Norsk del, Gullvekta
Ordspråk etter Ivar Aasen
Seksjon › 4 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Gagn (bate, nytte) — Galen — Gaman — Gammal — Gang — Gap — Gape — Gard — Gauk — Geit — Gi — Gifte seg — Givnad — Gjerning — Gjerrig — Gjest — Gjete — Gjette — Gjort — Gjøle — Gøyme — Gjere — Glad — Glas — Glede — Gli — Gløgg — Gløyme — Gneiste — God — Golv — Gong — Gras — Grave — Grend — Grind — Gris — Gro — Gryte — Grå — Gråt — Gud — Gul — Gull — Gut — Gøy —  — Gås

Twig

Gagn (bate, nytte)

Gagn i allting bør ikkje alle vente. [jf. 8]

Den som gjer seg gagn av sin skade, er klok. [40]

Det er av det gode, det som gagnar og er ingen til skade. [8]

Det er godt, det som er somme til gagn og ingen til skade.

Det som gjer gagn, er godt nok. [40]

Ein kan ikkje vente berre gode dagar og ingen netter.

Ein liten bate fører stundom til skade. [8]

Galen

Det er gale, same kven det er som fer gale. [40]

Ein kan vere lenge galen før ein merkar det sjølv. [40]

Mang ein er galen og merkar det ikkje; mang ein har vett og når det ikkje. [40]

Gaman, moro

Den som gjer gaman; skal tole gaman. [41]

Gaman drar folket saman. [41]

Mangt blir gjort for gaman. [41]

Gammal

Dei gamle skal ein ære, dei unge skal ein lære. [41]

Dei gamle var ikkje gapar. [41]

Den gamle er eldst. [40]

Den gamle viser kva den unge var. [40]

Det er leitt å vere gammal og galen. [40]

Det er ofte godt, det dei gamle har kveda. [41]

Det gamle er visst; det nye er uvisst. [41]

Det gamle skal nå det nye (Gammalt forråd skal vare til ein har fått ny forsyning. - Etter IA). [41]

Det gamle står på sterke røter. [41]

Ein blir aldri for gammal til song. [40]

Ein blir aldri for gammal til sorg.

Ein blir aldri for gammal til å lære. [40]

Gammal og galen gjer ingen paveleg.

Ein skal ikkje kaste vekk det gamle før ein har det nye. [41]

Gammal forsyning skal vare til ny forsyning kjem. [40]

Ha dei gamle til råd, og dei unge til hjelp. [40]

Sjå på dei gamle, så ser du kva du sjølv vil bli. [40]

Gang

Ærendslaus gang er alltid for lang. [41]

Gap

Ein finn like snart ein gammal gap som ein ung. [42]

Ein gap kan spørje meir enn ti vise kan svare. [42]

Gape

Ein skal ikkje gape meir enn munnen toler. [42]

Gard

Alle vil klatre over det lågaste gjerdet. [42]

Gjerde gjer grannar vel forlikt. [42]

Lågaste gjerdet er lettast å klatre over. [42]

Sjå ikkje etter garden, men etter karen (t.d. om friar som eig gard - IA). [42]

Gauk

Gauken gjel ved lauvsprett og tagnar for høysåter. [42]

Geit

Ein får ikkje sette geita til å gjete hagen. [43]

Gi

Den som gir skal teie; den som får skal tale. [44]

Den som har gitt skal teie; den som har fått skal seie frå. [44]

Det er ein skarv som gir betre enn han har. [44]

Det er lett å gi når ein ventar jamgodt i gjengjeld. [*44]

Ein skal så gi at ein sjølv kan leve. [44]

Gi slik i dag at du kan gi i morgon også. [44]

Kråka gir ungdom det ho ikkje vil ha sjølv. [44]

Gifte seg

Den som giftar seg for brått, angrar det for trått. [43]

Den som har det for godt, skal gifte seg. [43]

Den som ikkje kan tole gode dagar, kan gifte seg. (Syv - IA). [43]

Gift deg mens du ser; sidan er det heller seint. [43]

Giftemål er ikkje hestekjøp. [43]

Giftemål er som åleteina: Somme som er ute vil inn; somme som er inne, vil ut att. [*43]

Gifting er eit vågespel. Går det vel, er det mykje vel. [43]

Gifting på ei von er mange til skade. [43]

Givnad

Kvar får eigen natur følge. [44]

Gjerning

Gjort gjerning har inga attervending. [45]

Ugjort gjerning får inga lønn. [45]

Gjerrig

Det bra er å ikkje vere for gjerrig.

Gjest

Den gløggaste er verst -. [jf. 46]

Den minst akta får vere vaknast. [46]

Det er vond gjest som jagar husbonden ut. [46]

Siste gjesten kan få verste stolen.

Gjestebod er ikkje fattigmanns forum. [46]

Når gjestebodet er gjort, står huset tomt. [46]

Gjete

Den som skal gjete, får ha auga med seg. [46]

Gjetetuva krev mat (ein gjetar har alltid god matlyst - IA). [46]

Gjette

Den som gjettar, enten lyg eller seier sant. [43]

Den som skal gjette og spå, enten lyg eller rammar på. [43]

Det er godt å gjette det alle kan vite. [43]

Gjort

Det som er gjort i dag, ligg ikkje ugjort i morgon. [46]

Skulle alt vere gjort som er sagt, blei mangt eit ord usagt. [46]

Gjøle (smiske, rose, skryte, gjølord: smiger)

Dess meir ein roser galningen, dess galnare blir han. [46]

Dess meir ein roser ei gal furie, dess verre blir ho.

