Norsk del, Gullvekta
Kunstnarleg e-post
Seksjon › 7 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Vegen

Om kunstnarleg e-post

Dette er mest mynta på studentar.

Ikkje skriv når du er sint. Vanlege råd i den gata kan vere vel og bra, men enn om sinne kan vere bra? Ærleg, iallfall? Ein del av kunsten blir å mate fiendane minst råd. For all del. Ein får heller sitere kjendisar i høvet, som det passar.

LoFornemt hjelpemiddel: Ver høfleg og ordknapp så det hjelper deg

Øvst i e-brevet kan ein skrive tydelig og fatta kva det gjeld. Informative overskrifter er nyttig. Ver bra formell, for det er ikkje alltid godt å vite korleis andre er, tenker og reagerer. Ver derfor høfleg så det lønner seg; det er godt gjort! "Alt du skriv kan bli brukt mot deg (av ein eller annan før eller seinare)", kan ein avleie frå Kaptein E. Murphys lov. Ho finst i fleire variantar. Her er ein av dei: "Dersom noko kan gå gale, vil det før eller sidan skje."

LoSomme avsnitt kan kuttast ut

Tunge tekstar bør gjerast lettare når det er råd.

Fjern gjerne unødvendig tekst i det du svarar på. Slik verksemd kan spare tid og pengar og så bortetter.

Form tydelege tekststykke.

La vere å sende e-brev med utblåsingar. La ikkje temperamentet ta det vittige ifrå deg.

LoSend ikkje frå deg i affekt noko du vil angre på

Skal du debattere, lyt du vite av hovudreglar for slik verksemd.

Gå rakt på sak og hald deg til saka. Eg meier at "dess argare innvendig, dess meir formell" som eit vidt prinsipp. Her kan ein jamføre med britisk stiff upper lip (å sjå upåverka ut) om ein vil, eller la det vere.

Ikkje prøv å vere sarkastisk og ful. Det er menneske i den andre enden, og nærtakande.

Det kan dessutan lønne seg å ta informasjon du får, med ei klype salt.

Ved svar: Vis kva du siterer; vis kva du svarar på og kva du skriv sjølv ved å lage dobbelt linjeskift og sette inn eitt eller fleire >-teikn for kvart sitat. Sett også inn eit linjeskift mellom det du svarar på og det du skriv sjølv. Visst finst det andre høvelege måtar enn denne også.

Tenk gjennom kva som må med og noter det så du ikkje gløymer det når skrivinga har gjort deg trøytt.

Bruk langt færre ropeteikn (!) enn kjenslene vil ha, og unngå STORE BOKSTAVAR (versalar) i laupande tekst om det er råd. Det verkar helst meir avdempa med *framheva* skrift eller /kursiv/ skrift når ein vil markere eitkvart. Det finst andre val også.

Ver helst varsam med spesialforkortingar om du ikkje er heilt sikker på om lesaren din skjøner dei. ✪ 

Du kommuniserer med andre menneske, og å feile er menneskeleg, heiter det ifrå latin (Errare humanum est). Still deg nokså kritisk til bruksverdien av slik informasjon og annan informasjon du får.

Du kan godt avrunde med eit høveleg sitat frå ein eller annan.

Skriv enkelt, likefram og bruk helst korte meiningar (setningar, meldingar) utan å bli affektert. (7)

Resymé

IN SUM
  1. Ver høfleg og ordknapp så det hjelper deg.
  2. Sjekk om avsnitt kan fjernast før du sender eitkvart.
  3. Send ikkje frå deg i affekt noko som helst du vil angre på.
IN NUCE Kanskje kan dette hjelpe: Ver høfleg og fjern foul innhald sjølv. Ver varsam, knapp og hendig, så sender du ikkje frå deg så mykje å angre på sidan som når du er groggy.

Tre læredikt som er nesta ut av teksten ovanfor

Send helst ikkje utblåsingar med skrivefeil -

Også mindre og få språk- og skrivefeil kan dra merksemda vekk frå innhaldet.

Å dra inn unødvendig innhald skadar neppe, men hjelper ikkje stort heller.

La ikkje temperamentsfulle utblåsingar i brevet ta viddet ifrå deg.

Send helst ikkje noko du har skrive mens du var harm og oppbrakt, og når skrivinga har gjort deg trøytt.

Det kan ofte høve å vere kritisk om ein er høfleg samstundes.

Språklege hjelpemiddel

Gløtt Språklege hjelpemiddel kan bli ganske overflødige
om du kortar ned til beinet
så nesten ingenting kjem med i teksten og trekker merksemda til den.
Tenk gjennom nett den saka.

Dei nærtakande

Når dei ekstra nærtakande synest det er frekt at du går rakt på sak, får du kjenne etter i kva grad kunnig, enkel og god skriving har dratt merksemda vekk frå innhaldet.

Fullstendig opprørte kan ha tatt inn i seg sakleg informasjon på annan måte enn du kunne tenkt deg.

Å skrive korrekt krev altså meir enn godt innhald som er likande og kort framlagt – til tider. Stundom er det eit spørsmål kven og kva ein vil vere til lags, og kven som misforstår ein, og korleis.

Innhald


Kunstnarlege e-brev, Litteratur  

Kunstnarlege e-brev, opp Seksjon Sett Neste

Kunstnarlege e-brev BRUKARGAID: [Lenke]
© 2003–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]