Norsk del, Gullvekta
OCEAN, Dei fem store, the Big Five
Seksjon › 14 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

OCEAN, "Dei fem store"

Innføring

OCEAN, også kalla "dei fem store", "The Big Five", er ein personlegdomstest for å måle dei grunnleggande dimensjonane i personlegdommen, enda om OCEAN er ikkje ferdig utvikla. Testen har vakse til frå pionerarbeid av Gordon Allport og fleire, og er grundig statistisk gjennomkjørt.

Psykologar flest i dag er samde om at det finst fem staute personlegdomsfaktorar - somme seier fem, andre sju, og så bortetter. Noggrann og nett har ikkje fått plass som faktorar i Dei fem store, ser ein, til dømes. Saka er at personlegdomsteoriane har ingen god fasit generelt. MBTI (sjå førre sida) opererer med berre fire faktorar, og det er minst éin for lite. OCEAN-faktoren som ikkje er med i MBTI, er kjenslestøleik, emosjonell stabilitet, som også har å gjere med kjenslekontroll, og affekt. Ting kjem an på kor roleg, avspent, trygg og hardfør ein kan vere. Dei som lagar huskestue, skårar neppe høgt der. Og dei som flippar ut når dei kjem på skothald like eins.

OCEAN er eit akronym. Det står for:

  • Open for nye røynsler og idear: Openness to Experience (including intellectual openness),
  • Samvitsfull, påliteleg: Conscientiousness,
  • Utetterretta: Extraversion (Surgency),
  • Omgjengeleg, kultivert: Agreeableness,
  • Kjenslestøleik: Emotional stability." (Ja, akronym-N-en står for nevrotisk-heit, men kategoriane kan godt vere ombytte, så alle pluss-eigenskapane nedetter står oppstilt på same måten.)

Kvar faktor består av fleire, utpensla trekk. Til dømes høyrer sosiabilitet, fest-og-moro-søking og positive kjensler inn under "Utoverrettaheit" (extraversion). Dei fem hovudfaktorane er ikkje typar, men dimensjonar (Svebak 86).

Ytterpolane i OCEAN enkelt skissert

Kvar av faktorane i OCEAN blir sett som ein glideskala, der ytterpolane er:

Closed-Minded ⸻ Open to New Experiences
Disorganized ⸻ Conscientious
Introverted ⸻ Extraverted
Disagreeable ⸻ Agreeable
Uptight: Nervous / High-Strung ⸻ Natural reactions, Calm, Relaxed

Testen tar ikkje med kor nøyaktig og nett ein kan vere, men desse to faktorane tel med på ferda, og kan bli avgjerande for ei(n) og anna.

I den lett modifiserte OCEAN-figuren ovanfor er den nedste glideskalaen forma så den samsvarer med dei fire ovanfor den: der er positivt til høgre. No er det synt like eins for den femte faktoren også. Elles finn somme det noko forvirrande og kanskje uprofesjonelt at skalaene ikkje er samkjørte slik elles også rundt om. Når ein snur nedste skalaen som eg har gjort her, lyt N i OCEAN skifte tyding. The Alternative Test Company har valt "Naturlege reaksjonar", og dermed kan dei straumlinjeforme testopppsettet, slik som her på sida.

Eg har funne det best å bruke U (uptight) som avløysing for N (nervøs, anspent, nevrotisk), for ikkje å blande saman med N for normale reaksjonar, osv, for det er ikkje bra at to ulike polar i same glideskala ("dimensjon", "band") får same bokstav-nemninga. I somme OCEAN-oversyn nyttar folk N for "nevrotiskheit" som faktor-indikator i den femte gruppa, jamvel om om det er særleg emosjonell stabilitet og slikt som ein freistar å få mål på. "Not unhinged" kunne også gå an. For å unngå mistydingar og fremme meir klarleik, skal eg for min del bruke U - for "uptight" (anspent, nervøs, og "uhu") der eg viser til den negative enden av den femte dimensjonen (nevrotiskhet o.a.). U-en som indikatorbokstav femner også over slikt som "utrygg", "unaturlige reaksjonar, "ustabil", "uroleg", "u-avspent", ikkje hardfør, og anna som ein finn. Og N-en brukar eg som indikator for den positive sida ved denne dimensjonen, så som "naturlege (nok) reaksjonar". Det skulle vere grei skuring.

