng krävare är [ofta] en slät betalare.

All are not men that wear trousers (some women are mannish and some men are womanish).
- De är inte alla karlar som bär byxor.

Many who kiss the child mean the nurse.

Man kysser barnet och menar amman.

I suspected this might happen, said the one that was kicked out.

Det ante mej, sa han som blev utsparkad.

We know others by ourselves, said the loafer about the lice.

På sej själv känner man andra, sa luffaren om lössen.

Let the other party be heard too (before you judge). (From Latin: Audiatur et altera pars).

Må även den andra parten höras.

We notice faults of others and easily forget our own.

Man märker andras fel och glömmer sina egna.

The damage of another is soon forgotten.

Annans skada glömmes snart.

Do not judge all you see, do not believe all you hear, do not do all you can, do not say all you know, do not eat all you have, let no one know what you have in your heart or in your wallet.

Döm ej allt du ser, Tro ej allt du hör, Gör ej allt du kan, Säg ej allt du vet, Förtär ej allt du har, Låt ingen veta vad du har i hjärtat eller pungen.

All are not virgins that carry wreaths. [i.e. bridal wreaths].

De är inte jungfrur alla som bär kransar [läs: brudkrona].

By being in front everywhere one may get a telling-off.

Allestädes framme får ofta näsbränna.

Alms do not decrease, going to church does not hinder. (One does not become poor by sharing with the poor, and there is time enough for duties even though one devotes some time to devotion.)

Allmosa minskar inte, kyrkogång hindrar inte.

Things are always rotten for me, said the farmer when they ran out of sacrament wine precisely when he wanted to go forward.

Alltid ska det va jäkligt för mej, sa bonden, när nattvardsvinet tog slut just när han skulle gå fram.

Seriousness and pleasure should thrive together.

Allvar och gamman trives gärna samman.

When the child is weened, the nurse is fired.

När barnet är avvant, får amman avsked.

Other times other customs [and manners].

Andra tider andra seder.

It is well to learn from the errors of others, since there is not time enough to make all of them by yourself.

Gott lära av andras fel, eftersom man inte hinner begå alla själv.

Pay back with the same coin (get even).

Betala med samma mynt.

Give equal in reply, answer according to the call.

Ge lika gott igen, ge svar på tal.

One does not accept praise from anybody.

Man tar inte emot beröm av vem som helst.

The waiting man gets the wind behind him (: success).

Bidande man får medvind.

The bee has a sting but honey too.

Biet har gadd men också honung.

Who proves too much proves ingenting.

Den som bevisar för mycket bevisar ingenting.

Recognize gladly great exploits, but wait a while first.

Erkänn gärna stordåd, men *-

Behind the mountain there are people too.

Bakom berget finns också folk.

Paid work progresses slowly.

Betalt arbete går långsamt.

The poorest payer is the best collector of his own credits.

Den sämste betalaren är den bäste indrivaren av sina egna fordringar.

The modest one gets nothing.

Den beskedlige får ingenting.

He gets a tailwind who bothers to wait.

Den får bör (medvind) som bida gitter.

Nothing beneath the sun is lasting.

Ingenting under solen är beständigt.

One talks against praise in order to hear it once again

Man säger emot beröm för att få höra det en gång till.

A successful writer has a good memory and hopes that others do not have it.

En lyckad berättare har gott minne och hoppas att andra inte har det.

A hardworking man is better than a crowd of loafers.

En arbetsam människa är bättre än en hop dagdrivare.

The perch has a good time, it drinks when it wants to [reads:when it pleases] - Abborren har goda dagar, han dricker när han vill [läs: när han behagar]

How long was Adam in Paradise? (one should be prepared that happy conditions won't last, or won't get prolonged).

Hur länge var Adam i paradiset?

Nobility follows the man.

Adelskap följer med mannen.

Nobility follows the man's line at a wedding.

Adelskap foljer manslinjen vid giftermål.

Lawyers and soldiers are the Devil's playmates.

