Norsk del, Gullvekta
Irske levereglar og munnhell – Irish Proverbial Sayings
Seksjon › 30 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

  1. Munnhell og faste vendingar - Sayings and Stock Phrases
  2. Dei tre - Triads
  3. Nokre samansydde levereglar - Precepts

1. Munnhell og faste vendingar - Proverbial Sayings

"Ah, reinsemd er ein fin ting", sa kjerringa då ho vende underkjolen sin etter å ha gått i han i sju år utan å vaske han.

"Ah, cleanliness is a nice thing," as the woman said when she turned her chemise (instead of washing it) at the end of seven years. (This is an instance of that exaggeration the climax of absurdity so beloved of Irish humourists.)

"Ikkje noko er verre enn for mykje av noko", sa den gamle katten mens han drukna i mjølka.

"There is nothing worse than too much of a thing," said the old cat when he was drowning in the milk.

Irsk lykkeønsking: Måtte du leve i hundre år og eitt til så du kan angre det.

May you live (to) a hundred, and a year for contrition (to repent it).

"Mangt er det som følger ein syndar", sa mannen då galten sprang etter han.

"Many are the things that follow the sinner," the man said when the gander was pursuing him.

Enkle frasar - Samanlikningar - Proverbial Sayings and Stock Phrases

Samanlikningar blir nytta til å kommentere og åtvare mot å komme til skade, sette seg i fare, eller gjere noko til inga nytte som helst, osv. Frasar og ordtakrestar som dei nedanfor er framleis i bruk, slik som tilsvarande her i landet.

❦❦❦❦

1. Slikt noko eller nokon blir likna med

Bange hovudet mot ein klippe.

Striking one's head against a rock.

Den blindes skott mot tønna. [Eit forsøk i hytt og vêr].

The blind man's shot at the vat (a random shot).

Det er å ta øksa ut av handa til tømmermannen. [Fortelje eller syne nokon som er betre enn deg sjølv korleis noko skal gjerast.]

That is taking the axe out of the carpenter's hands.

Ein drope før ein skur.

A drop before a shower - a portent of greater things to come.

Ein stein i arbeidsmunningen. [Eit unyttig hinder. Frasen blir ofte brukt om unyttige toppar i offentlege stillingar.]

A stone in the mouth of (the) work.

Ein visp i staden for ein kost [dvs. ei dårleg erstatning].

A wisp in place of a broom.

Eit grep om ålehalen. [Det er uvisst om grepet held, for sporden til ein ål er glatt. Det kan vise seg vanskeleg å halde fast ved noko.]

A grip of the eel's tail. (A very precarious hold of a thing.)

Fare utan frykt. [Toskete sjølvtillit i møte med fare.]

Danger without fear - i.e. foolish confidence in the face of danger.

Gripe etter røyk.

Grasping at smoke.

Lammet vil lære sauen å breke. [Sagt for å ta påtrengande, sjølvgod åtferd hos oppkomlingar på kornet, til dømes.]

The lamb teaching the sheep how to bleat.

Lære mor di å lage graut. [Fortelje eller syne nokon som er betre enn deg sjølv korleis noko skal gjerast.]

Teaching your mother how to make porridge.

Mekling mellom katten og smørrullen. [Ei sak det er uråd å mekle i.]

Arbitration between the cat and the roll of butter.

Okserolla i mjølketida. [- som tilskodar, og knapt nok det. Tilsvarer "Følet sin del av harva".]

The ox's part in milking-time. Cf. The foal's share of the harrow.

Slå mot ei eik med berre nevane.

Beating an oak with one's fists.

Som ein dog som gøyr mot månen. [Unyttige truslar eller fiendtlege protesthandlingar mot heilt overlegne krefter.]

Like a dog barking at the moon. (Useless threats or hostile demonstrations against utterly superior forces.)

Sparke imot ein spore. Eit spark mot ein grovt uhøfleg fyr.

Kicking against a goad. A kick against a boor.

Steinen i staden for egget. [Ein avlang rund [langrund, oval] stein kan bi lagt i hønsereiret for å få høna til å ruge der. Somtid blir eit kvitt egg av keramikk brukt istadenfor stein.]

That is the stone in the place of the egg.

Stikke handa inn i bolet til ein hoggorm.

Putting one's hand into an adder's nest.

Svømme mot eit fossestryk.

Swimming against a waterfall.

Så daud som ei sild; så levande som ein aure.

As dead as a herring: as alive as a trout.

Så djup(t) som havet.

As deep as the sea.

Så flittig som ei bie.

As industrious as a bee.

Så kjapp som ein hare.

As swift as a hare.

Så listig som ein rev.

As cunning as the fox.

