NORSK DEL, GULLVEKTA

Tenk positivt og gjer det betre

 14 › 1 › 9 SETT SEKSJON SPøRSMÅL SØK NETTSTADSIDENE FØRRE NESTE
RESERVASJONAR Danning, dannelse 
– SAMLINGA

Les sidene så optimistisk som råd

Tenk positivt før det er for seint.
Tenk positivt før andre gjer det
og dankar deg ut med det.
Langt liv er slik basert, i det store og heile.

Om ein les samandraga aller først, kan ein tene tid og anna. Då ser du fortare kva du har mest lyst til å bli kjent med av tilfanget her.

Det kan gå bra å vere optimistisk

The manager of the future will simply be a learning guide. – Peter Drucker. [Laj 76]
Å tenke positivt før dei nye dankar deg ut – det går godt!

Det står deg fritt å la kunnig optimisme tene helsa og velværet ditt. Den er realistisk nok. Optimistisk og dum er ikkje det same.

Optimisme stammar frå det latinske ordet optimus, best, og optimisme blir kalla "ein tendens til å stelle seg maksimalt gunstig til handlingar og hendingar, eller føregripe best mogeleg utkome". Det gagnar mot dyster nederlagsstemning i eitt og alt, altså pessimisme.

Midt mellom optimisme og pessimisme finn vi "heiarop" som "Cheer up! The worst is yet to come." [Philander Chase Johnson], og "I'm an optimist, but an optimist that carries a raincoat [regnfrakk]." [Harold Wilson]

"Å bu seg på det verste på slike høveleg vis at det verste ikkje hender, og ikkje så blir så ille som det elles kunne blitt, eller så ein venteleg klarer brasene glimrande", kan vi jo kalle pessioptimisme. Også slik er speidarorda "Ver budd – alltid budd" å forstå, trur eg.

Men kva seier vitskapen om optimisme? Shelley E. Taylor ved University of California i Los Angeles has summert forskingsfunn om det i artikkelen "Is Unrealistic Optimism Good for Your Health? (Er urealistisk optimisme godt for helsa di?)" Det kan vere godt å vite. Svaret er nok ja, men med atterhald. Dette gir faktisk spelerom for bønn, tru, autosuggesjon, visualiseringar og så bortetter. Tony Buzan dokumenterer også at noko av dette faktisk hjelper [Hi 522-23; Laj 54-56 o.a.].

Taylor skriv at optimistiske forventingar heng saman med betre sinnstemning, betre livskvalitet og betre tilpassing til sjukdom. Dessutan blir optimistane fortare friske att etter sjukdom, og overlever gjerne betre slikt som kreft. Ja, optimistane kjem statistisk sett heldigare ut ved vanskeleg sjukdom, syner forsking i innland (Sven Svebak) og utland, og får jamt meir støtte. [Jf. humor]

Nokre få optimistar er naive optimistar som trur ar alt vil gå bra utan arbeid frå deira side. Slike risikerer å legge seg til dårlege vanar. Men det syner seg at dei fleste optimistane er konstruktive i det at dei aktivt prøver å verne helsa og tryggleiken sin. Optimisme inngår dermed fint i livshandtering, coping, og enda betre: livsmeistring [Hi 523].

Ein får altså forskarklapp på skuldra når ein vil vere optimistisk, tenke positivt og handle kunnig.

Kva Buzan seier: Utdrag frå ei bok

I boka Lessons from the Art of Juggling (Leksjonar frå sjongleringskunsten) [Laj] skriv Buzan og Michael Gelb mellom anna at det finst fleire parallellar mellom sjonglering og ymse delar av den personlege sfæren og yrkeslivet ditt [xvii]. Sett høvelege mål og sjå for deg (visualiser) resultat som høver etter kvart. Du har lov å bli betre [5].

