Gullvekta
Greske ordspråk, fyndord og filosofars levereglar
Seksjon › 33   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar    

Greske ord

Det kjem mange vise ord frå gresk, og ordspråk har komme til med hundreåra og tusenåra. Her er snart 220 grunnsetningar og ordspråk i blanding på nynorsk. Dei er alfabetisk ordna etter forbokstavane i omsetting.

Forfattarnamn står mellom hakeparentesar. Ordspråk blir ikkje merkte spesielt. Nedst på sida står ei lenke til teiknforklaringar.

Ein finn etter kvart at oldtidsfilosofars lære har blitt ordspråk i fleire land, eller opphav til ordspråk-omformingar. Slik er det ofte.

❦❦❦❦

Alderdommen kjem ikkje aleine. [Skavankar og pass følger ofte med, til dømes.]

Old age does not come alone.

Alle forteljingar kan venteleg bli fortalde på ulike måtar.*

Every tale can be told in a different way.

Alle kan ikkje gjere godt mot ein annan. [Platon]

Not every man can do good to another. [Plato]

Alle ting er i rørsle og ingen ting held seg stille, og du kan ikkje gå to gongar ut i same straumen. [Jorda snurrar fort, universet utvidar seg, osv.]

All things move and nothing remains still, and you cannot step twice into the same stream

Alt som er i overmål er ikkje til gagn for naturen. [Hippokrates]

Everything in excess is adverse to nature. [Hippocrates, ignoring spawning, and the spreading of seeds.]

Alt ved eit bryllaup er vanskeleg, og bruda er gravid. [Kommentar når folk kjem med orsakingar eller lager vanskar for noko som lyt gjerast.]

Everything about the wedding is difficult (obstacles or objections) and the bride is pregnant. [When people make excuses or place obstacles about a task that has to be done.]

At ein er nådig skulle ikkje gi grunnlag for anger.* [Med Theofrastos]

Graciousness knows no repentance. [Theophrastus]

Avhald deg frå det vonde, ikkje av frykt, men fordi det er rett. [Demokrit]

Refrain from evil not out of fear but because it is right. [Democritus]

Avspenning og fornøyelsar ser ut til å vere tiltrengte i livet. [Aristoteles]

Relaxation and amusement seem to be a necessary element in life. [Aristotle]

Be om råd, men gjer som du tykkjer best.

Ask for advice but do what you think is best.

Bevar eit sunt sinn i ein sunn kropp. [Aristeides]

Keep a healthy mind in a healthy body. [Aristides]

Bønne for bønne blir sekken full.

Bean by bean, the sack gets full.

Dans godt eller forlat danserommet.

Either dance well or quit the ballroom.

Dårlege hundar er seigliva.*

A bad dog dies hard. [It can also mean "It is difficult to get rid of a bad person."]

De skulle ikkje granske så hardt kva andre gjer om de ikkje først har gjort det med dykk sjølve. [Demosthenes]

You must not severely scrutinize the actions of others unless you have first done your duty yourselves. [Demosthenes]

De søv med salt om bord.

You sleep with salt on board. [Said of those who are careless in danger; as in case of a leak a cargo of salt would be liquefied and wasted, even if it did not sink the ship.]

Dei kloke barna koker mat før dei blir svoltne. [Dei handlar framtenkt.]

The wise children are cooking before they get hungry. [Wise people take precautions.]

Dei skitne liker dei skitne. [Dei med lågare standardar blandar seg med sine likar.]

The dirty love the dirty. [People of lower standards mingle with their equals.]

Dei som drar til sjøs er berre ti centimeter frå dauden.

Those who go to sea are only four inches from death. [Anacharsis, a Scythian philosopher.]

Dei som er for smarte til å ta del i politikken, blir straffa ved å bli styrt av dei som er dummare.

Those who are too smart to engage in politics are punished by being governed by those who are dumber. - Plato

Dei som kan sjå bortanfor skuggane og løgnene i kulturen sin, blir ikkje forstått av massane, og heller ikkje trudd av dei.

Those who are able to see beyond the shadows and lies of their culture will never be understood, let alone believed, by the masses. [Plato]

Dei vonde vinn aldri ekte vennskap, verken med gode eller vonde.

The evil never attains to any real friendship, either with good or evil. [Plato]

Den beste borgaren i byen skulle ha hand om utdanninga der. [Fritt etter Platon]

The best citizen [is] to be in charge of education. [Plato]

Den beste fiskerkroken kan ikkje fange mjuk ost.

