Norsk del, Gullvekta
Hakuin
Seksjon › 6   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ord

Reservasjonar    Innhald     

Hakuin
Hakuin (1685-1768). Frå eit sjølvportrett.

Hakuin

Hakuin Ekaku (1686–1768) tilhøyrer Rinzai Zen, og er ein av dei mest kjende zen-lærarane i Japan. Han står for streng trening med zengåter (koan) å løyse. Gåtene er for å vekke storleg tvil hos utøvarar, og for å teste framgang i andeleg utvikling.

Hakuin-ord

Nokon som har sett etter ein okse kan ein dag få gjennom-skode til den verkelege oksen. La oksegjeting vere det einaste du er opptatt av. Hald fram, hald fram, og samle deg om slik praksis etter at du har vakna på rett.

Someone who has been looking for an ox may one day see through to the real ox . . . Make ox herding your only concern. Go on and on, concentrate on practice after awakening. - Hakuin, 2006,10-11 abr.

Luksus og ære liknar draumar og blendverk.*

Luxury and honour are of a piece with dreams and phantasms. - Hakuin, 1963, 92

I song og dans er stemma til Lova (Dharma). • One's singing and one's dancing are the voice of Dharma

In singing and dancing is the voice of the Law. • One's singing and one's dancing are the voice of Dharma. - Hakuin, in Zazen Wasan

Dess betre du fattar, dess meir framgang får du!

The better you understand, the more you will progress! - Hakuin, 1963, 30

Ein dag skulle du oppgi liv og daude.

Some day you should abandon birth and death. - Hakuin, in Zazen Wasan.

Når du ser noko, så skin gjennom det -- Skin gjennom i alle ting med heile kroppen din.

When you see something, shine through it. -- In all things shine through with your whole body. - Hakuin, 2006, 11, 12)

Akkurat slik som ein vassfugl ikkje får våte vengar når han dukkar ned i vatnet, får vi ganske endefram halde fram med å meditere rett og vere varsame.

Just as a water bird does not get its wings wet when it goes into the water, so we must simply go on with our correct method of meditative discipline, being careful. - Hakuin, 1963, 60

Å sjå inn i seg sjølv skal ein ikkje gjere vilkårleg eller overhendig. Det er heilt avgjerande at ein varer seg høveleg i dette.

Introspection must not be arbitrarily or excessively indulged in. It is truly essential that proper care be taken in the matter. - Hakuin, 1963, 63

Når vi betraktar menneskets tilstand og forhold som eit heile, ser vi folk som ikkje har gjort seg fortent å bli født i himmelen men som heller ikkje har så dårleg karma at dei blir skyssa til dei [låge og] vonde rika. Dermed blir dei født i denne degenererte verda.*

When we consider the human condition as a whole, we see people who lack the merits to be born in heaven but at the same time do not possess the bad karma that will send them to the three evil realms, so that eventually they end up being born into this degenerate world. - Hakuin, 1963, 42

I eit gammalt hus der det bur ei einsleg kone, forfallen, utmagra og nær ved å døy av svolt, kjem ikkje nokon framand innom utan grunn, og heller ikkje når eigaren ikkje er til stades. Men når det ikkje er nokon som eig huset, bryt tjuvar seg inn og bruker det endatil som kvilestad; tiggarar gøymer seg i det og søv der; revar og kaninar kan renne omkring i det, og grevlingar kan gøyme seg der. Omflakkande ånder kan rope ut derifrå om dagen, og gjenferd stønne der - tusen mistenkelege ting, hundre gjenferdaktige former kan vere der - det kan i det heile bli grotteaktig bustad for gjengar av vonde vesen. Slik er det også med menneskekroppen.

In an old house, dwelt in only by an aged woman, decayed, emaciated, in extremity of weanness and starvation, even though the owner is absent, no stranger may enter it without reason. But when that house loses its owner, burglars break into and even rest there, beggars hide in it and sleep there, foxes and rabbits might run about inside it, badgers might hide in it. Wandering ghosts might cry out there in the day time and ghosts moan there, a thousand suspicious things, a hundred ghost-like forms might be there - altogether it might become the cave dwelling of crowds of evil beings. And so it is with a man's body. - Hakuin, 1963, 70

Dersom ein mann verken er redd for å leve eller døy, søker han ikkje Nirvana. For slike menn i slike stunder blir all fortid, notid og framtid samla i ein einaste tanke.

