Norsk del, Gullvekta
Guru Dev i TM-rørsla
Seksjon › 3   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ord

Reservasjonar    Innhald     

Guru Dev, Shankaracharya Brahmananda Saraswati Ji

I 1941, etter å ha blitt bedt om det i tjue år, samtykte Sri Brahmanánda Saráswati (1871-1953) i å vere Shankarachárya [åndeleg overhovud] ved Jyotir Math nord i India. Setet hadde stått ledig i eit hundreår. Ein av disiplane hans, Maharishi Mahesh Yogi, bringa TM (Transcendental Meditasjon) til Vesten i 1959. Metoden hadde han lært av Guru Dev. [1]

Enkel uttale:

Sri (Shri, Shree): /sjri/.

Brahmananda: Trykk på nest siste a-en. H-en inni er stum.

Saraswati: Rett fram, med trykk på den andre a-en.

Shankaracharya: /sjankar(a)sjárya/ (med trykk på nest siste a-en.

Maharishi: /mahársji/ (eigentleg).

Mahesh: /mahésj/. Det er trykk på siste stavinga.

Mange framandord knytt til meditasjon og yoga er forklart stutt på ei eiga side. (Finn lenka nede til venstre).

Innleiande

På den første pressekonferansen sin i USA, den 29. april 1959, fortalde Maharishi Mahesh Yogi (født Mahesh Prasad Varma) om det åndelege føremålet sitt, å regenerere heile verda, og la til:

Livet mitt tok i sanning til ved føtene til meisteren min då eg fekk lære løyndommen med kjapp og djup meditasjon. Det er ein løyndom som eg no gjer verda kjent med.
Sri Brahmananda Saraswati
Den vakna kjenner denne verda er som å halda sure svineplommer i handa - [2]

Maharishi seier også, "Like frå starten var heile formålet berre å puste inn pusten hans. Det var idealet mitt." Guruen hans var Swami Brahmananda Saraswati, og dei møttes då Maharishi var tjuetre. Eitt blikk på det glødande, rolege andletet til Swami Brahmananda trollbatt den unge mannen med det same. Swami Brahmananda insisterte på at før han godtok Mahesh som disippel, skulle Mahesh fullføre universitetsstudia og få lov av foreldra sine før han slutta seg til Brahmananda.

Den første april 1941 blei den høgakta Brahmananda utnemnd til Shankaracharya, til nytt overhovud for Jyotir Math, Badrikashram, Himalaya. Sidan var han kjent som Jagadguru Shrimad Swami Brahmananda Saraswati Maharaj Ji. I TM-krinsar blir han omtalt som Gurudev eller Guru Dev. Det er ei opphøga nemning.

Ei historie frå opplæringstida

Swami Krishnananda - sepiatona frå eit større bilde
Krishnananda Saraswati ◦(detalj)

Etter å ha fullført studiet i hinduskrifter og oppdaga sanninga om sitt inste vesen, følgde den tjuefem år gamle Brahmananda guruen sin, Krishnananda. Dei heldt seg i ein månads tid i den hyggelege vesla landsbyen Kajliwan nær Rishikesh. Dei blei varmt mottatt.

Blant dei som stimla saman for å få eit signande kik på dei, var ein mjølkemann av prestekasten. Han pla by mjølk til dei heilage som vitja staden. Brahmananda ordna det slik med mannen at han leverte dei ein halv liter mjølk dagleg, og Brahmananda kokte og serverte mjølka for guruen sin kvar kveld. Men ein dag sa kona til mjølkemannen: "Kua har gitt svært lite mjølk i dag. Det blir ikkje ein gong nok til barna."

Mannen hennar tok ikkje omsyn til henne og leverte som vanleg ein halv liter til dei vørde gjestane. Men då Brahmananda varma opp mjølka og serverte ho for meisteren sin, sa meisteren: "Det er ve i mjølka i dag. Eg kjem ikkje til å drikke ho. Ver snill og lever ho attende til mjølkemannen og bed han slutte å gi oss."

