Gullvekta
Sicilianske ordspråk ≍ Sicilian Proverbs
Seksjon › 23   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar    

Ordspråk frå Sicilia på norsk og engelsk

Dei 137 ordspråka under stammar frå øya Sicilia og atterspeglar til dels forholda og skikkane der. Frå rota (kulturen og forholda som var), voks plantane (ordtaka) som kasta lys på erfaringar til folk, og ikkje nødvendigvis berre harmoniske og lyse erfaringar.

Sicilianske ordtak er italienske ordtak som har blitt fortalt og nedskrive (tradert) på øya, det finst mange av dei. For eksempel samla folkloristen, legen, professoren og senatoren Giuseppe Pitrè (1841-1916) over 13 000 sicilianske ordtak og mykje anna siciliansk folklore. Nivået hans er betre enn Grimm-brørne sitt, heiter det [Wikipedia, s.v. "Giuseppe Pitrè"].

Det blir rekna at om lag 4,8 millionar snakkar siciliansk. Dei fleste snakkar også italiensk. Dei sicilianske ordtaka på siciliansk skil seg frå dei same på italiensk. Eit døme står i Wikipedia-artikkelen "Siciliansk". Nedanfor står sicilianske ordtak på nynorsk og engelsk.

Siciliananar har mange gode råd og åtvaringar å gi kvarandre i tillegg til "Somtid når du gir ei rose får du daskar i fjeset." I engelsk omsetting: "Sometimes when you give a rose you get your face slapped." Eller "Sjå opp for den uventa soppen." Watch out for the unexpected mushroom."

Her kjem 134 fleire sicilianske ordtak i norsk og engelsk målbunad. Somme av dei er stytta - og somme er noko endra - slik som vist i teksten: Blant anna er orda i hakeparentes sett til for denne samlinga.

❦❦❦❦

Adel blir mindre vørd når rikdom vantar.

Nobility is less esteemed when it lacks wealth.

Best å ikkje slåss med den som ikkje har noko å tape.*

Better not fight with someone who has nothing to lose [Mod].

Betre å ha mange gleder enn mange vanskar.*

It's better to have many pleasures than many troubles [Mod].

Bli ikkje vennar med munkar og soldatar.

Don't make friends with monks and soldiers.

Både vatn og eld bør ein handsame med respekt.

Both water and fire need to be treated with respect.

Dei fattige blir ikkje [mykje] trudd.

The poor is not [very much] believed.

Dei som håper på almisser frå prestar, endar opp på galehus.

Who hopes for alms from the priests, ends up in the funny farm.

Dei som ikkje klarer å vise [litt] atterhald som unge, får det elendig som gamle.

Who fails to show [some] restraint in their youth, will be miserable in their old age.

Dei som verkeleg liker deg, kjem nok også heim til deg.

Who likes you well will come to your house.

Den danna kjenner ein på snakkemåten, og klokker på korleis dei kling.

You can tell an educated person by his talk, and bells by their ringing.

Den som blir fattig, mister vennane sine.

Who falls into poverty loses his friends.

Den som drar til Palermo utan å sjå Monreale, drar som ein tulling og kjem att som ein tosk.

Whoever goes to Palermo and doesn't see Monreale, goes there a jackass and returns a fool.

Den som giftar seg blir glad for ein dag; den som slaktar ein gris blir glad for eit år.

Who gets married will be happy for a day, who butchers a pig will be happy for a year.

Den som ikkje har i sinne å betale, skriv under allslags kontraktar.

Who doesn't intend to pay, signs any contract.

Den som ikkje kan hjelpe, lyttar fåfengt.

Who can't help, listens in vain.

Den som ikkje lyttar til fornufta, kan ikkje handle fornuftig.

Who doesn't listen to reason, can't do things with reason.

Den som ikkje nærmar seg med tvil, får ikkje sjå noko av paradis.

Who doesn't approach with disbelief, won't see the face of paradise.

Den som kjem seint, blir rekna [mest] som ingenting.

The latecomer is valued as nothing.

Den som orsakar seg utan å vere skulda, syner han er skuldig.

Who makes excuses without being accused, shows his guilt.

Den som preiker for døve, kastar vekk preika.

Who preaches to the deaf wastes the sermon.

Den som søker ly under grein, får det som regnar og det som fell.

Who takes cover under the branch, collects what rains and collects what falls.

Den som taper æra, vil aldri finne den att.

Who loses honour won't ever find it.

Den som trur alt han blir fortalt, er like naiv som den som hentar vatn med sil.

One who believes everything he's told is as naive as one who fetches water with a sieve.

Den som vel kone ut frå medgift, får [vel] eit pinefullt liv.

Who chooses a wife based on the dowry, will have a painful life.