If a man has no fears about life or death there will be no seeking for Nirvana. At such times for such men all . . . of past, present and future become concentrated in one thought. - Hakuin, 1963, 95

Dyrk denne fine, observerande, skjelnande vitinga.

Cultivate this subtle, observing, discerning knowing - Hakuin, 2006, 14

Verkelege zen-lærarar er overlag få og vanskelege å finne.

Real teachers of Zen are extremely few and hard to find. - Hakuin, 2006, 15

Held du fram og tvilar uavlateleg, blir dette tvilsarbeidet ditt naturleg sameint og fast, og blir til ei samla tvilmasse. Om du berre held fram utan tilbakefall vil du sjå du er i ei verd av krystall (så å seie), der alt - hus og vogner, reiskap og ting - er som skuggar, som røyk. Når du verkeleg opnar auga slik, verkar det som eit ufatteleg rike finst, og likevel verkar det som om det også ikkje finst på eit vis. Det er då den vitande essensen trer fram for oss. (Attgiving, korta)

If you keep on doubting continuously . . . your effort will naturally become unified and solid, turning into a single mass of doubt . . . If you just keep going without falling back, you will feel that you are entering a crystal world; . . . houses and cars, . . . utensils and goods, all are . . . like shadows, like smoke. When you open your eyes clearly . . . an inconceivable realm appears that seems to exist, yet also seems not to exist in a way. This is called the time when the knowing essence becomes manifest. - Hakuin, 2006, 9

Det store Nirvana [er] fylt opp med fire grunneigenskapar (sjølv, reinleik, lykke og æve), og blir også kalla fatting av korleis kosmos eigentleg er av vesen.

Great nirvana [remains] replete with four attributes (self, purity, bliss, and eternity). It is also called knowing the essential nature of the cosmos. - Hakuin, 2006, 16

Det er betre å feste blikket på den verkelege lotusblomen enn å messe lotus-sutraen ein million gongar ["Million" er nok ein omtrentleg, poetisk uttrykksmåte her, og nok ikkje heilt nøyaktig.

It is better to set the gaze on the real Lotus Blossom than to intone the Lotus Sutra a million times. - Hakuin, 1963, 116, cf. 117

Vekk ei djup medkjensle-haldning.

Arouse an attitude of deep compassion. - Hakuin, 2006, 13

  Innhald  


Hakuin, Zen-buddhisme, Litteratur  

Hakuin Zenji. Selections from the 'The Embossed Tea Kettle'. Tr. Paul Crompton. London: George Allen and Unwin, 1986.

Hakuin Ekaku. "The Four Cognitions." In Albert Low. Hakuin on Kensho: The Four Ways of Knowing. London: Shambala, 2006.

Hoffmann, Yoel. Every End Exposed: The 100 Koans of Master Kido with the Answers of Hakuin - Zen. Brookline, MA: Autumn Press, 1977.

Shaw, R. D. M., tr. The Embossed Tea Kettle: Orate Gama and Other Works of Hakuin Zenji. London: George Allen and Unwin, 1963.

Waddell, Norman, tr. Beating the Cloth Drum: The Letters of Zen Master Hakuin. London: Shambhala, 2012.

Waddell, Norman. The Essential Teachings of Zen Master Hakuin. London: Shambhala, 1994.

Waddell, Norman, tr. Wild Ivy: The Spiritual Autobiography of Zen Master Hakuin. London: Shambhala, 2001.

Waddell, Norman. Zen Words for the Heart: Hakuin's Commentary on the Heart Sutra. London: Shambhala, 2013.

Yampolsky, Philip B., tr. The Zen Master Hakuin: Selected Writings. New York: Columbia University Press, 1971.

Hakuin, Zen-buddhisme, Buddhisme, opp    Seksjon     Sett    Neste

Hakuin, Zen-buddhisme, Buddhisme. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2014–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]