The best fish hook cannot catch limp cheese.

Den eine tyrannen hjelper den andre.

One tyrant helps another. [Herodotus]

Den første og beste sigeren er å overvinne seg sjølv. [Kva det kan bety, og korleis det gjerast best, så ein iallfall ikkje kvestar seg, skulle vere hovudsaker å finne ut av. I yogatekster finn ein liknande formuleringar, og teknikkar som går saman med dei.]

The first and best victory is to conquer self. [What matters is what is meant by that, and how it is best done.] [Plato]

Den indiske elefanten ensar ikkje fluga.

The Indian elephant does not heed the fly. [Phalaris]

Den mest effektive oppsedingsmåten er at eit barn skulle leike mellom vakre og herlege ting. [Hager med god tumleplass er bra å ha.]

The most effective kind of education is that a child should play among lovely things. [Plato]

Den rette tida, med rett tidslengde.

The right time and for the right length of it. [Aristotle]

Den som er vond og vrang heime, kan vere lite å stole på offentleg.

He who is wicked in his private life, may not be trustworthy in public affairs. [With Aeschines]

Den som gjer seg til sau blir eten av ulvane [litt etter kvart, kanskje, avhengig av korleis ein ser det.]

He who becomes a sheep is eaten by the wolf.

Den som gjer urett taper i framtida og får elende for det.*

He who commits injustice is ever made more wretched than he who suffers it. [Plato]

Den som mista grisen sin, høyrde han grynta lenge etter.

He who lost his pig, kept hearing grunts.

Den som skal til å gifte seg, er på anger-vegen.

He who is about to marry is on the road to repentance.

Den vise ber med seg rikdommane sine.

The wise man carries with him his wealth. [Menander]

Den vise gjer lite for å bli omtykt. [Han gjer det som er godt fordi det er godt.]

The wise man does nothing for the purpose of being well thought of. [He practises virtue for its own sake.]

Der raseri sår, haustar anger.

Where rage seeds, repentance reaps.

Dess eldre eg blir, dess meir lærer eg.

The older I grow, the more I learn. [Solon]

Det blir født ein helt mellom hundre andre, ein av tusen er vismann, men ein som har nådd fram* finn ein neppe mellom hundre tusen menn.

A hero is born among a hundred, a wise man is found among a thousand, but an accomplished one might not be found even among a hundred thousand men. [Plato]

Jf. Bhagavad Gita 7:3: "Among thousands of men, hardly one strives for perfection of Self-realization, and of those who strive and succeed, one, perchance, knows Me in truth."

Det er betre å leve skilt frå kvarandre og komme overeins enn å bu saman og krangle.

Better to live apart and get along than to live together and argue.

Det er ei slags byrde å blir heidra for mykje.

It is a sort of encumbrance to be praised overmuch.

Det er trist korleis strålande gjerningar får misunning i byte.

It is sad how envy is exchanged for beautiful deeds.*

Det er varsamare å ikkje stole på dei vonde enn å stole på dei først og så kritisere dei strengt.

It is more prudent not to trust the wicked than to trust them first and then censure them. [Dionysius of Halicarnassus]

Det følger ikkje lite misunning med den som har suksess.

The successful man is attended with no small envy. [Pindar]

Det gode kan vere temmeleg tungt.*

What is good [may be] difficult.

Det kan vere vanskelegare å finne ein mann som ber velstand vel enn ein som ber elende vel.*

I look upon it as more difficult to find a man who bears prosperity well than one who bears misfortune well. [Xenophon]

Det knasa glaset kan ikkje ordnast. [Det fortel om brotne forhold.]

The cracked glass cannot be fixed. [Has to do with broken relationships, when one did or said something that can hardly be rectified.

Det mest verdifulle er bruk av tida.

The most valuable thing to spend is time. [Theophrastus]

Det skjer ikkje alltid at dei som har høge stillingar er gilde menneske.*

It does not always happen that those who are in positions of authority are gentlemen. [Aristotle]

Det som er nobelt er også vakkert.*

What is handsome? The noble and beautiful.

Det var nokon som fortalde ein fabel til eit esel, og eselet lea på øyra.

Some one related a fable to a donkey, and he wagged his ears. [Don't throw your pearls for swine.]

Dette er å vere for seg sjølv: Same kva eg seier, finst ingen her som høyrer meg.