Der det er munkar og prestar, er det hor og denging.

Where there are monks and priests, there is adultery and beatings.

Der du ikkje er kjent, dømmer dei deg etter utsjånaden.

Where you're not known, you're judged by your appearance.

Dess meir du har, dess meir treng du.

The more you have, the more you want.

Det du har lovt er du bunde av.

Your word is your bond.

Det du ikkje veit når du er tjue, ikkje gjer når du er tretti, ikkje har når du er førti, kan det hende du verken sannar, gjer, eller har fullt og heilt.*

If you don't know at twenty, don't do at thirty, don't have at forty, you may not know, do, or have quite [Mod]

Dess meir du veit, dess mindre trur du.

The more you know the less you believe.

Det trengs fast omsorg for å kurere djup melankoli.

You need firm care to cure deep melancholy.

Det trengst fire menn til lage ein god salat: ein gal mann til å blande den, ein lærd til saltet, ein gniar til ørlite eddik, og ein sløsar til oljen.

You need four men to make a good salad: a crazy man to mix it, a scholar for the salt, a miser for a touch of vinegar, and a squanderer for the oil.

Djevelen ler når dei fattige donerer [gir] til dei rike.

The devil laughs when the poor donates to the rich.

Dra ikkje til legen for alle plagar eller til sakføraren for kvar ei usemje, eller til kjelda kvar gong du er tørst.

Don't go to the doctor for every malady, nor to the lawyer for every disagreement, nor to the fountain for every thirst.

Drikk kaffi mens han er varm nok til å få deg til å sverje, men la sjokoladen kjølne seg.

Drink coffee while it's hot enough to make you swear but let the chocolate cool.

Du er aldri for gammal til å lære.

You're never too old to learn.

Du kan blir mykje betre av å tenke på at du skal døy ein gong.

You [could] become a lé better if you think about your death.

Døra er alltid open for den som ber gåver.

The door is always open to the bearer of gifts.

Ei kvinne i trettiåra, kast ho på sjøen.

A woman in her thirties, throw her into the sea.

Ei ærleg kone er ein skatt som varer.*

An honest wife is a treasure that lasts. [Partial]

Ein får aldri nok av å kysse ein kjæraste eller av å te sniglar.

You never get enough of kissing a sweetheart or eating snails.

Ein får arbeid frå unge og råd frå gamle.

You get work from the young and advice from the old.

Ein god gammal mann er betre enn ein dårleg ung mann.

A good old man is better than a bad young man.

Ein kan ikkje denge seg seg veg til paradis.

You can't punch your way into heaven.

Ein løyndomsfull person har ugagn i sinne.

A secretive person is up to some mischief.

Ein mann utan pengar verkar halvt sjuk.

A man without money seems half sick.

Ein ny leger er ein pest for landet.

A new doctor is a plague on the country.

Ein overlag rik mann er (kan vere) dyktig.

A very rich man [can be] astute.

Ein påliteleg venn er ein uvurderleg skatt.

A trusted friend is a priceless treasure.

Ein son som er prest er rikdommen til huset (familien).

A son who is a priest is the wealth of a house.

Ein stille kvinne er ein god kvinne.

A silent woman is a good woman.

Ein syndar og blir sett på trone, ein annan syndar og blir krossfest.

One sins and is enthroned, another sins and is crucified.

Ein ubrukeleg vakthund bjeffar, men held seg langt unna.

A useless watch dog barks but stays far away.

Ein vakker dag gjer ingen sommar.

One beautiful day doesn't make a summer.

Ei veldriven gammal forretning treng neppe å reklamere.*

A well-run old business hardly needs advertising [Mod].

Elskhug lyttar [neppe så mykje] til råd.

Love [hardly] listens to advice.

Et artisjokk på landet, for på slottet får du due.

In the countryside eat cardoon, because at the castle you'll eat pigeon.

Femti år gammal er mannen enten pave eller tosk.

At fifty a man is either the Pope or a fool.

Det finst alternativ.

For somme kvinner er den likaste tilstanden ektestanden.*

For women the highest state is the married state.

For å vere trygg [på den sikre sida], planlegg framover.

To have security, plan ahead.

Fortel ikkje vennen din alt du veit; ha i minne at ein dag kan du ha han til fiende.

Don't tell your friend everything that you know; remember that one day you may have him for an enemy.

Gammal sjukdom er normalt vanskeleg å lækje.*

An old disease is difficult to cure [Mod].

Geitekillingen lid ikkje lenger når villpæra blomstrar.

The kid goat no longer suffers when the wild pear has blossomed.

Gi ikkje vekk det du treng sjølv.

Don't give away what you need for yourself.

Gjer ingenting, og ingenting blir kjent, kan vel hende.*

Do nothing and nothing will be known, perhaps. [Mod].

