Gullvekta
Meditasjon i media
Seksjon › 13   Sett    Søk   Førre Neste

Ord

Reservasjonar    

Meditasjon i media

God meditasjon hjelper mot mangt

Somme verknadar kjem straks, og andre bygger seg opp med tid og stunder etter kvart som ein held fram med meditasjon. Når ein mediterer bra, endrar hjernebølgene seg. Det går fram av forsking. Ein slappar av, og det gagnar mot stress, som bygger seg opp etter kvart. Kva som bygger seg opp mest, avspenningsverknadar av meditasjon eller stressverknadar, kjem an på forholda og kor gode meditasjonsmåtar ein lærer og går inn for. Den beste meditasjonsmåten som er godt granska, er Transcendental Meditasjon, jamt over, breitt sagt, og under eitt. Det syner jamføringar av kva resultat ulike meditasjonsmåtar gir.

Det kjem elles for dagen stadig nye funn som stadfestar eldre funn. Dessutan: TM gagnar mot somt som mindfulness-meditasjon ikkje har målt innverknad på. (Sjå jamførande lenker nedafor).

Samanliknande forsking altså viser at det er skilnad på meditasjonsmetodar og verknadane deira. Dr. David Orme-Johnson har sett saman ein tabell over fleire av verknadane til Transcendental Meditasjon, TM, samanlikna med den mindfulness-metoden.

Dersom åtte prosent av vaksne amerikanarar mediterer, som litt forelda offisiell statistikk seier, er det rundt 25 millionar i USA som gjer det iallfall sporadisk (ein åttedel av rundt 320 millionar i 2015).

Desse er mellom kjendisar som har blitt kjent som TM-utøvarar:

Jennifer Aniston, Kristen Bell, Beach Boys, Leonard Bernstein, Russell Brand, Jeff Bridges,, Jerry Brown, Jim Carrey, Deepak Chopra, Nick Clegg, Sheryl Crow, Ray Dalio, Ellen DeGeneres, Cameron Diaz, Donovan, Clint Eastwood, Mia Farrow, Prudence Farrow, Jane Fonda, Buckminster Fuller, Greta Garbo, Jeff Goldblum, Heather Graham, George Hamilton, Goldie Hawn, Justin Hayward, Jim Henson, Kate Hudson, Sharon Isbin, V. R. Krishna Iyer, Hugh Jackman, Miranda Kerr, Nicole Kidman, Lenny Kravitz, David Letterman, Jennifer Lopez, George Lucas, David Lynch, Shirley MacLaine, Madonna, Marshall McLuhan, Eva Mendes, Moby, Rupert Murdoch, Tony Nader, Joe Namath, Mike Oldfield, Mehmet Oz, Gwyneth Paltrow, Katy Perry, Tom Petty, Burt Reynolds, Smokey Robinson, Rolling Stones, Susan Sarandon, Arnold Schwarzenegger, Martin Scorsese, Jerry Seinfeld, Ravi Shankar, Sting, Patrick Swayze, Elizabeth Taylor, Ivanka Trump, Liv Tyler, Kurt Vonnegut, Naomi Watts, Oprah Winfrey, Stevie Wonder. [Wikipedia, s.v. "List of Transcendental Meditation practitioners"]

Sjådisar har venteleg stort behov for å slappe av og samle seg.

Når ein ser bort frå dei gjengse TM-verknadene (sjå lenker ovanfor), viser det seg at mediterande buddhistar held seg gladare og rolegare enn folk flest. Det syner undersøkingar gjort i Sambandsstatane. Hjerneområde som blir assosiert med god stemning og positive kjensler, er meir aktive i dei, og med mindre sjanse for å bli sjokkert, nervøs og forfjamsa, overraska eller like rasande som andre. BBC

Ein slappar av, får kan hende mindre og færre stresspåkjenningar, og betre helse, også kroppsleg helse. [Smith ofl. 2003:208, 520; Ciccarelli and White 2012:437-39]

Hjelp mot stressrelaterte plager

"I tretti år har meditasjonsforsking fortalt oss at det verkar nydeleg som middel mot stress", seier Daniel Goleman. "Men det som er spennande med den nye forskinga er korleis meditasjon kan trene hugen og omforme hjernen." MRI-undersøkingar (magnetic resonance imaging) tyder på at somme meditasjonsteknikkar kan "stille inn" att hjernen.

Aktivitetsmønsteret i hjernen endrast

Andrew Newberg ved University of Pennsylvania har brukt MRI (hjerneskanning) for å finne ut av korleis hjernen tedde seg i ei gruppe tibetanarmunkar som mediterte i om lag ein time.

Visse sider ved meditasjonstilstanden blei deretter samanlikna med vanleg vakentilstand. Det synte seg at det var meir aktivitet framme i hjernen (det følger konsentrasjon), og mindre bak i hjernen (parietal lobe). Dette siste heng kanskje saman med inntrykket (bm: fornemminga) av inga tid og ikkje noko rom.

Samspelet mellom ulike hjerneområde liknar mønstra under det som blir kalla åndelege opplevingar.

I Boston, Massachusetts har Dr. Sara Lazar brukt ein teknikk kalla MRI (magnetic resonance imaging) for å samanlikna hjernane til folk som hadde meditert i mange år med hjernane til folk som aldri hadde meditert, og fann at lengre tids meditasjon endrar hjernen fysisk, så han held seg betre.

Kjenner du deg fanga?

Fangar ved Kings County North Rehabilitation Facility nær Seattle, som sat inne for ikkjevaldelege stoff- eller alkohol-brotsverk, fekk tilbod om å sitte i buddhistmeditasjon i 11 timar dagleg i ti dagar, eller stå- og gå-meditasjonar (frå buddhismen) alternativt. Rundt 56% av desse hamna i fengsel att etter to år, mot 75% av dei som ikkje hadde meditert. Dei som hadde lært å meditere brukte dessutan færre og mindre stoff, drakk mindre, og var mindre deprimerte.

For mange er TM (Transcendental Meditasjon) middel til å minske stress og følgene av stress. Ein kan bruke TM i lag med anna behandling, og la det gå i spann med utfoldingar elles. Yoga-stillingar kan gå fint i spann med TM. Det finst eit eige yoga-program for TM-utøvarar. Det heiter Maharishi Yoga Asanas.


Meditasjon i media, litteratur  

Macnair, Trisha. Meditation. BBC Health. August 2007.
http://www.bbc.co.uk/health/womens_health/mind_meditation.shtml

Law, Naomi. Scientists probe meditation secrets. BBC News. 31 mars 2008.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7319043.stm

Lazar, Sara. Meditation Research from the lab of Sara Lazar.
http://www.nmr.mgh.harvard.edu/~lazar/

BBC 1. Meditation 'brain training' clues. BBC News. 13. juni 2005
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4613759.stm

BBC 2. Buddhists 'really are happier'. BBC News. 21. mai 2003.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3047291.stm

BBC 3. Meditation mapped in monks. 1. mars 2002.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1847442.stm

Ciccarelli, Saundra K., and J. Noland White. Psychology. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2012.

Smith, Carolyn D., ed, et al. Hilgard's Introduction to Psychology. 14th ed. Belmont: Thomson Wadsworth, 2003.

Stein, Joel. Just say Om. I The Science of Meditation. Time. 4. august 2003.
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1005349,00.html

Meditasjon i media, opp    Seksjon     Sett    Neste

Meditasjon i media. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2008–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]