Norsk del, Gullvekta
Ordspråk etter Ivar Aasen
Seksjon › 4 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Barn — Bein, beint — Bek — Bere — Best — Bikkje — Bit — Bite — Bjørn — Blåse — Bok — Bork — Borte — Bot — Botn — Brann — Breste — Brygge — Brå — Bur — By — Bygge — Byte — Bønn — Bør — Bøte — Bøtte — Bøye — Båsleggje — Båt

Twig

Barn

Barnet får krype til det lærer å gå. [7]

Det skal lite til for å glede eit barn ['Hugga' tyder 'hogge, pryle, slå', og finst i både 2. og 3. utgåve. 'Huge' derimot tyder 'tiltale, behage']. [8]

Ein lyt først vere barn før ein blir noko betre. [7]

Bein, beint

Beint fram er stuttast, men ikkje alltid lettast. [8]

Bek

Den som steller med bek blir fort bekete. [*9]

Bere

Kvar får bere si eiga bør [byrde, framdrift o.a.]. [8]

Best

Sjå på dei beste, og ikkje på dei fleste. [9]

Bikkje

Det er skummel bikkje som bit sine eigne ungar. [*10]

Bit

Små bitar er også mat. [10]

Bite (verbet)

Det er seint å bite når tennene er borte. [10]

Ikkje alt som syner tennene, bit. [10]

Bjørn

Ein skal ikkje selje huda av bjørnen før han er fanga. [10]

Blåse

Ein får ikkje blåse så belgen [blåsebelgen, buken, vomma] rivnar [11]

Bok

Berre bok gjer ingen klok. [*12]

God bok treng inga forgylling. [12]

Bork

Det er leitt å komme mellom borken og veden (Om å forstyrre forholdet mellom elskande og vennar). [12]

Borte

Når folk er borte, ser ein best kva dei dugde [greidde, kunne]. [16]

Bot

Det er dårleg [is. klein] bot som ikkje er betre enn hòlet. [12]

Botn

Der ein ikkje når botn, får ein enten svømme eller søkke [12]

Det seint å spare på berr botn. [12]

Brann

Når det brenn i veggen til grannen, skal ein akte sitt eige hus. [13]

Brest

Det er best å bøte før bresten blir større. [14]

Broten

Det er brotne beger i alle land. [14]

Brygge

Som ein brygger, så får ein drikke. [14]

Brå

Det er leitt å vere brå når ein ikkje veit råd. [13]

Bur

Ingen fugl sit så godt i bur at han ikkje heller sat ute. [15]

Buskap

Ein stor buskap treng eit stort beite. [16]

By

Ein by er ikkje bygt på ein dag. [16]

Bygge

Det er leitt å bygge seg husvill. [16]

Ein skal bygge på tufta og ikkje i lufta. [16]

Byte

Det er godt byte som er til gagn på begge sider. [17]

Bønn

Bønner flest går trass alt utan svar.

Dess kortare bønn, dess større alvor. [17]

Bør, byrde

Rimeleg bør er best. [17]

Bøte

Det er best å bøte før bresten blir større. [17]

Det som er bøtt, held ofte så lenge som det som er heilt. [17]

Få ting blir så vel bøtt at det ikkje var betre heilt. [*17]

Bøtte

Det er ikkje å undrast at bøtta lek når botnen er laus [17]

Bøye

Betre å bøye seg enn støyte seg. [17]

Båsleggje, sette på bås

Det er godt å sette gamle kyr på bås; dei gjer det sjølve [17]

Båt

Båtlaus mann er bunden til land. [8]

Den som har båt, går ikkje bikkjestranda [med lange omvegar]. [8]

Gamle båtar vil leke [om gamle også]. [8]

Han kjenner båten bra som har bygt han. [8]

Heil båt er betre enn brote skip. [8]

La havet og losen vise kva båten er god til.

Liten båt er lett å dra på land. [8]

Småbåt får følge land, og småfolk sin stand [8]

Småbåtar smett framom der store går på grunn. [8].

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Tala i klammer etter ordspråk viser til sider i 1881-utgåva av Norske Ordsprog, samla av Ivar Aasen (IÅ). Der står ordspråka med gotisk skrift. [Litteratur]

Ivar Aasen-ordspråk, ordtak etter Ivar Aasen, tematiske norske ordspråk, nynorsk ordsprogsamling, opp Seksjon Sett Neste

Ivar Aasen-ordspråk, norske ordtak etter Ivar Aasen, norske ordspråk etter tema, nynorsk ordsprogsamling BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]