Well, this is solitude; whatever I say, there's no one here to listen. [Anon.]

Døra til den dauve får du banke på så mykje du vil.

At the deaf man's door, knock as much as you like.

Drep de ein som meg, kjem de til å skade dykk sjølve meir enn de kjem til å skade meg. [Sokrates]

If you kill such a one as I am, you will injure yourselves more than you will injure me. [Socrates]

Du kan leve lettare om du ikkje har ei kone å livnære.

You will pass your life more easily if you have not to maintain a wife.

Du prøver å få ull frå eit esel.

You are seeking wool from a donkey.

Du ser etter lopper i høyet [- noko som er vanskeleg å finne]

You are looking for fleas in the straw. [- something hard to find, like a needle in a haystack.]

Dua finn seg ikkje godt til rette mellom kråker.*

A dove has no place amongst the crows.

Dugleik er ikkje nødvendigvis å unngå å gjere feil, men å ikkje ha lyst til det.* [Det er éI forståing av det.]

Virtue consists not in avoiding wrongdoing, but in having no desire for it. [Democritus]

Dugleik omfattar blant anna nennsemd, varsemd og visdom.*

Components of virtue are . . . gentleness, prudence, wisdom. [Aristotle]

Eg blir eldre, og lærer stadig meir. [Solon]

I grow old ever learning many things. • As I grow older, I constantly learn more [Solon]

"Eg fortel det ei blei fortald." [Jf. "Lyg han, lyg eg. (Norsk)"]

"I tell as I was told" or "I report reports"

Ei boksamling er ein stad der ein oppbevarer sinnsmedisin.

A library is a repository of medicine for the mind.

Ei jernstong bøyer seg mens ho er heit.

An iron rod bends while it is hot.

Ei kaie [mindre kråke] setter seg alltid nær ei anna kaie. – Ei kaie finn ein støtt nær ei anna kaie.

A jackdaw is always found near a jackdaw. • A jackdaw always perches near a jackdaw.

Ei rik brud skulle passe godt til ektemannen hennar.*

A rich bride should fit in with her husband. [Plato]

Éi svale gjer ingen vår.

One swallow does not make a [the] spring. [Aristotle]

Ein betre by er utan høge bygg.

Better city without high buildings. [Epictetus]

Ein bør ikkje ære menneske meir enn sanning.

You should not honour men more than truth. [Plato]

Ein eselhale duger ikkje som dørslag.

A donkey's tail will not make a sieve. [Cf. You cannot make a silk purse out of a sow's ear.]

Ein god granne er ein stor fordel. [Etter Hesiod]

A good neighbour is a great advantage.

Ein kan aldri få ein krabbe til å gå anna enn på skeive.

You can never bring a crab to walk straight. [Aristophanes]

Ein kan ikkje gøyme seg bak ein finger.*

You can't hide behind your finger.

Ein kan ikkje ta ifrå nokon som ikkje har.

You can't take from one who doesn't have. [Menippus to Charon]

Ein rullestein samlar ikkje mose.

A rolling stone gathers no moss

Ein skolaus mann såg ein mann med berre éin fot og kjende seg betre.

A shoeless man saw a one-legged man and felt better.

Ein stor by er ei stor einsemd [om ein ikkje har vennar i han].

A great city is a great solitude. [To those who have no friends in it.]

Ein venn som skadar meg (ved vanklok åtferd) er ikkje heilt ulik ein fiende.

A friend who injures me (by injudicious conduct) is not unlike an enemy

Eit hjul som går rundt, samlar mindre rust.*

A wheel that turns gathers no rust.

Eit nådelaust hjarte er sin eigen bøddel.

Someone with an unrelenting heart is his own executioner.

Eit ord i gal tid kan øydelegge eit heilt liv.

A word out of season may mar a whole lifetime.

Eit ord i utide kan skjemme eit langt liv.

A word unseasonably spoken may mar the course of a whole life.

Eit samfunn veks seg større når gamle menn plantar tre som dei gamle veit dei ikkje kjem til å sitje i skuggen av.*

A society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in.

Eitt oppsedingsmål er å lære oss å like det vakre.*

The object of education is to teach us to love what is beautiful. [Plato]

Elefanten fangar ikkje mus [heiter det].

The elephant does not catch mice.

Enda om både Platon og sanninga er kjære for meg, er det rett å føretrekke sanninga. [Platon er min venn, men sanninga er ein betre venn.]