Jamføring mellom MBTI og OCEAN

Denne jamføringa mellom MBTI og OCEAN stammar frå G. Scott Acton:

MBTIOCEAN
Extraversion vs. IntroversionExtraversion/ Surgency
------Emotional Stability
Feeling vs. ThinkingAgreeableness
Intuition vs. SensingOpenness/Intellect
Judging vs. PerceptionConscientiousness


Det går fram at emosjonell stabilitet (femte faktoren i OCEAN) ikkje er med og gir skårar i MBTI. Det er ein veikskap ved MBTI-testen, og like stor som todelinga av svara.

Døme

fire strekar
Figur. OCEAN vrengt litt: Dei fem strekane står for fem faktorar.

Illustrasjonen syner korleis eit menneske framtonar - i dette tilfelle kjem fem "oransje kuler" bra langt ut til høgre. Tydinga ligg i faktorane som har akronymet OCEAN, og i den positive enden av kvar av dei fem glideskalaene finn ein sånn omtrent:

O: Original, kreativ, nyfiken, samansett - Verdsetting av kunst, kjensle, oppleving, eventyr, uvanlege tankar, førestillingskraft, fantasi, nyfikne, og rikhaldig oppleving/erfaring.

C: Påliteleg, velorganisert, sjølvdisiplinert, varleg - tendens til sjølvdisiplin, handle pliktoppfyllande, ha oppnåingsmål, planlagt heller enn spontan åtferd.

E: Sosiabel, vennleg, glad i moro, pratsam - Energi, positive kjensler, strømming (brusing, fossing, surgency), tendens til å søke stimulering og andres selskap. Motsett: introvert, reservert, hemma, stille.

A: Godlynt, sympatisk, tilgivande, høfleg - Tendens til medkjensle og rimeleg samarbeid heller enn uhøveleg, ulagleg mistenksam og imot (antagonistisk overfor) andre.

N: Naturlege reaksonar - roleg, avspent, solid, trygg [liketil], hardfør. Motsett: Tendens til lett å røyne ubehagelege kjensler, så som raseri, otte, depresjon og sårbarheit - somtid kalla kjense-ustabilitet (emotional instability) og å vere nevrotisk.

Ein har her høve til å vurdere faktorane ut frå både "meir eller mindre", altså "grader av" (det er gjort nedanfor i teksten) - og kanskje også ulike slags sjablong-aktige mønster som stig fram. Sjansen for at einkvan finn ut noko i den gata, skulle vere god.

Vi har å gjere med skårane til nokon som skårar som ekstra hardfør og påliteleg granskar [nyfiken i høgare skala], roleg og uavhengig, og som kommuniserer fint, til dømes. Ein "velorganisert nyfiken og forviten ein" - Slikt kan ein finne ut "berre" ved å trykke på nokre tastar og slik ta ein uformell test (nedanfor) - men det er skjer i sjøen. Her er dei:

1. Reservasjonar: Ein kan ikkje ta alt for god fisk utan vidare, men er nøydd til å vurdere situasjonane som kvar enkelt finn seg i. Ein vanskeleg situasjon kan gjere sjølv den jublande glade mutt og trist på kort tid. I fiendtlege omgivnadar lyt sjølv den utetterorienterte (ekstraverte) sjå å tilpasse seg og bli meir omhyggeleg, forskansa enn naturleg er. Dette tyder at situasjonspåverknader spelar inn, og at sjølv ekstroverte treng tid for seg sjølve til tider frå tid til annan. Og den som ikkje har vore utanlands og veit kor mange ting han og ho har unngått å bli klar over, kan naturlegvis ikkje ta desse momenta inn i tenkinga si heller. Dei seier at reise hjelper mot trongsyn. Kanskje.

2. Bedrag, ei feilkjelde: For det første krevst oppriktig og vel avvege utfylling for å få så pålitelege skårar som råd. For det andre er ikkje alle villige til det, eller i stand til såkalla objektive hovudvurderingar av seg sjølv eller ekskona. Så er det somme som lyg for seg sjølve, narrar seg sjølve og andre, og liksom får det til ved slikt bedrag. Det er mange grader av slikt, ifrå å vere tilgjort til hykling, bedrag, eller annan usselskap. Rollegang kjem truleg inn imellom desse. Ein får stogge slik mislykka ferd i starten; det er nett det oppriktige klarer. Elles kan lureri gripe om seg til ein sit fanga av det som ein fugl i snara utan nokon god veg vidare.

3. Luringane gir seg sjølv skin av verd: Ein kan halvt vente at enkelte som fyller ut enkle OCEAN-testar, ikkje er sanne overfor seg sjølve, neppe ser godt nok korleis dei er, at forsvarsmekanismar kjem imellom, og mykje anna rart. Ut frå utfyllingane av testen skulle ein tru dei fungerer brukbart, men i den grad forstillingar er med i tilpassingane, i same grad blir testskårane lite verdt, trur no eg. Det er ikkje all verda å verke naturleg om ein ikkje er sunn - lever på løgnar og vald og overgrep, til dømes.