Brahmananda gjorde det. Så, etter ein halv månads tid, døydde sonen til mjølkemannen. Heile staden frykta at Krishnananda hadde blitt misnøgd med mjølkemannen, som derfor hadde mista sonen sin. Då Krishnananda høyrde dette, sa han til Brahmananda, "Når folka her tar liket av guten til kremeringsstaden, så bed dei sende bod på meg før dei lagar bålet å brenne han på."

Slik skjedde det også. Liket blei lagt på bakken og Krishnananda kom til staden. Han sparka vart til det livlause hovudet med foten sin, og sa: "Korfor søv du så mykje?"

Og så kom guten seg på føtene.

Etterpå sa Krishnananda til Brahmananda då dei kom til hytta si på staden: "Det er betre å dra frå denne staden med det same, før alle dei daude her tar til å mase på oss for å få liv!" Og med det tok han i veg. [Gitt att frå The Whole Thing - The Real Thing (Pasricha 1977)

Han skulle skunde seg attende

HOHO

For mange år sidan sende Brahmananda disippelen sin, Maharishi (Mahesh), av stad i eit ærend oppi fjella. Maharishi skulle springe til ein stad høgt oppe og langt vekk - truleg til Tapoban. Der skulle han levere ein bodskap til ein heilagmann som budde der. Då Maharishi kom fram, andpusten og utmatta, venta han på svaret. Heilagmannen las beskjeden, og bad Maharishi vende attende fort til guruen sin.

Mange gongar blei Maharishi sendt av stad i slike ærend. Men ein gong snåva og fall han i farten. Etter å ha børsta av seg støvet, bøygde han seg ned for å ta opp att den dyrebare beskjeden frå guruen sin. Men seglet hadde blitt brote i fallet, og han kunne ikkje halde seg. Han las: "Ver god å fortelje denne eleven under opplæring at han skal vende tilbake straks."

Shankaracharyaen var oftast høgtidsstemt, men stundom smilte han strålande og synte livleg sans for moro og lystigheit - ein heller gåtefull kombinasjon for somme -

Brahmananda, også kjent som Guru Dev, Brahmanand
Guru Dev
Like før han døydde sa Brahmananda til Mahesh, "Det eg har lært deg, inneheld også teknikken og kunnskapen for familieforsørgjaren."

Etter ønske frå Brahmananda blei den nære disippelen hans, Sri Swami Shantanand Saraswati Ji Maharaj, innsett som etterfølgaren hans på Shankaracharya-trona den 12. juni 1953. Og Mahesh gjekk inn for lange økter i djup stille ved Gyan Mandir i Rishikesh. I ei hole der "er det ro. Ingen lyd. Svalt om sommaren. Varmt om vinteren".

Han kom seinare fram for å breie ut TM-teknikken og det som følgde. Han sa om guruen si kjernelære, "Den åndelege læra hans er enkelt og klar og går like heim til hjartet". Det som følger, søker å formidle noko rundt og attåt den svært hendige meditasjonsmetoden etter Brahmananda. Av dei mest kjente meditasjonsmetodane er TM den det er forska mest på, og ikkje utan grunn, som det viser seg. (Maharishi University of Management, 2011.)

Veg

Guru Dev i utval

LoVer varsam og lær å nytte lykke og sæle bra nok

Guru Dev Shankaracharya Brahmananda Saraswati
Shankaracharya Brahmananda Saraswati

EIN burde støtt vere varsam så inga synd skjer, så ein ikkje beklagar seg når dauden kjem. [Sri Brahmananda, modifisert]

Å konsentrere seg om det ikkje-framviste (umanifesterte) er ikkje mogeleg. (Guru Dev)

Ha bagasjen pakka og klar. (Guru Dev) [Tyding: La ikke dauden finne deg ubudd.]

Vær omhyggeleg og varsam.*

Når hugen sannar Gud, blir hugen varig festa der og ønsker ikkje noko anna. (Guru Dev)

JAMVEL berre litt av [Guds] nåde kan gi sjela (jiva) alt som er godt, og til fulle. (Guru Dev)

Hug blir alltid med deg, sjølv på hi sida. Så knyt hugen til Evig Eksistens som er i både levande og daude ting, og er den eineste varige eininga, og den høagste. Bind hugen din til Han. (Guru Dev, mod)

Lær å gjere full bruk av menneskekroppen. Ein burde ikkje sløse vekk denne sjansen. (Med Guru Dev)

[Den figurative] fyrsten vil leve i sæle. (Guru Dev)

Ein burde vere heldig nok til å gjere lønnsame forretningar. (Guru Dev)

Det finst tre slags vern og tenester: Det høgaste er som landskjelpadda; det mellomste er som fiskar; og det lågaste er som fuglar.

