Norsk del, Gullvekta
Sri Brahmananda Saraswati, Guru Dev
Seksjon › 3 Sett Søk Førre Neste

Ordliste

Reservasjonar Innhald  

Guru Dev, Shankaracharya Brahmananda Saraswati Ji

I 1941, etter å ha blitt bedt om det i tjue år, samtykte Sri Brahmanánda Saráswati (1871-1953) i å vere Shankarachárya [åndeleg overhovud] ved Jyotir Math nord i India. Setet hadde stått ledig i eit hundreår. Ein av disiplane hans, Maharishi Mahesh Yogi, bringa TM (Transcendental Meditasjon) til Vesten i 1959. Metoden hadde han lært av Guru Dev. [1]

Enkel uttale:

Sri (Shri, Shree): /sjri/.

Brahmananda: Trykk på nest siste a-en. H-en inni er stum.

Saraswati: Rett fram, med trykk på den andre a-en.

Shankaracharya: /sjankar(a)sjárya/ (med trykk på nest siste a-en.

Maharishi: /mahársji/. — (/maharísji/ med trykk på nest siste i-en er ein tilpassa variant)

Mahesh: /mahésj/. Det er trykk på siste stavinga.

Innleiande

På den første pressekonferansen sin i USA, den 29. april 1959, fortalde Maharishi Mahesh Yogi (født Mahesh Prasad Varma) om det åndelege føremålet sitt, å regenerere heile verda, og la til:

Livet mitt tok i sanning til ved føtene til meisteren min då eg fekk lære løyndommen med kjapp og djup meditasjon. Det er ein løyndom som eg no gjer verda kjent med.
Sri Brahmananda Saraswati
Den vakna kjenner denne verda er som å halda sure svineplommer i handa - [2]

Maharishi seier også, "Like frå starten var heile formålet berre å puste inn pusten hans. Det var idealet mitt." Guruen hans var Swami Brahmananda Saraswati, og dei møttes då Maharishi var tjuetre. Eitt blikk på det glødande, rolege andletet til Swami Brahmananda trollbatt den unge mannen med det same. Swami Brahmananda insisterte på at før han godtok Mahesh som disippel, skulle Mahesh fullføre universitetsstudia og få lov av foreldra sine før han slutta seg til Brahmananda.

Den første april 1941 blei den høgakta Brahmananda Shankaracharya overhovud for Jyotir Math, Badrikashram, Himalaya, og var sidan kjent som Jagadguru Shrimad Swami Brahmananda Saraswati Maharaj Ji. I TM-krinsar blir han omtalt som Gurudev eller Guru Dev. Det er ei opphøga nemning.

Ei historie frå opplæringstida

Swami Krishnananda - sepiatona frå eit større bilde
Krishnananda Saraswati ◦(detalj)

Etter å ha fullført studiet i hinduskrifter og oppdaga sanninga om sitt inste vesen, følgde den tjuefem år gamle Brahmananda guruen sin, Krishnananda. Dei heldt seg i ein månads tid i den hyggelege vesla landsbyen Kajliwan nær Rishikesh. Dei blei varmt mottatt.

Blant dei som stimla saman for å få eit signande kik på dei, var ein mjølkemann av prestekasten. Han pla by mjølk til dei heilage som vitja staden. Brahmananda ordna det slik med mannen at han leverte dei ein halv liter mjølk dagleg, og Brahmananda kokte og serverte den for guruen sin kvar kveld. Men ein dag sa kona til mjølkemannen: "Kua har gitt svært lite mjølk i dag. Det blir ikkje ein gong nok til barna."

Mannen hennar tok ikkje omsyn til henne og leverte som vanleg ein halv liter til dei vørde gjestane. Men då Brahmananda varma opp mjølka og serverte ho for meisteren sin, sa meisteren: "Det er ve i mjølka i dag. Eg kjem ikkje til å drikke ho. Ver snill og lever ho attende til mjølkemannen og bed han slutte å gi oss."

Brahmananda gjorde det. Så, etter ein halv månads tid, døydde sonen til mjølkemannen. Heile staden frykta at Krishnananda hadde blitt misnøgd med mjølkemannen, som derfor hadde mista sonen sin. Då Krishnananda høyrde dette, sa han til Brahmananda, "Når folka her tar liket av guten til kremeringsstaden, så bed dei sende bod på meg før dei lagar bålet å brenne han på."

Slik skjedde det også. Liket blei lagt på bakken og Krishnananda kom til staden. Han sparka vart til det livlause hovudet med foten sin, og sa: "Korfor søv du så mykje?"

Og så kom guten seg på føtene.