Advokater och soldater är satans lekkamrater.

Big [legal] processes make well dressed lawyers and naked parties.

Stora processer gör välklädda advokater och nakna parter.

Fools and stubborn people make rich lawyers [through processes].

Dårar och envist folk gör rika advokater.

When a lawyer dies, the Devil follows him to his grave (like a relative).

När en advokat dör, följer fan honom till graven.

Business is business (and will not be mixed with feelings and charity).

Affär är affär.

A business is good, when both parties make a good bargain.

En affär är god, när båda parterna gör en god affär.

All days' evening is not come (No one knows what may happen before life is over; still, all hope is not lost).

Alla dagars afton är inte kommen.

You don't know what may happen before evening (before you die).

Du vet inte vad som kan hända innan aftonen.

Evening song with drinks: morning song with coughs.

Aftonsång med dryck, morgonsång med hosta.

The well-bred child chastizes itself (said when someone accidentally hurts himself or herself).

Snällt barn agar sig själv.

If we reject the chaff, we may easily lose the kernel.

Ratar man agnarna, kan man lätt gå miste om kärnan.

The is unnecessary to make a fuss of (make up to) any sort of thrash.

Det är onödigt krusa för alepinnar.

Alder fences don't last more than a year (Poor matierial results in nonlasting quality). - Gärdsgård av al håller inte mer än ett år; av dåligt material får man ohållbart arbete.

All is not for all.

Allt är inte för alla.

Not all who fold their hands, are praying. (watch out for hypocrites).

Alla ber inte som knäpper ihop händerna.

Where all limp, everybody thinks he walks straight.

När alla linkar, tror var och en att han går rätt.

Now the fairytale is over (the fun is over now).

Nu är sagan all.

It will once come to pass as the old goose quacked. [read: värpte] (heritage can be easily wasted).

Det blir fulle en gång --- som gamla gåsen varp [läs: värpte]).

Who is in front everywhere often gets a nose-burn.

Allestädes framme får ofta näsbränna.

Who is everywhere is nowhere.

Den som är allestädes är ingenstädes.

The public is an animal with many heads (and many different wills).

Allmogen är ett djur med många huvuden.

Charity does not lessen you, going to church does not hinder you. (One does not become poor by sharing with the poor, and there may be time enough for duties and chores even though one spends some time on sound devotions).

Allmosa minskar inte, kyrkogång hindrar inte.

Charity supports both the giver and receiver.

Allmosa är till fromma både för den som får och för den som ger.

Those who want to share the gains, shall also share the losses.

Den som vill vara med om vinsten får också kännas vid förlusten.

"It may come in handy," said the maid, she took the cradle along with her.

Alltid kan den bli bra till något, sa pigan, tog med sig vaggan.

Everything comes round.

Allting går igen.

Being serious and having a good time thrive together.

Allvar och gamman faller väl [läs: trives gärna] samman.

The joke is the weapon of the witty; being serious is the shield of the stupid (he needs it).

Skämtet är den kvickes vapen; allvaret är den dummes sköld.

The old have the calendar in their bodies (rheumatism predicts the weather like the old almanacs).

De gamla har almanackan i kroppen.

Old men carry the almanac in their bones.

Gubbar har almanackan i benen.

Amen [to the text], said the minister, he hit the old lady in the head with the New Testament. (.

Amen [på texten], sa prästen, slog käringen med lästen.

Many caress the child for the sake of the wet nurse.

Mången smeker barnet för ammans skull.

One kisses the child and means the nurse.

Man kysser barnet och menar amman.

When the child is weaned, they say goodbye to the nurse.

När barnet är avvant, får amman avsked.

Other times, other customs (and manners).

Andra tider andra seder.

Other years other hairs (old age brings grey hairs with it).

Andra år andra hår.

One is also to let the other party be heard (before sentencing - From Latin).

Må även den andra parten höras.

We note the faults of others and forget our own.

Man märker andras fel och glömmer sina egna.