Noko går betre gjennom læring. Læring har stadium, og nokre får både med- og motgangar. I dei tidsromma ein ikkje merkar framgang, kan det vere at kunnskap blir integrert djupare i hugen, og dette kan førebu neste byks framover. Somtid kan det vere som det blir verre når djup integrering går føre seg. Ein får ha det i minnet [19].

Hovudpoenget her er at visualisering duger og kan betre ting markert, til dømes med 23 prosent [54-55].

Ein kan visualisere (sjå for seg) fine utkome og anna kjekt for seg, og jobbe seg inn i nett dette. Slik bruk av tankane er betre enn berre å gå og uroe seg utan grunn nok [57].

Du vil trenge klart formulerte, visualiserte mål og nøyaktig feedback (tilbakemeldingar). Ta i bruk mange av sansane når du visualiserer. Unngå tankespinn. Det gjeld å komme inn i eit kjekt læringsmønster og kjekke handlemåtar for å halde det som er positivt ved lag utan for mykje strev [63-64].

Det kan også gå betre når vi lærer av feila vi stundom gjer. Mistak kan då bli grunnvoll for betre forståing og anna [68, 70-71]

 1. Prøv å forstå korleis røynda er, og gå inn for nøyaktig nok feedback med omsyn til korleis det går for deg.
 2. Forfin og liv opp draumar om at det går godt, så konkret som mogeleg.
 3. Hugs at det kan komme platå og nedturar som del i heile prosessen. Slikt går for å vere naturleg.
 4. Hald fram så lenge du vil og så lenge det høver.

Nye og betre utsyn bør få deg til å lage nye, tilmåta mål. Samanlikn deg nokså lite med andre, bry deg nokså lite med dei for å samle ressursane dine om deg og det du må. Der det går godt, kan du kanskje sette deg høgare mål etter kvart, så stagnerer du ikkje fort [72-74, 75].

Det er naturleg, god grunn til å ha tillit til kroppen og hjernen og hjartet ditt. Folk flest evnar å bli betre med åra. Lytt til forskinga. Den russiske Pyotr Anokhin har funne fram til at evna til å lære, minnast, skape og forme nye vanar, er praktisk talt utan grenser [85, 86].

Så det er dekning for at det er forstandig å ha flusst med god tru på seg sjølv – [Hi 522-23; Laj 54-56 o.a.]

Frå ei bok til som har mykje å seie

I boka Creating a Thinking Organization [Cto] av Rikki Hunt og Tony Buzan, skriv Buzan korleis somme har lykkast i å oppnå visse mål dei har sett seg.

 • Forventingar frå andre har mykje å seie. Det gir grunn til å skolere familien i å ha positive forventingar til kvarandre der det er forsvarleg.
 • Å eige motiverer fleire til å stelle og arbeide med ting.
 • Forståing av kor glimrande hjernen er og kor bra den fungere med fint stell, er flott. Buzan gjer mykje ut av det punktet i fleire bøker. Det er for så vidt mykje av det offentlege livsverket hans [80].
 • Du får unngå at andre legg hindringar i vegen for deg, for det er ikkje alle som finn seg tent med at du vinn opp og fram – dersom dei fell nedover av det. Gamle har ofte problem med å gi slepp. Det gjeld mange foreldre. Minsk konfliktar ved å svømme oppover som laksen – ikkje breisida først iallfall.
 • Hald deg i form. Sov og kvil når du må og skal, og hugs at sex hjelper mot stress [83].
 • Interesser tener gjerne overleving – la dei iallfall gjere det. Enkle og saklege undersøkingar kan også hjelpe deg. Hald deg ærleg overfor deg sjølv i det minste. Vurder kva du har råd til.
 • Skaff deg slik reiskap og informasjon og slik kunnskap du treng for å gjere det flott. Det er viktig. Fakta er viktig.
 • Når du tar til å handtere folk og forhold profesjonelt, kan du makte å kose deg [Cto 66-85, passim]

OPP

Sjå klarast råd

Å sjå klart og høveleg blir verdsett. Å sjå klart blir jamt forstått som å forstå godt. Ein kan finne betabølger i hjernen då.

