Gullvekta
Polske ordspråk ≍ Polish Proverbs
Seksjon › 18   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar    

Polske ordspråk

Her er 123 polske ordspråk på nynorsk og engelsk. Somme kjem med nokre få variantar. Det står bokoversyn til sist.

❦❦❦❦

Alle geitene klatrar på eit nedbrote tre.

All the goats crawl on a broken tree.

Alle har ikkje dei same givnadane.

"Talents differ".

Barn ein får som utgammal, blir tidleg foreldrelause.

Late children, early orphans.

Be til Vårherre, men hamr i veg.

Pray to God but keep hammering away.

Blindt raseri er kort galskap.*

Anger is a short madness. • Anger is a blind thing.

Døm ikkje berre ut frå utsjånad. • Utsjånad villeier rett som det er.

Judge not by appearances. • Appearances are often misleading.

Dag for dag nærmar dauden seg.

Day after day, death is approaching.

Dauden er god om tiltrengt.

Death is good when needed.

Den blinde treng ikkje spegel.

The blind man has no use for a mirror.

Den gamle kvinna hadde ikkje bry, så ho kjøpte seg unggris.

The old woman had no trouble so she bought herself a young pig.

Den lette måten å miste ein venn på er å låne han pengar.

The easy way to lose a friend is to loan him money.

Den mann er enno ikkje født som kan gjere alle til lags.

The man has not yet been born who can please everyone.

Den smarte fullfører det han har starta. • Den smarte fullfører sitt eige.

The clever one completes his own projects.

Den som drikk lenge, lever alltids like lenge.*

Who drinks [long], lives long.

Den som giftar seg, endrar seg. [Brukt for å oppmuntre ei jente som nøler fordi friaren har dårleg rykte.]

Who marries, changes.

Den som gjer ei kvinne urett, får lide lenge for det.

He'll suffer long who a woman did wrong.

Den som sit høgt, sveittar desto meir. [Den som sit svært høgt, sit ikkje trygt.]

He who sits high, sweats the more.

Den som snyter ein annan, snyter seg sjølv mest.

He who cheats another cheats himself most.

Der det blir hogd ved, flyg det spon.

Where they chop wood, chips fly.

Det du seier en annan skal gjere, gjer det sjølv også.* [Management-råd]

Cf. "Follow your own advice."

Det er alltid eitkvart å lære seg. [Eller det burde vere det.]

There is always something to learn.

Det er ikkje alle med skalla hovud som er filosofar.

Not everyone with a bald head is a philosopher.

Det er inga rettferd i [den kristne] verda.

There is no justice in the world.

Det er snart nok om det er godt nok.

Soon enough if well enough.

Det er vanskeleg å stri imot straumen.

It is hard striving against the stream.

Det er vanskeleg for éitt menneske å stå imot mange.

It is hard for one man to withstand many.

Det er verre å vere sjuk i sjela enn på kroppen.

It is worse to be sick in the soul than in body.

Det ligg [venteleg] skade i å ikkje kunne lover.

Ignorance of law is harmful.

Det som er tapt, er tapt.

What's lost is lost.

Drope for drope blir det eit hav.

Drop after drop, there will be a sea.

Du vil sjå det så sikkert som at ein gris ser til vêrs. [Tilsvarar "Når grisar flyg", altså "Det kjem ikkje til å ikkje."]

You will see something as surely as a pig will see the sky.

Det heiter at grisar ikkje kan sjå oppetter fordi augene deira ikkje kan vendast oppetter og fordi dei ikkje kan bøye nakken bak-opp. Men dei ser venteleg inntil 70 grader oppetter likevel (perifert synsfelt tel også). Spør ein grisebonde.

Dytt ikkje elva, ho flyt av seg sjølv

Don't push a river, it flows by itself.

Ei buske er betre enn berre marka.*

A bad bush is better than the open field

Ei god [driftig, dugande] kone kronar mannen sin.

A good [thrifty, virtuous] wife is the husband's crown.