The faults of others make no law (a wrong does not become correct because others have done the same crime or mistake. It is no help for a criminal that others have done the same things that he did).

Andras fel gör ingen lag (det hjälper inte den brottslige att andra har begått (samma brott).

The faults of others are the best teachers.

Andras fel lär bäst.

It's good to learn from the errors of others, since we don't have time to carry out all of them ourselves.

Gott lära av andras fel, eftersom man inte hinner begå alla själv.

Another's damage is soon forgotten.

Annans skada glömmes snart.

The cow of another has always a bigger udder.

Annans ko har alltid större juver.

It's an easy burden that another carries.

Lätt börda som en annan bär.

When the businessmen sleep, the ad works.

När affärsmännen sover, arbetar annonsen.

A nice face is the best letter of recommendation.

Ett gott ansikte är det bästa rekommendationsbrevet.

The appetite grows [reads: comes] while one eats; (French: L'appetit vient a mangeant).
- Aptiten växer [läs: kommer] medan man äter.

Nothing stimulates the appetite like little on the plate.

Ingenting retar aptiten så som litet på fatet.

We get tired of doing nothing.

Man blir trött av att gå och gora ingenting.

Who does not want to work in the heat, will have to starve in the cold.

Den som inte vill arbeta i värmen, han får hungra i kölden.

Work sweetens the sleep.

Arbete gör sömnen söt.

Anyone can tame a shrew but he who has her (for his wife).

Var och en kan tämja en argbigga utom den som har henne (till hustru).

Poverty and love are difficult to hide.

Armod och kärlek är svåra att dölja.

Where poverty comes in, love goes out.

Där armod går in, går kärlek ut.

Who waits for a heritage may have to wait long.

Den som väntar på arv kan få vänta länge.

The wails of heirs are halfway laughter.

Arvingars gråt är halvt skratt.

Who wants to have something good, will have to seek it where it is.

Den som vill ha något gott fär söka där det finns.

Who is insulted for a long time, finally loses his patience.

Den man länge skymfar mister slutligen talamodet.

Envy is the companion of great success.

Avund är lyckans följeslagare.

Envy is the truest form of flattery.

Avunden är den sannaste formen av smicker.

The poor man has none to envy him.

Den fattige har inga avandsmän.

Don't throw out the child with the bathwater (Don't indiscriminately discard the good along with the valueless.

Man ska inte kasta ut barnet med badvattnet.

Slander makes friends part.

Baktal gör vänneskillnad.

There would be no slanderers if none would listen to them.

Det funnes inga baktalare, om ingen ville höra på dem.

Undeserved curses don't bite a lot.

Oförtjänta bannor biter inte [mycket].

From children and fools we may hear the truth (they do not know how to feign).

Av barn och dårar får man höra sanningen.

The child is the father of the man (the child's oddities are found even when it has grown up). [A saying by William Wordsworth]

Barnet är mannens fader.

All are children (at the start).

Alla är barn.

Children travel from the heart to the heart (in that their mother carry them beneath her heart, and keeps them near afterwards).

Barn går från hjärtat och till hjärtat.

Give the white child so that the black child doesn't cry (don't be unfair to a stepchild).

Man ska ge det vita barnet så, att det svarta inte gråter (inte vara orättvis mot sina styvbarn).

From children old people arise (Children get old too, eventually).

Av barn blir också gammalt folk.

We have all been children (and should remember it when we judge the children's wilfulness, mistakes, and offences).

Vi har alla varit barn.

It's bad is to have many children and [too] little food.

Illa är att ha många barn och litet mat.

Many children and little food make thin smoerbroeds (sandwiches).

Många barn och liten mat gör tunna smörgåsar.

One should go out of the way for little children and drunks.

Små barn och fulla karlar ska man gå ur vägen för.

Only child, dear child.

Enda barn kärt barn.

Children's bread is hard to chew.

Barnabröd är hårdtuggat.

Childhood memories last long.