Though both [Plato and truth] are dear to me, it is right to prefer truth. [Plato is my friend, but truth is a better friend (literally: Plato is friend, but truth is more friend (to me than he is).] [Aristotle, attr.]

Far Jupiter, gi oss det som er godt enten vi ber om det eller ikkje; og vend oss vekk frå vondskap, enda om vi skulle be om slikt.

Father Jove, grant us good, whether we pray for it or not; and avert from us evil, even though we pray for it. [A prayer by an unknown poet, highly commended by Plato.]

Fattigfolks ord har [til vanleg] lita vekt.

Poor men's words have little weight.

For dei som ikkje kan nokon melodi er jamvel lyden av sporvar som musikk i øyra.

With those who know no melody the sparrow [Corydus] even is musical. [The Corydus was a lark with a very inferior note, found near Athens.]

Før du kan skåre, lyt du først ha eit mål.

Before you can score you must first have a goal.

Fram til barn er fem, skulle dei få røre seg nok [Rett nok].

Up to the age of five . . ., children should be allowed enough movement to avoid bodily inactivity. [Aristotle]

Framtoningar og røynda samsvarer ikkje alltid med kvarandre.

Appearances and reality do not always agree. [Synesius]

Frekkheit er forspel til skade.*

Insolence is a prelude to destruction. [Proverb quoted by Gregory Nazianzen.]

Frykt alderdommen, for han kjem ikkje aleine.

Dread old age, for it does not come alone

Garnet til den sovande fangar fisk.

The net of the sleeper catches fish.

Gi aldri sverd til ein tosk eller makt til eit urettferdig menneske.

Never give a sword to a fool or power to an unjust man.

Gi den gamle hesten din lettare oppgåver.

Impose lighter tasks on the aged courser [horse, hound, trainer]

Gi ikkje eit [rett] sverd til eit barn.

Do not give a sword to a child.

Gjerningar er frukter; ord er lauv.*

Deeds are fruits, words are only leaves.

Gløym ikkje å mistru.

Don't forget to distrust.

God helse og forståing er to store velsigningar i livet.

Health and understanding are the two great blessings of life.

Godgjersle avlar sjeldan takksemd.

Charity seldom breeds gratitude. [Anaxandrides]

Godleiken er enkel, vondskapen er mangefaldig.

Goodness is simple, badness is manifold. [Anon.]

Godt språk er for sinnet det som venleik er for kroppen.*

Language is to the mind what beauty is to the body. [Aristides the Rhetorician]

Grått hår er teikn på aldring, ikkje visdom.*

Grey hair is a sign of age, not wisdom.

Grunnlaget for ein demokratisk stat er fridom.

The basis of a democratic state is liberty. [Aristotle]

Grunnvollen til alle statar er oppsedinga av dei unge i dei.

The foundation of every state, is its education of its youth. [Diogenes]

Gud liker rettvis gjerning, og ikkje urettvis.

God . . . is pleased with just deeds, and not with unjust. [Menander]

Guds auge søv ikkje, same kva vi gjer.

The eye of God sleeps not: whatever we do [Fragment of a fragment]

Har du samkvem med dei vonde, blir du vond sjølv.

If you associate with the wicked, you will become wicked yourself. [Menander]

Havet er blått, men vinden gjer det mørkt.*

The sea is blue but the wind turns her black.

Herskaren er like mykje del av staten som dei styrte.

The ruler is as much a part of the state as those who are ruled. [Maximus from Tyrus]

Heureka! [Utrop, "Eg har funne det (ut)!" - Arkimedes.]

Heureka! "I have found [it]!" - While Archimedes was taking a bath, he noticed that the level of the water rose as he got in, and he realized that the volume of water displaced must be equal to the volume of the part of his body he had submerged. This meant that the volume of irregular objects could be measured with precision, a previously intractable problem. He was so excited that he ran through the streets naked and still wet from his bath, crying "I have found it!"

Hugen er snarast - for han renn gjennom alt.

Mind is the swiftest - for it runs through everything. [Thales]

I alt vi gjer er ingenting verre enn vonde kameratar.

In every undertaking there is nothing worse than evil company. [Aeschylus]

I fall det blir venta at kvinner skal gjere same slags arbeid som menn, lyt vi lære dei dei same tinga.

If women are expected to do the same work as men, we must teach them the same things. [Plato]

I vanskar blir vennskap prøvd [testa].

