Norsk del, Gullvekta
Svenske ordspråk på norsk og svensk
Seksjon › 8 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

L

Ladde gevær er ikkje barneleiker.

Laddade gevär är inte barnleksaker.

Lat dreng og varm seng skiljast ugjerne frå kvarandre.

Lat dräng och varm säng skiljas ogärna åt.

Late herrar, late drengar.

Lata herrar, lata drängar.

Latskap blir lønt med armod.

Lättja lönas med armod.

Like fuglar flyg gjerne i lag.

Lika fåglar flyger gärna tillsammans.

Lita byrde blir tung om vegen er lang.

Liten börda är lång väg tung.

Lita nytte er også nytte.

Liten nytta är också nytta.

Liten fugl, lite reir; lite hus, lita sorg.

Liten fågel, litet bo; litet hus, liten sorg.

Lova er for dei vakne; ikkje for dei som søv.

Lagen är för de vakande, ej för de sovande.

Lydig son er farens glede.

Lydig son är faderns glädje.

Lykka og rikdommen er ein vanskeleg byrde.

Lyckan och rikedomen är en svår börda.

Løgn blir ofte spunne utan tein.

Lögn spinnes ofta utan ten.

Løynlege ting lyt ein løynleg bere.

Lönliga ting må man lönliga bära.

Like barn leikar best.

Lika barn leka bäst.

La maten tyste munnen.

Låta maten tysta mun.

La ikkje ulven gjete sauene.

Låt inte vargen vakta fåren.

Legg ikkje alle egga i éi korg.

Lägg inte alla ägg i samma korg.

Lukta går ikkje ut av sildetønna.

Sillfjärdingen mister aldrig sin lukt.

Lær av andre sine mistak; du rekk ikkje gjere alle sjølv.

Lär dig av andras misstag, du hinner inte själv begå dem alla.

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Bøker]

Svenske ordspråk, svenska ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Svenske ordspråk, svenska ordspråk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]