Norsk del, Gullvekta
Svenske ordspråk på norsk og svensk
Seksjon › 8 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

V

Va ikkje over vatn der du ikkje ser botnen.

Vada inte över vatten der du inte ser botten.

Vakkert og vel slår vel ingen i hel.*

Vackert och väl slår ingen ihjäl.

Vald er det lite hygge og trivsel med.

Våld har liten trevnad.

Vald kan vere siste utvelg for den einfaldige.*

Våld är den enfaldiges sista utväg.

Vanarting har ein lang stjert.

Vanart har en lång stjärt.

Vanskeleg å drukne på tørt land.

Svårt att drunkna på torra landet.

Vanskeleg å ete kirsebær i lag med herskapsbarn.

Svårt att äta körsbär i lag med herrskapsbarn.

Vanskeleg å legge oppi to senger, det som skal i éi.

Svårt att lägga i två sängar, vad som skall i en.

Vanskeleg å snu på smale vegar.

Svårt att vända på trånga vägar.

Vanskeleg å stele der bonden sjølv er tjuv.

Svårt att stjäla der bonden själv är tjuv.

Vanskeleg å stø set til ein lutande vegg.

Svårt att stödja sig mot lutande vägg.

Vanskeleg å svømme mot straumen.

Svårt att simma emot strömmen.

Vanskeleg å trekke i spann med utukta gamp.

Svårt att dra tillsammans med otuktat ök.

Vanskeleg å vere legens utdanningsmiddel [uøvd lege får seg mange erfaringar].

Svårt att vara läkarens lärospån [gjere sine første erfaringar].

Varsla fare skader mindre.*

Varsnad fara skadar minst.

Veg får bygd [om ny veg gir bureising]

Väg bryter bygd.

Veggane har øyre.

Väggarna har öron.

Vel bede kan vere halve arbeidet. [Modifisert frå Martin Luther. Meininga er at likande, mental førebuing og skjerping sparar inn tid. Jf. "Vel starta er halve arbeidet", som er eit poetisk-vilkårleg ymt som kan vere ei overdriving).]

Väl bett är hälften arbetat. Jf. Väl börjat är halvgjort arbete.

Vel stemt er [så godt som] halvt spela. [Musikalsk].

Väl stämt är hälften spelat. [Mus.]

Vellyst er mor til raseria.*

Vällust är raseris moder.*

Venleiken får mange dommarar.

Skönhet får många domare.

Vennar og slektningar er verst, sa reven om dei raude hundane.

Vänner och fränder är värst, sa räven om de röda hundarna.

Vennekiv varer ikkje ikkje lenge [får vi då håpe.].

Vängnabb varar inte länge.

Ver ikkje så arg at du bit gjæser, og ikkje så from at gjæsene bit deg.

Var inte så arg att du biter gäss, och inte så from att gässen bita dig.

Verdsett honning slik at også biene har maten sin.

Skatta honungen så att också bien ha sin näring.

Vett bryt gjerne ut. • Vett trenger seg gjerne fram.

Vett brister gärna ut.

Vett finst også under vadmålstrøye.

Vett finns ock under vallmarströjan.

Vettet held ikkje alltid følge med åra.

Vettet följer inte alltid med åren.

Viljen drar halve lasset [om det var så vel -]

Viljan drar halva lasset.

Villig hest bør ein ikkje sette sporane i.

Villig hest bör man inte sporra.

Villig hest skal ein ikkje bruke sporane på.

På villig hest skall man inte bruka sporrar.

Villsvinet er ikkje så farleg når hoggtennene er vekk.

Vildsvinet är inte så farligt, när huggtänderna är borta.

Vinne i eple, tape i pærer. [Vinne ein viss framgang, men tape (noko) på annan måte. - [◦SAOB].

Vinna i äpplen, tappa i päron. [vinna en viss framgång, men förlora (något) i något annat avseende. - SAOB]

Vis mann er heime overalt.

Vis man är allestädes hemma.

Visdom har lange øyre og kort tunge.

Visdom har långa öron och kort tunga.

Vitne gjer saka vektigare.

Vittne gör saken vigtig.

Vond tunge får venner til å skilje lag.

Ond tunga gör vänskillnad.

Vond gjerning har eit vitne i barmen.

Ond gärning har vittne i barmen.

Vond gjerning har eit yrke i hæren.*

Ond gärning har yrke i armén

Vonde fluger fordervar god salve.

Onda flugor fördervar god salva.

Vonde seder gjer gode lover.

Onda seder gör goda lagar.

Vondt auge kan ikkje sjå godt.

Ondt öga kan intet gott se.

Vondt må tidleg dempast ned.

Ondt måste tidigt dämpas.

Vondt samvit er ein forsmak på helvete.

Ondt samvete är en försmak av helvetet.

Vondt samvit er eit ris for hjartet.

Ondt samvete är ett ris för hjärtat.

Vondt samvit har ulvetenner.

Ondt samvete har ulvatänder.

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Bøker]

Svenske ordspråk, svenska ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Svenske ordspråk, svenska ordspråk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]