Skjelpadda beheld ikkje egga sine nær seg. Fisken kjem ikkje nær egga sine. Fuglen vernar egga sine ved støtt å sitte på dei.

Den store åndelege guruen gjer som landskjelpadda - hjelper, vernar og fører den oppriktige sveinen sin ved å fokusere seg om og halde auge med korleis disiplane fer åt . . . Ved guruens velsigning blir livet til sveinen meiningsfylt og utviklar seg snøggare langs åndeleg framgangs veg. (Guru Dev, stytta).

Ein treng å styre hugen og sansane og fokusere djupt; slikt er særs viktig i ekte yoga. Når hugen er godt samla i meditasjon, smeltar ein saman med Brahman. [Guru Dev, mod. og stytta].

Slikt som hindrar oversanseleg rikdom og hoper opp synder, er ikkje rikdom, men ei bør, ei gjeld (anartha) (Guru Dev).

Lo Instruksjonane for å bli kjent med Gud lyt praktiserast for å bere frukt

I våre daglege gjeremål bør vi legge vinn på kjapt å gjere klokt godt og ta oss av saker og ting som heng saman med det guddommelege. Og låke tiltak skulle ein utsette kontinuerleg. [Guru Dev, mod) (3)

Sveinen skulle gjere det guruen rettleier han og ho i. (Guru Dev, mod)

Åndelege lærer kan ikkje kaste lys over det indre Sjølvet, for Sjølvet er Lys. (Guru Dev)

Det velinformerte og sjølverkjente guruen føler at denne verda er som å halde sure svineplommer i handa og skjønar at Paramatma (Herren) er inni også dei. (Guru Dev, mod.)

Paramatma har gitt deg kraft til å tenke og avgjere kva som er godt og dårleg. (Guru Dev)

Lev fredeleg så lenge du må leve. (Guru Dev)

Ved å gjere så mykje som råd i nøye samsvar med måla for menneskeliv og -utvikling ( purushartha) kan ein til sist bli eitt med Gud. (Guru Dev) ¤

Guddommeleg sameining kan komme ved høgare yoga-utøving. (Guru Dev)

Å bli født som menneske er [iallfall latent] heldigare enn å bli født som deva ("skinande", d.e. gud, gudinne, "engel" o.a.) (Guru Dev)

Kvart sekund i menneskelivet er av stor verdi. Om du ikkje verdset dette, kan du til sist komme til å gråte. (Med Guru Dev)

Du skulle aldri sjå på deg sjølv som ein svak eller fallent skapning. (Guru Dev, mod.)

Kvart augeblikk kan ein sanne og hugse krafta til Den Høgaste. (Guru Dev)

Det er ikkje nokon avstand eller åtskiljing med Paramatma (Gud). (Guru Dev)

[Til somme:] Skulle de by fram ei offergåve, så ikkje by pengane de har, men lyta og manglane dykkar [i fall det blir forunnt dykk]; då de kan bli berga frå dei og gjort heile. (Guru Dev)

Å bli født gir liding, og å døy gir enda meir liding. [Guru Dev)

Den manifesterte Eine, Herren, er til for verdas ve og vel. (Guru Dev)

Lo Oppteikningane av dei gode gjerningane dine når Den Evige også - førebu deg på det sjølv no

Gjer gode gjerningar som det synest best.*

Har du menneskekropp og ikkje når Gud, har du seld ein diamant til prisen på noko spinat. (Med Guru Dev)

Hald meir av alltid-salige Paramatma [Høgaste Sjølvet - ved kontakt] . . . Hald sinnet fritt til [samkvem med] Udøyelege Paramatma, Sæla Sjølv. (Guru Dev)

Eit menneske er som ein klump reint gull, mens gudar er som fine smykke. (Guru Dev)