Skryt gjer gapen glad. [46]

Når ein roser ein narr, får ein kanskje nytte av han sidan. [*46]

Gøyme

Det som er gøymt i dag, det er ikkje mist i morgon. [52]

Ein skal gøyme noko til den gamle mannen (til seg sjølv i alderdommen - IA). [52]

Gøymt er ikkje gløymt (berre ein veit å finne det - IA). [52]

Gjere

Den som gjer mest, skryt minst. [45]

Den som gjer vel, han ser vel. [45]

Det er godt å gjere med god reiskap. [45]

Eitkvart lyt ein gjere, skal vel vere. [45]

Glad

Ein kan vel vere glad, om ein ikkje dansar. [46]

Ein skal vere glad om ein ikkje får alt ein ønsker. [46]

Ikkje alle som kved er glade, og ikkje alle som græt er blaute. [46]

Glas

Den som bur under glastak, skal ikkje kaste stein på andre. [46]

Ein glasvegg gjer mykje lys men liten varme [slik var det før termorutene]. [46]

Glede

Best glede varer lengst. [46]

Gli

Det er skil på gli og dette. [47]

Gløgg

Gløgg gjeter gløggare vørdar.

Gløyme

Det er ikkje gløymt, som er gøymt. [47]

Gneiste

Ein liten gneiste kan starte stor brann. [47]

God

Det er godt mens det gode varer. [47]

Det er lett å vere god når det ikkje kostar. [47]

Det er tungt å vere god når ein ikkje får sjå noko godt. [47]

Det gode er ikkje akta før det vonde kjem. [48]

Det kan bli for mykje av det gode. (importert - IA). [48]

Det kan bli for mykje god import.

Ein skal ta goddagane mens ein får dei. [48]

Godmaten er gløymt så snart han er slukt. [48]

Godt menneske kan også bli gjort arg. [48]

Godt nok er nest det verste. [48]

Ikkje alt godt er gammalt, og ikkje alt nyttig er nytt. [48]

Ingen er for god til å tene seg sjølv. [47]

Ingen er så god at han ikkje kan få ein vond tanke. [47]

Få ting er så gode at ein ikkje kan bli lei av dei. [jf. 48]

Golv

Det som ligg i golvet, dett ikkje ned. [48]

Reint golv er lett å sope. [48]

Gong

Ein gong er ingen vane. [48]

Ein gong får vere den første. [48]

Graut

Det er lett å lage graut av annans mjøl. [49]

Grave

Han skal grave djupt, som vil bygge høgt. [49]

Grend

Det er betre å bu i ei god grend enn å vere vidkjend. [50]

Grind

Ein skal elske sin granne, men la grinda stå (Love your neighbour, but don't pull down the hedge).[50]

Gris

Det er ikkje stor gris før han skal slå krøll på halen sin. [50]

Ein lyt ale grisen for flesket si skuld. [50]

God gris vaskar seg sjølv. [50]

Grisen er ikkje kresen, seier ikkje nei til snusk.

Grisen har ingen grunn til å vere kresen i gryta.

Smågrisar får vel tenner; smågutar blir vel menn. [50]

Gro

Mens graset gror, kan kua døy. [51]

Gryte

Når gryta koker over, slår ein kaldt vatn i. [51]

Små gryter har også øyre. [51]

Grå

Betre grå enn skalla.

Betre grått hår enn ikkje hår. [49]

Gråt

Den som græt for ingen ting, kan tørke tårene sjølv. [50]

Ein skal ikkje gråte for ukommen skade. [50]

Han græt ikkje for gull, som ikkje gull har ått. [50]

Gud

Det som Gud vil ha fram, kan ingen hindra. [51]

Gull

Ein kan kjøpe gullet for dyrt også. [51]

Gull er godt; men mat lyt ein ha aller først. [51]

Gull er gull, om det enda ligg i sørpedungen.

Gut

Det kan komme ein stor gut frå eit lite hus. [52]

Galne gutar bli gode menn. [52]

Liten gut kan mykje lære. [52]

Gøy

Den som gøyr sjølv, slepp å halde hund. [52]

Alt går ikkje som ein gjettar. [41]

Betre å gå på land og kroke enn ligge i vatn og rope (åtvaring mot å gå på veik is - IA). [41]

Det er godt at det går fort; det er betre at det er vel gjort. [41]

Ikkje alt går så vel som ein håper. [41]

Gås

Den som gjer seg til gås, får reven på seg. [42]

Gåsa lærer seg sjølv å svømme. [42]

Gåsa toler godt at ein skvetter vatn på ho. [42]

Når den eine gåsa går i vatnet, så går dei alle. [42].

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Tala i klammer etter ordspråk viser til sider i 1881-utgåva av Norske Ordsprog, samla av Ivar Aasen (IÅ). Der står ordspråka med gotisk skrift. [Litteratur]

Ivar Aasen-ordspråk, ordtak etter Ivar Aasen, tematiske norske ordspråk, nynorsk ordsprogsamling, opp Seksjon Sett Neste

Ivar Aasen-ordspråk, norske ordtak etter Ivar Aasen, norske ordspråk etter tema, nynorsk ordsprogsamling BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]