Norsk del, Gullvekta
Norske ordspråk ≍ Norwegian Proverbs
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Innleiing

Ordtaka i Noreg atterspeglar gamle livsforhold frå ein fin kulturarv. Dei vader i den elva som kan kallast "å handtere livet som nordmann". Det hjelper somtid å få grei beskjed, sidan "Barnet må lære å krype før det kan gå." Men i den rådande sosialiseringa får ein jamt ta farne forholds ordtak med ei klype salt (atterhald), sidan ikkje reint få atterspeglar slikt som fordommar, farne skikkar og levemåtar og litt av kvart anna, og ikkje gir storarta livslærdom. Likevel kan truleg fleire av dei orda vere fornøyelege, dei også, berre ein ikkje går på limpinnen.

Samlinga "Norske ordspråk" er godt besøkt. Ordtaka er utvalde, gitt att og tilmåta frå ei handfull ulike verk; flest frå Ivar Aasens Norske Ordsprog (1881 o.a.). Kjeldene står opplista til sist i innleiinga til samlinga. [DIT]. Språket er notidig nynorsk for det meste.

Utvalet

Ahemm

Somme ordtak fortel ifrå sentrale kjensgjerningar. Somme ordtak blir misbrukt, men gode ordtak maktar å få fram sider ved tilværet med fynd og klem. Somme høyrer med til dyrebare kulturskattar som syner gamle tiders verdiar og haldningar. Somme høver framifrå i dag og i morgon også.

Denne nett-samlinga består av rimelege påpeikingar (fråsegner) for det meste, og noko humor her og der. For somme kan vel enkelte av ordtaka verke sjølvsagte, og det har jamt vore eit mål at dei skulle vere mykje rette i sine samanhengar og dermed verke ganske sjølvsagte ved første augekast. For når ein koplar slike ord med røynsler og hendingar her i livet, får desse enkle orda liksom bein på seg - eller kjøt . . . av di rett mange "lærdommar" er lette å fakke når ein bruker ordtaka overført. Det er hovudbruken i ordtaks-tradisjonen som fungerer etter dette opplegget. Ein koplar saman eit ordtak ifrå ein (ofte nokså jordnær) samanheng med ei eller fleire hendingar i ein annan og vidare samanheng, og kryssbefruktar såleis mange hendingar. Det vil seie: Somme ordtak blir brukt i overførte meiningar. Eit par døme:

"Ein skal ikkje rose dagen før kvelden kjem" handlar om ikkje å ta noko for gitt på forskott. "I høge hus tar stormen tyngst" kan ein forstå som ein metafor, om lag slik statsminister Oddvar Norli brukte eit anna ordtak då han trekte seg frå stillinga som statsminister for helsa si skuld: "Det blæs hardt på toppane", sa han då.

Somme ordtak gir nyttige vink med enkle ord, utan at ein treng å grunne over i kva grad dei er å forstå i overført meining, eller kva dei er mynta på opphavleg. "Kongen lyt sitte på det same som vi (sin eigen bakende) [Br 104]." Det er eit ord som kan høve imot vel mykje servilitet, for eksempel. Det finst mange andre bruksmåtar.

Somme ordtak skjemtar gjerne. "Fint skal det vere", sa kona, ho fekk ei mahogniflis i rumpa [Br 52]."

Språket

Språket i samlinga har eg prøvt å gjere stort sett greieleg og lett tilgjengeleg, og har ved det blitt nøydd til å fjerne fleirtydingar og rim og rytmer somme stadar. Vinsten er at ordtak-meiningar kjem godt fram gjennom enklare språk og enklare ord. I nokre få høve har eg funne nye rim å bruke. Ein heil del av ordtaka i samlinga attfortalde på notidig nynorsk.

Ordtaka eg har endra monnaleg på er merkte med stjerne. Stjerne bak eit ordtak syner også det kan vere framlegg til eit nytt ordtak, og der det ikkje står sidetilvising bak eit ordtak, kan det også vere slik å forstå.

Det er i dag rundt 3550 ordtak og fragment (frasar) i samlinga, og vel 100 hermer og munnhell.