Ein bestevenn er betre enn hundre fjerne slektningar.*

A good friend is better than a hundred relatives.

Éin blomst gjer ikkje nokon blomekrans.

One flower makes no garland.

Ein får la den som har kløe, klø seg.

Whoever has the itch, let him scratch.

Ein god spøk er verdt ein gammal polsk mynt [ein tynf].

A good joke is worth a tynf.

Ein kan ikkje få noko ut av ingenting.

You can't get something out of nothing.

Ein kjøper ikkje havre frå gjæser. [Vi unngår å ha [mykje] å gjere med folk som har interesser i motstrid med våre eigne, eller som ikkje vil selje til oss det vi vil kjøpe.]

One doesn't buy oats from geese.

Ein kjenner treet på frukta.

The tree is known by its fruit.

Ein skulle kanskje ikkje tru at gråten stikk overlag djupt hos dei som arvar svært rike.*

"The tears of the heir to riches, masks laughter too [at times]."

Ein tull kan spørje meir enn sju vise kan svare.

A fool may ask more than seven wise men can answer.

Eine synda fører til den andre.

One sin leads to another.

Eit godt namn er betre enn jordiske rikdommar.

A good name is better than riches. • A good name, the best of all treasures.

Etter regn kjem solskin.

After rain comes sunshine.

Følg eige råd om du kan.*

Take your own advice.

Fattigdom har få venner.

Poverty has few friends.

Fattige fell fort frå eiga slekt.*

Cf. "No one claims kindred with the poor."

Fisk tar til å stinke ifrå hovudet og nedetter kroppen.*

Fish begins to stink at the head.

For mykje rådspørjing forvirrar.

Too much consulting confounds.

Frå den gamle oksen lærer den unge å pløye.

From the old ox the young one learns to plow.

Geita døyr berre éin gong! [Utfordrande uttrykk eller signal om ekte mot, brukt som svar til vennar som åtvarer mot å gjere eitkvart vågalt.]

The goat dies but once!

Geiter hoppar opp og ned på lutande tre.* (Folk utnyttar deg om du lar dei).

Goats jump on the bent tree.

Gjengjeld godleik med godleik.

Repay kindness with kindness. • Reward kindness with kindness.

Gjer ikkje same feilen om att.

Don't make the same mistake twice.

Gjer som du bør, komme kva som komme vil.

Do what you ought, come what may.

Gjestar og fisk stinkar etter tre døgn.

Guests and fish stink after three days.

Gløggskap er høgaste rikdommen.*

Intelligence is the greatest wealth.

Gråt gjenopplivar ikkje den døde.

Weeping does not bring the corpse to life again.

Håp, toskars mor.

Hope, the mother of fools.

Han lever lenge som lever vel.

He lives long that lives well.

Heller seint enn aldri [ekvivalent]

Better late than never.

Helse er betre enn rikdom.

Health is better than wealth.

Herren vaktar dei som vaktar seg.

God guards the guarded.

Hjartet er ingen tenar. • Hjartet er ingen slave.

The heart is not a servant. • The heart is no slave.

Høg aldrer er inga glede; døden ikkje noko bryllaup.

Old age is not joy, death is not a wedding.

I dag er i gårs elev.

Today is the pupil of yesterday.

Jorda er mor til alle her.

Earth, mother of all.

Kleda gjer ikkje mannen.

Clothes do not make the man.

Krakov blei ikkje bygt på ein blunk. [Mykje arbeid tar si tid]

Krakow was not built all at once.

Kvar alder har sine lastar.

Each age has its own follies.

Kvar ein har sine vanskar.

Everyone has his troubles. • We all have our troubles. Cf. Everyone has their own cross to bear. – We all have our worries.

Kvar mann liker sin eigen ting best. [Kva med "Kvar mann liker sin eigen hest best"?]

Every man likes his own thing best.

Kvart land har sine eigne skikkar.

Every country has its own customs.

La vere å gamble, Voyteck, så taper du ikkje buksene dine.

Don't gamble, Voyteck, and you won't lose your pants.

