Norsk del, Gullvekta
Norske ordspråk ≍ Norwegian Proverbs
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

A

Akt gir makt.

Esteem (heed, attention) fosters might. [Br 123]

Aktar ikkje mannen tida, så aktar ikkje tida mannen.

If the man does not heed the time, time won't heed him. [Br 178]

Alder er ikkje å skryte av; ein får han for ingenting.

Age is nothing to boast of; you get it for nothing. [Oy 2]

Alder fører sikkert til det som er verre.

Age may lead to something worse.

Aldri så gale er godt for noko.

"Never so bad" is good for something. [Ae 85]

Aldri så god hest at han ikkje kan snuble.

Even the best horse may stumble. [Br 204]

Aldri så klein ei kråke at ho ikkje vil ha ein make.

There never was a crow so miserable that it wouldn't have a mate. [Br 123]

Aldri så vondt at det ikkje kunne vore verre.

Things are never so bad that they couldn't be worse. [Br 199]

All mat kjem ikkje på eitt fat.

All foods don't come on the same platter. [Oy 99]

Alle fuglar er ikkje haukar (somme er berre gaukar).

All birds are not hawks (some are just cuckoos). [Oy 37]

Alle fuglar kan ikkje vere falkar.

All birds cannot be falcons. [By 180]

Alle galningar er ikkje like.

All madcaps are not alike. [Go 96]

Alle handverk har sin kunst.

All crafts have their arts. There is an art to every craft. [Br 78]

Alle kan ikkje bli pave i Roma.

All cannot become the pope in Rome. [Br 138]

Alle kan ikkje ha bispen til morbror.

All cannot have the bishop for their uncle. [Go 36]

Alle kan ikkje ha overmann.

All cannot have a superior. [jf. Oy 186]

Alle liker ikkje eitt; somme liker kaldt og somme heitt.

In tastes people disagree; some like it hot, and some like it cold. [Oy 89]

Alle manns venn er ingen mann tru.

A friend of all is true to none. [Oy 178]

Alle meistrar er fødde, men ingen er fødd meister så nær som bukken.

All masters are born; but none is born a master except the he-goat. [Br 125]

Alle monnar drar ("drar til", tilfører eitkvart - IA).

Every little helps. [Oy 104, By 174]

Alle samanlikningar haltar (somt er likt, og somt ikkje).

All comparisons halt (some things are alike, others not). [Oy 89]

Alle ser på andre og ingen på seg sjølve.

Everyone looks at others and none at themselves. [Go 62]

Alle skor blir ikkje sauma på same leisten.

All shoes are not seamed over the same last. [Oy 133]

Alle ting har to sider, minst.

All things have two sides, at least. [Br 8]

Alle ting treng si tid.

Everything needs its time. [Oy 156]

Alle veit råd med ei vond kone så nær som han som har ho • Alle veit råd med ei galen kjerring utan han som har ho.

Everyone knows what to do with a bad [insane] wife, but he who has her. [Oy 116, 76, Go 58]

Alle vil ha øksa i bjørneskallen, men ingen vil halde i skaftet.

Everyone wants to drive the axe into the skull of the bear, but none wants to hold the shaft. [Oy 61, By 181]

Alle vil høyre lovord, og ingen vondord • Alle vil heller ha ros enn klandring.

All want to hear praise, an none rebuke. [Oy 174, By 165]

Alle vil klatre over det lågaste gjerdet.

All want to climb the lowest fence. [Oy 42]

Alle vil leve lenge, men ingen vil eldast (bli gammal).

All would live for long, but no one wants to age (get old). [Oy 91, Go 27]

Alle vil snu venaste sida fram.

Everyone wants to put his nicest side up front. [Oy 127]

Alle vil vere herre, ingen vil bere sekken • Alle vil store vere, ingen vil sekken bere.

All want be lord, and no one wants to carry the sack • All want to be great; no one wants to carry the bag. [Oy 59, 127, Oy 145, Og 33]

Allemanns venn er allemanns narr.

Friend of all is fool of all. [Br 131]

Alt det feite flyt i hop.

