Norsk del, Gullvekta
Maharishi Mahesh Yogi, brubyggaren
Seksjon › 3   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ord

Reservasjonar    Innhald     

Maharishi Mahesh Yogi

Frå student, administrator og einebuar til kjendis verda over

Maharishi (utt. /mahársji/) er sanskrit for 'store vismann'. Maharishi Mahesh Yogi var ein av dei fremste formidlarane av meditasjon, ein roleg brubyggar av det slaget. I passet hans står han blei født den 12. januar 1918. Somme kjelder har 1917 og andre 1911. Den 11. januar 2008 kunngjorde han frå Vlodrop i Nederland, der han hadde budd sidan 1990: "Arbeidet mitt er gjort." Derifrå snakka han ikkje meir, til han døydde den 5. februar mens han sov. [◦Maharishi budde her]

Under namnet Mahesh Prasad Varma blei han elev av Shankaracharya Brahmananda Saraswati, som blir kalla Guru Dev (guddommelege lærar) i TM-samanheng. Maharishi slutta seg til han etter å ha gjort ferdig masterstudiet sitt i fysikk ved universitetet i Allahabad i 1940. Like før Guru Dev døydde i 1953, kalla han Mahesh til seg sa:

Det er noko som enno lyt fullbyrdast, og det er å gi ein teknikk til familiemenneske så dei kan nyte fred og glede i livet ved å sitte og meditere nokre få minutt dagleg. Du skal gjere det arbeidet som står att. [Attgitt frå:] One thing still remains to be completed and that is to give a technique to family people, in general so that by sitting and meditating for a few minutes in the morning and evening every day, they might enjoy peace and happiness in their lives. [Y]ou have to do this remaining work. (Varma 1980:124-25]

I ei bok av Elsa Dragemark står også at Guru Dev sa til Mahesh, seinare kjent som Maharishi:

Det eg har lært deg, inneheld også kunnskapen om teknikken for familieforsørgaren. Teknikken har blitt mistolka og gløymd over hundreåra.

Bekymre deg ikkje, og ver ikkje redd for å vere aleine eller for noko som helst. Ta til å arbeide og alt vil gå av seg sjølv. (Dragemark 1972, kap. 19)

Slik gav Guru Dev støyten til TM-rørsla. Jack Forem (2012) gir oversyn over ho, men har ikkje med sjølve TM-metoden. TM kan ein likevel få lære. Det kostar pengar, men slik var det ikkje det var i starten av TM-rørsla. Då var det gratis. [◦TM i Noreg]

MAHARISHI MAHESH YOGI
Maharishi (1918-2008).

Seinare, i 1959, reiste Mahesh Varma som Maharishi Mahesh Yogi til Vesten og lærte ut den svært enkle og behagelege måten å meditere på som vi kjenner som TM, som er korta av frå 'Transcendental Meditasjon'. Medlemmane i The Beatles, Beach Boys og mange andre kjente artistar lærde TM på 1960-talet. Då kom også dei første bøkene av Maharishi om metoden [Lotm].

Maharishi står som forfattar av minst fjorten bøker. Han tok tid til å fortelje somt; det blei skrive ned av hjelparar som dr. Vernon Katz; redigert og så gitt ut. Mellom dei er The Science of Being and the Art of Living og Maharishi Mahesh Yogi on the Bhagavad-Gita.

"Skuldig" i ei vennleg omfamning?

The Beatles og nokre utvalde vennar, mellom andre Donovan og Mike Love frå Beach Boys, vitja Maharish Mahesh Yogi i India tidleg i 1968. Der studerte dei Transcendental Meditasjon. Då blei det sett ut eit dårleg rykte om at Maharishi skulle ha gjort ekle tilnærmingar til skodespelaren Mia Farrow (1945-) - han la armane om henne ved eit høve, og det kunne ho saktens trenge, slik ho hadde det, skriv ho i ettertid.

The Beatles drog heim att til England derifrå av ulike grunnar; John Lennon og George Harrison etter å ha høyrt om dei påståtte tilnærmingane. I ettertid orsaka Lennon over telefon for å ha sverta Maharishi offentleg ut frå rykte, og førstekona hans, Paul McCartney, og Harrison seier det hende ingenting gale. Paul McCartney skriv i biografien sin, Many years from now (Mange år frå no) frå 1998, at ein Alex Mardis, som Lennon før hadde villa ha som guru for The Beatles, skal ha sett i gang ryktet om usømmeleg åtferd. Desse tinga kjem også fram i fråsegner frå to andre beatlar. Leis meir: [Wikipedia, s.v. "Maharishi Mahesh Yogi"]

Om å forholde seg til uprova skuldingar: "Er det sant, er det ille; er skuldinga usann, er det vel verre." - for ein får reknast som uskuldig til godt prov eller kunnig dom ligg føre. Det skal vere ein demokratisk rett, det.