Etterpå sa Krishnananda til Brahmananda då dei kom til hytta si på staden: "Det er betre å dra frå denne staden med det same, før alle dei daude her tar til å mase på oss for å få liv!" Og med det tok han i veg. [Gitt att frå The Whole Thing - The Real Thing (Pasricha 1977)

Han skulle skunde seg attende

HOHO

For mange år sidan sende Brahmananda disippelen sin, Maharishi (Mahesh), av stad i eit ærend oppi fjella. Maharishi skulle springe til ein stad høgt oppe og langt vekk - truleg til Tapoban. Der skulle han levere ein bodskap til ein heilagmann som budde der. Då Maharishi kom fram, andpusten og utmatta, venta han på svaret. Heilagmannen las beskjeden, og bad Maharishi vende attende fort til guruen sin.

Mange gongar blei Maharishi sendt av stad i slike ærend. Men ein gong snåva og fall han i farten. Etter å ha børsta av seg støvet, bøygde han seg ned for å ta opp att den dyrebare beskjeden frå guruen sin. Men seglet hadde blitt brote i fallet, og han kunne ikkje halde seg. Han las: "Ver god å fortelje denne eleven under opplæring at han skal vende tilbake straks."

Shankaracharyaen var oftast høgtidsstemt, men stundom smilte han strålande og synte livleg sans for moro og lystigheit - ein heller gåtefull kombinasjon for somme -

Brahmananda, også kjent som Guru Dev, Brahmanand
Guru Dev
Like før han døydde sa Brahmananda til Mahesh, "Det eg har lært deg, inneheld også teknikken og kunnskapen for familieforsørgjaren."

Etter ønske frå Brahmananda blei den nære disippelen hans, Sri Swami Shantanand Saraswati Ji Maharaj, innsett som etterfølgaren hans på Shankaracharya-trona den 12. juni 1953. Og Mahesh gjekk inn for lange økter i djup stille ved Gyan Mandir i Rishikesh. I ei hole der "er det ro. Ingen lyd. Svalt om sommaren. Varmt om vinteren".

Han kom seinare fram for å breie ut TM-teknikken og det som følgde. Han sa om guruen si kjernelære, "Den åndelege læra hans er enkelt og klar og går like heim til hjartet". Det som følger, søker å formidle noko rundt og attåt den svært hendige meditasjonsmetoden etter Brahmananda. Av dei mest kjente meditasjonsmetodane er TM den det er forska mest på, og ikkje utan grunn, som det viser seg. (Maharishi University of Management, 2011.)

Utdrag av læra til Brahmananda

LoVer varsam og lær å nytte lykke og sæle bra nok

Guru Dev Shankaracharya Brahmananda Saraswati
Shankaracharya Brahmananda Saraswati

EIN burde støtt vere varsam så inga synd skjer, så ein ikkje beklagar seg når dauden kjem. [Sri Brahmananda, modifisert]

Å konsentrere seg om det ikkje-framviste (umanifesterte) er ikkje mogeleg. [Sri Brahmananda]

Ha bagasjen pakka og klar. [Sri Brahmananda] (Tyding: La ikke dauden finne deg ubudd.)

Vær omhyggeleg og varsam.*

Når hugen sannar Gud, blir den varig etablert der og ønsker ikkje andre ting. [Sri Brahmananda]

JAMVEL berre litt av [Guds] nåde kan gi sjela (jiva) alt som er godt, og til fulle. [Sri Brahmananda] ◊

Hug blir alltid med deg. Sjølv på hi sida. Så knyt hugen til Evig Eksistens som er i både levande og daude ting, og er den eineste varige eininga, og den høagste. Bind hugen din til Han. [Sri Brahmananda, lett modifisert]

Lær å gjere full bruk av menneskekroppen. Ein burde ikkje sløse vekk denne sjansen. [Med Brahmananda]

[Den figurative] fyrsten vil leve i sæle. [Sri Brahmananda]

Ein burde vere heldig nok til å gjere lønnsame forretningar. [Sri Brahmananda]

Det finst tre slags vern og tenester: Det høgaste er som ei landskjelpadde; den mellomste er som fiskar; og det lågaste er som fuglar. Skjelpadda beheld ikkje egga sine nær seg. Fisken kjem ikkje nær egga sine. Fuglen vernar egga sine ved støtt å sitte på dei. På landskjelpaddemåten hjelper den store åndelege guruen, vernar og fører den oppriktige disippelen sin ved konsentrasjon på og observasjon av korleis disippelen oppfører seg.

Elles

Colibri serrirostris, foto av Rick elis.simpson, Detalj.

Biografiar: Pasricha (1977), og Paul Mason (2009), som til dels bygg på Pasricha.

Attgivingar av læra er samla i bøker av Mason, Pasricha, Shriver og Tiwari nedanfor. Meir blir samla i den ideelle stiftinga Guru Dev Legacy Trust.

Paul Mason-sider med tekstar, bilde og meir av og om Guru Dev

Innhald


Sri Brahmananda Saraswati, aka Guru Dev  

Maharishi University of Management. Scientific Research on TM program: Highlights of 600 scientific studies validating benefits in all areas of life. Rev. ed. Fairfield, IA: Maharishi University of Management Press, 2011.

