Site Map
Om Gullvekta
Oversyn Blanda FØRRE NESTE

Reservasjonar    

Klikk over blomsten oppi venstre hjørne for eit oversyn over Gullvekta. - Blå (og grøne) overskrifter nedanfor er lenker.

Besøkstal ⁓ Noko statistikk frå dei siste åra.

Lovord ⁓ Av og til kjem tilbakemeldingar med sterke lovord. Utdrag frå nokre er med.

Nettstad-oversyn ⁓ Kor Gullvekta nettstad finst, korleis han er profilert, innhald, osb.

Nytt ⁓ Nye sider står også innførte i ei liste på ei side for seg. Der er det opplyst om datoar for innføringar og anna.

Ein tredel av besøka hit i januar og februar 2014 var frå mobilar og nettbrett. Framover blir fleire sider forma for mindre skjermar. [◦responsiv design].

Enkel nynorsk ⁓ Nynorsken på nettstaden er i samsvar med "Nynorsk 2012", stort sett. Den nye rettskrivingsnorma (Nynorsk 2012) rommar elles mangfaldige fleirval. Husopplegget for det meste av det eigenproduserte stoffet er forma for å gi enkelt, klart og greitt språk i det heile. I korte drag er det valt:

1. Mykje meir systemrett språk, som her vil seie få unntak frå hovudreglane. Ved slike åtgjerder bør språket bli mykje lettare å lære.

2. Korte ordformer, enkle og fine, om dei tyder jamt over det same som lengre variantar, og der det finst rimelege val.

3. Bøyingsformer og ordvariantar er tilpassa berande endringar i tale- og skriftspråket hos nynorskbrukarar gjennom eit par generasjonar, slik Innstillinga til "Nynorsk 2012" dokumenterer.

Samanlagt gir venteleg åtgjerder som desse (a) meir talemålsnær nynorsk; (b) bra forståeleg nynorsk for mange fleire; og (c) meir produktiv nynorsk. Det står att å sjå i kva grad punkta kan bli innfridde. [Meir]

Jamfør ◦Rettleiing om konsekvent nynorsk (frå 24. juni 2013)

Kulturstoff i mengder

Tormod Kinnes, 24.8.2017
Tormod Kinnes

Kulturhistorie . . . definisjonane sit laust og er mange. Det er eit vidt og ope emne de facto og femner over så mykje at nokon kvar kan spørje: "Kva er ikkje kulturhistorie?" Immigranthistorie, levevis, skikkar med alternative tilpassingar, kunstformer, folklore, tru og visdom er mellom fagfelta.

Ein kan elles studere nærare definerte og forma aspekt ved kulturhistorie i ulike de jure utdanningsopplegg.

De facto (frå latin), tyder faktisk" eller "i røynda". Om noko er de facto er det som regel allment anerkjend, enda om det ikkje ligg føre formelle vedtak om det. De jure tyder "etter lov", "ifølge lova" - som er formelt.

Attom


Breiviga, Ola I., og Aud Anna Senje, reds. Klarspråk i praksis: Håndbok i godt forvaltningsspråk. Oslo: Kunnskapsforlaget, 2010.

Cutts, Martin. Oxford Guide to Plain English. 4. utg. Oxford: Oxford University Press, 2013. [Med 24 greie hovudråd (engelsk)].

OPP Brukargaid Framsida NESTE

© 2007–2017, Tormod Kinnes [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]