Norsk del, Gullvekta
God stil
Seksjon › 7 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

God stil

Dei som skriv klart har lesarar, dei som skriv vanskeleg å skjøne, har kommentatorar. [Kanskje] - - Albert Camus (1913–60), forfattar og filosof

Språkreglar hjelper oss å forme tankar i ord, og kan hjelpe andre å forstå det betre enn om vi var utan språkreglar. På norsk har Språkrådet mykje å fare med; endatil gratismateriell. Finn-Erik Vinje har drive språkrøkt her i landet i fleire tiår, og har skrive mange bøker om det. Boka Skrivereglar kjem frå hans hand. Ho finst på bokmål også. Det er ei flott kjelde for korleis offisiell nynorsk skal vere.

(1) Ordtilfang (daglegspråk, fagspråk og meir) må ein byggje opp. Det krev læring. Ordbøker hjelper somme. (2) Ein treng også til ein viss grad grammatikk-kunnskapar. Det er skrive grammatikkar. (3) Så kjem råd om korleis ein forbetrar skrivinga si på mange måtar, på fleire plan. Det som kallast klarspråk er godt å kunne. Det finst bøker om det også. (4) Oppå og attåt klarspråk-vinka lyt ein vurdere stilen som er best - føremålstenleg, høveleg, og kva for ordtilfang som gjer seg best i samanhengen.

Stilsnakk, skrivereglar og råd for enkel språkføring blandar seg titt og ofte. "Godt norsk" er følgen av å greie den "komplekse vevinga" som språkforming eigentleg er.

Det er skrive bøker for diktarar, for studentar fram til doktorgradar, for meistring av mange vanlege oppgåver, for eksempel å fylle ut skjema, skrive visse typer brev og dokument, og mykje anna. Det er god hjelp å kunne slikt.

Det er ikkje slik at ein blir flink i norsk av å lære seg fleire norske ord, eller av å nøye seg med å lese om tinga. Ein skulle også trene målretta og aktivt. Det kan gjere stor forskjell.

Å lære norsk tar tid. Ord, måtar å forme setningar på - ein kan ha godt av både parlørar, glosebøker og anna materiell ein arbeider aktivt med, så ein til sist hugsar og meistrar noko.

Læringsprosessen tar tid. Men dersom ein skal ha ferdig ei avhandling og bok og ikkje er stø i språket, sjangeren, krava til framføring og oppstilling og slikt, kan ein få hjelp. Det gjeld berre at hjelpa er godarta og innanfor det tillatte. Det er med andre ord hjelp å få om ein kan finne ho. For å lette slikt arbeid er det laga korrekturteikn. Finn-Erik Vinje syner korrekturteikn i Skrivereglar (7. utg., s. 136). Det er ofte behov for overordna summeringar og meldingar attåt. Ein set kodane og kommentarane til teksten som det høver.

Universitet og høgskolar har retningslinjer for korleis ein skriv semesteroppgåver og avhandlingar. Desse gaidane skil seg frå lærestad til lærestad og frå fag til fag; det skal ein ikkje sjå vekk frå om ein vil ha produktet sitt godtatt. Ein kan seie at diktarar kan bryte mange reglane for å få fram noko spesielt, men neppe studentar - ikkje i same grad.

Stilgaidar finst det fleire av på engelsk. Dei tar for seg slikt som Finn-Erik Vinje har skrive mykje om, og formar ein stil - som den i Chicago Manual of Style, CMS. Det finst mange fleire. Stilgaidar leverer ikkje endelege produkt, for språkforminga forandrar seg etter kvart. Dei kjem i nye utgåver -

Her i landet finst ingen felles stilgaid for alle lærestadar. Nedanfor har eg samla saman bøker som hjelper ein framover. Ein får plukke opp og ta til seg slikt som hjelper, og skriv ein for eit forlag eller på ein lærestad, lyt ein følge husreglar og retningslinjer som gjeld. Elles:

  1. Verk konsis nok [d.e. kort og fyndig; skarp og klar; råkande]. ⚶ Keep it short and simple (KISS) (Williams og Bizup 2014, colophon; EC, 5)
  2. Skriv til andre som du gjerne vil at dei skriv til deg. (Williams og Bizup 2014, colophon)
  3. Bytt ut mykje kompleks fraseforming med enkelt kvardagsspråk. (EC, 5)
  4. Sløyf unødige ord. ⚶ Hald saman ord som heng saman (er "skylde"). (Strunk)

Det som kan bli avgjerande for einkvan og nokon kvar er at den som rettar og den som skriv, har eit system dei begge skjønar. Forkortingar og nedkortingar kan spare strev og tid og gjere tekstar greie - eller greiare om ein ikkje greier å få dei greie . . .