OPP

English Introduction

The proverbs reflect former circumstances and a nice cultural heritage. They wade in the river that may be called "dealing with life as a Norwegian". Sometimes it helps to be clearly instructed and sometimes to be subtly instructed, and "The child must learn to crawl before it can walk." However, proverbs from times gone by should be taken with a pinch of salt (reservations), since not a few of them reflect prejudice, long gone customs and ways of living and much else, and do not hold essential life wisdom by and large. But some do. And all of the proverbs in the collection may uplift and entertain somewhat too. That could be their greatest value.

The proverbs here are singled out from a series of books on proverbs, and most of them are taken from a collection by Ivar Aasen. Book references and page numbers are given to most proverbs. The Norwegian language in the compilation is updated Nynorsk Norwegian, that is, adjusted to the official Nynorsk Norwegian norm of August 2012 by and large. I have started to render the proverbs somewhat casually into American English.

The Selection

Proverbs belong to cultural treasures, and the content of many of them is fit and applicable today too.

To some, the everyday lessons of proverbs may seem obvious, but still they contain lessons. It is a side to the proverbial tradition that it sheds light on current happenings, mistakes and blunders - or put them in a helpful perspective - and thereby marry experiences. Some proverbs are lifted into being used as metaphoric suggestions in such ways. For example, the proverb "Don't praise the day till the sun has set", is about not taking things for granted or against settling on conclusions prematurely.

Some proverbs offer useful clues with a few words, and may help against servility too.

The New Norwegian language is rather close to how many of the proverbs were told in various Norwegian dialects when they were put down in writing. As mentioned, proverbs have been a bit simplified and updated in this work. Thus, many of the proverbs are rendered in contemporary New Norwegian.

Substantially changed proverbs are marked with asterisks (*). Asterisks may also indicate a suggested new proverbial take where there is no work reference behind a saying.

Some 3500 proverbs and proverbial fragments from what went into the original collection, along with about a hundred bywords or adages, is probably what you get if the bilingual edition gets completed.

Innhald


Norway proverbs, Norske ordspråk, ordtak, Norwegian proverbs, bilingual, litteratur  

Ae: Holbæk, Bengt, og Jørn Piø. Allverdens ordsprog. Oslo: Schibsted, 1991.

Bo: Evensberget, Snorre, og Dag Gundersen. Bevingede ord. 2. utg. Oslo: Kunnskapsforlaget, 1983.

Br: Universitetsforlaget: Kort og godt. Utvalde ordtak til husbruk. Bergen: Universitetsforlaget,1978. ⍽▢⍽ Frå Einar Seims 20 000 variantar av norske ordtak og hermer, eit oppkome av livsvisdom og livserfaring til ettertanke.

Bsa: Lie, Kåre A, oms. Buddhas samtaler: De lange tekstene. Digha Nikaya. Bind 2. Det store bindet: Mahavagga. Oslo: Solum Forlag, 2005.

Bw: Lambert, W. G., ed Babylonian Wisdom Literature. Reprint ed. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1996 (1st ed. Oxford University Press, 1960).

By: Bø, Olav, ed: Rim, gåter, ordtøke. 3. utg. (Norsk folkedikting 4) Oslo: Samlaget, 1977.

Go: Christiansen, Reidar: Gamle norske visdomsord. Norske ordspråk i utvalg. Oslo: Cappelen, 1992.

Noo: Almenningen, Olaf, red. Norske ordtak. Nesodden: Frifant Forlag, 2005.

Oa: Aasen, Ivar: Norske ordsprog. 3. utg. Voss: Vestanbok, 1982.

Or: Kragh, Ole: Alverdens ordsprog og talemåder. København: Vendelkærs, 1979.

Osl: Jensen, Brikt, red. Ordspråkleksikon. Tr. Gunnar Gjengset. Oslo: Schibsted, 1996. (Carsten Bregenhøj og Solveig Pått: Politikens Ordsprogleksikon.)

Oy: Aasen, Ivar. Norske Ordsprog samlede og ordnede af I. Aasen. 2. utg. Christiania: Mallings Boghandels Forlag, 1881.

Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved skjønnsam handsaming av idear (d.e. "høyberging"). (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Bokkodar med tal i klammer syner "bok og sidetal". Bokkodar og tilvisingane dei står for, er i lista ovanfor.

English: [Follow-Up]

Norske ordspråk, ordtak or  Noreg, Norwegian proverbs of Norway, opp Seksjon Sett Neste

Norske ordspråk, ordtak, Norwegian proverbs BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2000–2017, Tormod Kinnes, MPhil. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]