Norsk del, Gullvekta
Blødme-ordtak av Ivar Aasen
Seksjon › 52 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Del 1

I 1997 kom den vesle boka Absolutt nye ordtak: Faste uttrykk i urent trav over stokk og stein av Ivar Aasen d.a.y. I forordet skriv han at ordtak endrar seg. "Gamle formuleringar blir vridne på, forvanska og . . . tilpassa nye forhold." Det folkelege forteljarviddet lever enno, konstaterer han.

Samlinga er lite moralistisk. Somme av dei nye vriane er vulgære. Her er omsette døme frå boka - ho inneheld berre 58 vidd-setningar - ei for kvar side:

❦❦❦❦

Lykka består i ein kjekk bil (s. 44)

Den som lever, døyr (s. 46).

Eit godt liv forlengar latteren (s. 43).

Mykje lediggang skaper gnagsår (s. 22).

Den som grev ei grav for andre, bør be om førehandsbetaling (s. 19).

Del 2

Ein kan forme både sleivord og godord sjølv, for svært mange ordtak kan delast i to, og den eine delen fjernast. Så setter ein til noko i staden for biten som manglar - kan hende ved å ytre seg spontant. Berre prøv. Mange kan la innfalla fosse fram i gruppe (brainstorming), eller gjere det for seg sjølv. Utfallet kan bli bra, og vegen (den skapande prosessen) kan gjere godt.

Ovanfor er til dømes:

Den som lever . . . [sett inn noko].

Den som grev ei grav for andre . . . [sett inn eitkvart].

Det kan gjere godt for ein skrott at ein leikar seg. Og å leike seg med orda kan godt hjelpe ein fram på jorda - smått om senn. Og det kan vere moro.

Ein finn gode døme på språklege nylagingar etter dette opplegget på Internett. Det er eit felt der det er mogeleg å utfalde seg i same leia som Ivar Aasen den aller yngre. [Engelske døme]

Innhald


Blødme-ordtak av Ivar Aasen d.a.y., litteratur  

Aasen, Ivar d.a.y. Absolutt nye ordtak: Faste uttrykk i urent trav over stokk og stein. Oslo: Exlex Forlag, 1997.

Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

Proverbi italiani, italienske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbi italiani, italienske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2003–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]