Norsk del, Gullvekta
Horoskop
Seksjon › 9 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Rembrandt: Philosopher in meditation, 1632. Modified section
Rembrandt: Philosopher in Meditation, 1632

Horoskop og astrologi

The . . . whole human life is hidden in the nine planets of a horoscope. [T. M. Rao, 2008:7]

Enten stemmer det, eller så stemmer det ikkje. Dr. Rao meiner om lag dette "Heile menneskelivet ligg løynd [kanskje i store drag] i "dei sju planetane" [Sola, månen og planetar til og med Saturn] og dei to måneknutane [Ketu og Rahu] i eit horoskop." Slik er det indiske astrologar ser det. Og om det ikkje stemmer, kan det vere det ikkje stemmer heilt, er berre tull og vas, eller kjem skeivt av garde, til dømes. Om det ikkje stemmer heilt, kan det vere det blir for grovkorna, som bilde i dårleg lys, for ufullstending basert, og så vidare. Det er mange skjer i sjøen. Ta det med ei klype salt utan å kaste barnet ut med vaskevatnet. Her er fleire grunnar til mykje varsemd:
  • Forsking fortel i kva grad påstanden til Dr. Rao er høveleg. Jamfør kva astrologar sa om ein massemordar ut frå fødselshoroskopen hans: Ein studie av Hans Eysenck.
  • Forer-effekten (Barnum-effekten) - som forklarer korleis folk flest gjerne vil oppfatte seg sjølve i eit godt lys, og tar til seg ulne, ganske generelle godord ifrå type-kavalkade som gode skildringar av seg sjølve. (Wikipedia, "Forer-effekten")
  • Horoskop fortel kanskje ikkje alt om det som løyner seg i individet, sidan eit individ er noko for seg sjølv, er unikt, mens derimot horoskop kviler på ulike type-teikningar i det heile - sett i samband med sol, måne og planetar, stjernebilde og hus -
  • Indisk astrologi tar ikkje med Uranus, Neptun og Pluto i kalkulasjonane. Hm.
  • Konformisering viskar ut og striglar fram ganske likearta åtferd ifrå barnehage, offentleg skole, nærligslivstilpassing og rollegang elles. Det blir med andre ord lite rom for å dyrke fram anna som verkar spesielt.

Ein skal klare å vise at horoskop har noko å fare med og ikkje er låke greier trass i feilkjelder som desse. Tar ein tak i biografiane til folk som gir inntrykk av å ha utfalda seg ut frå eigne premisser i eit langt liv (Maslows einarar skulle det), er det tenkeleg at mønster og sentrale hendingar blir skisserte i fødselshoroskopet og videreføringar av det. Slikt samanlikningsarbeid er det mogeleg å gjere, og resultata kan målast. Ved det hindrar ein kanskje at babyen blir kasta vekk med vaskevatnet, i den grad det finst nokon baby i det.

Og likevel, det er mogeleg å bli undertrykt, hundsa, og sjølv undertrykke så mykje at det innvendige i folk som utfaldar seg, ikkje er heilt, ikkje heilt helsesamt, osv. Psykoanalysen snakkar om forsvarsmekanismer, for eksempel. Dette seier at tilmed folk som yter klokt, ikkje treng å vere heilt greie innvendig, blant anna. Og konforme kan yte med skal rundt innvendig "sørpe" av ufullbyrde indre givnader, ekte interesser og anna som ikkje er modna; det kan vere av det gode; av det vonde, og noko imellom godt og vondt, for alt vi veit.

Djupare sett: Folk med god vilje, vilje til å gjere som godt kan vere, burde få utfalde seg lødig, og meir enn litegrann. Men vonde menneske kan godt haldast i taume i langdrag. Innelåsingar kan truleg høve dårlege. Men staffasje maktar venteleg ikkje å gjere dei likande i langdrag.

Det bringar oss til enda ein skilnad mellom vestleg og indisk astrologi. Vestlege horoskop har ikkje fokus på dei tretten stjernebilda, mens indisk astrologi har lite til overs for stjerneteikna, og opererer med tolv stjernebilde (det finst likevel tretten, sidan Slangeberaren er mellom). Det ser ut til at kunnskapen om stjernebilda (dei endrar seg med sekela) er mangelfull. For det første er dei opprissa mangekantar mellom utvalde stjerner på himmelen, og det at dei er uregelmessig forma mangekantar fører til vanskar når ein skal vurderere kva for stjerneteikn sola liksom lyser framfor i årssyklusane sine gjennom det beltet av stjerneteikn og "fiksstjerner" bakanfor det. Summa summarum: Det er tretten stjernebilde som sola går gjennom årleg, ikkje tolv, og det er nokså lite forstått korleis ein kan rekna tretten stjernebilde som "tolv stjernebilde, kvar med 30 gradars bogebreidde", for "slike dyr finst ikkje".

Rundt ein firedel av menneska har i det minste laus og brei tru på astrologi, skriv Jerome Lawrence (1977). Kort sagt verkar det som det er mange skjer i sjøen og eit lite stykke opp og fram til horoskopet ikkje gir galt fotfeste. ......... Bhrigu Samhita (Bhrigu-samlinga) er ei klassisk astrologioversyn frå vedisk æra (ca. 1500 - ca. 500 fvt). Bhrigu Samhita is a sourcebook of Hindu astrology, a classic from the Vedic period. The collection (Skt. samhita) deals with essential principles to determine the character, moral inclinations, fortunes and misfortunes in various walks of life - and also with prosperity and longevity of a person, and relatives. [Ibid, p. 7-8.] Indisk astrologi bruker også transittar for å seie på førehand kva for utkomme ditt og datt kan få. I det heile trur eg vi nærmar oss eit rotekte trøndersk utsyn her:

Han Erik hadde site i heradsstyret i 20 år og aldri sagt det grann. Ein dag tenkte ordføraren han skulle: - Det her eg ei vanskelig sak, sa han. - Du Erik som har vore med lengst av oss alle, må seie meininga di, så vi andre har noe å rette oss etter. Han Erik vrei seg: - Ja, det er meininga mi også at det her er ei vanskelig sak. Det kan seiast mye både for og imot. Ja, etter mi meining så er saka så vrien at det er best ikkje å ha noen meining. [Leirfall 1969:28]

ther it is true or it is not so. Hindu astrology posits that the position of the planets when a person is born co-determines his potential in life, if not fate. Now, carefully testing the various types of horoscopes may help in determining how accurate, valid and significant "planet maps" (read: horoscopes) may be. And regardless of such rigorous tests, individualities escape type-formed patterning that planets and houses, signs and constellations form in a horoscope. That is because an individual is one of a kind, unique. That is how Carl Gustav Jung sees it, and many with him.

The "nine planets" mentioned above include Rahu and Ketu, that is, the North node and South node in their (proposed) constellations, and neither Uranus, Neptune, nor Pluto are considered (they were discovered only thousands of years after Vedic times (c. 1500 – c. 500 BCE).

Transits are used for predictions of specified outcomes of this and that.

Innhald


Horoskop, astrologi, litteratur  

Jerome, Lawrence. Astrologi – en bløff? Bergen: Universitetsforlaget, 1977.

Leirfall, Jon. Meierifesten. Sant og usant frå Trøndelag. Oslo: Samlaget, 1969.

Rao, T. M. Bhrigu Samhita. New Delhi: Hindology Books, 2008.

Horoskop, astrologi, opp Seksjon Sett Neste

Horoskop, astrologi BRUKARGAID: [Lenke]
© 2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]