Tankar kan gå jorda rundt

ANECDOTAL Lat oss seie du er ein av idealistane og vil hjelpe verda – heile universet. Midt i verda og universet ditt er du sjølv. Start hjelpa der og få det fint inni deg og rundt deg. Det gir hjelp til universet. Viss du ikkje trivst og har det godt, treng du framgang sjølv. Det viser at nokon har forsømt deg eller ikkje vore gode mot deg i verkelegheita. Det kan vere deg sjølv, ein av foreldra dine, partnaren din, og vidare bortetter.

Det er alt i alt "god butikk" at ein hjelper den næraste før dei fjernaste – men når du har nok kontroll vil du kanskje aller først hauste kjekke tankar, få god orden i hovudet og der du bur og vidare, slikt som god skolegang gjerne gagnar. Og av og til gir danna folk hjelp til mindre heldige, same kor dei er, utan at Vatikanet i Roma finn grunn til å mukke imot det -

Det heng saman med at klart syn (oversikt) ofte er det beste å oppnå. Når ein då ser folk li nød langt vekke og vidare, langt heimanfrå, hjelper ein kanskje. Det kjem blant anna an på kva hjartet kjenner og kor hjartet går.

EinararFørst prøve å få orden i tankane, slik god skolegang gjerne hjelper til med. Av og til gir danna folk hjelp til mindre heldige

Bilde Å FÅ KONTROLL over tankegangen sin er eit pluss. Men det finst mange andre pluss i eit liv, og nokre tel kan hende langt meir også til sjuande og sist, berre så det er sagt.

Grunnlag å stå på må ein ha – noko å stå på må også med i det. Jamt over manglar luftslott noko å stå på, og luftslott får ein vare seg for.

Alt ein overser tel også, og kan leie til farar og feller i det lange løp. Derfor må ein først prøve å få orden i tankane, oversikt over stoda, og vinne framgang vekk ifrå forvirring – og dette er nokså vanskeleg.

Velvalde, fine bilde kan kanskje løyse opp noko angest og mothug, og motivere frametter. Det er slikt som blir nytta for positive visualiseringar. Det kan vere hjelp i å visualisere og halde gode program i gjenge i kvardagane og i ting som verkar spesielt viktige. Det går an å trene seg i det.

I tillegg til å ha avklara kva ein har å gå på, det gode grunnlaget som kan vere med å gi frukter (resultat), lyt ein sjå heiderleg over kva som er viktige problem, kor dei ligg og kva som kan bli omdanna til sjansar (mogelegheiter) av dei. Og ein må dessutan våge noko. Det må mang ein gong mot til for å gå ut av flokken og streve meir for seg sjølv enn før. Det kjem vel også an på kor velvillige andre er omkring ein. Men altså: når ein vågar, risikerer ein mangt. Slik er det ofte.

DET KAN GODT vere kollektivt ansvar og skuld for problem og nokså mykje viktig som går gale; ikkje gløym det.

Det har synt seg at flott mental visualisering verkar, og somme maktar å visualisere imot gale utviklingar – når fleire står saman kan det gå lettare imot store straumar vi ikkje liker nemneverdig, så som miljø-øydeleggingar over ein lav sko, og levekår som er gjort ringare for delar av folket.

Ein må vere nøye med det ein eig så ein ikkje misser aktiva. Det rette grunnlaget å stå på er i harmoni – med omgivnadane, med det dei og ein kan klare, med oppseding, utdanning og sterke sider i slekta og ein sjølv – slikt tel.

Den som blir forblinda og narra til å gi ei handsrekning til uverdige, har blitt narra for godleiken sin, same kor danna tinga ser ut ved overflata. La oss sjå vidare i det: Kan du kalla deg konsulent og gi hjelp utan sterke farar? Neppe, men det kjem også an på kven du er, korleis forholda og marknaden er, og så bortetter.