Ovanfor står altså fleire feilkjelder. Eit og anna kan tenkast å slå inn når ein testar nokon. Resultata av testar krev:

  1. forsvarleg forma (gyldige og pålitelege) testar,
  2. oppriktig og sunn utfyllar,
  3. ikkje for å fornærme nokon: Det skulle gjere godt å vere skolert og kjenne seg sjølv slik Abraham Maslow er inne på. Självkännedom har mange former og sider ved seg.
Maslow har funne at sjølvaktualiserande (dei som er seg sjølve, primært), er meir pålitelege observatørar og gir meir nøytrale sjølvvurderingar og vurderingar av hendingar og andre enn gjennomsnittet.

Desse tre tilhøva til saman kan vel gi meir hjelpande data enn det amerikanske ordtaket: Advice is something the wise don't need and the fools won't take. Det er dessverre ofte slik . . . Noko av det same gjeld for testar som krev først oppriktige utfyllingar, og også bra sjølvkunnskap. Mange lèt til å vante det. Så kanskje The test results of self-deception are rather worthless. Og sist: det er ikkje djevelsk å framheve det vondarta som vondarta heller, og omvendt. Det er likevel grenser for kva som går an sosialt -

Ekskone

Lat oss seie ei ekskone skårar slik som dette fordi ho er slik i eksmannens auge, ganske enkelt:

Open for erfaringar: 9 (på ein skala frå 0 til 100, der 100 er likande)
Samvitsfull: 7 (liker å lyge, stel litt)
Ekstravert (utoverretta): 12
Omgjengeleg: 3 (sparkar den liggande, klorande)
Naturlege reaksjonar (d.e. ikkje nevrotisk): 8 (klovn)

fire strekar
Figur. OCEAN-skårer synt visuelt: "Dess lenger til venstre, dess verre plassert." Slik er det altså ein tidlegare ektemann ser ekskona etter fleire år.

Når nokon nærmar seg det negative ytterpunktet for kvar dimensjon, har vi truleg å gjere med nokon som har smalare marginar for utfaldinga si. Ein får nokså lett høve til å vurdere vedkommande som ein udanna, simpel og urimeleg person, og så bortetter. Eller kanskje beskrivingar blir for upresise mot ytterpunkta. I dette tilfellet kan ein få ei vurdering av ei slitande kvinna som unormalt trongsynt, uorganisert (slubbete), ikkje normalt utovervendt, som ei som svik, som ikkje verkar delikat i det heile i ettertid om ikkje før, og ganske utan naturlege reaksjonar. Ei som sit fast, til dømes som sektfange, meir eller mindre.

Det skal meir til enn å vere eksa til nokon for også å vere slik i det heile . . .

Faktorane går frå 0 til 100. Her under blir dei delt inn i tre grupper, og folk som skårar i midtgruppa vil syne ei blanding av eigenskapar ifrå høg- og låggruppa, men ikkje så ekstremt. "Rimeleg og moderat" og "passe blanda" kan høve i midtfeltet.

Tredeling av kvar faktor i "Dei fem store":

Etter dei upretensiøse tilnærmingane og forklaringane ovanfor lar eg det gjengse innhaldet i dei fem faktorane stå uomsett, og minner om at ei slik tredeling er ei hjelp, men ei lita hjelp i forhold til potensialet som ligg i glideskala-skjøn (til dømes i form av prosentvise plasseringar frå 0 til 100 langs kvart band (glideskala for kvar av dei fem dimensjonane). Her er altså tre hovudstrekningar berre:

Open for nye opplevingar

Likes routine and prefers to be conventional. Works well where procedures are established and followed. Traditionalist, down-to-earth and conventional. Practical but willing to consider new ways of doing things. Seeks a balance between the old and the new. Imaginative, open-minded and experimental. Likes to work in a changing environment that provides intellectual stimulation.

Samvitsfull

Easygoing, laidback and not inclined to make plans or schedules. May be inefficient and unreliable unless working in a well-structured and supervised environment. Reasonably dependable and organised. Industrious, disciplined and dependable. Hard working and organised. Works well in an environment where quality of work and achievement striving are valued. Very high scorers may be perceived by some people as being workaholics or obsessive.