Barnaminnet är långt.

The child's bottom and April weather arre not to be trusted.

Barnrumpan och aprilvädret är inte att lita på.

Pitch and tar are the navy seaman's pride.

Beck och tjära är båtsmans ära.

That our hands show signs of our work, is nothing to be ashamed of.

Det är ingenting att skämmas för att händerna bär spår av ens arbete.

Pray and work (Latin: ora et labora).

Bed och arbeta.

Who cannot pray to God, let him go to sea (where he will learn soon enough to fear and pray in anguish or distress).

Den som inte kan bedja till Gud, han fare till sjöss.

Who has once deceived will ever be a suspect.

Den som en gång har bedragit är alltid misstänkt.

Take with you an onion to the funeral (to shed tears more easily).

Tag en lök med till begravningen.

When we all do as we please, all the food is eaten and all the girls will be maiden.
- När var behagar sitt, blir all mat äten och alla pigor flickor).

To get may rest on luck, to keep may rest on virtue.

Förvärva är tur, behålla är dygd.

What is well-known only seems to be testified.

Bekänd sak synest så god som vittnad.

The dogs in Lund bark.

Longa honga gö (Skånsk)

Behind the mountain are people too.

Bakom berget finns också folk.

Praise makes the good man better, blame makes the bad one worse.

Beröm gör den gode bättre, klander den onde värre.

Over-praise is a burden.

För mycket beröm är en börda.

Praise gets closer than blame.

Beröm är närgångnare än klander.

Praise is easier got than kept.

Beröm är lättare att få än behålla.

To praise is to assess (so we don't want to be praised by all and sundry).

Berömma är bedöma.

Don't sit among scoffers (do not socialize with such people).

Sitt inte där bespottare sitta.

Prepaid work is slow.

Betalt arbete går långsamt.

Seriousness and mildness ought to work in unison.

Allvar och mildhet bör vara forenade.

The bee without a sting collects no honey.

Gaddlöst bi samlar ingen honung.

A hard-working man is worth more than a crowd of loafers.

En arbetsam människa är bättre än en hop dagdrivare.

A bee does not touch a withered flower.

Ett bi rör inte vid en vissen blomma.

To the one who waits comes the tailwind at last.

Bidande man får medvind.

All cannot have the Bishop for uncle (so one has to try to make it on one's own, then).

Alla kan inte ha biskopen till morbror.

Many buy the bearskin before the bear is shot.

Många köper björnhuden innan björnen är skjuten.

Shoot the bear before you skin it.

Man ska få björnen förrän man flår honom.

Do not wake up the sleeping bear (refrain from saying or doing anything which may cause dangerous thoughts or awaken slumbering passions - let a settled dispute lie too).

Våck ej björn som sover.

It's no good to sprick the bear with a needle.

Det är inte gott att sticka björn med nål.

The bearskin does not bite (the dead one cannot do any damage).

Björnskinnet bits inte.

The tables are turned (the situation has changed).

Bladet har vänt sig.

We are esteemed and treated by the company we keep.

Man är ansedd och behandlad efter det umgange man väljer. PH

Who winks to the blind, does work in vain (it's no use to suggest things to those who don't understand).

Den som vinkar till den blinde, han gör fåfängt arbete.

When the blind one carries the lame one, both of them gets ahead (since the lame may direct where to go; two or more people with different weaknesses can at times help one another to good results.

När den blinde bär den lame, kommer de båda fram.

It goes off as when the blind fight (all wrong).

Det går som de blinda slåss.

Even a blind dove finds a grain of wheat at times.

Blind duva finner ock stundom ett vetekorn.

The older the buck gets, the harder his horns get (the older we get, the more stubborn we get).

Ju äldre bocken är, dess hårdare blir hornen.

Even after the accusation or rumour has been refuted, a suspicion nonetheless lingers.

Om anklagelsen eller rykttet har vederlagts, sitter ändå misstanken kwar.

In a good book the best is between the lines.

