Norsk del, Gullvekta
Milarepa-ord
Seksjon › 6   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ord

Reservasjonar    Innhald     

Milarepa-ord og samadrag. Milaraspa

Innleiing

"Is it a bird? Is it a plane? No, . . . "
I Milarepa-biografien står det han kunne fly gjennom lufta sittande.

Buddhistisk lære er variert. Somme verk og personar står fram, og den tibetanske yogien Milarepa eller Milaraspa (1040-1123) er ein. Han blir høgakta som den største diktarheilage i Tibets historie. Skriftene hans, som ofte blir vist til som Milarepas songar, er kanoniske Mahayana-tekstar. Han gir uttrykk for djupe sannkjenningar med heilt uvanleg klarleik og venleik. Og så kunne han fly - i yogi-tradisjonen. Det trur mange.

Det første kapittelet nedanfor er frå eit verk som blei redigert av Walter Y. Evans-Wentz, Tibet's Great Yogi Milarepa [Tm]. Sidetilvisingane er til den boka. Det andre kapittelet inneheld hundre læresetningar. Dei er frå "Hundre tusen songar av Milarepa" [Hts], i omsetting ved C. C. Chang.

Milarepa-utdrag på engelsk: [Meir].

Ord av Milarepa

1. Vern deg sjølv, men ikkje så det vitnar om forvirring

Liksom-fromheit er for å gjere einkvan til lags. [Jf. Tm 300]

For å sjå guddommelege vesen, son for all vond karma. [Jf. Tm 251]

Måtte alle som oppriktig søker Sanningslandet, ikkje bli forstyrra av hindringar. [Tm 189]

Skund deg langsamt for å komme fram fort. [Jf. Tm 273]

Djupe innvigingsord tener som lenker for dei som ikkje er innvigde. [Jf. Tm 272]

Ein gledesfest kan også tene andre. [Jf. Tm 308]

Unngå liking og misliking. [Tm 285]

Ein bør bruke jamvel sjukdom som middel til framgang på vegen. [Jf. Tm 258]

Eg har gløymt å tenke på håp. [Tm 246]

Eg har aldri verdsett ordkunnskap sett ned i bøker i konvensjonell form. [Jf. 245]

Ein bør ikkje vere overivrig og hastig til å sette ut og hjelpe andre, men ha bestemt seg for å bli Buddha sjølv. [Tm 271]

Verdsleg snakk forstyrrar meditasjonen min. [Tm 224]

Om ikkje rein kjærleik og vørdnad ligg i hjartet, kva vinst er det å bygge ein heilagdom (stupa)? [Tm 263]

I denne verda blir ikkje dei verkeleg kloke og lærde verdsett eller prisa. [Jf. Tm 219 ]

Vern deg sjølv med tru og individuell visdom. [Jf. Tm 300]

Vi deg til mantrayanisk studium og praksis. [Jf. Tm 234]

For unge jenter høyrast kjærleikssongar herlege ut, men ikkje prosaiske preiker. [Jf. Tm 219]

2. Å narre vennar er skammeleg

Å narre vennar som stoler på deg, er skammeleg og lumpent. [Jf. Tm 226]

3. Bring lære ut i kvardagspraksis, for gode blir ikkje prisa høgt

Eit reinsa hjarte høver, og det same kan heilhjarta bønn gjere også. [Jf. Tm 300]

La ikkje verdas narregleder freiste meg. la meditasjonsroa auke. [Tm 193]

Ver alltid velståande (passar godt folk) [Tm 255]

Kjernen av nytte er djup medkjensle. [Jf. Tm 210]

Gi ikkje etter for lyst til [låge] avspreiingar og fåfengde frivolitetar. [Jf. Tm 195]

Eg har gløymt alt som er sagt i skrivne og trykte bøker. [Tm 246]

Eg har gløymt all slags tru, alle dogme og alle definisjonar. [Jf. Tm 246]

Konvensjonelle spørsmål og svar fører til forvirring. [Jf. Tm 245]

Gode menn blir ikkje prisa, men dei vonde blir det. [Tm 219]

Eg blei fødd naken, derfor er det inga skam i det. [Jf. Tm 221]

Ver oppriktig i anger. [Tm 228]

Oppretthalde Staten (av yoga) og distraksjon vil fly av. [Jf. Tm 273]

La studium og oppofring bli retta til den rette vegen. [Jf. Tm 271]