Det er alltid tiltrengt å vere varsam. (Guru Dev)

Gud har gitt deg tenkeevne - gjer det best mogelege. (Med Guru Dev)

[Ha] stor godhug for og tillit til Paramatma aleine og ingen annan. (Guru Dev)

Den store Guruen held seg skild frå kroppen sin. (Guru Dev)

Argumentet om formløyse er grundig ubrukeleg. (Guru Dev)

I fall du ikkje veit kva Bhagavan er, korleis kan du så halde av han? (Guru Dev)

Utan Ishwar (Lys-Gud) er det umogeleg til å bli utfridd. (Guru Dev)

Daggryet kjem . . . og lar oss til å nyte sollyset. (Guru Dev)

Sadhuar er godlyndte menneske med gode hjarte . . . Avatarar er for at det skal gå godt for slike. (Guru Dev)

Ved å gløyme hi sida, blir ein umoralsk og utsvevande [d.e. lauslynt, sedlaus]. (Guru Dev)

Yogametodane er sjølvrealiseringa. (Guru Dev)

Den siste tida skulle ikkje skjemmast ut . . . førebu deg. (Guru Dev)

Alt det eit menneske har gjort mens det har levd, godt eller låkt, blir det hugsa i det ein døyr. (Guru Dev)

Folket strever hardt for verdilaus stas og levebrødet, dag ut og dag inn. (Guru Dev, mod)

Å bli skild frå Gud er låkt. *

Å dyrke Paramatman lønner seg svært. (Guru Dev)

Paramatman er aldri skild frå Atman. (Guru Dev)

Å vere opptatt med foreining med Gud er vegen til høgaste lykke. (Jf. Guru Dev) ✪ 

Når ein har fått denne kroppen, bør ein ikkje handle uforsiktig, men gjere beste purushartha. (Guru Dev)

Purusharta er fire hovudmål for menneskelivet: (1) velstand, rikdom; (2) sunn fullbyrding av naturlege, gode lyster; (3) rettvis ferd; (4) frigjering.

Velstand og lyst-fullbyrding krev begge rettvis ferd, og fridom blir sjeldan vunne utan rettvis ferd (god moral) heller.

Det gjeld å bruke ei god blanding av dei fire grunnmåla for å komme seg opp og fram her i verda. (Sjå Grimes 2009, 299)

Vil du fakke skuggen, så fakk den verkelege tingen - då har du nok hand om skuggen også. (Med Guru Dev)

Hugen er varig, og er alltid med deg. Jamvel i den andre verda er hugen med deg. Bring hugen i samband med varige Gud i alt og alle, for Han varer Evig. (Guru Dev)

Det er nødvendig å dele sinnsarbeid i to - hovudsaker og andre saker. (Guru Dev)

Saml deg rikdom, men slik at det ikkje strir mot oversanseleg, høgaste rikdom (param-artha). (Guru Dev)

Å oppfylle sin eigen dharma klokt mens ein held fast ved trua på Paramatma, er for sjela (er purushartha). (Guru Dev, mod)

Lev dette livet med fredfylt hug. (Guru Dev)

Paramatman Sjølv vil passe på at det går godt for den som er glad i Han og som Han kjennest ved. Då treng ikkje sveinen be om at det skal gå godt, for ein [bra] far klarer ikkje å sjå at sonen lir. Jamvel utan å ha blitt spurd, gjer han sitt beste for å få sonen frisk. På same vis gjer Paratman det som trengst, utan å bli beden. (Guru Dev, fork.)

Når hugen for det meste er opptatt med å tenke på Gud, då får du nåde frå Han. (Guru Dev)

Verdas Skapar og Vernar er Brahman [Gud]. Brahman gir alle levande vesen (jivaar) verkekraft til å gjere si eiga [høge] plikt. (Guru Dev, med)

Brahman [Gud] gjer ingenting, men alle levende vesen er frie til å handle på eiga hand . . . men dei må bere følgene av det dei gjer (karma); dei blir ikkje [lett] fri frå karma-følger. (Guru Dev, mod)

Handlingar som fører til Paramatman . . . er naturlege og kan gjerast enkelt og greitt. (Guru Dev)

TM, Transcendental meditasjon, er eit døme. Det er mange blomar langs vegen. [◦David Lynch Foundation har oversyn over TM-forsking]

Å halde seg merksam på Gud er kjelda til fred og lykke. (Guru Dev, mod.)