All the fat floats into one mass (converges). [Go 33]

Alt er bra til sitt bruk.

Everything is good for its own use. [Br 27]

Alt er ikkje så låkt som det lèt.

Not everything is as bad [horrible] as it sounds. [Oy 85]

Alt er reint for den reine.

Everything is clean to the clean. [Br 141]

Alt er tenleg for tjuven.

Everything serves the thief. [Oy 156]

Alt er vel talt som blir vel opptatt.

All is well spoken that is well got (received). [Br 176]

Alt går ikkje som ein gjettar.

Everything does not turn out the way we guess. [Oy 41]

Alt har ein ende, så nær som pølsa: Ho har to.

Everything has an end, except the sausage: it has two of them. [Oy 24]

Alt lyt øydast som er etla til det.

What is to be squandered, has to be squandered. [Br 203]

Alt vettet sit ikkje i in haus (eitt hovud).

All wit is not in just one head. [Br 197]

Alt vil ligge der det lågast er.

Everything will lie where it is lowest. [Oy 88]

Altfor blyg kjem ingen stad fram.

Too shy gets nowere. [Go 93]

Altfor djerv blir ofte dengd.

Too bold is often given beatings. [Go 71]

Altfor kvast er g til last.

Too keen is also a burden (it may be blamed as well). [By 167]

Altfor mykje sprenger sekken.

Too much makes the sack burst. [Oy 105]

Altfor nær er lite kjær.

Too near is not so dear. [Oy 109]

Altfor reint har ingen smak.

Too clean has no taste. [Go 42]

Altfor var kjem ingen veg.

Too sensitive gets nowhere. [Oy 169]

Alvor og gaman går ofte saman.

Seriousness and fun often accompany each other. [Oy 5]

Andlet til andlet skal ørner klorast.

Face to face eagles claw each other. [Br 203]

Andre tider har andre sedar.

Other times have other customs. [Oy 155; By 187]

Andre år gjer anna folk.

Other (different) years make other (different) people. [Oy 5]

Annan manns byrde er alltid lett.

The burden of another is always light. [Br 10]

Annan manns hest er alltid sterk.

Another man's horse is always strong. [Go 84]

Annan manns lyte er lette å sjå.

Another man's fault is easy to notice. [Oy 95]

Annan manns skade er lettast å lære av.

It is easiest to learn from another man's harm. [Oy 130]

Annan manns steik er alltid feit.

Another man's roast is always fat. [Br 51]

Annans skade er det enklast å lære av.

It is easiest to learn from another's damage.

Armoda er stor i verda, men så er det mange om ho òg.

Poverty looms in this world, but then again there are many to share her too. (Old joke - IA) [Oy3, Br 11]

At verda verkeleg finst og likevel er illusorisk på mange måtar, det er vanskeleg å sanne.

That the world exists and still is illusory in many ways, is hard to comprehend.

Auget er det første ein blir blind på.

The eye is the first thing we get blind on.

Auget vil vere der det er kjært, og handa der det er sårt.

The eye will rest on what is dear, and the hand will be where it hurts. [Oy 4, By 161]

Austavinden fer nok dit han skal.

The east wind may blow where it was meant to. [*Cf Br 13]

Av barn og fulle folk får ein høyre sanninga.

From children and drunk people we often get to hear some truth. [Ae 49]

Av eit vondt ord kan komme både mein og mord.

From an ill word may come both damage and murder. [Oy 112]

Av ingen ting kjem ingen ting.

From nothing comes nothing. [Oy 56]

Av skade blir ein vis (og ikkje rik).

From damage we get wise (and not rich). [Oy 130]

Av små frø blir det store tre.

From small seeds large trees grow. [Oy 37]

Av år lærer ein meir enn av mange bøker.

We learn more from years than from many books. [Go 98]

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Bokkodar med tal bak syner "bok og sidetal". Bokkodar i bruk: [Kjelder]

English: [Follow-up]

Norske ordspråk, ordtak or  Noreg, Norwegian proverbs of Norway, opp Seksjon Sett Neste

Norske ordspråk, ordtak, Norwegian proverbs BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2000–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]