Norsk del, Gullvekta
Ordspråk etter Ivar Aasen
Seksjon › 4 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Kake  — Kald — Kall — Kalv — Kar — Kaste — Katt  — Kjeft — Kjenne — Kjerald — Kjerne — Kjerneved — Kjerre — Kjole — Kjær — Kjærleik — Kjøp, kjøpe, kjøpmann — Køyr, køyre — Klage — Klede — Klippe — Klive — Klo — Klok — Klokke — Klut — Kløyve — Knute — Kokk — Komme — Kone — Konge — Korn — Koste — Krøkje — Krok — Krybbe — Krype — Kråke — Ku (kyr) — Kufte — Kunne (kan) — Kunst — Kval — Kvas (tros) — Kvat (frisk, modig; snøgg, flink) — Kvede — Kveike — Kveld — Kvile — Kvinne — Kviskre — Kvist — Kvit — Kyrkje

Twig

Kake

God kake er si eiga marknadsføring.

Tørr kake er betre enn ingenting å smake. [69]

Kald

Kaldt er betre enn kokande. [69]

Kall

Dess høgare kall, dess høgare fall. [69]

Kalv

Kua kjem ikkje i hug at ho var kalv. [69]

Som kua går føre kjem kalven etter. [69]

Kar

Det er kar, som gjer kars verk. [69]

Det er lett å vere kar der ingen er å kappast med. [69]

Ein kan vel vere kar om ein ikkje seier det sjølv. [69]

Kaste

Kast ikkje frå deg det gamle før nytt står samla.

Kast ikkje ut babyen med det skitne vaskevatnet.

Når ein kastar eitkvart i hundehopen, gnell den som det råkar. [*70]

Når tjuven kastar tjuvegodset, ser han vel ut som folk flest. [*70]

Katt

Dess meir ein stryk katten, dess høgare set han rumpa (også figurleg, om lyst til å høyre smiger - IA). [70]

Det er betre å fø ein katt enn mange mus. [70]

I tussmørket verkar kattar mindre strålande. [*70]

Kor glad ein katt kan vere inni seg. [*70]

Katten veit kva han skal verja seg med. [70]

Katten veit kven han kjæler med. [70]

Bakgårdskatt syng sin skjerande serenade fordi det er kamp på gang.

Sovande katt fangar inga rotte.

Var ikkje katten, kom mys og rotter betre til.

Kjeft

Ein kan ikkje henge kjeften på veggen. [70]

På kjeften kjenner ein hunden og på målet mannen. [70]

Kjenne

Den som éin gong er funnen skuldig, blir seinare lett mistenkt. [71, 72]

Den som er for kjent, kjenner seg ofte betre enn det er grunn til.

Den som har på seg skoen, kjenner best kor han klemmer. [71]

Dess nærare vi kjem, dess betre kjennskap. [71]

Det er i nøda vi lærer å kjenne kven som er ekte vennar. [71]

Du veit knapt nok kva vondt er før du kjenner det. [71]

Du veit kva godt er når du kjenner gjenklangane innanfrå.

Dei høgaste husa kjenner stormkasta mest.

Kjenn deg sjølv (gresk visdom).

Kjenne seg sjølv er ein stor kunst. [71]

Kvar kjenner sin sko klemme. [71]

Kvar kjenner sitt handverk best. [71]

Kvar kjenner sitt sakn. [71]

Kvar og ein kjenner nokre mistenkte. [71]

Sin eigen lyte får kvar man vite om og kjenne best. [71]

Kjerald

Kvart kjerald får stå på sin botn. [72]

Kjerne

Den som vil ha kjernen, får først bite skalet. [72]

Kjerneved

Kjerneved er varig nok. [cf. Oy 1]

Kjerre

Tomme kjerrer skramlar mest. [72]

Kjole

Ein grå kjole er så god som ein blå. [72]

Kjær

Det som er kjært, er alltid vent. [73]

Kjærleg auge ser somme lyte. [jf. 73]

Kjærleik

Bra kjærleik glir lett og sikkert og ber seg sidan. [73]

Det er ved kjærleik menn kan komme til kort.

Det som kan gå føre seg i kjærleik, kan vare nesten utruleg lenge.

Falsk kjærleik kjem nær kongeleg smiger, og smakar verdsetting.

Gammal kjærleik rustar ikkje. [73]

Kjærleik verkar bra når han er passe varm og klok.

Kjærleiken går ikkje berre etter fagre klede. [*73]

Kjærleiken ser ikkje alltid etter venleik. [73]

Kjøp, kjøpe, kjøpmann

Den litt slappe øvekjøper. [82]

Den som kjøper alt han ser, kan òg få gråte når annan ler. [82]

Ein kan ikkje kjøpe alt for pengar.

Ein kan ikkje kjøpe den som kjøper alt (grovfarse-ord). [82]

Godt kjøp har vide grenser.