Gjer som du er nøydd til og sjå ikkje (så mykje) på kva andre tar seg til.

Do what you have to do and don't watch [so much] what others do.

Glade er dei som er vel født, men gladare er dei som får ein god daude.

Happy are those who are well born, but happier are those who have a good death.

Gull drar til seg ei skare folk.

Gold attracts a crowd.

Hald deg innanfor det kompetansenivået du har.

Stay within your level of competence.

Hald tritt med tidene, bli ikkje att i mørke.

Keep up with the times, don't stay in the dark.

Han kan ikkje alt som ikkje kan hjelpe seg sjølv til rette (til å forsyne seg).*

He knows not all who doesn't help himself. [Mod]

Har ikkje kugjetaren fôr, ender han opp utan oksar og utan brød.*
  If the cowherd doesn't have fodder, he ends up without oxen and without bread [Partial].

Haust ikkje gras du ikkje drar kjensel på.

Don't harvest grass that you don't recognize.

Helse strøymar ifrå hjartelykka.

Health flows from the happiness of the heart.

Hundar gøyr og oksar beitar.

Dogs bark and oxen graze.

Hundar som gøyr, vernar deg.

Dogs that bark, protect you.

Kanskje. Eller kanskje dei varnar.

I dag til meg, i morgon til deg, vi er alle i det saman.

Today to me, tomorrow to you, we're all in it together.

I grisehovudet er det noko å ta og noko å ikkje ta; i kaninhovudet er det ingenting å ikkje ta og ingenting å ta.

In the head of the pig there's something to take and something to leave; in the head of the rabbit there's nothing to leave and nothing to take.

I smia gjeld det å ikkje røre. (Dels)

At the blacksmith's don't touch [Partial].

I ungdommen treng vi å spare til det alderdommen fører med seg.

In youth we need to save for what old age will bring.

Ingen gjer noko for ingenting.

No one does something for nothing.

Ingen vil stele det frå deg om dei ikkje veit at du har det.

No one will steal it from you if they don't know you have it.

Juni-bia varslar mykje honning.

The June bee portends lots of honey.

Kanskje eit såra hjarte aldri blir friskt igjen.*

Perhaps a wounded heart never heals [Mod].

Kjærleik utan smerte finn ein ikkje kor som helst.

Love without pain is not to be found anywhere.

Kjøp ikkje hus nært kloster og slikt.

Don't buy houses near convents nor dwellings near abbeys.

Kunnskap kan ikkje måle seg med hell.

Knowledge is no match for luck.

Kven som er god sjømann viser seg i storm.

The good sailor is proven in a storm.

Kyrkja gir aldri vekk noko.

The Church never gives anything away.

Lag vitneforklaringa og vedgåingane dine mens du eter pølser og makaroni.

Make your testimony and confessions while you're eating sausages and macaroni.

Latin gøymer dumskapen til presten.

Latin hides the stupidity of the priest.

Lytt til dei gamle og ta ikkje feil.*

Listen to the old and don't be mistaken [Mod].

Løgna frå millionæren blir meir trudd enn sanninga frå tiggaren.

The lie of the millionaire is more believed than the truth of the beggar.

Mang ein heiderleg mann lever i vanskar.*

Many a honourable man lives in difficulty. [Mod]

Med ein god gard, hage og vingard blir alle problema dine kurert.

With a good farm, garden and vineyard, all your problems will be cured.

Nattesøvnen råder mannen.

Night time sleep counsels man.

Når alt går glatt, blir mannen lett bråkjekk.

When everything is going smoothly, a man tends to get cocky.

Når det blir sett, treng ein (lite) prov.

When it's seen, there's [little] need for proof.

Når du er invitert, et sterkt; for likar dei deg vil dei le, og likar dei deg ikkje, vil dei kjenne daudekvalar.

When you're invited, eat heartily, because if they like you they'll laugh, and if they don't like you they'll feel the pangs of death.

Når du har pengar lever du lykkeleg, når du ikkje har, mister du vel nokre vennar .*

When you have money you live happily, when you don't you lose some friends [Mod].

Når du har, er du.

When you have, you are.

Når du ser mange hundar omkring eit bein, er det best å forsvinne derifrå.

When you see many dogs at a bone, it's best to make yourself scarce.

Når du taper vennar, går du ned mange steg.

When you lose friends, you go down many steps.

Når ein rikmann kjærteiknar ein fattigmann, vil han utnytte han.

When a rich man caresses a poor man, he's going to take advantage of him.

Når nokon byter matfeitt for anna matfeitt, er truleg noko matfeitt harsk.

Whoever exchanges some lard for some other lard, one or the other must be rancid.

