Norsk del, Gullvekta
Fuglesong for skrivande
Seksjon › 7 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

IMAGE

Vegen

Vinn å høyre fuglesongen

- og havbruset, sauar i enga, og anna som gir god meining.

Teksten under viser korleis ein (og annan) kan finne ein god (ut)veg (tao) for seg under eitt. Det er kanskje avgjerande at ein klarer å slappe av eller arbeide med liv og lyst - iallfall roleg. Eit mål på om ein er skrivefør slik, er at ein held seg opplagt så ein kan høyre fuglesong og andre givande lydar i naturen. Klarer ein ikkje slikt, kan ein lære å meditere. I Eugen Herrigels Zen i bueskytingens kunst (1995) får vi skildra hovudtrekka til staseleg opplæring utan mas, og metodisk avspent.

Avsnitta under er for det meste forma som aforismar. Det er meininga at ein gjer kunnige utval for å bygge ein sikker Veg utan farar for seg og andre.

EinararOm verktøy, forhold, konfliktar og murar

Lær behageleg av vinnaråtferd, og av og til av andre si vanskelege åtferd. Den kan vere til "skrekk og åtvaring" mang ein gong.

Slå til best mogeleg når sjansen er der. Det gjeld å fram eigne, sterke sider ved forhandlingsbordet og ofte elles også.

ToararAv og til må ein nøye seg med den taletida ein får

Det glupe ikkje å takle vanskelege spørsmål og problem, men heller å avverje og løyse dei før dei blir tunge å bere og handtere. "Den verkeleg kloke løyser ingen store problem, han tok hand om dei då dei var små", heiter dei i Tao Te Ching.

Ein gjer jamt vel i å førebu seg på noko som verkar ille, om ikkje verst, og så gjere slikt som skal til for at det neppe hender eller ikkje hender. Bygger ein huset for svakt, utan å førebu det på stormar, snøfall og mykje væte, til dømes, kan det går fælt for seg før eller sidan.

Ein kan også handtere uventa endringar ved å bygge inn ekstra tid og ekstra rom for slikt. Den halvnorma er hendig.

Sjå om du kan finne ut kva og kven det er som hindrar deg i å styre tida di til eigen føremonn vidt og breitt, og sjå i kva grad du kan gjere noko med det. Å høyre fager fuglesong og lukte blomar høyrer med til fine opplevingar, og er altså viktig. Å arbeide fram bra livskvalitet ligg i dette.

Tenk over i kva grad du blir manipulert og forma til berre konsument, og dermed avhengig, lite sjølvhjelpt. ◊

Betre å ha fridom til "bør" enn "må", og betre enn "bør" er "får" som løyve og fridom.

Der ein er grei mot andre med diverse motiv under det, kan forholda kallast manipulerande og manipulerte.

Ein bør helst ikkje selje arbeidskraft, tid og innsatsvilje til kven som helst, men lære å vurdere forhold under overflatene også. Når til dømes ein eller annan offentleg etat går inn for haldningskampanje med stivt kommersielt utforma plakatar som "Vi trivast forferdeleg på arbeidsplassen / i utkanten" eller "Politiet hjelpe deg!" viser det til eit temmeleg stort behov for at forholda blir likare. Var alt i orden, trong ein jo ikkje ganske lausrivne eller sjuklege fasadeåtgjerder.

Det gjeld å ha hjartet med i det ein skriv også.

TreararTenk 'tja' vidt og breitt for å gagne deg sjølv

Lær om råd av erfarne konfliktløysarar. Kven er erfarne? Somme har lest seg til kompetanse, andre har opplevd og blitt erfarne, røynde. "Av skade blir ein klok". Det finst også eit anna vink: "Den som kan, gjer. Den som ikkje kan, underviser." Eller kan hende han går til filmlivet.

I dag legg teknologi mange av premissane for arbeidet, og i tillegg kjem ulike praktisk gaidar for enkle tilfelle. Saka er nok at i vesten har maskintilpassinga vunne. Ein ser det ved å sjå kva ein kan få utretta utan slik hjelp. Det er ikkje meir slik at "verktøy er halve verket", som ordspråket seier, men heller nittifem prosent av det.

Midt oppi dette som breier seg og sidan utbytter jorda meir enn vi og dyr og plantar og jordsmonn toler, kan ein for så vidt meine at a tale distinkt - klart og tydeleg - kan gjere stor forskjell, like eins å lære å puste djupt og behageleg før ein taler.

Lytt til hjartet, det indre i deg. Det er derfor du har det og er det, alt etter som, og ha hjernen med i praktiske, konkrete utformingar av "slikt som hjartet (ditt indre) velsignar". MM

Skap gjerne ein "vinn-vinn-situasjon" mellom menneske; slikt kan komme godt med.

Det lønner seg jamt å ha så god opplæring og trening at ein ikkje gjer dyre og flaue feil, og dessutan veit å styre unna farer, snublefeller og djupare feller.

Når det gjeld kontroll over tida, er "ikkje over evne" eit ord å ta med, så ein ikkje blir slave av organisering. Det finst mykje anna og høgare i livet enn det.

Noter deg Peter-prinsippet, "I eitkvart hierarki tenderer kvart individ mot å stige til sitt inkompetansenivå" (In any hierarchy, every individual tends to rise to his level of incompetence) - Lawrence J. Peter (1919 -). (8)

Resymé

IN SUM
  1. La det som kan hjelpe deg, hjelpe deg - både verktøy, forhold, konfliktar, murar og anna. Gå forbi det som ikkje kan hjelpe deg og formar framtida til slavar - verktøy, forhold, konfliktar, murar og anna.
  2. Av og til må ein nøye seg med å vere skrivefør og talefør.
  3. Tenk 'tja' vidt og breitt om litt av kvart, for å unngå å bli gjort underleg.
IN NUCEDet kan hjelpe å bli skrivefør. Det er hovudoppfatninga bak skolegang iallfall.

Innhald


Fuglesong, sauebrek, skriving, Litteratur  

Herrigel, Eugen. Zen i bueskytingens kunst. Oslo: Hilt og Hansteen, 1995.

Ron Kettle, Richard Ranft. "British Bird Sounds on CD: The Definitive Audio Guide to Birds in Britain". British Library Publishing Division, 2006.

Nature sounds. "The Sound of Birdsong". Music Digital, 2008. Utdrag her:
www.amazon.co.uk/Sound-Birdsong-Field-Recordings/dp/B00140GXB0/ref=pd_sim_b_3

Birdsong. "Birdsong in Britain". Wildsong, 2002.


Fuglesong, sauebrek, skriving, opp Seksjon Sett Neste

Fuglesong, sauebrek, skriving BRUKARGAID: [Lenke]
© 2003–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]