In times of difficulty, friendship is on trial.

Ikkje for mykje av noko. – Ikkje noko i overmål. [Inskrift frå Apollontempelet i Delfi]

Medèn ágan. - "Nothing in excess".

Apollon var ein viktig gud i gresk mytologi, ansvarleg for lys, musikk og sanning, og dessutan jeger, lege, musikar og solgud. Som solgud hadde Apollon mange barn.

Ikkje for mykje av noko.

Not too much of anything.

Ikkje livet, men eit godt liv, skulle ein verdsette høgast.

Not life, but good life, is to be chiefly valued. - Socrates

Ikkje prøv på noko som du ikkje evnar.

Do not attempt what is beyond your capability. [Democritus]

Ingen stad er som heime.

There's no place like home. [Hesiod]

Jamvel av ein fiende kan eit menneske blir visare.*

Even from a foe a man may learn wisdom.

Kirurgar har helst reiskapane og instrumenta sine for handa i tilfelle dei må operere i ein hast.

Surgeons have their implements and instruments at hand for an operation on an emergency. [Antoninius, mod]

Kjenn deg sjølv. –: Sannkjenn deg sjølv. – Erkjenn deg sjølv. [Fyndord skrive med gullbokstavar over inngangen til Apollontempelet i Delfi]

Know yourself. (Aphorism inscribed over the entrance to the temple of Apollo at Delphi.)

Kloke talar om dei har noko å seie.*

Wise men speak because they have something to say; fools because they have to say something. - Plato

Kongen blir forbanna bak ryggen på seg. [Dårlege menneske forbannar hine bak ryggen på dei dersom dei ikkje vågar det opp i fjeset på dei, er tydinga.]

The king is cursed behind his back.

Kor fåfengeleg og unyttig lærdom er når han ikkje er godt forstått!*

How vain is learning, unless understanding be united with it!

Kor tredobbelt elendig er den fattige som giftar seg!

How thrice wretched is he who marries when he is poor!

Korleis små ting kollkastar oss!

How small things overthrow us! [Euripides]

Kunnskap ein får under tvang sit ikkje godt i sinnet. Bruk derfor ikkje tvang, men la tidleg undervisning vere litt fornøyeleg. Då oppdagar du lettare barnets naturlege tilbøyelighet [dragnad, tildriv].

Knowledge which is acquired under compulsion has no hold on the mind. Therefore do not use compulsion, but let early education be a sort of amusement; you will then be better able to discover the child's natural bent. [Plato]

Kunnskap som ein blir gitt under tvang sit med vanskar i hugen.*

Knowledge which is acquired under compulsion obtains no hold on the mind. [Plato]

Kunsten og leve vel og døy vel går for det same.*

The art of living well and the art of dying well are one. - Epicurus

Kva blir fort gammal? Takksemd.

What soon grows old? Gratitude. [Aristotle]

Kva er lett? Å rådgi ein annan.

What is easy? To advise another. [Thales]

Kva for noko i livet gir større hugnad enn ein spasertur i ro og mak?*

What in life gives greater pleasure, . . . Than to stroll in easy leisure . . .? [Anacreontea]

Kva har ein hund å gjere med eit bad?

What has a dog to do with a bath?

Kven skal lære opp barna, og kva skal dei lærast?

Who will teach the children? what [will] they teach them? [Plato]

Kvite hår kan vere teikn på høg alder, men ikkje visdom.

White hairs are a proof of age, not of wisdom.

La oss drikke varsamt med vakre songar attår.

Let us drink gently with beautiful songs. [Anacreon]

La oss gripe høvet, for vi kan gripe det som det kjem, mens det er fåfengt å gripe det når det er vekk.

Let us seize opportunity; for as it comes we may catch it, but when it has passed 'tis vain to seek it. [Gregory Nazianzen]

Lege læk deg sjølv [om du kan].

Physician, heal yourself.

Legg ein litt til litt, og ofte gjentatt, blir det snart mykje.

If you add little to little, and do so repeatedly, it will very quickly become much. [Hesiod]

Leik for å kunne arbeide.

Play in order that you may work. [Anacharsis]

Lev eit velordna liv i både små og store ting.

Live an orderly life in small things and great alike. [Aristotle]

Lev løynd.