I kjøpmannskap gjeld ingen brorskap. [71]

Køyr, køyre

Det køyrer mange som heller skulle gå [sykle, jogge, drive aerobicstrening]. [82]

Klage

Ein skal ikkje klage over ufått skade. [73]

Kvar klagar si kvide. [73]

Klede

Det er betre å kle seg vel enn å fryse i hel. [75]

Kle deg som dei fleste og lev som dei beste. [75]

Ein kan henge klede på ein gardstaur også [ikkje berre på modellar]. [75]

Ein lyt nok gå i dei kleda ein har. [jf. 75]

Fine klede skjuler mange lyte. [75]

Klippe

Ein klipper ikkje meir av sauen enn som han har på seg. [74]

Klive

Den som ikkje kliv opp, dett ikkje ned. [74]

Klo

Det er med kloa katten fangar mus. [74]

Klok

Han er klok, som lærer av annan manns skade. [74]

Ingen er så klok at han ikkje kan ta feil [is. mista seg]. [74]

Klokskap er ingen trollskap. [74]

Klokke

Det er lite om ei klokke når kolven er or. [74]

Klokka går like godt om ingen ser på ho. [74]

Klut

Gøym ein klut i fire år; treng du han enda ikkje, så kast han vekk. [*75]

Kløyve

Ingen kan kløyve seg (= ein kan ikkje vere på to stadar i senn). [75]

Knute

Kvar er sin knute kunnig (Einkvar kjenner sine eigne planer best). [75]

Kokk

Dess fleire kokkar, dess verre suppe (sod). [76]

Det er gild kokk som kokar alle til lags. [76]

Komme

Det kan komme den dagen då kua treng rova si. [75]

Det kan mykje komme før enden kjem. [76]

Kone

Alle veit råd med ei vond kone så nær som han som har ho. [76]

Ei god kone er beste husbunaden (Ei god kone er beste buskapen i huset Syv). [76]

Ei kona utan taus får tene seg sjølv. [76]

La det vere kone eller kall: Den klokaste styrer best. [76]

Konge

Han lyt sitte på det same, kongen som vi (sessen sin)[76]

Korn

Eit korn i senn vil ein gong fylle ein sekk. [76]

Koste

Det kostar å vere kar (folk). [77]

Krøkje

Ein skal ikkje krøkje seg meir enn at ein kan rette set opp att. [78]

Krok

Det krøkjer seg til krok, som krok skal vere. [78]

Det lagar seg til krok som krok skal vere (om tre). [78]

Krybbe

Krybba skal ikkje vere høgare enn hesten. [78]

Krype

Ein får krype til ein lærer gå. [77]

Kråke

Kråka er gildaste fuglen der ikkje fleire finnast. [77]

Kråka veit kva purke ho skal sitte på. [77]

Ku (kyr)

Det blir inga ku av ein oppeten kalv. [78]

Det hjelper lite at kua mjølkar når ho spenner mjølkebytta i koll. [79]

Gamlekua har også vore kalv. [78]

Kua kjem ikkje i hug at ho var kalv. [79]

Kua mjølkar i forhold til det fôret ho får. [*79]

Når den eine kua skjener, så skjener hine med. [79]

Når kua har mist rova, så ser ho kva rova dugde til. [79]

Som kua går føre, kjem kalven etter. [78]

Kufte

Ei grå kufte kan ha mykje under seg. [79]

Ei kufte og ein kjole er mest like gode. [79]

Kunne (kan)

Det ein kan, skal ein gjere; det ein ikkje kan, skal ein la vere. [79]

Det er mangt ein kan og ikkje skal. [79]

Kunst

Det er stor kunst å hjelpe seg med lite. [79]

Kval

Det kjem ikkje kval til lands kvart år (Islandsk). [80]

Det rek ikkje kval på land kvart år • Det er ikkje kvar dag at kvalen driv til lands. [80]

Kvas (tros)

Der er kvas i alle skogar. [160]

Det kan falle kvas av dei beste tre. [160]

Kvat (frisk, modig; snøgg, flink)

Dei kvate få fø dei late. [80]

Kvede

Ein får ikkje kvede høgare ein halsen toler. [80]

Ingen kved betre enn han kan. [80]

Kveike

Det er godt å kveike der vedkubbar er (om å ta opp att ei forretning, t.d. å bygge der ein grunnvoll er lagt føreåt). [80]

Ein skal ikkje kveike større eld enn ein sjølv kan sløkke. [80]

Kveld

Kvelden vil ha sin rett (nemleg kvile). [80]

Kvile

Ein kan kvile like godt på ein stein som på ein stol. [81]

Ei lita kvild er alltid god for den som er trøytt og mod. [81]

Kvinne

Den som lastar kvinna, gløymer mor si. [81]

Kvinne kjenner kvinne best. [81]

Kvinne og mann er mykje like. [81]

Kvinnfolk er eit folk for seg sjølv. [81]

Kvinner og menn, like mange, gjer eit godt lag. [81]

Kviskre

Det er ikkje verdt å kviskre om det som kvar mann veit. [81]

Kvist

Unge kvistar bøye seg best. [81]

Sjeldan blir kvistar betre enn sjølveigne tre. [81]

Kvit

Ingen blir kvit av di at han gjer ein annan svart (om baktaling). [81]

Kyrkje

Gamle kyrkjer har dimme glas (vindauge) [gamle får venteleg vanskar med å sjå]. [82]

Kyrkjegarden gjer alle mann jamrike. [82].

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Tala i klammer etter ordspråk viser til sider i 1881-utgåva av Norske Ordsprog, samla av Ivar Aasen (IÅ). Der står ordspråka med gotisk skrift. [Litteratur]

Ivar Aasen-ordspråk, ordtak etter Ivar Aasen, tematiske norske ordspråk, nynorsk ordsprogsamling, opp Seksjon Sett Neste

Ivar Aasen-ordspråk, norske ordtak etter Ivar Aasen, norske ordspråk etter tema, nynorsk ordsprogsamling BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]