Når oliventreet blømer i april, haustar ein olivenar i fat; når det blømer i juni, blir dei hausta i handfullar.

When the olive tree blooms during April, olives are harvested with barrels, when it blossoms in June, they are harvested in handfuls.

Om du ikkje vil at nokon skal ta plassen din, så syn aldri at du er skremd.

If you don't want anyone to take your place, don't ever show that you're frightened.

Ord er for gjennomtenking

Words are for reasoning.

Prestar i svart kjem med dårleg nytt; i kvitt tar dei deg til kyrkjegarden.

Priests dressed in black bring bad tidings, in white they take you to the cemetery.

Rundt og rundt går det, til møllen døyr i flammen.

Around and around, the moth dies in the candle flame.

Slå [smi] mens jernet er varmt.

Strike while the iron is hot.

Svolten er beste sausen.*

Hunger can be the best sauce [Mod].

Søk godleik og vent vondskap.

Seek goodness and expect evil.

Så lenge ein ikkje har tiltru, blir ein ikkje snytt.

As long as you don't trust, you won't be cheated.

Ta råd frå dei varsame og du [vil] aldri angre det.

Take advice from the prudent and you [may] never regret it.

Til hovudverk av ymse slag krevst suppe.*

Some headaches call for soup [Mod].

Trass i ny kjærleik, kan ikkje den gamle kjærleiken gløymast.

Although there's a new love, the old love can't be forgotten.

Tru berre det halve av det som blir fortalt; dess mindre du trur, dess betre kan det gå deg..*

Believe only half of what's recounted, the less you believe, the better it could be for you [Mod].

Tru berre litt av de du ser og ingenting som du høyrer.

Believe only a little of what you see and nothing that you hear.

Tru det halve av det du høyrer om rikdom og heilagdom. Trur du enda mindre, gjer du det betre.

Believe half of what you hear about wealth and holiness. If you believe less, you'll do better.

Trygg flokken på fjellbeite.

Safeguard the flock that is grazing on the mountain.

Under ein epidemi er legar glade.

During an epidemic doctors are happy.

Urøynde unge menn: Hald dykk vekke frå kvinne; det er de best tent med.

Inexperienced young men: Stay away from women and you'll be better off.

Vedgåingar utan anger og bønner utan føremål kan vere tapt tid (Mod)

Confessions without contrition, and prayers without intentions can be time lost. [Mod]

Ver ikkje dum og slått med ærefrykt fordi dumskap fortel mykje, mens banning ikkje treffer.

Don't be foolish and awe struck, because foolishness is telling but cursing doesn't hit home.

Ver på vakt mot motgangen når du nyt velstanden.

When you're enjoying prosperity, be wary of adversity.

Ver sikkert på å svare om kjærleiken bankar på.

When loves knocks, be sure to answer.

Vi er mange elver frå det same vatnet.

We're many rivers from the same water.

Vil du leve til du blir gammal, treng du å starte tidleg.

If you want to live to be old you need to start early.

Våpen kan bli til lita nytta for dei fælt skremde.*

Weapons can be of little use to the fearful [Mod]

Å eige jord kan bli som å krige.

Owning land [can be] like fighting a war.

Å lite på ein munk er som å prøve fange vind med garn.

Putting hope in a monk is like trying to catch the wind in a net.

Å oppsede barn avlar kjærleik.

Raising children engenders love.

Å tene pengar oppmuntrar til flid.

Earning encourages diligence.

Å vere overvektig er å vere halvt sjuk.

Being overweight is being halfway sick.


Sicilan proverbs, sicilianske ordspråk, ordspråk frå Sicilia, Sicilia ordtak, Litteratur  

Dieli, Arthur V., oms. Sicilan Proverbs. 2013. ⍽▢⍽ Over 7000 ordtak på siciliansk og med engelske omsettingar.
www.dieli.net/SicilyPage/Proverbs/proverbs.html

Pitrè, Guiseppe. Proverbi siciliani. Palermo: Luigo Pedone Lauriel, 1880.

Quattrocchi, Vito. Sicilian Proverbs and Sayings. Suburban Enterprises, 2007.

Special Dictionary. 1234 Famous Sicilian Proverbs. På nett.

Høyet i hus

Klammer, symbol, stjerner, teikn og meir blir forklart: (1) Teiknforklaringar; (2) Klok fôr-handtering.

icilan proverbs, sicilianske ordspråk, ordspråk frå Sicilia, Sicilia ordtak, opp    Seksjon     Sett    Neste

icilan proverbs, sicilianske ordspråk, ordspråk frå Sicilia, Sicilia ordtak. Brukargaid  ᴥ  User's Guide  ᴥ  Disclaimer
© 2005–2018, Tormod Kinnes, MPhil [Email]