Láthe biosas - "Live hidden" [Epikurean frase, Epicurus suggested that everybody should live "Hidden" far from cities, not even considering a political career. Cicero criticized this idea because, as a stoic, he had a completely different opinion of politics, but the sentiment is echoed by Ovid's statement bene qui latuit bene vixit ("he has lived well who has stayed well hidden", Tristia 3.4.25). Plutarch elaborated in his essay Is the Saying "Live in Obscurity" Right?

Likt gler likt. • Likt liker likt.

Like pleases like • Like loves like.

Litt etter litt vinn ein kanskje at det går vel, og det er ikkje så lite.*

Wellbeing is attained by little and little, and nevertheless is no little thing itself." - Citium Zeno

Lov gagnar orden, og godt lovverk gagnar god orden.*

Law is order, and good law is good order. [Aristotle]

Lykkeleg er den som ikkje skuldar noko.

Happy is he who owes nothing

Mang ein elev har blitt rikare enn læraren sin.

Many a pupil has gained more wealth than his master.

Mang eit vennskap ut frå nytteomsyn blir viska ut så snart som det ikkje er nytte i det meir.

Many a friendship based on utility dissolves as soon as its profit ceases. [With Aristotle]

Måtehald er best. [Ikkje for mykje og ikkje for lite, som når ein et eller feirar.]

Métron áriston - "Moderation is best" On occasions where neither too much nor too little is a good choice, as when eating or celebrating. [Frå Herodot (7,152 osv.)

Mennesket er født til å gjere godt [kva det no er].

Man is born to do good. [Antoninus]

Mennesket er målestokk for alle ting.

Man [is] the measure [of all things]- [Protagoras]

Misunning startar strid.

Envy creates the beginning of strife. [Democritus]

Mjølk søya som er for handa; korfor fare etter søya som spring sin veg? [Mjølk kua . . . finn ein også.]

Milk the ewe that is at hand; why pursue the one that flies? [Theocritus]

Musikk som ikkje har blitt høyrd, blir heller ikkje svært akta.*

Music not heard [may be] held in no esteem. [It depends on what is meant by "not heard". Is it "never heard?" or "not heard for a long time?". That makes a difference.]

Musikk-oppøving med rytme og harmoni finn vegen innover til sjelas indre stadar.*

Musical training is a more potent instrument than any other, because rhythm and harmony find their way into the inward places of the soul. [Plato]

Mykje hender mellom koppen og leppene. [Så ver aktsam til alt er vel i "hamn".]

Many things happen between the cup and the lip.

Når du no har ete oksen, lar du oksehalen bli att? [Om å gjennomføre eit tiltak.]

Now you've eaten the bull, will you leave the tail?" [On seeing a task through to completion.]

Når lyset er sløkt er alle kvinner like.

When the light is out every woman is alike.

Noble gjerningar blir oppfatta og gjort etter av dei med naturleg dugleik.

Noble deeds are recognised and emulated by those of natural virtue. [Democritus]

Ofte er vonde rike . . . Men vi vil ikkje byte med dei.

Often evil men are rich . . . But we will not exchange with them. [Solon]

Om du ikkje får fisk, så kanskje du ikkje skulle skulde berre på sjøen.

If you cannot catch a fish, do not blame the sea.

Om natta er det råd å få [draumar å tyde, m.v.]

In the night there is counsel. [Cf. I will sleep on it.]

Oppseding vil seie å lære barna våre å ønske dei rette tinga.

Education is teaching our children to desire the right things. [Plato]

Plasser skylda der ho høyrer heime.

Put the blame where it belongs. [Sophocles]

Pottemakaren setter på handtaket der han vil.

The potter puts the handles wherever he wishes. [Kefalonsk]

Prestekjolen aleine gjer ingen til prest.*

A cassock doesn't make someone a priest [Cf. "Clothes don't make the man."]

Rådet mitt til deg er: Bli gift. Finn du ei god kone blir du glad, og om ikkje, blir du filosof.

My advice to you is get married: if you find a good wife you'll be happy; if not, you'll become a philosopher. - Socrates

Respekter deg sjølv aller mest.

But most of all respect thyself. [A precept from the Golden Verses of the Pythagoreans.]

Rettvisa bruker nokså lang tid for å overmanne dei som gjer det vonde. [Så dei kan finne utvegane til å gjere ting godt att, kan vel tenkast.]*

Justice is not long in overtaking those who do ill. [Opp. Orpheus]

Rikdom - eg ønsker ikkje å få det urettvist. For rettvise kjem visst, om enn seint.