Så melodiøs som lerka.

As melodious as the lark.

Så salt som sjøen.

As salty as the sea. Så sår [hemngjerrig] som som klunger. [Om ein hanskast med klunger, kan du lett bli rispa.]

As sore as a briar.

Å be geita om ull. [Du kan halde opp å be; det er ingen sjanse for at du får noko givandes.]

It is only asking wool of the goat. (You may cease asking: there is no fear of your getting it.)

Å gjerde inn ein åker etter han har blitt plyndra - Sette lås på stalldøra først når hesten har blitt stolen.

Fencing a field after the plunder has been committed,' i.e. Locking the stable-door when the steed has been stolen.

Å gni inn feitt på nakken til gjøgrisen. Å kaste epler inn i ein frukthage. [Tilsvarer "Å ta med seg kol til Newcastle", kolstaden, på engelsk.]

Rubbing grease to the fat pig's back. Throwing apples into an orchard.

Å kaste steinar på ein daud hund. [Å sløse heilt unødig med kreftene mot nokon eller ei sak som alt har gått til grunne.]

Throwing stones on a dead dog.

Å sjå etter spor i vatn, og leite etter ei nål mellom strå. [Nyttelaust arbeid, stort sett.]

Looking for a track on water, and searching for a needle among straw.

Å sleppe reven ut av sekken. [Engelsk: "katten" i staden for "reven".]

You let the fox out of the bag.

Å stole på eit øydelagt gjerde.

Trusting to a broken fence.

Å vitje ein tom kve eller tomt mjølkehus. [Bli skuffa]

Visiting an empty paddock or milking-house. (Meeting with a disappointment.)

Åtvare ein fortapt.

Giving a warning to one who is doomed.

OPP

2. "Dei tre" - Triads

Triadane, "grupper på tre", er opprekningar av tre ting som blir sett i lag. Det er mange slike i irsk tradisjon. Kuno Meyer (1906) har gitt ut ei bok med dei. Utval:

❦❦❦❦

Dei tre tinga ein herja vriompeis og problematisk stabukk er fylt av: ærgjerrige mål, flid og konstant vaktsemd.
 The three things that fill a haggard, ambition, industry, and constant vigilance

To brør: Velstand og sparsemd.

Two brothers: prosperity and husbandry.

Tre flotte sider ved klednad: Eleganse, komfort, slitestyrke.

Three excellences of dress: elegance, comfort, lastingness.

Tre flotte sider ved tale: Stødig, vis, knapp.

Three glories of speech: steadiness, wisdom, brevity.

Tre frie som gjer seg til slavar: ein herremann som sel eigendommane sine; ei dronning som frekventerer ein grov og fæl fyr; ein diktarson som gir opp farsyrket.

Three free ones that make slaves of themselves: a lord who sells his land, a queen who goes to a boor, a poet's son who abandons his (father's) craft.

Tre sider ved tømmermannen: Å føye saman utan at treverket blir skeivt og vindfullt; dyktig bruk av passar og avmerkingar; balanserte bank.

Three things that constitute a carpenter: joining together without warping (?); agility with the compass; a well-measured stroke.

Tre slags daude som "er betre enn liv": Ein laks sin, ein feit gris sin og ein [notorisk drapsmann] sin. [Mange drep for å ete, er hovudmeininga. Om drapsmenn skal ha dødsstraff, er det delte meiningar om, blant anna i USA. Der har nokre statar dødsstraff, og andre ikkje.]

Three deaths that are better than life: the death of a salmon, the death of a fat pig, the death of a robber [or criminal].

Tre slags menn som ikkje greier å forstå kvinner: Unge, gamle og middelaldrande.
 Three kinds of men who fail to understand woman: Young men, old men, and middle-aged men.

Tre slags pryd for visdom: overflod av kunnskap, mange liknande saker; at eit godt råd blir følgt.

Three ornaments of wisdom: abundance of knowledge, a number of precedents, to employ a good counsel.

Tre støleikar ved å vere kvinne bra: Stødig tunge, stødig ærbarheit og stødig husmorskap.

Three steadinesses of good womanhood: keeping a steady tongue, a steady chastity, and a steady housewifery.

Tre søstre med lykka med seg: danning, frisinn, munter stemning.

Three sisters of good fortune: good breeding, liberality, mirth.

Tre teikn på den grove, leie og vrange: slåsting, påståeleg strid, overflatisk kunnskap.

Three signs of boorishness: strife, and contention, and superficial knowledge. Tre teikn på ein heldig mann: At ein har gjerde, held vakt og står opp tidleg.
 The three signs of a fortunate man: Having a fence, keeping watch, and early rising.