Innhald


God stil, litteratur  

Axelrod, Rise B., and Charles R. Cooper. The St. Martin's Guide to Writing.. 10. utg. New York: Bedford / St. Martin's, 2013.

Blamires, Harry. The Penguin Guide to Plain English: Express Yourself Clearly and Effectively. London: Penguin Books, 2000.

Breiviga, Ola I., og Aud Anna Senje, redr. Klarspråk i praksis: Håndbok i godt forvaltningsspråk. Oslo: Kunnskapsforlaget, 2010.

Casanave, Christine Pearson and Stephanie Vandrick, Writing for Scholarly Publication: Behind the Scenes in Language Education. London: Taylor and Francis, 2008.

14.58 06.11.2017 European Commision. Claire's Clear Writing Tips. Brussels, BE: European Commision, 2016.

Europeiska kommissionen. Skriva klarspråk. Brussels, BE, Europeiska unionen, 2013.

Fowler, H. W. A Dictionary of Modern English Usage. Paperback reprint ed. Revised by Sir Ernest Gowers. Oxford: Oxford University Press, 1985.

Gowers, Sir Ernest. The Complete Plain Words. 3rd ed. Rev. Sidney Greenbaum and Janet Whitcut. London: Penguin, 1987.

Hood, J. H. Words at Work: The "How to" Book of Writing Skills (Improve your English report, email or business writing skills). 2nd ed. Adelaide, AU: WordCraft Global, 2013.

Jarvad, Pia, og Jørgen Schack: Håndbog i klarsprog for ansatte hos Folketingets Ombudsmand. København: Folketingets Ombudsmand, 2008.

Kane, Thomas S. The Oxford Essential Guide to Writing. New York: Berkley Books, 2000.

Kvarenes, Margrethe, ofl. Klar, men aldri ferdig: En praktisk veileder i klarspråkspørsmål. Oslo: Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT, 2010.

Manser, Martin H. The Facts On File Guide to Good Writing. New York: Facts On File, 2006.

Manser, Martin H. The Facts On File Guide to Good Style. New York: Facts On File, 2006.

Norsk språkråd. Godt språk i lærebøker. Oslo: Norsk språkråd, 1999. ⍽▢⍽ Ei større handbok i lærebokspråk med tanke på forlagskonsulentar, lærebokkonsulentar, lærebokforfattarar og andre, med mykje nyttig stoff også for andre språkbrukarar. I 2005 kom det rettskrivingsendringar for bokmål, og i 2012 ei ny rettskriving for nynorsk.

Plotnik, Arthur. The Elements of Editing. London: Collier Macmillan, 1982.

Ritter, R. M. The Oxford Guide to Style. Oxford University Press, 2002.

Silverman, Jay, Elaine Hughes, Diana Roberts Wienbroer. Rules of Thumb: A Guide for Writers. 7th ed. Boston: McGraw-Hill, 2008.

Språkrådet. Myndigheternas skrivregler. Åttande upplagan. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, 2014.

Strunk, William. Elements of Style. 4th ed. Boston: Allyn and Bacon / Pearson, 1999.

Sword, Helen. Stylish Academic Writing. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012.

Tredinnick, Mark. Writing Well: The Essential Guide. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008.

Tvitekkja, Sigrid, red. Klamme former og sær skriving? Språklege rettar, sidemål og rettskriving i ein ny skulealder. Språkrådets skrifter Nr. 1. Oslo: Språkrådet, 2009.

Vinje, Finn-Erik. Moderne norsk: En veiledning i skriftlig framstilling – morfologiske og syntaktiske vanskeligheter. 5. utg. Bergen: Fagbokforlaget, 2002.

⸻. Skrivereglar. Nynorsk. 7. utg. Oslo: Aschehoug, 2009. Williams, Joseph. Style: Lessons in Clarity and Grace. 11th ed., rev. Joseoph Bizup. Boston: Pearson, 2014.

Zinsser, William. On Writing Well: The Classic Guide to Writing Nonfiction. 6th ed. New York: Quill / HarperCollins, 2001.

God stil, opp Seksjon Sett Neste

God stil. BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]