Sveinen bør la vere å kopiere åtferda til guruen. (Guru Dev)

Livsmålet er å få hugen til å slutte å vere opptatt av denne verda. (Guru Dev)

Hugen din kan vere til nytte for å bringe deg nær Gud. (Med Guru Dev)

Det er ikkje vanskeleg å fare, men det er vanskeleg å komme tilbake. (Guru Dev)

Hugen er ikkje fullt nøgd eller lenge nøgd med noko som helst verdsleg. [ed. Guru Dev)

Du kan arbeide for å gjere familien din lykkeleg. (Guru Dev, mod)

Signinga frå den Åndelege Meisteren vekker åndsliv. (Med Guru Dev) (7)

Endatil litt av [Herrens] nåde kan gi eget alt godt til fulle. (Guru Dev)

Ein bør ikkje handle uforsiktig, men [oppfylle] sin eigen dharma samvitsfullt, halde fram med å tru på Paramatma, og vere saman med vise. (Guru Dev, fork.)

Skaparen vil finne ordningar. (Guru Dev)

Det finst gode og dårleg gjerningar. Ei gjerning har ymse sider, som blant anna kan vere: dagleg plikt; plikt ved spesielle høve og omstende; soning; ritual. Kvar av desse fastlagde sidene ved gjerningar i det store og heile, blir gjennomgått [i heilage skrifter]. (Jf. Guru Dev)

Prøv å leve roleg og stilt så lenge du er nøydd til å leve. (Guru Dev)

Lev slik at du er fredfylt mens du lever og gjer den framtidige vegen din klar også. (Guru Dev)

Mantra inneheld ei lydblanding, som AUM. Dei tener lovande formål. Ei anna sak er at kvinner ikkje har løyve [i skriftene] til å gjere japa [meditere] over mantra som er bundne saman med Aum [d.e. sagt saman med Aum, Om] (Guru Dev, fork.)

Samandrag

In sum
  1. Ver varsam [blant anna føre var] og lær å dra full nytte av Sæle.
  2. Instruksjonar for å sannkjenne Gud lyt praktiserast for å bere frukt.
  3. Opptaka av dei gode gjerningane dine når også Den Evige - så bu deg på det alt no.
In nuce

Ver varsam og lær korleis ein kan sannkjenne Gud; gjer godt og rekk deg mot Den Evige. Det sømmer seg.

Elles

Colibri serrirostris, foto av Rick elis.simpson, Detalj.

Biografiar: Pasricha (1977), og Paul Mason (2009), som til dels bygg på Pasricha.

Attgivingar av læra er samla i bøker av Mason, Pasricha, Shriver og Tiwari nedanfor. Meir blir samla i den ideelle stiftinga Guru Dev Legacy Trust.

Paul Mason-sider med tekstar, bilde og meir av og om Guru Dev

  Innhald  


Sri Brahmananda Saraswati, aka Guru Dev, Litteratur  

Grimes, John, A Concise Dictionary of Indian Philosophy: Sanskrit Terms Defined in English. New, rev. 3rd ed. Varanasi: Indica Books, 2009.

Maharishi University of Management. Scientific Research on TM program: Highlights of 600 scientific studies validating benefits in all areas of life. Rev. ed. Fairfield, IA: Maharishi University of Management Press, 2011.

Mason, Paul. Roots of TM: The Transcendental Meditation of Guru Dev and Maharishi Mahesh Yogi. Penzance, UK: Premanand, 2015.

Mason, Paul. The Biography of Guru Dev: The Life and Teachings of Swami Brahmananda Saraswati, Shankaracharya of Jyotirmath (1941-53). Vol 2. Penzance, Cornwall: Premanand, 2009.

Mason, Paul. 108 Discourses of Guru Dev: The Life and Teachings of Swami Brahmananda Saraswati, Shankaracharya of Jyotirmath (1941-53). Vol 1. Penzance, Cornwall: Premanand, 2009.