I en god bok står det bästa mellan raderna.

Manure and diligence makes the farmer rich.

Skit och flit gör bonden rik.

The farmer should be mightier than his land (having no more land than he can deal with).

Bonden ska vara mäktigare än sin jord.

Farmers are people too [so to say] (and should be treated decently).

Bönder är också folk [så att säga].

Long vouched for is not donated.

Länge borgat är icke givet.

No letters are good letters (bad news may arrive early enough anyway).

Inga brev är goda brev.

For the lack one thing, take another, whether better or worse.

Har man inte det ena, får man ta något annat, antingen sämre eller bättre.

For lack of hens the fox catches crows.

I brist på höns tar räven kråkor.

It has to be fixed one way or another.

Det får ordnas på ena eller andra sättet.

Bare is a brotherless behind (without support from relatives).

Bar är broderlös bak.

There is seldom cattle without some motley animals.

Sällan fähop utan brokigt nöt.

A tiny one seems arrogant (to compensate for a feeling of inferiority).

Småväxt man är högfärdig.

A bad reputation is seldom completely amiss.

Dåligt rykte är sällan utan grund.

There are more motley dogs than the priest's.

Det är fler brokiga hundar än prästens.

Peculiar people may show up anywhere. (t)

Säregna människor träffar man lite varstans.

It is the crime that causes the shame, and not the punishment (French).

Det är brottet som gör skammen och inte straffet).

Small wells are soon drained.

Små brunnar är snart östa.

The deepest well can also be drained.

Den djupaste brunnen kan också tömmas.

When the well is dry, we know what it's worth (we don't always realize and appreciate the value of a thing until we have lost it).

När brunnen är torr, vet man dess värde.

Who digs many wells doesn't get sweet water in all of them.

Den många brunnar gräver får inte gott vatten i alla.

Poor material yields poor results.

Dåligt material ger dåligt resultat.

Quickly dear and soon forgotten.

Brådkärt glömmes snart.

What was bought in a hurry may soon be regretted.

Brådköp ångerköp.

Premature purchase is repented.

Förhastat köp ångrar man.

There's no hurry, said the shoemaker, he had gruel with his awl.

Ingen brådska, sa skomakarn, åt välling med sylen.

The burnt child shuns the fire.

Bränt barn skyr elden.

Self-praise smells badly (or stinks).

Eget beröm luktar illa.

From damage one may get wiser.*

Av skadan blir man vis.

Don't scald your lips on another's soup (don't meddle a lot in the affairs of others).

Bränn inte dina läppar på andras soppa.

Don't get scaled by the gruel of another (don't meddle with what is not your business).

Bränn dig inte på annans välling.

We should not burn the light in both ends (don't shorten your life by excessive work and dissipations).

Man ska inte bränna ljuset i båda ändarna.

Hard bread does the cheek red.

Hårt bröd gör kinden röd.

A piece of bread in the pocket is better than a feather in the hat (what is needed for life is more important than outward show).

En bit bröd i fickan är bättre än en fjäder i hatten.

The ring of gold is never so red that it is not dispensed with for bread.

Guldringen är aldrig så röd att han ej går åt för bröd.

Who has much, he gets even more (Biblical)

Den mycket har, han fär ändå mera.

Where are breads in the desert? (where shall we get what we need where there is nothing?) Var taga bröd i öknen?.

Do not hang the bread basket too high (don't give the servants too little food).

Man ska inte hänga brödkorgen för högt.

Lack of bread [food] forces one to work.

Brödlösa driver till arbete.

A quarrel between brothers costs soul and life.

Brödrakiv går på själ och liv.

A brother's wrath is a devil's wrath.

Brödravrede djävulsvrede

If it weren't for my need to fill my belly, I would have gilded my arm (then I could have afforded some jewelry).

Hade jag inte min buk att fylla, skulle jag min arm förgylla (då hade jag råd till smycken).

The stomack is filled earlier than the eye.

Buken mättas förr än ögat.