Ved å kalle deg rådgivande konsulent i positiv, hendig livsinnstilling kan du opne ei verd, men så kjem kanskje problem med å få att utlegga til å opprette konsulentverksemda – og kanskje 8-9 av 10 nystarta føretak i Noreg går dukken framleis, som for nokre tiår attende. Statistikk gjeld for gjennomsnitt, og ikkje for einskildføretak. Det er viktig å vite. Men der oddsa for å lykkast ikkje er betre enn 2 av 10, er sjansane for små til veldige investeringar. Det er noko av det det betyr. Hugs å vere alliert med statistikk for å betre oddsa for vinning og framgang. Det syner seg at det mang ein gong er hjelp i slikt.

Men sama kva, somme situasjonar og tilhøve er for tunge, generelt sett.

Når du vil ta løynde ressursar innom deg i bruk mot det som er feil og lite vellykka og anna, kan det høve å bruke visualiseringar og stadfestingar nokre minutt kvar dag – men ikkje gløyme at jamt og fint arbeid også må til for dei fleste – det er helst det beste. Så kan ein kople til mangt anna ein har tiltru til i tillegg til dette beste, så ein får "prøve og sjå" til ein har sikrare, meir fundert tillit. Forsking hjelper til med å få fram nett slike data, så å kunne tyde forskingspresentasjonar er bra å kunne.

ToararEnder og då lønner det seg å verdsette samvitsfullt ting ifrå den katolske kyrkja si lære

Nivå 2 NÅR EIN har nådd vinnande posisjonering einkvan stad, kan ein godt bli nøydd til å legge band på seg av omsyn til einskilde andre, fellesskapen og mykje anna. Ikkje alle oppkomlingane vil det, men av og til må ein gjerne legge band på seg for å vise høfleg omsyn og bli vørda.

Vi seier like ut at klart syn (oversikt) ofte er det beste å oppnå. Det er iallfall ikkje det verste. Ein får også bli flink til å godta og verdsette samvitsfullt og noggrant arbeid av andre, og gå vidare for å brødfø seg og familien og utetter utan å ta alt mogeleg for gitt. Det britiske ordtaket "Charity begins at home" viser dette perspektivet. Det er også eit leiande prinsipp i den katolske kyrkja, etter det vi har høyrt.

No er det også slik at ein paria (utskot) kan få skulda for det som er problem forårsaka av andre, slik sigøynarane i Spania før fekk skulda for mykje stole – utan at det nødvendigvis stemte. Det finst eit ordtak om det i Spania. Folk flest finn det gjerne føremålstenleg å ikkje bli kasta utanfor, og ikkje bli sett ned på. Somme hyklar og lyg med overlegg, bløffar og drikk gjerne for om mogeleg å unngå dette vondet. Dette tilseier at du skulle passe deg når du tar til å skilje deg ut ved å vinne meir enn dei du har omkring deg. Då kan du bli sårbar, utestengt meir eller mindre, og må kanskje finne deg nye referansegrupper og andre å vere i lag med enn før. Det er ikkje heilt liketil. Mobilitet oppover med omsyn til status og velferd kan bli vanskeleg for den som ikkje aktar seg nøye. Slikt får ein også ha med i bakhovudet og vise omsyn til når forholda tidvis "krystalliserer ut" problem i denne gata. Om ein ikkje tar forholdsreglar og vandrar varsamt nok oppetter, kan det bli fall og mykje leitt og stygt å ha med å gjere.

DET ER LOV å tvile, og mykje prima forsking har komme i stand og hjelper folk fordi nokon starta å tvile på ting ein eller annan gong. Forsking kan ein godt kalle å "metodisk tvile seg fram" til nokså sikre funn og konklusjonar.