Mason, Paul. Guru Dev as presented by Maharishi Mahesh Yogi: The Life and Teachings of Swami Brahmananda Saraswati, Shankaracharya of Jyotirmath (1941-53). Vol 3. Penzance, Cornwall: Premanand, 2009.

Mason, Paul. The Maharishi: The Biography of the Man Who Gave Transcendental Meditation to the World. Rev. ed. Lyndhurst, Hampshire: Evolution, 2005.

Pasricha, Prem C. The Whole Thing, the Real Thing: A Brief Biography of Shri Gurudeva. English transcreation of the Hindi book by Rameswar Tiwari. New Delhi: Delhi Photo Company, 1977.

Roth, Robert. Maharishi Mahesh Yogis TM: Transcendental Meditasjon. Rev. utg. Mesnali: MIKI, 1998. ⍽▢⍽ Fin bok om TM, men utan forskingsfunna frå etter 90-talet. .

Roth, Robert. Roth, Robert. Transcendental Meditation Revised And Updated. New York: Plume Books, 1994.

Shriver, LB Trusty. The Sweet Teachings of the Blessed Sankaracarya Swami Brahmananda Saraswati.. Tr. and contr. Cynthia Ann Humes. Raleigh, NC: Lulu.com, 2013. ⍽▢⍽ Professor Humes har utstyrt teksten med verdifulle notar.

Tiwari, Rameswar, compiler, LB Trusty Shriver, ed, and Cynthia Ann Humes, ed. Rocks Are Melting: The Everyday Teachings of Swami Brahmananda Saraswati Fairfield, IA: Clear River Press, 2000. ⍽▢⍽ Eit skanna manus med annotasjonar.

Varma, Raj R. P. Strange Facts about a Great Saint: A Short Biography of Shri Guru Dev, His Divinity Swami Brahmananda Saraswati Maharaj, Jagad Guru Shankaracharya of JYOTIRMATH Badarkahram, Himalayas. Jabalpur: Varma and Sons, 1980.

Yogi, Maharishi Mahesh. Livskunst og transcendental meditasjon. Ny utg. Oslo: Miki, 1979.

Yogi, Maharishi Mahesh. The Science of Being and Art of Living. Rev ed. London: Penguin/Plume, 2001.

Yogi, Maharishi Mahesh (presentert som Maharshi Bala Brahmachari Mahesh Yogi Maharaj). Beacon Light of the Himalayas: The Dawn of a Happy New Era. Souvenir of the Great Spiritual Development Conference of Kerala, October 1955. ◦PDF og Paperback. ⍽▢⍽ Ei godt illustrert, omfattande trykksak som markerer starten til Maharishi Mahesh Yogis arbeid utanfor India. Han kalla TM Djup Meditasjon, Deep Meditation i den tida. Seinare blei det Transcendental Meditasjon. Trykksaka rommar ei Maharishiskisse av livet til Guru Dev, og omsettingar til engelsk av Maharishi-føredrag under konferansen, og innsiktsfulle bidrag frå andre over 168 sider.

Nokre ordforklaringar

[1]

Swami: bokstavleg: "eitt med Sjølvet", nemning for ein hindumunk.

Brahmananda: Munkenamn som tyder Brahman + glede og sæle (ananda).

Saraswati (naturvisdom o.a.): ei grein av ti innan munkeordenen frå Shankara (kanskje 788-820). Mellom dei ti finn vi giri (fjell), sagar (hav), bharati (land), aranya (skog) og puri (trakt). Namnet på greina kjem etter sjølve munkenamnet.

Shankaracharya: Shankara-lærar (-undervisar), tittelen til overhovud for fem hovudsete (maths) i Advaita Vedanta-tradisjonen i Hinduismen.

[2]

Svineplommer (art: Spondias mombin) blir dyrka for dei etande, plommeliknande fruktene. Den store steinen i kvar frukt har mange piggar og er vanskeleg til å skilje frå fruktkjøtet.

Lenker

Takk

Varm takk til Paul Mason for vennleg løyve til å bruke bilda av Guru Dev.

Sri Brahmananda Saraswati, aka Guru Dev, opp    Seksjon     Sett    Neste

Sri Brahmananda Saraswati, aka Guru Dev. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2007–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]