Norsk del, Gullvekta
Tyske ordspråk ≍ Deutsche Sprichwörter
Seksjon › 19 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Innleiing om tyske ordspråk

Direkte, tyske ordspråk kan hjelpe realisme når dei blir høveleg brukt. Nedanfor kjem 60 tyske omsett og gitt att om kvarandre, og på dei neste sidene - hovuddelen - kjem tyske ordspråk på tysk og nynorsk. Jamfør elles: [Ordspråk på tysk og engelsk].

Ordspråk. Ordspråk blei mykje nytta i oldtidskulturane - i Kina, Egypt, India, osv. Ordspråka som kom til i Europa, blei brukt til å undervise i rett levevis, både i mellomalderen og seinare i det vide tysk-romerske keisarriket og granneland. Etter kvart har ordtak blitt skrivne ned og gitt ut på tysk også, etter at latin stegvis blei danka ut ifrå 1500-talet og vidare utetter. Det finst over 12 000 tusen tyske ordspråk.

Tysk. Tysk er det offisielle språket i Tyskland, Austerrike og Liechtenstein, eitt av dei tre offisielle språka i Sveits og eit av dei offisielle språka i Tsjekkia. I Luxembourg snakkar folk ei tysk dialekt.

Frå kunsten å bruke ordspråk, tyske og andre

"Allen ist das Denken erlaubt, doch vielen bleibt es erspart." Alle har lov å tenke, men mange blir spart for det. (Pyter 2005:13) Førsteklasses ordspråk fremmer breie oversyn og utsyn. Ein kan legge til "i stor grad", "meir eller mindre" og anna for seg sjølv; og vurdere tinga sjølvstendig attåt ordspråka, for ei slik handsaming er jamt føresett for å få rimeleg utbytte av ordtak dersom det er noko i dei, vel å merke. "Kunsten å reservere seg hendig og helst elegant" er av og til overlag nyttig i dagleglivet. Det gjeld å seie ting nesten likeglad, iallfall å sjå til, og så vidare (nedanfor).

OPP

Nokre tyske på nynorsk innleiingsvis

Alder vernar ikkje mot toskeskap.

Alle er ikkje sjuke, som stønnar å og o.

Av sår og skadar skal ein bli klok.*

Avveksling gir appetitt.

Bekymre deg ikkje over ulagte egg.

Betre å spare frå toppen [av bingen eller sekken eller kva det er] enn ved botnen.

Bruken fastset jamt prisen.*

Den beste orsakinga kan vere å ikkje gjere det meir. [Mod]

Den kloke ventar på tida si.

Den som held ålen i sporden, har han verken halvt eller heilt.

Den som ikkje aktar seg sjølv, blir ikkje akta av andre.

Den som ikkje kan tvile, er fordumma.

Den som ikkje tvilar, er dum.

Der det er rotnande kjøt og kadaver, kjem det også fluger.

Det ein har, aktar ein heller lite etter kvart.

Det er ikkje kvar avgrunn som har rekkverk.

Det er otte som fører til avguderi.

Det finst alltid nokon som misunner.

Det som skjer dagleg, aktar ein knapt. (Det er vanens makt.)

Dovne bønder finn ikkje ei god eng.

Ein god klosterforstandar roser klosteret sitt.

Ein skal høyre mykje før eit øyre fell av.

Eit dårleg eple øydelegg heile hurven.

Enga er veikare enn bonden.*

Eplet fell ikkje langt frå stammen.

Etter ein fæl dag skal ein gjere kvelden hyggeleg.*

Få er utan eit mein.

Før ein snittar av éin gong, skal ein måle to.

Godt folk lyttar normalt til den andre partens versjonar også. (fritt)

I god åker veks det også ugras.

Ingen er for gammal til å lære.

Kjærleiken veks med kvadratet av avstanden.

Korleis vi bruker ein ting avgjer korleis den ser ut.

Kveldstale og morgontale blir sjeldan heilt samde.

Låg alder er bra, men gammal ungdom duger ikkje.

Morgonen er djupt sorgfull.*

Morgonen er klokare enn kvelden.

Når ein har godt med tid, skal ein studere.

Nød og trong kan bryte jern.

Også dette går over.

Om reven preikar, så pass godt på kyllingane.

