Gullvekta
Ungarske ordspråk ≍ Hungarian Proverbs
Seksjon › 17   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar    

Ungarske ordspråk på nynorsk og engelsk

Her er 30 ordspråk frå Ungarn med enkle, ufullstendige kommentarar. Stjerne bak ei setning viser ho ikkje er omsetting, men tillemping. Tala i klammer bakom setningane viser nummeret som originalen og engelske omsettingar og utdjupingar har i ei bok med 1000 ungarske ordtak. Bokdata står nedst på sida.

Fiddler Gypsy Boy. Oljemåling på lerret.

Alle er ikkje vennar som smiler til deg.

All are not your friends who smile at you. [64]

Den som ikkje kan snakke arabisk, bør ikkje snakke arabisk. [Den som ikkje har kunnskap og forståing av noko, skulle la vere å blande seg i eller engasjere seg i det.]

He who cannot speak Arabic, should not speak Arabic. [28]

Den som lett trur, blir lett skuffa. ["Den som trur lett blir lett narra." "Tru ikkje alt du ser og ikkje halvparten av kva du høyrer."]

He who readily believes, will be readily disappointed. [358]

Det er betre å vere utrygg på (noko) enn å bli skremt. ["Førebygging er betre enn kur." - "Merksam føreåt kan ruste seg føreåt."]

It is better to fear (something) than to get frightened. [258]

Det er dårleg fugl som sulkar sitt eige reir. ["Det er ein sjuk (skiten) fugl som skitnar til sitt eige reir."]

It is an ugly bird that defiles its own nest. [614]

Det dårlege eksempelet fengar. [Det kan også blir følgt.]

The good/bad example is catching. [744]

Dette er alt eit utgnaga bein. [Eit spørsmål som alt har blitt drøfta fleire gongar.]

This is already a gnawed bone. [145]

Ein gammal mann er ikkje nødvendigvis senil. *

An old man is not [necessarily] a senile man. [726]

Ein lovnad er god om han blir halden; i så fall er han i orden.* [Ein får la vere å love meir enn ein har kontroll over til å halde.]

A promise is a nice word if kept, then it is all right. [385]

Ein lærer ein kar å kjenne ved å bu hos han.

A man is known by living with him. [563]

Ein skulle ikkje berre vite kva som er rett, men også gjere det.

You should not only know what is right but also do it. [424]

Ein stut er og blir ein stut, sjølv om han blir leidd til Wien. ["Send ein tosk til marknads (til Frankrike / langt vekk), og han kjem att derifrå som ein tosk.]

An ox remains an ox even if driven to Vienna. [705]

Etter arbeid er kvile bra.

After work rest is sweet. [665]

Etter tre dagar er gjesteplassen utanfor dør.

After three days the place of the guest is behind the door. [1000]

Fagre ord er ikkje nok for tom buk.

Fair words are not enough to an empty belly. [334]

For ein tørst okse er også grumsete vatn godt nok.

For a thirsty ox dirty water will do as well. [709]

Forhasta arbeid er sjeldan bra. [Hastverk er lastverk].

A hasty work is seldom good. [663]

Først er tryggleik [Viktigast er tryggleik. Tryggleik først. Safety first.]

First (or The main thing) is safety. [85]

Han er så frekk som ei fluge på marknaden.

He is as impertinent as a fly at the market. [868]

Han knuser pepar under nasen til nokon. [Han ergrar nokon.]

He crushes pepper under the nose of somebody. [102]

Han snubla oppover. [Etter å ha mislykkast i éin jobb blei han flytta til ei høgare stilling - Han blei sparka oppover.]

He stumbled upwards. [116]

Når herren ber om noko, er det ei befaling.

A master's request is a command. [965]

Oppatt-taking er mor til kunnskap. [ - til læring, til dugleikar, osv. Jf. [Rett] øving gjer meister.]

Repetition is the mother of knowledge. [393]

Prøv å kombinere det behagelege med det nyttige. *

Try and combine the pleasant with the useful. *. [465]

På grunn av ein hesteskosaum som mangla, blei hesten halt [- så hesten snubla, fall ryttaren av og slo seg forderva i fallet. Ein bør ta hand om detaljane.]

Due to a nail the horse becomes lame. ] [841]

Sjølv ei gammal geit liker å slikke salt. [Sjølv gamle menn liker å elske.]

Even an old goat likes to lick salt. [461]

Ta ein nærare titt på mora og gift deg deretter med dottera [Jf. "Som mor, så dotter."]

Have a close look at the mother and then marry her daughter. [25]

Trea veks ikkje til himmels. [Det er vel ei grense for mangt.]

The trees do not grow up to the sky. [235]

Utan olje og utstyrskasse, korfor stiller du deg opp som frisør? [La heller vere å gjere noko du ikkje er godt utstyrt til.]

Having no ointment and box why do you pose as hairdresser? [391]

Velstand gir vennar, nød testar dei. *

Luck brings friends, need tries them. [62]


Hungarian proverbs, ungarske ordspråk, Litteratur  

Paczolay Gyula: 1000 magyar közmondás (1000 Hungarian Proverbs). Budapest: Bárczi Géza Kiejtési Alapítván. 2005.

Høyet i hus

Klammer, symbol, stjerner, teikn og meir blir forklart: (1) Teiknforklaringar; (2) Klok fôr-handtering.

∼ Tal i klammer i teksten er nummereringar i originalen.

Hungarian proverbs, ungarske ordspråk, opp    Seksjon     Sett    Neste

Hungarian proverbs, ungarske ordspråk. Brukargaid  ᴥ  User's Guide  ᴥ  Disclaimer
© 2013–2018, Tormod Kinnes, MPhil [Email]