Ein treng med andre ord ikkje bli forskrudd for å visualisere og stadfeste gode tankar om seg sjølv for seg sjølv. Og ein treng heller ikkje lyge udanna for seg sjølv og påstå ein er noko ein ikkje er, eller har det betre enn ein har det: Ein skal halde hovudet klart og vite forskjell på gode mål å visualisere seg inn i, og korleis forholda er i røynda. Dersom en sit og "lyg litt positivt" for seg sjølv, klarer ein ikkje narre det undermedvitne til å gå med i slikt tullball likevel. Då kan ein bli krampaktig, og det er det ikkje særleg vinning i – tvert imot.

Lærarar underviser, men ikkje særleg bra og ikkje særleg mykje om behageleg eigenutvikling og sjølvforståing. Det må vel kallast klart forsømt i norsk skole generelt. Og merk at der andre forsømmer seg, kan det kanskje ligge ein marknad for den som er om seg og vågar å stikke seg fram. Og likevel, det går grenser, og ein får ikkje ta for gitt at frekke klarer seg livet gjennom. Ja, når alt kjem til alt er vel sanninga den at ein må ofte får nøye seg med berre å gå med utan å bryte grenser unyttig, og utan å gjere godt folk lei seg.

TreararDet kollektive tar ein med i framsteget, så vinninga hjelper fleire etter kvart. Det er god "business"

Nivå tre DU KAN seie, "Det er underleg at uverdige og uhøflege blir digga no om dagen", men det går kanskje ikkje godt for den som jålar mot ting som skjer med fleirtalet - fordi fleirtalet har nokså stort moment – og einskilde ikkje har så stort (dreie)moment. Dermed kan godt mindretalet som vitsar imot fleirtalet, bli "bite" i det undermedvitne – det som ein antar finst i kvarandre.

Dersom det kollektive har skulda for mykje gale og skeivt, kan mykje gå gale for einskilde som held fram imot det. Det syner historia, og den kan ein gjerne lære slike lekser ifrå. Det ligg mange nyttige lekser i historia, også i familiehistorier.

Ein får klare å verne forhold og anna som borgar for fullbyrdingar likevel, for dette tel mest høgare oppe, fortel fattande. Og problem har ein der ein ikkje kan puste fritt, verken på den eine eller andre måten.

Finn vegar DET ER JAMT lov å lage ting betre. For det syner seg at framsteg blir oppfatta som betringar av ting – og nesten alle vil vere med i framsteget. Det heilt rette framsteget er nok betringar av menneske, av di menneske styrer planeten – nokså sanselaust også. Men altså: Det er lov å lage TING betre, om det ikkje blir like verdsett å satse på å betre seg sjølv og hine imot kollektive ønske og slikt noko.

Livet er også ein pardans for dei som blir to om det, der skal det "to til ein tango". Det må ein ta omsyn til. Ikkje alle vil gjere det – ikkje gå langt nok og gjere nok i forhold til det som skal til. Det er mykje som skal til i eit samliv. Dersom den eine parten i eit partnarforhold endrar seg, blir mange balansar uroa og endra, og slikt kan vekke angest og motreaksjonar og meir til. Av og til kjem det noko frekt og udanna opp i dagen frå slikt.

Gå til teksten med ei opa innstilling, og nekt å bli frekk og udanna "breikjefta" når du no vil jobbe med deg sjølv – mot straumen, fordi ingen andre verdset deg fornuftig – heilt og fullt for din eigen del og så vidare inn i det ukjente.

Forsiktig tru basert på odds eller sannsyn-estimat kan bli til gagn. Når det gjeld tru som ikkje har noko grunnlag, så nekt å tru dei tinga. Hugs også å løyse problema så tidleg du kan, før dei veks seg større og blir mykje verre å ha med å gjere. "A stitch in time saves nine" er eit ordtak om slik problemløysing. (7]

I eit nøtteskal

IN SUM

 1. Prøv først å få orden i tankane ved nyttig skolegang. Når du er utdanna kan du hjelpe mindre heldige.
 2. Hugs den katolske kyrkja sitt vink om å hjelpe i konsentriske ringar utetter i ditt "univers".
 3. Det kollektive tar ein med i framsteget til sist, så vinninga hjelper fleire etter kvart. Det kunne verke bra om alle i bygda kosta for eiga dør og i eigne hagegangar slik – men så er det nokså mange som treng hjelp . . .