Here there will be different buns, said the baker, he "sat down" (shit) on the bread shovel.

Här ska bli andra bullar, sa bagarn, sket [läs: satte sig] på brödspaden.

He who fears every bush, comes late to the wood. (he is poorly suited to something that fears its small discomforts).

Den som rädes för var buske, han kommer sent till skogs.

Who builds something, had better count two dollars for one (be prepared that prices will double).

Den som bygger ska räkna två riksdaler för en.

We should build with the stones we have (be content with the adequate means we have).
- Man får bygga med de stenar man har.

Don't build bigger houses than you may set roofs on.

Bygg ej större hus än du förmår lägga tak på.

  Contents  


Proverbs of Sweden, Swedish proverbs, Literature  

Interested in Swedish? There are about 500 Swedish proverbs in Swedish and Norwegian here: [Link]

Below are Swedish sources.

Anon. Svenske ordseder eller ordsagor. Stockholm: Anund Olufson, 1604. ⍽▢⍽ The first printed Swedish collection of proverbs. The publisher is unknown, but the work seems to derive from Peder Peders Låle's Danish collection of proverbs from 1515. The author of the Swedish edition might have been Johannes Bureus (1568-1652), the folkloristv Jöran Sahlgren writes in his preface to Svenska folkböcker, Vol. 8 (1956), in which the complete collection from 1604 is included, with word explanations.

Bengtson, Johan, saml. Svenska ordspråk, ordstäv, talesätt och väderleksrim. Göteborg: Ludw. Simonson, 1957. ⍽▢⍽ Upwards of 3,000 uncommented proverbs and proverbial sayings, with information about which Swedish county each was collected.

Furuland, Lars og Gunnel, saml. Barnens rim och ramsor, gåtor och ordspråk. Stockholm: Gidlunds förlag, 1983. ⍽▢⍽ About 90 illustrated pages with large print.

Hiertas Förlag. Den svenska ordspråksboken: Innehållande 3160 ordspråk. Stockholm: L J. Hiertas förlag, 1865. ⍽▢⍽ A neat source, containing 3,160 proverbs. There is a copy edition (facsimile) from 1979, published by Bokförlaget Redivida).

Holm, Pelle. Bevingade ord och andra stående uttryck och benämningar. Stockholm: Bonniers, 1939. ⍽▢⍽ Most of the book consists of winged words and sayings with comments, along with quotations. A few proverbs are included.

Holm, Pelle. Ordspråk och talesätt. Stockholm: Bonniers, 1975. ⍽▢⍽ Old and new proverbs and proverbial sayings and explanations go together in this very fine collection. 394 pages, estimatedly 8,000 - 10,000 proverbs.

Holm, Pelle. Ett ord i rättan tid och 3529 andra ordspråk och talesätt i urval. Stockholm: Bonniers, 1980. ⍽▢⍽ This illustrated book contains a selection of the proverbs in Holm's Ordspråk och talesätt (1975), with the same introduction. Quotation: "The ung wife helps an old husband to his grave." (p. 55)

Koch, Axel och Carl af Petersens. Östnordiska och latinska medeltidsordspråk: Peder Låles ordspråk och en motsvarande svensk samling utgivna för "Samfund til Udgivelse af gammel nordisk litteratur". I. Texter med inledning. København: Koch och Petersens, 1889-1894. ⍽▢⍽ Old works.

Landgren, G. A., saml. Ordspråk, sanna språk: 6500 bevingade ord ur folkets mun. Karlshamn: Sigfrid Flodins Förlag, 1889. ⍽▢⍽ A substantial selection.