Wealth . . . wrongfully to get it, I do not wish. Justice, even if slow, is sure. [Solon]

Rikdom ligg i bruken av han framfor at ein eig han.

Wealth consists rather in how it is used than in possessing it. [Aristotle]

Så lite som mogeleg, eller så behageleg som mogeleg.

As little as possible, or as pleasant as possible. [Aesop to Solon of the language needed by courtiers.]

Sanninga er beisk og ubehageleg for toskar, mens falsk verkar herleg og lindrande for dei [ei tid].*

The truth is bitter and disagreeable to fools; while falsehood is sweet and soothing. [Dio Chrysostom]

Sei ikkje lite med mykje, men mykje med lite.

Say not a little with a lot, but a lot with a little. [Pythagoras]

Sigeren er ikkje alltid på fleirtalet si side.*

Victory is not always on the side of numbers. [Thucidides]

Sigerherren sørger, men dei overvunne er det ute med.

The conqueror mourns, but the conquered is undone.

Sjela tar med seg til hi sida det som er lært og dyrka fram innvendig. I starten av reisa kan det som er lært og dyrka [kultivert] enten hjelpe den nyss daude stort, eller det kan tynge enormt.

The soul takes . . . with her to the next world but her education and her culture. At the beginning of the journey to the next world, one's education and culture can either provide the greatest assistance, or else act as the greatest burden, to the person who has just died. [Plato]

Sjølv om han er lurvete, ber kamelen fleire esellass.

The camel, even when mangy, bears the burdens of many donkeys.

Sjuke treng lege og daude sørgerop.*

The sick needs a doctor and the dead, mourning.

Skaff inga vond vinning; vonde vinningar er eit tap.

Make not evil gains; evil gains are equal to a loss. [Hesiod]

Slumpehendet [det tilfeldige] får (ofte) betre i stand ting enn oss sjølve.

Chance (often) contrives better than we ourselves.

Små sjansar kan vere starten på store føretak [tiltak].*

Small opportunities are often the beginning of great enterprises. - Demosthenes

Somme strevar, andre haustar.

Some toil, others reap.

Stor bok, stor keisemd. [Ganske ofte.]

Big book, big bore. [Callimachus]

Store føretak føretak krev store førebuingar.

Great undertakings require great preparations. [Heliodorus]

Storfisken et småfisken. [Rikfolk og folk i høge stillingar tar fordel av folk som er mindre heldig stilt.]

The big fish eats the little one. [People of wealth or high positions take advantage of the less fortunate or weak.]

Støtt deg ikkje til ein makketen stokk.

Do not lean on a worm-eaten staff.

Svært ofte lir ein heil by på grunn av éin dårleg kar.

Full oft does a whole city suffer from one bad man. [Hesiod]

Svina frydar seg i gjødsel og skit.

The swine delights in dung and filth.

Syns ikkje synd i ein ryttar fordi føtene hans heng ned.

Don't feel pity for the rider's hanging legs [so long as he has a horse, and you don't.]

Tida er ei elv med hendingar som glir forbi.

Time is a river of passing events.

Tida er kosteleg.

Time is precious.

Toskar sløser vekk det dei har.

Fools . . . squander what they have. [Democritus]

Treet som har vakse vridd, kan ein ikkje rette ut att.

Wood that grows warped never can be straightened.

Tunga kan bringe ein bagatell vidare til vald.* [Valdsspiral]

The tongue can turn a trifling cause to violence. [Euripides]

Ungdommen er den beste tida til å bli rik, og den beste tida å vere fattig [presumptivt].

Youth is the best time to be rich, and the best time to be poor. - Euripides

Unngå dum, dyrisk åtferd.*

To be avoided: . . . brutishness. [Aristotle, abr.]

Utsvolten bjørn dansar ikkje. [Brunbjørnar blei trent opp til å danse før i tida.]

A hungry bear does not dance.

Vakker stil, harmoni, ynde og god rytme avheng av det enkle - Eg meiner ekte enkelheit i patent ordna sinn og karakter, og ikkje den enkelheita som er ei skånande omskriving for toskeskap.

Beauty of style and harmony and grace and good rhythm depend on simplicity - I mean the true simplicity of a rightly and nobly ordered mind and character, not that other simplicity which is only a euphemism for folly. [Plato]

Ved å vise tillit mista eg pengar, og ved mistru sparte eg pengar.