Likskap avlar vennskap.

Equality produces friendship.

Lynet rammar det høgaste treet.

Lightning strikes the tallest tree.

Mellom kråker, får ein gale som dei. • "Mellom kyr, raut som kyr."*

When with crows you go, like them you must caw.

Musene leikar seg når dei ikkje tar tev av katten.

Mice play around, when they don't smell the cat.

Når det er lite fisk, får ein krabbe greie seg.

When fish are few, a crab will do.

Når reven døyr, sørger ikkje fuglane det grann.*

When the fox dies, fowls do not mourn.

Når treet fell, samlar alle flis frå det.

When the tree fell, everyone gather chips from it.

Også ein hest kan snuble, endå han har fire føter.

A horse may stumble on four feet.

Om den vesle geita ikkje hoppa omkring, braut ho ikkje beinet. [Ofte brukt om jenter som har kome i vanskar, som ein seier med ei omskriving.]

If the little goat did not jump around, she would not break her leg.

Om ein ønsker det eller ikkje, lyt ein døy.

Whether we like it or not, in the end we are bound to die. "All men must die."

Pengar kan ikkje kjøpe [inderleg, bra] kjærleik. [Men dei kan kjøpe noko som liknar, som det ligg berekning i, og som utartar stygt. Og dei kan kjøpe så mykje betre, som eit vel avrunda liv, osv.]

Money can't buy love.

Pudder og sminke [rouge] hjelper ikkje når jomfrua er blitt gammal.

Powder and rouge will not help when the maiden is old.

Rett er rett, og feil er feil.

Right is right, and wrong is wrong.

Reven går ikkje i fella som er for lett å gjennomskode.*

Reven skiftar pels, men ikkje vanar.

The fox changes his skin but not his habits.

Samvett er sjelas stemme.

Conscience is the voice of the soul.

Skjegg gjer ikkje klok. Det er ikkje i skjegget vettet sit.]

The beard does not make [a man] wise.

Skjorta er nærare kroppen enn jakka. [Polakkar brukar ordtaket ofte i samband med nepotisme, som er å gi særfordelar til slekt eller vennar, til dømes ved tilsettingar.]

The shirt is closer to the body than the coat.

Skund deg sakte.

Make haste slowly.

Slem [dårleg] er fuglen som skit i eige reir.

Evil [Ill] is the bird that fouls its own nest.

Slepp grisen inn i hagen og han trenger seg fram til alt der.* [Tilsvarer å "gi nokon lillefingeren, og han tar heile handa."]

Let the pig into the garden and she'll push herself everywhere.

Slik dei ser deg, skildrar dei deg.

As they see you so they describe you.

Sola skin på ein møkkahaug, men strålane blir likevel ikkje grisa til av det.

The sun shines on a dung-hill, and yet its beams are not defiled by it.

Soloppgang er seint for den særs iherdige som føler han må opp før daggry.*

Sunrise is late for the very industrious person who feels he must up before dawn.*

Som ein brygger, så drikk en.

As he brews, so shall he drink.

Som rådgivaren, så råd. • Ein slik rådgivar gir slike råd. [Utviding av "Som du ropar i skogen, får du svar." Så det gjeld å velje rådgivarane sine med omhug.]

Like counsellor, like counsel.

Stadig drypping lagar til sist hol i steinen.

A steady drop makes a hole in the rock.

Svolten lærer ein mangt.

Hunger teaches many things.

Ta ikkje sigrar på forskott.*

Do not triumph before the victory.

Tida flyg.

Time flies.

To auge er betre enn eitt.

Two eyes are better than one.

To soppar i suppa er for mykje. ["Nok er nok"]

Two mushrooms in the soup are too much.

Tre ting driv ein kar ut av heimen sin - røyk, regn og ei kone som skjenner.

Three things drive a man out of his house - smoke, rain, and a scolding wife.

Treet fell ikkje for første øksehogget.

The tree falls not at the first blow.

Trong får den gamle kona på trav.

Need makes the old wife trot.