MAHARISH MAHESH YOGI
Maharishi

TM-metoden

Vi kan lausleg kalle begynnarmetoden for trening i å "gli innover" i avsette periodar kvart døger, kanskje to gongar daglig. Metoden hjelper helsa på mange vis, syner forsking. Somme sider ved dette er godt dokumenterte i dag. Slik var det ikkje i starten. [◦Langt meir er spesifisert av David Lynch Foundation]

Praktisering av metoden hjelper utdanning og læring når ein veit å avpasse. Ein gjer normalt klokt i ikkje å streve når ein gjer den enkle metoden. Mykje godt kan komme til etter kvart.

Metoden tillèt lett andre gagnlege tiltak i samgang med seg. Den tillèt anna sjølvhjelp innan rekreasjon, til dømes ved enkle og trygge yoga-stillingar. Slikt supplement fanst alt på slutten av sekstitalet.

Seinare meinte Maharishi meinte at verda treng fagna hjelp til utvendig harmoni også, for å gjere "vegen lettare" - og la fram prinsipp for somt innan byggekunst, politikk og helsestell. Han stod også for at når mange mediterer godt, spreier harmoni seg frå det til gagn for andre, ja, heile samfunnet.

Det er tillate å tvile mykje og godt, av to hovudgrunnar. Den eine er at kunnig tviling gir meditasjonsvinstar i landrag. Det er fornemminga av tvil som dyrkast slik i blant anna Zen.

Den ypparste Zen skil seg frå alle dei hine meditasjonsformene. Meditasjonshallen vi sit i blir kalla "Bli Sjølvoppmerksam-hallen" og "Opplysningsarenaen". Det er her du skulle trenge inn i "tvil-fornemminga" [og så vidare]. . . . Nan Chuan grunted, ". . . the self-mind is Buddha." (Chang 1970:79)

Ovanfor er gløttar inn i Zen-læra: Tvil framifrå for Opplysing. Gode koan (gåtefulle paradoks o.a.) dyrkar ein om lag slik, fortel Chang i framhaldet. Ein treng likevel ikkje tvile seg fram som ein gjer i Rinsai Zen; det går godt utan. Det fleire metodar, og TM er ein metode som mange gode buddhistmunkar har tatt i bruk sidan TM blei lansert.

Den andre gode grunnen til at tvil ikkje skal hindrast, er at forsking syner korleis tviling sett i godt system, ber gode frukter etter kvart, frukter til gagn for folk og fe. "Systematisk tviling" er byrjinga på god forsking, takk vere alternative hypotesar (som er uprova påstandar ein går ut frå; førebels gissingar). Alternative hypoteser gir andre forklaringar på fenomen eller hendingar enn førstehypotesen sin. Ved godt ordning av data og oppfølging ved standardmetodar får ein etter kvart glimt av kva som kan vere godt og hjelpande eller ikkje. Så det er ikkje tull at god tviling ikkje er gale, men kan bere rike frukter ved forsking, ved hjelp av hypoteseprøvingar.

Det er altså ikkje noko enten-eller i det. Ein kan lære å meditere og gjerne kvile og tvile og forske og måle i tillegg . . .

Maharishi gjekk inn for mykje forsking på TM-metoden. Det ligg no føre over 600 studiar og forskingsrapportar over TM. Dei er frå over to hundre uavhengige institusjonar i trettifem land, og spenner over førti år. Og funn har blitt publisert i eit hundretal journalar, mellom anna Scientific American, Business and Health, Science, og Journal of the American Medical Association (JAMA). Forsking syner metoden verkar - for eksempel at den kan førebygge sjukdom og fremme helse.

Til temaet "Det er lov å tvile litt": Forsking er jo basert på det ein kan kalle kunnig tviling og skepsis som blir kontant, metodisk og sikkert gjennomført (også kalla hypotesetestingar) i tråd med vitskapelege skikkar.

Kjernemetodane i TM blir fagna av leiande i ymse religionar. Koji Oshima, ein buddhistmunk frå Japan, har til dømes fremma TM på Sri Lanka og i Thailand sidan 2003. Rundt 3100 buddhistmunkar har lært Transcendental Meditasjon i over 100 tempel i dei to landa som følge.

På den andre sida finst ein og annan motstandar, for eksempel einspora og usømmelege. Kjennskap til sømmeleg, god ferd er mykje verdt, og ikkje til å le ut heller.