Otte fører til avguderi.

På mange skuldrer er godt bore.

Pengar aleine gjer ein ikkje glad.

Plag ikkje dyret for moro, for det kan kjenne smerte som deg.

Ros ikkje dagen før kvelden har komme.

Sanning har eit vent andlet men klesplagga er sundrivne.

Slik er livet!

Slik som det er nyttig, slik blir det halde i akt.

Som åkeren, så gulrøttene.

Som du mot meg, så eg mot deg (like for like).

Spar mens det er tid, så har du når du treng (i nøden).

Sparsemda held på garden.*

Studer med rikeleg tid.

Tørking er nyttig når ein ikkje drar ut i regnet.

Ta gamle til råds, unge til dåds (gamle til råd, unge til gjerning)

Utolmod hjelper heller sjeldan mot vondet.

Ver sparsam så du beheld huset.

Innhald


Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk, Litteratur  

Albrecht, Peter. Zitate und Sprichwörter. Fränkisch-Crumbach: Edition XXL, 2001.

Beyer, Horst og Annelies. Sprichwörter Lexikon. Weyarn: Seehamer Verlag, 1996. ⍽▢⍽ 15 000 ordspråk og ordspråknære uttrykk like frå 1500-talet, i alfabetisk rekkefølge. Boka er illustrert med tretrykk. Ei stor, kjekk bok.

Czarnomski, Francis Bauer, coll. Proverbs in German and English. London: Leopold B. Hill, 1920.

Halveland, Anja, red. Lexikon der schönsten Sprichwörter und Zitate. München: Bassermann Verlag, 2008.

Jockel, Gabriele und Gerd. Zitate und Sprichwörter: Das richtige Wort zur richtigen Zeit. Renningen: Garant Verlag, 2011.

Mertvago, Peter, red. Dictionary of 1000 German Proverbs. New York: Hippocrene Books. ⍽▢⍽ Tyske ordtak med engelske omsettingar og attgivingar. Ei klar og oversiktleg "grunnbok".

Möller, Ferdinand, oms. Proverbes francais. München: Dtv, 1979. ⍽▢⍽ Ordspråk på fransk og tysk.

Möller, Ferdinand, mit Curt Ludwig und Hanna Dehio. Proverbi italiani. Italienische Sprichwörter. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2011.

Pyter, Diane. Dumme Sprüche. München: Bassermann Verlag, 2005.

Pöppelmann, Christa. Redensarten und Sprichwörter: Herkunft, Bedeutiong, Verwendung. München: Compact Verlag, 2016.

Skupy, Hans-Horst (Hrsg.) Das großße Handbuch der Zitate: 25.000 Aussprüche und Sprichwörter von der Antike bis zur Gegenwart. Sonderausgabe. München: Bassermann Verlag 2013.

Wüst, Hans Werner. Zitate und Sprichwörter. München: Bassermann Verlag, 2010. ⍽▢⍽ Omfangsrik (743 s.) - 10 000 pangsitat og ordspråk om kvarandre.

Tyske ordspråk i ulike samlingar - Sammlungen

Benham, William Gurney. A Book of Quotations, Proverbs and Household Words. London: Cassell, 1914.

Bohn, Henry George. A Hand-book of Proverbs: Comprising an Entire Republication of Ray's Collection of English Proverbs, with His Additions from Foreign Languages, and a Complete Alphabetical Index. London: George Bell and Sons, 1899.

Grigas, Kazys. Patarliu paralelés: Lietuviu patarlés su latviu, baltarusiu, rusu, lenku, vokieciu, anglu lotynu, prancuzu, ispanu atitikmenimis (Parallel Proverbs: Lithuanian Proverbs with Latvian, Belarusian, Russian, Polish, German, English Latin, French and Spanish counterparts). Vilnius: Vaga, 1987. ⍽▢⍽ Det står 1029 polske ordtak i dette samanliknande verket i selskap med 2276 frå Litauen, 908 frå Latvia, 679 frå Kviterussland; 684 russiske; 729 tyske; 366 engelske, 336 latinske, 293 franske og 155 spanske.

Rauch, Karl. Sprichwörter der Völker. Düsseldorf: Diederichs, 1963.

Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk, ordtak frå tysktalande land, opp Seksjon Sett Neste

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-Mail]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]