Ulike er smaken til folk.

Various are the tastes of men.

Utan nok kunnskapar kan ein vanskeleg vere herre.

He can ill be master that never was scholar.

Vatn i det fjerne sløkker ikkje brann som er nær.

Water afar does not quench fire.

Vettet krympar av drikk [fyll].

From drink wits shrink.

Vil du ha eit rom rett, så ikkje ha dei gale tinga i det.

One interpretation: "The wicked should be avoided."

Vis sunn sjølvrespekt, så kan gilde også respektere deg.*

Respect yourself, and others will respect you.

Ørner flyg helst for seg sjølv, men sauar flokkar seg.*

Eagles fly alone, but sheep flock together.

Å flytte tre gongar er like ille som ein brann.

Three moves are as bad as a fire.

Å sentrere er bra.*

"A middle course is best."

Å skyte utan krut. [Sagt om påstand(ar) utan grunnlag.]

To shoot without powder. [Said of assertions without foundation.]

Å vere høfleg kostar så lite.*

Politeness costs nothing. Cf. Good words cost nothing, but are worth much.

Å vere nøysam og sparsam blir det verdiar av.*

Thrift is great revenue.


Polish proverbs, polske ordspråk, Litteratur  

Bhraonáin, Donla Uí, ed. 500 Seanfhocal - Proverbs - refranes - Przyslów. Dublin: Cois Life, 2007. ⍽▢⍽ 500 irske ordtak med engelske, spanske og polske omsettingar, ekvivalentar og nær-ekvivalentar - Boka kan lesast som inntil 500 likande ordtak. Dei er omsett til polsk av Anna Paluch.

Fredra, Andrzeja Maksimiliana. Przyslowia mow potocznych, albo przestrogi obyczajowe, radne, wojenne. Warzaw: Wilhelma Bogumila Korna, 1809.

Grigas, Kazys. Patarliu paralelés: Lietuviu patarlés su latviu, baltarusiu, rusu, lenku, vokieciu, anglu lotynu, prancuzu, ispanu atitikmenimis (Parallel Proverbs: Lithuanian Proverbs with Latvian, Belarusian, Russian, Polish, German, English Latin, French and Spanish counterparts). Vilnius: Vaga, 1987. ⍽▢⍽ Det står 1029 polske ordtak i dette samanliknande verket i selskap med 2276 frå Litauen, 908 frå Latvia, 679 frå Kviterussland; 684 russiske; 729 tyske; 366 engelske, 336 latinske, 293 franske og 155 spanske.

Lipinski, Miroslaw, red. Dictionary of 1000 Polish Proverbs. New York: Hippocrene Books, 1997. ⍽▢⍽ Tusen vanleg brukte og lett forståtte ordtak ordna i temagrupper. Ordtaka er nummerert. Ein får ei blanding av omsettingar og attgivingar på engelsk, ut frå eit opplegg som er forklart i forordet.

Lipinski, Miroslaw, oms. Treasury of Polish Love: Poems, Quotations and Proverbs. New York: Hippocrene Books, 1995. ⍽▢⍽ Berre få ordtak, flott poesi og pregnante sitat av polakkar, alt på polsk og engelsk.

Zand, Helen Stankiewicz. Polish Proverbs. Scranton, PA: Polish American Journal, 1961. ⍽▢⍽ Laust berekna kan her vere omkring 500 ordtak på polsk og engelsk, og mange har tiltrengte forklaringar attåt. Ordtak er sett saman under tema-ord som "Liv", "Død", "Mat" - som oftast er viktige emne i eit liv. Ein får polske syn på så mangt.

Høyet i hus

Klammer, symbol, stjerner, teikn og meir blir forklart: (1) Teiknforklaringar; (2) Klok fôr-handtering.

Polish proverbs, polske ordspråk, opp    Seksjon     Sett    Neste

Polish proverbs, polske ordspråk. Brukargaid  ᴥ  User's Guide  ᴥ  Disclaimer
© 2009–2018, Tormod Kinnes, MPhil [Email]