Ein treng nok ikkje bli nokon slags verdsforsakar, munk og nonne fordi ein driv med TM. Verdien av TM ligg dels i det. Jamfør lenka til forsking på TM ovanfor. Det syner seg at studentar gjer det betre med TM enn utan, til dømes. Ved det får mange betre skolegang og venteleg betre liv etter eksamen. Men ikkje alle ein kjem i kontakt med er gode eller normale - så det gjeld å passe seg bra og tilmåta i tillegg.

I lag med TM: Maharishi Vastu-bustadar

Maharishi gav tillating til eigedomsutvikling basert på gamle prinsipp som blir kalla Vastu og meir. Maharishi Heaven on Earth Development blei skipa i 1988 i Malibu, California for å bygge slike eigedommar til gagn - men kanskje ikkje for kven som helst, for eksempel dei som ikkje har helse til å stelle ei stor tomt, og heller vil leve trangbudd, omgitt av giftige material og i innestengd luft og absolutt ikkje vil vere orientert etter himmelretningane, osb.

Har ein råd til å bu godt etter gamle normer som seiast å kunne gagne trivsel og anna, kan det komme godt med å få seg arkitekthjelp for å tilpasse prinsippa i Maharishi Vastu-arkitektur til lokale forhold. Statistikk ligg føre: Jonathan Lipman og Alarik Arenander (2010) har skrive eit samandrag av forsking over Maharishi Vastu-arkitektur som er gjort før 2011. Granska faktora omfattar søvn, ulike helseparameter og forretningslønnsemd.

Forsking og forståing gir grunnlag for eigne avgjerder. Her er nokre oversyn over resultat av TM og eit såkalla etterheng:

◦Transcendental Meditasjon - offisiell norsk

◦What Research Says (about TM)

◦Meditasjonsmetodar (Dr. David Orme-Johnson)

◦Maharishi Vastu-arkitektur" - Ulike hus og interiør med meir

◦Maharishi Vastu-arkitektur, også kalla Maharishi Sthapatya Veda (MSV).

"Himmerike på jord" eigedomsutvikling

◦Forskingssamandrag: Maharishi Vastu-arkitektur (PDF)

  Innhald  


Maharishi Mahesh Yogi og Transcendental Meditasjon, TM, Litteratur  

Chang, Garma C. C. The Practice of Zen. New York: Perennial/Harper, 1970.

Dragemark, Elsa. The Way to Maharishi's Himalayas. Stockholm: E. Dragemark, 1972.

Forem, Jack. Transcendental Meditation: The Essential Teachings of Maharishi Mahesh Yogi. Rev. ed. London: Hay House, 2012.

Mason, Paul. Roots of TM: The Transcendental Meditation of Guru Dev and Maharishi Mahesh Yogi. Penzance, UK: Premanand, 2015.

Mason, Paul. The Maharishi: The Biography of the Man Who Gave Transcendental Meditation to the World. Rev. utg. Lyndhurst, Hampshire: Evolution, 2005.

Roth, Robert. Maharishi Mahesh Yogis TM: Transcendental Meditasjon.Rev. utg. Mesnali: MIKI, 1998. - Informativ bok om verknadar av TM. Finst på Nettet på engelsk (lenke nedafor). - Positivt TM-oversyn [◦På engelsk, on-line].

Sands, William F. Maharishi Mahesh Yogi and His Gift to the World. Fairfield, IA: Maharishi University of Management Press, 2012.

Sands, William F. Maharishi's Yoga: The Royal Path to Enlightenment. Fairfield, IA: MUM Press, 2013.

Varma, Raj R. P. Strange Facts about a Great Saint: A Short Biography of Shri Guru Dev, His Divinity Swami Brahmananda Saraswati Maharaj, Jagad Guru Shankaracharya of JYOTIRMATH Badarkahram, Himalayas. Jabalpur: Varma and Sons, 1980.

Yogi, Maharishi Mahesh. Livskunst og transcendental meditasjon. Ny utg. Oslo: Miki, 1979.

Yogi, Maharishi Mahesh. Transcendental Meditation with Questions and Answers. 3. utg. (Opptrykk av førsteutgåva frå 1967, med nye tillegg). India: Spiritual Regeneration Movement, Maharishi Foundation International, Maharishi Vedic University, 2011.

Takk
Hjarteleg takk til Robert Roth og Maharishi Press Center for løyve til å bruke bilda av Maharishi.

Maharishi Mahesh Yogi og Transcendental Meditasjon, TM, opp    Seksjon     Sett    Neste

Maharishi Mahesh Yogi og Transcendental Meditasjon, TM. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2007–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]