Kort sagt Få orden i tankane ved hjelp av grepa element frå den katolske kyrkjelæra – du kan kanskje gi framsteg til det kollektive mot slutten av livsferda såleis.

"Det skal eg klare . . . "

ANECDOTE Ein kjøpmann hadde blitt nøydd til å slå seg konkurs for femte gong, og no gjekk han gjennom rekneskapa med sakføraren sin og ein rekneskapsførar.

"Det ser ganske ille ut denne gongen", sa rekneskapsføraren. "Eg kan ikkje sjå korleis du kan klare å betale meir enn fire øre per krone til dei du skuldar."

"Kva?" tok kjøpmannen til motmæle, "eg har alltid betalt ti øre per krone, og det skal eg klare denne gongen også. Ja, jamvel om eg skal ta pengane frå eiga lomme."

OPP

Kjenn deg sjølv godt. Så kan du kanskje vinne meir

Det norske Dagbladet har nyleg synt bilde av lenka slavar under kong Leopold som dreiv Belgisk Kongo ved slavehald og å kappe høgare underarm av "kreti og pleti" med hard hand – så han blei rikare og rikare, høgt vørd i Europa av folk som ikkje kjende bandittmetodane hans langt vekke – og så bortetter. Han tener til å syne at omsynslause bandittar godt kan komme til ære og halde seg feterte mest til dei døyr, attpåtil. ◦Dagbladet: Kong Leopolds terrorvelde (4. juli 2002]

Såkalla negative eigenskapar og fotojakt på kongelege og sjådisar

ANECDOTAL Poenget med mange såkalla negative eigenskapar er at dei ikkje har blitt brukt rett. Sjå no for deg kongen på fasanjakt i Sverige der han skyt for å drepe heller verjelause fuglar som ikkje kan skyte igjen. Før i tida var det mest lite romslege folk som kalla jakt negativt. No er det blitt ganske annleis. Kanskje kongen kan gå på fotojakt neste gong? Du får tenke på det.

EinararFine bilde må med: sjå no for deg kongen på fasanjakt i Sverige

Bilde DEN UMEDVITNE DELEN av deg er fin, den. Den hjelper ofte til for at du kan løyse eit og anna så alle blir nøgd. Gode problemløysingsmetodar tar behageleg omsyn til dette og meir til. [jf. 11]

Her får du lære gode løyndommar, til dømes "Korleis bli eit meir positivt menneske utan å bli så veldig mykje annleis – men ved å perfeksjonere sider ved deg du kan vinne stort med". Det kan nytte at du skriv ned suksessane dine. Hugs denne parolen i tillegg: "Lese (sjå) og deretter gjere." [11-12]

Du får vurdere for deg sjølv: "Kanskje "vennane" mine eigentleg er fiendar av meg?" I så fall får du vake og be, vakte deg, og lære å elske godt. Det hjelper også å vere sakleg. Jesus sa noko mot familien som trekker ned oppfatninga av verdien deira mykje – men hugs å elske fiendane dine, som Jesus også kom med – så går det truleg bra til slutt. Og du skal hugse å hygge deg! [14)

Ein manns fiendar blir medlemmene av hans eige hushald." [Matteus 10:36 og Mika 7:6]

Men eg seier dykk: Elsk fiendane dykkar." [Matteus 5:44]

