NORSK DEL, GULLVEKTA

Utgangspunkt Universitetsavisa

 14 › 1 › 9 SETT SEKSJON SPøRSMÅL SØK NETTSTADSIDENE FØRRE NESTE
RESERVASJONAR Universitetsavisa, utgangspunkt 
– SAMLINGA GLOSSAR: YOGAORD

Frå kunsten å oppdra

Mor og barn
Det gjeld å ikkje gjere dei små sutrete.

Litt etter litt skal ein rette merksemda godt på "eget" inni seg, fortel Bhagavad Gita 6:25). Når ein klarer slikt godt nok, fokuserer ein ikkje om anna, og tenker nesten ikkje heller, fortel boka vidare same stad. Så godt skal det gå for den som mediterer, og meditasjon er ei høg form for kultur, skatta av mange. Ein skal verken la omsut eller medynk skade seg.

Høg kultur kan verke tanketom, og dei beste yogiane kan sitte i lange tider for seg sjølv utan å vise engasjement i noko som helst. Her snakkar vi om år og tiår, tilmed. Somme her på berget vil helst tru at å vise ein har fornuft og skolere den er vel så viktig. Kanskje det, men det er for seint å legge lokket på brønnen når fornufta er runnen ut og livsskuta står på grunn - kor no det kan bli forstått hen. Her har eg signalisert at høg og god kultur også har rom for å vise at ein har lagt lokket over brønnen - som mang ein eremitt kan ha gjort, også i europeisk kultur.

Alternativet til å vere trygg og kjekk nok har i seg noko uekte. Og det som ikkje er heilt ekte, kan hole ut gjævheita etter kvart. Beste oppsedinga hjelper til å få unge til å verke tanketomme etter kvart, men tanketomme på rette måtane - med fokus om seg sjølve.

Vanleg oppseding hjelper elles til å få mange gode barn meir og meir uavhengige, gjennom oppseding som gjer dei føre og sterke til det. Det er normalt ei utviklingsferd gjennom stadium. Vinket: "Bli aldri golvmatte for nokon."

Vil ein hauste frukter av høgkulturelle overleveringar, kan ein med fordel lære ein enkel og verksam meditasjonsteknikk, og kombinere bruken med daglege gjøremål. Kombinasjonen skal kunne gagne begge. No syner forsking at TM (Transcendental Meditasjon) har slike verknadar.

OPP

Grunntankar i Universitetsavisa i Trondheim

Å verke akademisk viss meier ned anna godt

I Universitetsavisa treng dei sikkert skolert gjetting attåt alt det andre - altså skolert gransking oppå uvisse. I hermeneutikk og heuristikk fungerer gjetting veldig bra iallfall. Ved kunnig handtering av tvil og uvisse kan forskaren rydde veg. Til dømes nådde Sigmund Freud opp til dette etter kvart. Det han gjorde og kom fram til, hadde nok ikkje hendt før. Han gjekk stega ifrå "avis-vissa", og resultata blei mange. Psykoanalysen og mykje anna kjem ifrå Freud, og mange grunndrag ved moderne psykologisk forståing av mennesket i tillegg.

Med andre ord: Høgare enn skråsikker visse ligg kanskje langt kommen gjetting. Som sagt, finnekunst, alias heuristikk, kviler på det same. (1)

Høg og god fridom som veks

1

Det kunne komme noko matnyttig ut att av filosofi og oss filosofane, og til slikt har vi greie setningar (knappe ytringar). (1)

Frå folkevisdommen kjem formuleringar, veremåtar og anna som hjelper dei som veks opp å vere høveleg frivole - mangt verdifullt i kulturen har slike røter. Mangt slags "kultur-tull" gjer etter kvart livet verdt å delta i i langdraget. (2)

2

Men på musikkskolen fekk noko rundt 40 % av studentane nervemedisin for å få seg gjennom eksamensstrida rundt år 2000. (3)

Homo ludens, det leikande menneske, høyrer ikkje med til nitriste. Han og ho kan halde løyar som Tondheimsartistar og mykje anna. Og god forskar skulle få høve til å gi flott underhaldning også.

Det gjeld å verne det bra før forfall og fant ramponerer. (4)

Filosofen skulle nå grunngitte meiningar med tida.

3

Du får det venteleg godt om du held deg behageleg alliert med naturen, også eigen natur. Kroppen er eit stykke menneskenatur, og maktar å ha gode vennar rundt seg i livet. Går det motsett veg i Trondheim under eitt? Urbanisering har løynde sider. Isolering, nervøsitet, framandgjering og tilstiving kan vere aber å slåss mot heilt generelt, ved å gå inn for motsatsane. Det er høveleg kulturelt. Der bør ein merke seg at deltakingskultur er langt betre enn tilskodarkultur dersom aktivitetane er brukbare, ikkje skadelege. Deltakaren er aktiv, tilskodaren er passiv, og pungar ofte ut ein heil del for å sjå andre briljere - og vere passivisert så lenge. Mykje anna rart og skeivt kan vekse i takt med kor feil det går, så som snodige halvidentifiseringa. "Vi vinn", ikkje "dei som spelar, vinn", og mykje anna. Sjå på sporten, ei forlysting som no verkar halvt oppeten av kolossal merkantilisme allereie, omgjerda av reklame og bistre tilhengarar.

Det er ikkje det at eg er imot stjerneidrett; eg har vore del av det "sirkuset" sjølv. Men vil ein gjere gagn, bruker ein ressursane på nok areal for idrett og hyggelege aktivitetar i nærmiljøet, der og slik det gagnar skikkeleg.

OPP

Bli alliert med det fine ved høgare artistfridom

1

Homo sapiens, vitaren mellom oss, har neppe nådd godt nok opp, om han ikkje kan leike i lag med kameratar av seg. (2)

Somme har overskott til å leike seg fram og inn gjennom livet. Vegen etter kvart blir nok å nå høgare enn homo sapiens, som vil vite kva som vel kan gjere livet, heimen og kvardagen verande og godt nok etter kvart, og til det frivole, men ikkje lusne mennesket. Homo ludens har overskott. Det kjem ut i form av skjemt, dikt, mange slags kulturytringar. God nok kultur gjer kvardagen kjekkare ved små drypp og vel så det.

2

Det skapande mennesket verkar tidvis langt høgare enn homo sapiens. Homo sapiens vil vite, og fattar at homo ludens kan ha makta å omsette hemmeleg kunnskap til moro og gaman saman. Til kultur for "alle".

3

Det er elles mykje ennui, livslede der forskarar går saman - men høgtståande forskarar kan klare leikfylte samgangar som høver. (6)

Kan sjefen leike med og raljere over seg sjølv, på vegner av flott egalitet? Mykje kjem an på det, særleg i heimen. Mykje godt endar dessutan i skolen.

Universitetsavisa, utgangspunkt 
– SAMLINGA
Universitetsavisa, utgangspunkt - SLUTTBOLK

Universitetsavisa, utgangspunkt - LITTERATUR  

Universitetsavisa, utgangspunkt - OPP SETT ARKIVDEL NESTE

Universitetsavisa, utgangspunkt BRUK. Brukargaiden femner over forkortingar, bøker ordna etter forfattarar og bokstavkodar, design og navigering på nettstaden, søkeråd, tilvisingar og meir. [LENKE]
© 1998–2012, Tormod Kinnes [E-POST].  —  Ansvarsfråskriving: [LENKE]