Norsk del, Gullvekta
Svenske ordspråk på norsk og svensk
Seksjon › 8 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

E

Ei kjede er ikkje sterkare enn det svakaste leddet.

En kedja är inte starkare än sin svagaste länk.

Ei kvinne som taler som ein foss, gjer mannen sliten.

Mångtalig kvinna gör mannen trött.

Ei lita sky kan skugge for både sol og måne.

Ett litet moln kan skyla både sol och måne.

Ei lita tue kan velte eit stort lass.

Liten tuva kan stjälpa stort lass.

Ei lita øks feller stort tre.

Liten yxa fäller stort träd.

Ei vandring på femti mil startar med første steget.

En vandring på tusen mil börjar med det första steget (Tao Te Ching)

"Ei reise på tusen li startar under føtene til ein" er meir som det kinesiske opphavet. Det står i 64. kapittel av Tao-te Ching Og tusen li er om lag 500 km. [Wikipedia, s.v. "Li (unit)"]

Eider og egg er snart brotne.

Eder och ägg är snart brutna.

Ein bukk utan skjegg er så sjeldan som eit haneegg.

En bock utan skägg, sällsynt är som tuppeägg.

Ein bør ete for å leve, men ikkje leve for å ete.

Man bör äta för att leva, men inte leva för att äta.

Ein bør ikkje ha ein hund som uvenn.

Man bör inte ha en hund till ovän.

Ein bør stenge døra slik at ein kan låse ho opp att.

Man bör stänga dörren så att man kan låsa upp den igen.

Ein doktor kan nok vere ein narr, men ein narr er ikkje dermed doktor.

En doktor kan nog vara en narr, men en narr är inte därför en doktor.

Ein er støtt seg sjølv nærast.

Man är alltid sig själv närmast.

Ein fangar ingen røyskatt med å sove.

Man fångar ingen vessla i sömnen.

Ein får håpe det beste.*

Man skall hoppas det bästa. (Jfr Sal. Ordspr. 28).

Ein får ikkje slå etter kvar mygg.

Man får inte slå efter varje mygga.

Ein får pløye med dei oksane ein har.

Man får plöja med de oxar man har.

Ein får springe lenge etter ei villgås før ein finn ei strutsefjør [pyntefjør] etter ho.

Man får löpa länge efter en vildgås, innan man hittar en strutsfjäder efter honom.

Ein gir reven ei gås for å få skinnet hans.

Man skänker räven en gås för att få hans skinn.

Ein har ikkje fred lenger enn naboen vil. [Norsk ordtak]

Man njuter ej freden längre än grannen vill.

Ein høyrer det ein vil høyre.

Man hör vad man vill höra.

Ein kan ikkje be om ei større evne til katta enn han har.

Man kan inte begära större förmåga av katten än han har.

Ein kan ikkje både ha og ete kaka.

Man kan inte både ha och äta kakan.

Ein kan ikkje gi betre enn ein sjølv eig.

Man kan inte ge bättre än man själv äger.

Ein kan ikkje ta håret av den skalla.

Man kan inte ta håret av den skallige.

Ein kan tale sanning til ein ikkje får seg hus (blir kasta ut).

Man kan tala sanning tills man inte får hus (tills man blir utkörd).

Ein kan temme eit villdyr, men ikkje ei djevelsk kvinne.*

Man kan tämja ett villt djur, men inte en elak kvinna.

Ein kastar ikkje vekk kornet fordi det har agner.

Man kastar ej bort kornet för agnarnas skull.

Ein kjem ikkje langt med to slitne hestar.

Man kommer inte långt med två trötta ök.

Ein lagar ikkje nokon bein kjepp av krokete tre.* [Hag oppvarming gjer det mogeleg. Ein bøyer til dømes bøk, eik og bjørk i fasong til fjonge møblar på den måten.]

Man gör inte rak käpp av krokigt trä.

Ein lærer av mistaka.

Man lär sig av misstagen.

Ein låner til vennen sin og krev attende av uvennen sin.

Man lånar sin vän och kräver sin ovän.

Ein modig hest aktar ikkje hundeglefs.

Modig hest aktar intet hundgläfs.

Ein må krype før ein kan lære seg å gå.

Man måste krypa innan man kan lära sig att gå.

Ein saknar ikkje kua før båsen er tom.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt.

Ein skabbete hest et like mykje som ein god ein.

En skabbig hest äter lika mycket som en god.

Ein skabbete sau smittar [fort] heile flokken.

Ett skabbigt får smittar hela hjorden.

Ein skal ikkje bruke same salven til alle slags sår.

Man skall ej bruka en salva till alla sär.

Ein skal ikkje halde kålen for ein dårleg plante fordi svina et han.

Man bör inte hälla kålen för en dålig ört, för det den ätes av svinen.

Ein skal ikkje selje skinnet før bjørnen er skoten.

Man skall ej sälja skinnet förrän björnen är skjuten.

Ein skal lage skoen etter foten.

Man måste göra skon efter foten.

Ein skal vere god for andre, men best for seg sjølv.

Man ska vara andra god men sig själv bäst.

Ein tomsekk kan vanskeleg stå oppreist.

Tom säck kan illa stå upprätt.

Ein trufast venn er ein levande skatt.

En trogen vän är en levande skatt.

Ein trufast venn kan ein ikkje få like fort som ein kan miste han.

En trogen vän kan icke så snart fås som mistas.

Ein veit ikkje korleis ein har sådd før ein skal hauste.

Man vet inte huru man sått förrän man skall skörda.

Ein vet kanskje ikkje kva som kan skje før kvelden.*

Man vet inte vad som kan ske innan aftonen.

Eit lite ugras veks fort.

Smått ogräs växer fort.

Enden kronar verket.

Ändan kröner verket.

Er det ei ære å drikke, er det heller inga skam å spy.

Är dricka en ära, så är heller ingen skam att spy.

Eselet et tistlar, om det så ber på ein gullsekk. [Ja, esel et mellom anna unge tistelskott. Det toler grovare fôr enn hesten.]

Åsnan, om ock bärande en guldsäck, äter likväl tistlar.

Eselet og nattergalen syng ikkje same visa.

Åsnan och näktergalen sjunga inte samma visa.

Etter fullgjort arbeid er kvilen god.

Efter fullgjort arbete är vilan god.

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Bøker]

Svenske ordspråk, svenska ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Svenske ordspråk, svenska ordspråk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]