Dette skal ikkje vere dyneløfting rundt kongefamilien og dei nye medlemmene der i garden. For vi held oss ganske roleg til hovudsaker her, og det som kan vere den vanskelegaste delen av dette nett-"kurset" kan vere å tenke seg at eigenskapar du kan tenke deg å vere utan, kan vere greie likevel, og bli beinvegar til suksess ute i samfunnet. Kan du greie å utnytte dei så du får utbytte av dei med eit nytt forsøk – og enda eit? [16, 19]

Her er råd: Tenk på soldaten. Han vinn heider for å lære å slåss og drepe. Andre i storsamfunnet får opphald på glattcelle og meir til for det som liknar, utan å gå så langt. Ligg du under for trong til å døyde? Hugs dette: Den gode måten å handtere slike ressursar på, kan vere å bli slaktar og vinne eit akta levebrød. Den gale måten kan bli å bli ein gal slaktar, eller gå inn i framandlegionen og miste fridom i lange baner. Og så har vi måten i det militære: Å bli fotsoldat som slåss for andre meir enn heim og kjære, og blir skamfarne og ille tilreidde – ikkje minst mentalt. [14]

Når du kan sjå forskjell på kva for utfaldingar av givnadar som lønner seg, verkeleg lønner seg, kan du ha lykka med og bli akta, vørd, kanskje også rik og namngjeten attpåtil. Dette har eg synt for å hjelpe deg å utnytte givnadar ANDRE vil ha til er uhøvelege utan å ha tenkt så nøye gjennom tinga – det kan hende.

Har du forstått meininga her, blir det opp til deg å arrondere (jamne ut) flott og høveleg for å bli godtatt og vinne partnarar og slikt med det du har blitt ein kløppar til, enten det er klossete skryting til å begynne med, eller mordartrong, tilmed. Kanskje skrytaren kan bli underhaldar. Det blir rekna som glupt av mange no om dagen. Kanskje noko smaklause drifter krev eit og anna lik å partere. Fortvil ikkje, kanskje du kan bli fasan- og rypejeger som kong Harald, eller nøye deg med hjortejakt eller fisking. Rådet er enkelt: Gjer som den kjære kongen, og berre mindre utgrupper vil narre og klandre deg.

Kva du er redd for? Er det å bli offer for tynne, dumme "suksess-tankekart" no igjen? [jf. 16]

Same kva det er, positive omgivnadar vil oppmuntre deg og tilmed syne deg små og store dugleikar (tamar) du vil meistre. Ta gode omgivnadar til hjelp, ha det med i "likningane" fram til vinstar som tel. Kanskje du tilmed slepp å pugge ved å gå godt inn for slikt. [14, 18]

ToararPoenget med mange såkalla negative eigenskapar er at dei ikkje har blitt brukt rett

Nivå 2 SKRIV NED dei inste tankane dine. Det er normalt mykje å sanne for den som vil opp og fram. Å gripe fatt i det som rører seg inni deg skal du også halde for suksessverksemd. Det er ikkje så greitt å nå inn til dei til tider. Kurs der målet er å tyde draumar, har hjelpt mange. [19]

Det kan faktisk vere fint å sette seg inn i kva betydeleg hine meiner eller har meint. Richard Edler har samla såkalla visdomsord frå framgangsrike leiarar. Det som går fram av sitata, er kanskje at "det er ein lov for Loke og ein for Tor". Det vil seie, det folk lærer og kallar vist i toppstillingar rundt om i verdssamfunnet, kanskje ikkje har noko å gi til folk som ikkje har ressursane og dei andre vilkåra for at den såkalla visdommen skal verke. For eksempel skriv Simon M. Kornblit frå Universal Pictures at "Det er sant at mange dritsekkar hamnar på toppen." [Hvl 102] Kanskje du synest fleire av suksessane dine verkar tynne og magre i forhold. La det ikkje skremme deg. Spar deg for mange tabbar ved å hauste lærdommar frå andre i "gata" di (feltet, faget, langs livsvegen din) – det skulle komme godt med. Det skjer i yrkeslivet stadig vekk, det. Utdanning er ikkje alltid nok til å lykkast godt. Å bli var mange av dei nokså lause og uskrivne reglane og fule knepa som finst, hjelper også til tider. [14; Hvl]