Ein gurus menneske-skikkelse er berre køyretyet hans. - W. Y. Evans-Wentz, jf. 44n]

Det finst eit signa og lykkeleg rike. [Jf. Tm 300]

Sann rettleiing og misvisande freistingar - bed om å vite forskjellen]. [Jf. Tm 299 og 300]

Konvensjonell tru er født av ei kjensle av skam og plikt. [Jf. Tm 299]

Uheldige vesen klamrar seg til verdslege ting. [Jf. 179]

Kontempler for sann suksess. [Jf. Tm 256]

Luk vekk all hykling. [Tm 189]

Bring læra ut i praksis i kvardagen din. [Jf. Tm 270]

Den verdigaste er opptatt av å vende eit velsigna menneskeliv til det mest fordelaktige. [Jf. 225]

Det er ikkje behov for verken stupaer eller tsha-tshaer av leire. [Tm 261]

For meg er ikkje sjukdom verkeleg. [Jf Tm 268]

TO TOP

Utvalde læresetningar

Hugen som sansar frigjeringsland (vimutti), kan la stor venleik straume fram. Songane handlar om Dharma (rett ferd, o.a.) som er felles for all buddhisme.

Twig

Hugreinsing

Å skaffe til vegar visdom er mest dyrebart. Det leier steg for steg til fullkommenskap. [Hts 501-2]

Tankane kjem og går av seg sjølv, eg har gløymt korleis ein skjuler ting. [Hts 579-80]

Prøv å meditere utan avsporingar. [Hts 564-66]

Meditasjon i einsemd er i seg sjølv teneste for folk. [Hts 81-83] (2)

Ustabil tru er som skodde. [Jf. Hts 626-27]

Vakt deg sjølv til alle tider og på alle vis. [Hts 92-93]

Slektningar er ei kjelde til anger og til å vere ulykkeleg. [Hts 121-22]

Ens slikt

Rikfolk er elendige skapningar med pengane sine, fattigfolk er elendigr skapningar utan pengar. [Hts 665]

Den uvitande, blinde både for vondskap og dyd, sløser fort vekk liva sine. [Hts 566-67]

Raseri fører ein til dei Nedre Rika, så styr harmen din. [Hts 626-27]

Det er bra for jungeltigeren å opphalde seg i dei djupe skogane. [Hts 587]

Framtidige liv kan kanskje vare lenger enn dette livet. Veit du korleis du skaffar forråd til dei? [Med Hts 145-46]

Kor trist er det å vite at ulike slags forvirring og forblending fyller hugane til folk. [Jf. Hts 566-67]

For mangt løfter føre til at ein narrar seg sjølv. [Hts 650-51]

Eg kjenner meg tristast for dei som aldri enser dei framtidige liva sine, men som gir seg over til vonde gjerningar. [Jf. Hts 566-67]

Utan at ein er oppriktig og villig har ikkje rike offergåver noka verkeleg meining. [Hts 665]

Å finne ein retteleg buddhist mellom hundre er vanskeleg! [Hts 116]

Devaene i den fem høgare og tolv lågare rika kan berre leve til fortenesta deira er oppbrukt. [Hts 663] (3)

Du bør vite kva som er kjernen og kva som er skalet i buddhismen, så ikkje det du lærer, berre fører til forvirring. [Hts 665]

Gåverike etterfølgarar enser merksamt den djupe, vesentlege læra. [Hts 81-83]

Kor tåpeleg er tanken på at det er godt å vere dyr. [Jf. Hts 566-67]

Å søke gjetord og ære og prøve å bevare dei og frykte å mister dei - det er langt betre å ha verken gjetord eller ære. [Hts 288-89]

Ri på rette flids hest. [Hts 501-2]

Å samle seg rikdom og pengar innbyr fiendar. [Hts 122]

Den som liker å vere omgitt av folk, blir fort skuffa. [Hts 564-66]

Klokt styrt levevis

Verken munkar eller lekfolk kan kaste vekk moralsk disiplin. [Hts 501-2]

Kvinner som er så pene å sjå til som bilde på ein vegg, treng Dharma, elles er det ikkje bruk for dei. [Hts 290]

Urette gjerningar bør ein sky. [Hts 552]

Utan Dharma er gamle menn som tre som forfell. [Hts 653-54]

Det er nobelt å gjere godt. [Hts 501-2] (3)

Utan Dharma, er ungjenter berre dekorerte kyr. [Hts 653-54]