Tre ting for ein harpespelar: Ein melodi som får deg til å gråte; ein melodi som får deg til å le; ein melodi som får deg til å sovne.

Three things that constitute a harper: a tune to make you cry, a tune to make you laugh, a tune to put you to sleep.[79]

Tre ting for ein lege: Heil kurering; ingen lyter i ettertid; smertefri undersøking.

Three things that constitute a physician: a complete cure, leaving no blemish behind, a painless examination.

Tre ting som gjer ein tosk vis: lærdom, støleik, å vere lett å ha med å gjere, forståing.*

Three things that make a fool wise: learning, steadiness, docility.

Tre ting som gjer ein vis mann toskete: Krangling, sinne, svir.

Three things that make a wise man foolish: quarrelling, anger, drunkenness.

Tre ting som ikkje er å lite på: Ein vakker vinterdag, livet til ein gammal og løftet til ein viktig mann om det ikkje er nedskrive.
 Three things that are not to be trusted: a fine day in winter, the life of an aged person, and the word of a man of importance unless it is in writing.

Tre uheldige ting for ein hushaldar: å fri til ei dårleg kvinne, tene ein dårleg høvding, bytte til seg dårleg land.

Three unfortunate things for a householder: proposing to a bad woman, serving a bad chief, exchanging for bad land.

Tre umogelege krav: "Dra! Du kan ikkje dra", "bring det du ikkje har", "gjer det du ikkje kan."

Three impossible demands: go! though you cannot go, bring what you have not got, do what you cannot do.

Tre vegar til ein stammes ruin: Ein lygande høvding, ein falsk dommar, ein lystful prest.

Three ruins of a tribe: a lying chief, a false judge, a lustful priest.

Tre veldanna søstre: vere trufast, tale vel, vere vennleg.

Three well-bred sisters: constancy, well-spokenness, kindliness.

OPP

3. Nokre samansydde levereglar - Precepts

Levereglar, rettesnorer, maksimer - somme er sett saman under titlar i irsk litteratur. Under er utplukk frå to slike samansettingar i boka Seanfhocla Uladh.

❦❦❦❦

From The Kingly Teaching

Gift deg ikkje med ei kvinne fordi ho er vakker, før du finn ut kva som kan vere å utsetje på ho.*

Don't marry a woman for her beauty till you find out her fault.

[Utdrag frå Seanfhocla Uladh, s. 263. / Excerpts from Seanfhocla Uladh, p. 263.]
Liten er skaden som stille [tausheit, fred og ro] gjer.

Little is the harm that silence does.

Lytt til rådet frå den kloke og varsame.

Listen to the advice of a prudent person.

Nekt ikkje å stride om det er nødvendig for deg.

Don't refuse to fight if it is necessary for you.

Sei ikkje nei til heider, og søk det ikkje heller.

Don't refuse and don't seek honour.

Skryt ikkje.

Don't boast.

From Colmcille's Counsel in the Seanfhocla Uladh

Colmcille (irsk for "kyrkje-due") er St. Columba (521 97). Han og felagane hans er kjente for å bygge kloster og misjonere mellom ?piktarar i si tid. [?Meir om han]

❦❦❦❦

Be ikkje eit dårleg menneske om ei gåve.

Don't ask a gift of a bad person.

Bli ikkje venn med ein plapremunn.

Don't engage in friendship with a talkative person.

Det er rett å sky det vennskapet som er ekkelt og vondt.

It is right to shun the friendship of the wicked.

Fortel ikkje løyndommen din til nokon før han er testa [og funnen påliteleg]. Når du ikkje held din eigen løyndom, korleis kan du vente at alle aldre gjer det?

Don't tell your secret to anyone till he is proven (i.e., his trustworthiness). When you will not keep your own secret, how can you expect that all others will?

Pass på korleis du har brukt dagen; gjer aldri noko anna enn det som sømmer seg for deg.

Take heed how you have spent the day; never do anything but what is proper for you.

Stadfest ikkje noko før du har forvissa deg om at det er sant.

Don't certify for anything till you ascertain that it is true.

Innhald


Irish sayings and proverbs, irske ordspråk, sayings in Eire, munnhell, litteratur  

Meyer, Kuno. The Triads of Ireland. London: Williams and Norgate, 1906. — Todd Lecture Series, Bd 13 ved Royal Irish Academy. Triadane er i stor grad lirumlarum om "tre ting" som står samla.

Ó Muirgheasa, Énrí. Seanfhocla Uladh [Ulster Proverbs]. Dublin: Connradh na Gaedhilg, 1907.

Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak sayings i Eire, munnhell, opp Seksjon Sett Neste

Irish proverbs, irske ordspråk, munnhell, sayings, ordtak i Eire. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]