Språk er velsett. No kan du lære fleire språk i staden for å kaste vekk noko så dyrebart som fritid på såpeopera-TV eller blakke deg på SMS, flisespikking eller andre dumme ting. Når du nyttar lydband og tar moderne teknologi til hjelp for å meistre språka, blir det nesten for enkelt. [18]

Å investere femten minutt dagleg til språklæring kan vere bra, og 2 x 15 minutt dagleg nyttar også, og så vidare. Ein bruker den tida ein har. Eg kjende ei gift kvinne som lærte seg engelsk via lydband mens ho skrella poteter og hadde fulltidsjobb og barn. Ho utdanna seg blant anna ved å ta i bruk moderne teknologi. Det er poenget. [jf. 12]

Bruk også noko tid på å finne og flotte deg ved det som mange trur er dei mest negative eigenskapane dine, enda om pripne og nesten for lite romslege omgivnadar vil halde deg nede og ute. [jf. 16, 14]

TreararKast ikkje vrak på godt utstyr, eigedommar og mot

Nivå tre NEKT DET bakvendte, for dumme, altfor tungvinte, og kom deg fram så du eig. Eigarar gjeld.

Og slå ikkje handa av nokon som hjelper. Kva andre meiner hjelper mang ein eit stykke på veg. Det går verkeleg å ønske å få meir ut av livet både åndeleg og materielt. Og kanskje kan du nå opp til å gjere noko med det. [jf. 14, 19]

I eit nøtteskal

IN SUM

 1. Sjå for deg kongen på fasanjakt. Fine bilde (visualiseringar) må med.
 2. Innsjå at eit hovudpoeng med mange såkalla negative eigenskapar er at dei ikkje har blitt brukt rett. Kongen som blir kritisert for å skyte laus på fuglar, voks opp før naturvernomsyna blei for påtrengande, i ei tid då jakt gav mat og middel til velstand. Og høgrumpa revejakt i Storbritannia har møtt mykje større motbør i det siste, berre så det er nemnt.
 3. Eg seier deg: Kast ikkje vrak på godt utstyr, eigedommar og motet til noko anna enn å teie.

Kort sagt Sjå for deg fine ting du vil ha og bruk rette giv – noko som andre kan kalle negative eigenskapar utan at det er rett eller rommeleg nok for deg sjølv. Kast ikkje vrak på å "fyre laus" på eit eller anna, på eit eller anna vis du heller, dersom viktige hine held seg oppe ved det. Eventyret om Mumle Gåsegg viser slike finessar også.

"Kva kan ha ein slik verknad?"

ANECDOTE General Booth i Frelsesarmeen spurde ein gong ein mann som hadde overhendig godt lag med muldyr, korleis han fekk det til.

"Vel, general", sa mannen, "når muldyra stansar og ikkje vil trekke vogna lenger, tar eg opp ein neve mold og har det i kjeften på dei. Naturlegvis spyttar dei det ut, men i regelen tar dei til å gå igjen slik."

"Kva er det som kan ha ein slik verknad?" spurde generalen.

"Vel, eg veit ikkje, men eg vil tru det endrar måten dei tenker på", svarte muldyrkjøraren.

Danning, dannelse 
– SAMLINGA
Danning, dannelse - SLUTTBOLK

Danning, dannelse - LITTERATUR  

Danning, dannelse - OPP SETT ARKIVDEL NESTE

Danning, dannelse BRUK. Brukargaiden femner over forkortingar, bøker ordna etter forfattarar og bokstavkodar, design og navigering på nettstaden, søkeråd, tilvisingar og meir. [LENKE]
© 1999–2012, Tormod Kinnes [E-POST].  —  Ansvarsfråskriving: [LENKE]