Utan Dharma er underlegne kvinner akkurat som revetisper, hendige og utspekulerte, og det dei gjer har liten verdi. [Hts 653-54]

Uttrykk

Alle tilhengarar er fantom. [Hts 517-18]

Utan Dharma er mindreverdige menn er som ein kramkars esel: ei stor bør gjer dei lite godt. [Hts 653-54]

Blant tusen hovud set du mest pris på ditt eige. [Hts 284]

Visste du at frendane dine er fiendane dine? Om slikt er sant, skulle du sant og viss dra vekk frå dei. [[Hts 145-46]

Stopp all sladder ved å vere likegyldig til slikt. [Hts]

Ville aper er ikkje redde for å falle. [Hts 81-83]

Éin jobbar hardt for å samle rikdom som andre kjem til å bruke. [Hts 122]

Babling og skravling vil berre forstyrre andre sine sinn. [Hts 387-88]

Søtleik kan ein ikkje oppleve berre ved å høyre korleis sukker smakar. [Jf. Hts 123-24]

Folk som forsyndar seg, øydelegg mykje, som bederva feitt. [Jf. Hts 632-33]

Den kjæraste skatten er Visdom-Paramita. [Hts 501-2]

Dersom du vel å hjelpe ein takklaus fiende, får du ikkje nokon venn, men skade. [Hts] (4)

For den som ikkje kan praktisere Dharma, blir livet [ganske] meiningslaust. [Hts 627-28]

Å bli gammal

Når alderdommen sig over ein, blir kroppen bøygd. [Hts 554-55]

Helse og styrke vil med tida forlate deg. [Hts 632-33]

Det er vondt å sjå ein kropp bli skrøpeleg og heilt utsliten. [Hts 554-55] (2)

Du ser at tida til å døy nærmar seg. Bestemor, kan du møter dauden med sjølvtillit? [Hts 136-39] (3)

Alltid glad

Eg er glad så lenge eg er i live. [Hts 110-12]

Med eller utan partnarar er eg alltid glad og nøgd. [Hts 517-18, 537-38]

Sidan eg ikkje treng å førebu meg for noko, eg er lykkeleg. [Hts 110-12]

Sidan eg ikkje er opphøgd kledt som ein prest, eg er lykkeleg. [Hts 110-12]

Eg lever som eg vil, og bekymrar meg ikkje for eigedom. [Hts 110-12, 579-80]

Naturleg lever eg, og kjenner meg glad, glad, alltid glad. [Hts 422-23] (6)

Råd til ein nær disippel

Kjenn alle heimland som illusjonar.

Ta dei sju ariske (noble) rikdommane til skattar [tru, sjølvstyring, gåvmilde, rett lærdom, høveleg moralsk framferd, måtehald og kunnskap].

Vidare læreord

Visdomsgudar og -gudinner seier ikkje nei til sansegleder; ein stor yogi veit dette til fulle. [ "Song of Six Essential Points", i Mss]

Kjenn att som spontan den lysande sjølv-merksemda. [Mss]

Kjernen i deg, klar som rommet, er enkel. [Mss]

Samsara og Nirvana blir opplevd som eitt. [Mss.]

Om å roe hugen

Prøv å sjå havbårene. Dei er ikkje skilde frå sjøen. [Esm]

  Innhald  


Milarepa-ord, tankar av Milaraspa i buddhismen, Litteratur  

Esm: Seaton, Paul K. The Essential Songs of Milarepa. Booklet 87. Grand Rapids, MI: Quiet Mountain, 1995-2000. På nett.

Hts: Hundred Thousand Songs of Milarepa, tr. Garma C. C. Chang, Band 1 and 2, New York: University Books, 1962.

Mss: Riggs, Nicole. Milarepa: Songs on the Spot. Eugene, OR: Dharma Cloud Press, 2003.

Sis: Garma C. C. Chang, tr. Sixty Songs of Milarepa. Selected and introduced by Bhikkhu Khantipalo. Kandy: Buddhist Publication Society, The Wheel Nr. 95/97, 1980 and 2006 (På nettet)

Tm: Evans-Wentz, Walter Yeeling, ed. Tibet's Great Yogi Milarepa. 2. utg. London: Oxford University Press, 1969.

Milarepa-ord, tankar av Milaraspa i buddhismen, opp    Seksjon     Sett    Neste

Milarepa-ord, tankar av Milaraspa i buddhismen. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2009–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]