Utoverretta, ekstrovert

Tends to be formal, serious and reserved. Quiet rather than lively. Comfortable with own company. Works well independently. May be perceived as a 'bit of a loner'. Enjoys the company of others but also values privacy. Reasonably enthusiastic, lively and active. Outgoing, gregarious, cheerful and assertive. Actively seeks excitement. Very high scorers may be overly dependent on other people for approval. Likes to work and participate in a busy environment with other people.

Omgjengeleg, hyggeleg

Independent, sceptical, self-reliant and competitive. Emotionally tough, unsympathetic and hard-headed. This can be an asset in many life and work situations... but may sometimes be the cause of personal relationship problems. Reasonably warm, trusting and sympathetic. Compassionate, frank, good-natured and eager to co-operate. Tends to avoid conflict. They are likely to be modest - maybe even humble. Prefers a supportive, harmonious and trusting environment.

Naturleg i reaksjonane (kjenslestø o.a.)

Rather overly sensitive. Responds emotionally to events that would not affect most people. Reactions are intense and strong. Experiences feelings of guilt, anxiety, anger, sadness or inadequacy more frequently than most people. Reasonably calm and capable of handling stress. However sometimes gets up-tight and reacts emotionally. Like most people, (because most people fall into the Middle Range), occasionally feels sad, anxious, guilty, angry or inadequate. Less emotionally reactive even when under pressure. Resilient, calm and able to deal with stressful situations. Rarely experiences negative emotions. Works well under pressure.

Kjelde: Psychological Research Foundation.

Vidare

Først kan ein teste seg og ta med seg nødvendige reservasjonar (ovanfor), så ein ikkje trur blindt og dupert. Kva kjem deretter? Skulle det vere å studere Positiv Psykologi, kanskje og finne stød for utfalding og kanskje utvikling ved hjelp av element ifrå den? Slike ting kan vel gagne dei som ikkje er altfor låke. Sjølv har eg funne at Transcendental Meditasjon (TM) er grepa. Det er fin forsking på nett den meditasjonsmetoden. Men først til testing og sjølvtesting for den som er oppriktig interessert:

Les meir om OCEAN på engelsk: [Lenke]

Les om OCEAN i Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Five_personality_traits

Ta testen: www.spectrumx.co.uk/newlife/type/frame-type.htm

www.ecm-solutions.co.uk/testsonthenet/b2b/clients/latpro/report-bigFive/OCEAN120Big5.htm

www.outofservice.com/bigfive/

www.testsonthenet.com/Big-five-mini/ops-test-cic.htm

www.ecm-solutions.co.uk/testsonthenet/b2b/clients/testsonthenet/Report-OCEAN120/120-Report.asp?DA=7485960365&DAA=1530A7662&R=EveStan1#Printing Hints

Samanlikningar av ulike testar:
www.personalityresearch.org/bigfive.html

Personlegdomstestar m.m. fra Storbritannia (tilrådd):
www.newlifenetwork.co.uk/assess-yourself-personality-profiling-c47.html

Innhald


OCEAN, Dei fem store, the Big Five, psykometri, litteratur  

Acton, G. Scott. "Five-factor Model", i Great Ideas in Personality. 1997-2006. On-line.[www.personalityresearch.org/bigfive.html]

Carroll, Robert Todd. "Myers-Briggs Type Indicator" i The Skeptic's Dictionary. 2007. On-line. [skepdic.com/myersb.html]

Kinnes, Tormod. "OCEAN Considerations and Narcissism". The Gold Scales, 2002-2007. Online. [oaks.nvg.org/big-five.html]

Potter, Jeff. "The Big Five Personality Test". On-line. [www.outofservice.com/bigfive/]

Psychological Research Foundation. "The Ocean 40 Personality Test." On-line. [www.testsonthenet.com/Big-five-mini/ops-test-cic.htm]

Pittenger, David J. "Measuring the MBTI and Coming Up Short." Journal of Career Planning & Placement. Hausten 1993. On-line. [www.indiana.edu/~jobtalk/HRMWebsite/hrm/articles/develop/mbti.pdf]

Kuro5hin. "Describing and predicting behavior: The Big Five." 2000-2005. On-line. [www.kuro5hin.org/story/2005/3/25/183037/595]

Quenk, Naomi L. Essentials of Myers-Briggs Type Indicator Assessment (Essentials of Psychological Assessment). New York: Wiley and Sons, 2000.

Svebak, Sven. Forlenger en god latter livet? Bergen: Fagbokforlaget, 2000.

OCEAN, Dei fem store, the Big Five, psykometri, opp Seksjon Sett Neste

OCEAN, Dei fem store, the Big Five, psykometri BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]