Norsk del, Gullvekta
Dogen
Seksjon › 6   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ord

Reservasjonar    Innhald     

Dogen watching the moon. Detail
Dogen ser på månen.

Dogen

Eihei Dogen (1200–53) blir også kalla Kigen Dogen, Joyo Dogen og Dogen Roshi (Roshi er 'lærar'). Han lærde frå seg ver-merksam-zen som han lærte i Kinia, og blei dernest zen-lærar heime i Japan. Påverknaden hans har vore sterk. Forma for zen har lærde frå seg, blir kalla Soto Zen i Japan og Ts'ao-Tung Ch'an i Kina.

Dogen fortel ein skal setje seg og meditere, og enda meir.

Ord av Dogen

Kan du ikkje finne sanninga der du er, kor ventar du å finne ho elles?"

If you cannot find the truth right where you are, where else do you expect to find it? - Dogen

Pass på uavlateleg.

Take continuous care. - Dogen

Gransk risen og sanden så ikkje risen blir kasta ut med sanden.

Examine the rice and sand so that rice is not thrown out with sand. - Dogen

Å sitje i meditasjonsstillinga er å komme bortanfor den djupaste og mest intime læra til Buddha-forfedrane . . . Sit i sinnets meditasjonsstilling.

To sit in the meditation posture is to transcend the deepest and most intimate teaching of the buddha ancestors . . . Sit in the mind's meditation posture. - Dogen, 2004:50

Å sitje er porten . . . til fullstendig frigjering.

Sitting is the gateway . . . to total liberation. - Dogen

De skulle finne ein høveleg plass til å sitje i zen. . . Så snart de blir distraherte, så godta at det har hendt, og hald fram med merksam-treninga. Så ikkje bekymre dykk over tankar som kjem og går, og hald fram . . . sørg for at de har det komfortabelt, det vil seie, godt fødde, kledde og kvilte, så de betre kan harmonisere kropp og hug.

You should find a fit place to do a Zen sitting . . . As soon as you get distracted, you at once just accept that it happened, and continue your mindfulness training. So do not worry about thoughts coming and going, and keep going. . . . make sure that you are comfortable, that is, adequately fed, clothed, and rested, to be better able to harmonise body and mind. - Dogen

Det er ikkje ille og kan bli tilrådd å trene i merksemd liggande, til dømes når ein er sjuk og eldre.

It is not bad and may be recommendable to do mindfulness training lying down, for example when weak and elderly. - Dogen

Følg ikkje ideane til andre; lær heller å lytte til den indre stemma.*

Do not follow the ideas of others, but learn to listen to the voice within yourself. - Dogen

Dersom de trur de kan bli opplyste av å tilbe bilde og relikviar, er det ei feiloppfatning.

If you think you can become enlightened just by worshipping images and relics, this is a mistaken view. - Dogen

Å høyre "Gi avkall på absolutt alt vondt" er å høyre kva Buddhas ekte Dharma er.

To hear "Refrain from all evil whatever" is to hear what the genuine Dharma of Buddha is. - Dogen

De skulle ikkje stø andre si misferd.

You should not lend support to the misconduct of others. - Dogen

Tru aldri at dei som har dei fem eller seks åndeleg evnene . . . på noko sett og vis er overlegne ein vanleg person i kvardagen.

Never think that those who possess the five or six spiritual abilities . . . are in any way superior to an ordinary, everyday person. - Dogen

Svartdrakejuvelen som du har leita etter, er overalt.

The black dragon's jewel you have been searching for, is everywhere. - Dogen

Ein blom fell enda vi gler oss over han; og eit ugras veks enda vi ikkje er glad i det.

A flower falls, even though we love it; and a weed grows, even though we do not love it. - Dogen

Å høyre på ros frå verdslege, er å ta dei vankloke for å vere vise, dei mindre oppvakte for å vere oppvakte, dei illojale for å vere lojale og dei trulause for å vere trugne.

To listen to the praise of the worldly is to take the unwise as the wise, to take the unintelligent as the intelligent, to take the disloyal as the loyal, to take the unfaithful as the faithful. - Dogen, The Way of the Buddha

Rettferd, det er vegmargen.

The dharma [is] the marrow of the way. - Dogen

Når sterk tvil blir påtrengande, kan de ikkje få fast forståing. Korleis skal ein vere slik? Forstår de? forklare ved konvensjonelle termar er til inga nytte - gi grundig, konkret form til dei eldgamles hug.

When great doubt is urgent, you cannot get a grasp. How to be thus? Do you comprehend? Explaining in conventional terms is useless - thoroughly embody the mind of the ancients. - Dogen, Koroku I-V, No. 83

  Innhald  


Dogen, Soto-Zen-buddhisme, Litteratur  

Abe, Masao. A Study of Dogen: His Philosophy and Religion. Ed. Steven Heine. Albany, NY: State University of New York Press, 1992.

Bielefeldt, Carl, Dogen's Manuals of Zen Meditation. Berkeley, CA: University of California Press, 1988.

Cleary, Thomas, tr.: Shobogenzo: Zen Essays by Dogen. Honolulu: University of Hawaii Press, 1986

Dogen, Eihei. Beyond Thinking: A Guide to Zen Meditation. Ed. Kazuaki Tanahashi. Boston: Shambala, 2004.

Dogen Zenji, Eihei Koroku I-V.. Tr. Thomas Cleary. Kindle ed. Seattle, WA: Amazon Digital Services, 2013.

Masunaga, Reiho tr: A Primer of Soto Zen. A Translation of Dogen's Shobogenzo Zuimonki. Honolulu: University Press, 1975.

Nearman, Hubert, tr. Shobogenzo: The Treasure House of the Eye of the True Teaching. Mount Shasta, CA: Shasta Abbey Press, 2007. ⍽▢⍽ Online and recommended.

Tanahashi, Kazuaki, red. Beyond Thinking: A Guide to Zen Meditation: Zen Master Dogen London: Shambhala, 2004.

Tanahashi, Kazuaki, and John Daido Loori, trs. The True Dharma Eye: Three Hundred Koans with Commentary and Verse. London: Shambhala, 2011.

Waddell, Norman, and Masao Abe. The Heart of Dogen's Shobogenzo. Albany, NY: State University of New York Press, 2002.

Dogen, Soto Zen, Zen-buddhisme, Buddhisme, opp    Seksjon     Sett    Neste

Dogen, Soto Zen, Zen-buddhisme, Buddhisme. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2014–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]