Mason, Paul. Roots of TM: The Transcendental Meditation of Guru Dev and Maharishi Mahesh Yogi. Penzance, UK: Premanand, 2015.

Mason, Paul. The Biography of Guru Dev: The Life and Teachings of Swami Brahmananda Saraswati, Shankaracharya of Jyotirmath (1941-53). Vol 2. Penzance, Cornwall: Premanand, 2009.

Mason, Paul. 108 Discourses of Guru Dev: The Life and Teachings of Swami Brahmananda Saraswati, Shankaracharya of Jyotirmath (1941-53). Vol 1. Penzance, Cornwall: Premanand, 2009.

Mason, Paul. Guru Dev as presented by Maharishi Mahesh Yogi: The Life and Teachings of Swami Brahmananda Saraswati, Shankaracharya of Jyotirmath (1941-53). Vol 3. Penzance, Cornwall: Premanand, 2009.

Mason, Paul. The Maharishi: The Biography of the Man Who Gave Transcendental Meditation to the World. Rev. ed. Lyndhurst, Hampshire: Evolution, 2005.

Pasricha, Prem C. The Whole Thing, the Real Thing: A Brief Biography of Shri Gurudeva. English transcreation of the Hindi book by Rameswar Tiwari. New Delhi: Delhi Photo Company, 1977.

Roth, Robert. Maharishi Mahesh Yogis TM: Transcendental Meditasjon. Rev. utg. Mesnali: MIKI, 1998. ⍽▢⍽ Fin bok om TM, men utan forskingsfunna frå etter 90-talet. .

Roth, Robert. Roth, Robert. Transcendental Meditation Revised And Updated. New York: Plume Books, 1994.

Shriver, LB Trusty. The Sweet Teachings of the Blessed Sankaracarya Swami Brahmananda Saraswati.. Tr. and contr. Cynthia Ann Humes. Raleigh, NC: Lulu.com, 2013. ⍽▢⍽ Professor Humes har utstyrt teksten med verdifulle notar.

Tiwari, Rameswar, compiler, LB Trusty Shriver, ed, and Cynthia Ann Humes, ed. Rocks Are Melting: The Everyday Teachings of Swami Brahmananda Saraswati Fairfield, IA: Clear River Press, 2000. ⍽▢⍽ Eit skanna manus med annotasjonar.

Varma, Raj R. P. Strange Facts about a Great Saint: A Short Biography of Shri Guru Dev, His Divinity Swami Brahmananda Saraswati Maharaj, Jagad Guru Shankaracharya of JYOTIRMATH Badarkahram, Himalayas. Jabalpur: Varma and Sons, 1980.

Yogi, Maharishi Mahesh. Livskunst og transcendental meditasjon. Ny utg. Oslo: Miki, 1979.

Yogi, Maharishi Mahesh. The Science of Being and Art of Living. Rev ed. London: Penguin/Plume, 2001.

Yogi, Maharishi Mahesh (presentert som Maharshi Bala Brahmachari Mahesh Yogi Maharaj). Beacon Light of the Himalayas: The Dawn of a Happy New Era. Souvenir of the Great Spiritual Development Conference of Kerala, October 1955. ◦PDF og Paperback. ⍽▢⍽ Ei godt illustrert, omfattande trykksak som markerer starten til Maharishi Mahesh Yogis arbeid utanfor India. Han kalla TM Djup Meditasjon, Deep Meditation i den tida. Seinare blei det Transcendental Meditasjon. Trykksaka rommar ei Maharishiskisse av livet til Guru Dev, og omsettingar til engelsk av Maharishi-føredrag under konferansen, og innsiktsfulle bidrag frå andre over 168 sider.

Nokre ordforklaringar

[1]

Swami: bokstavleg: "eitt med Sjølvet", nemning for ein hindumunk.

Brahmananda: Munkenamn som tyder Brahman + glede og sæle (ananda).

Saraswati (naturvisdom o.a.): ei grein av ti innan munkeordenen frå Shankara (kanskje 788-820). Mellom dei ti finn vi giri (fjell), sagar (hav), bharati (land), aranya (skog) og puri (trakt). Namnet på greina kjem etter sjølve munkenamnet.

Shankaracharya: Shankara-lærar (-undervisar), tittelen til overhovud for fem hovudsete (maths) i Advaita Vedanta-tradisjonen i Hinduismen.

[2]

Svineplommer (art: Spondias mombin) blir dyrka for dei etande, plommeliknande fruktene. Den store steinen i kvar frukt har mange piggar og er vanskeleg til å skilje frå fruktkjøtet.

Lenker

Takk

Varm takk til Paul Mason for vennleg løyve til å bruke bilda av Guru Dev. Om bøkene som Paul har samla og skrive: Sjeldant og godt! (Bokdata står ovanfor)


Sri Brahmananda Saraswati, known as Guru Dev, opp Seksjon Sett Neste

Sri Brahmananda Saraswati, known as Guru Dev BRUKARGAID: [Lenke]
© 2007–2016, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]