By trusting I lost money, and by distrusting I saved it. [Theognis]

Ved øyra våre kan andre overtale oss til ikkje å tru det vi ser med eigne auge.

Through our ears others may persuade us not to believe the evidence of our own eyes.

Veggane har øyre, og øyra har øyreveggar. [Fleip]

Veggane har øyre. [Nokon kan overhøyre det du seier. (Brukt som åtvaring)]

The walls have ears. [What you say may be overheard; used as a warning.]

Vent ikkje vakker musikk frå ein sprukken fele.

From a broken violin do not expect fine music.

Venleik ligg [dels] i auga til den som ser.

Beauty lies [in part] in the eyes of the beholder. [Plato]

Ver enten still eller sei slikt som gjer stilla betre.

Either remain quiet, or say things that improve the silence.

Ver på vakt mot vonde menneske så dei ikkje gjer bruk av eit høve.*

Guard against bad men lest they seize their opportunity. [Democritus]

Vi må så med handa og ikkje med sekken.

We must sow with the hand and not with the whole sack.

Vi skulle sjå på hugen mest, meir enn utsjånaden.*

We must look to the mind, and not to the outward appearance. [Aesop, attr.]

Vi veit korleis vi kan få fram sanninga i fablar, når vi vel det.

We know, when we choose, how to convey the truth in fables. [Hesiod]

Visdomskjelda fløymer gjennom bøker.

The fountain of wisdom flows through books.

Vit av det gode høvet ditt.*

Know your opportunity. [Pittacus, one of the Seven Wise Men of Greece.]

Ær nokon som har døydd ved å komme i hug vedkommande, og ikkje ved gråtekor.*

Him who is dead and gone, honour with your remembrance, not, with your tears. [Dio Chrystostom]

Å fatte kjapt og sjå klart styrer dei fleste tinga i livet. [Gi det var så vel.]

Quickness of apprehension and clearsightedness direct most things in life. [Democritus]

Å reise seg i tide er ikkje å gjere opprør.

To rebel in season is not to rebel.

Å sove om dagen tyder på ein plaga kropp, eit uroa sinn, eller lediggang eller mangel på utdanning [oppseding].

Sleeping during the day indicates a distressed body or a troubled mind or idleness or lack of education. [Democritus]

Å tale lite er ei kvinnes pynt.

Speaking little is a woman's ornament. [Democritus]

Å vere bevisste at vi tenker er å vere bevisste at vi er til.

To be conscious that we are . . . thinking is to be conscious that we exist. [Aristotle]

Å vere føre var er betre enn å angre.

Precaution is better than repentance. [Dionysius of Halicarnassus]


Greske ordspråk, ordtak frå Hellas, oldtidsfilosofar, livsfilosofi, levereglar, Litteratur  

Inwood, Brad, and L. P. Gerson, trs. Hellenistic Philosophy: Introductory Readings. 2. utg. London: Hackett Publishing Company, 1997. ⍽▢⍽ Ei grei bok med utval av blant andre epikurearar, stoikarar og skeptikarar, og med tilfang av Plutark og Cicero også.

Negris, Alexander. A Dictionary of Modern Greek Proverbs. Edinburgh: Thomas Clark, 1831. ⍽▢⍽ I ein eigen del av boka står fleire gamle greske sitat og ordtak alfabetisk ordna. Dei er på gresk og har engelske omsettingar.

Pilitsis, George, et al. Greek Proverbs and Other Popular Sayings. New York: Seaburn Books, 1995. ⍽▢⍽ Ordspråk og faste vendingar i blanding.

Yeroulanos, Marinos, red. A Dictionary of Classical Greek Quotations. London: I. B. Tauris, 2016. ⍽▢⍽ Ei fin, ny samling med 7500 klassiske, greske sitat - filosofars levereglar og poesivers på gresk, med engelske omsettingar.

Høyet i hus

Klammer, symbol, stjerner, teikn og meir blir forklart: (1) Teiknforklaringar; (2) Klok fôr-handtering.

Greske ordspråk, ordtak frå Hellas, oldtidsfilosofar, livsfilosofi, levereglar, opp    Seksjon     Sett    Neste

Greske ordspråk, ordtak frå Hellas, oldtidsfilosofar, livsfilosofi, levereglar. Brukargaid  ᴥ  User's Guide  ᴥ  Disclaimer
© 2017–2018, Tormod Kinnes, MPhil [Email]