Låle, Peder. Forndanska och latinska ordspråk: Peder Låles samling efter 1506 års upplaga med avvikande läsarter ur upplagorna av 1508 och 1515. København: Axel Koch och Carl af Petersens, 1890. ⍽▢⍽ Låle was Danish, and lived during the latter half of the 14th century. He wrote the first Danish collection of proverbs: 1,204 rhyming Latin maxims in verse with old Danish proverbs (in part equivalents) to go with the Latin. The text was published in Denmark in 1506, but the collection is older still. The oldest parts of the collection predate 1450, and are believed to stem from the middle of the 14th century. Parts of Laale's collection were translated into Swedish in the 1440s. An example: "Man scal ædhe pølsen men hwn ær warm (Eat the sausage while it is warm)."

Palmenfeldt, Ulf, red. Ordspråk i tiden - ur svenska folkets rika tradition och nyskapande fantasi. Stockholm: Sveriges Radios Förlag, 1991. ⍽▢⍽ About 1,500 proverbs and sayings - in part newly formed proverbial expressions and aphorisms.

Rhodin, Lars. Samling af Swenska Ordspråk, i ordning ställde efter alfabetet, med tillägg af någre utur Latinen och andre Språk, etc. Stockholm: Lars Rhodin, 1807. ⍽▢⍽ About 2,500 proverbs in A-Z order. ordtak, estimatedly. Fraktur typeface (Gothic letters) throughout makes for somewhat difficult reading.

Strøm, Fredrik. Svenska ordstäv. Stockholm: Prisma. New edition, 1987.

Ström, Fredrik. Svenska ordspråk. Stockholm: Bonniers förlag, 1929. Original title: "Svenskarna i sina ordspråk jämte sju tusen svenska ordspråk". ⍽▢⍽ An extensive collection (7,000 proverbs) without any explanations or comments. The proverbs are arranged into thirty thematic groups, like "About food and drink". Example: "When the heart weeps, the tears are for real."

Unsgaard, Bi. Mat och dryck i folkmun: Ordspråk, stäv och talesätt i urval. 2. upplag. Stockholm: Piccolo/LT förlag, 1982. ⍽▢⍽ About 300 proverbs sorted into twenty thematic groups and given a poetic touch by way of line breaks to mark the inherent rhymes in some proverbs.

Vide, Sten-Bertil. Ordspråk, ordstäv och talesätt från sydvästra Småland med inledning och kommentar. Lund: Landsmålarkivet i Lund/Gleerupska universitetsbokhandelns förlag, 1957. ⍽▢⍽ 2,807 proverbs and sayings with comments - from south-western Småland in the middling south of Sweden. Several hundred comparisons are added. The proverbs are sorted by key words. Thus, under the entry förstuga (hallway) we have: "When you speak of the trolls, they are in the hallway." A couple more proverbs speak of something similar or akin to it. (p. 53).

Wahlund, Per. Osed och ordsed: Det er 1234 oemotsägliga ordspråk och kärnfulla talesätt, hämtade ur sal. Hr. Christopher L. Grubbs Penu Proverbiale och här återgivna med förklaringar, kommentarer, ordlista samt andra gagnelige bihang. 2. utg. Stockholm: Natur och Kultur, 1988 (1964).⍽▢⍽ Here are old, Swedish proverbs collected by Christopher Larsson Grubb (1594-1681). The proverbs come in contemporary Swedish and are well explained. Example: "Who takes a troll for gold, keeps the troll when the gold is gone." (s. 30)." — One should understand that "troll" has other meanings than 'dangerous supernatural being living in isolated rocks, mountains, or caves'. Further, in some regions trolls look and behave like human beings. And that takes us to the dictionary's meaning of 'troll' as a spiteful, ill-willed, mean, naughty, unruly human that is difficult and perhaps harmful to deal with. Simpler put: "To marry a quarrelsome or spiteful guy for money backfires when the money is gone and you are stuck with her or him."

Harvesting the hay

Symbols, brackets, signs and text icons explained: (1) Text markers(2) Digesting.

Proverbs of Sweden, Swedish proverbs, To top    Section     Set    Next

Proverbs of Sweden, Swedish proverbs. User's Guide   ᴥ    Disclaimer 
© 2005–2019, Tormod Kinnes, MPhil [Email]