Norsk del, Gullvekta
Norske ordspråk ≍ Norwegian Proverbs
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

M

Magen blir mett før auget trur. [Oy 97]

Magen vil ha mykje, men auga vil ha meir; futen vil ha mange, men fanden vil ha fleire. [Br 12]

Mager hest er betre enn tom grime. [Go 84]

Magre hestar er sjeldan kåte. [Oy 60]

Makt gir mot. [Go 33]

Makta minkar og sinnet veks. [Go 78]

Mang ein er galen og merkar det ikkje; mang ein har vett og når det ikkje. [Oy 40]

Mang ein gifta seg for ein gard og angra det innan eit år. [Go 58]

Mang ein god gard har runne ned gjennom strupen. [Br 64]

Mange bekkar små gjer (dannar) ei stor å (elv). [By 174]

Mange dødsfall kan ein hindre ved enkle føre-var-tiltak.

Mange forbod skaper mange forbrot (brot). [Oy 35]

Mange hogg fell store tre. [Oy 61]

Mange hundar er haren sin daude (Når det er mange hundar om haren, så blir dei hans daude). [Oy 64]

Mange kan hjelpe ein, men ein kan ikkje hjelpe mange. [Oy 61]

Mange kan råde andre og ikkje seg sjølv. [Oy 117]

Mange munnar tømer snart ei tønne. [Oy 104]

Mange snakkar om Sante-Olav, og har ikkje sett han [St. Olav]. [jf. Oy 126]

Mange tankar har vide vengar.

Mange vil ete og ikkje streve; sidan får dei streve og ikkje ete. [Oy 25]

Mange ville vere snille, berre dei slapp til. [By 185]

Mangt blir gjort for gaman. [Oy 41]

Mangt blir nytta i nøda. [Br 132]

Mangt er anna likt (d'er mangt odro likt). [Oy 88]

Mangt er betre i røynda enn synda.

Mangt er sagt som kunne vere tagt. [By 164]

Mangt er vanskeleg for den som veit lite. [Oy 168]

Mangt held saman utan å vere bunde (IA). [Oy 163]

Mangt høver seg på heimetinget (mangt kan vere høveleg heime). [Br 89]

Mannen spår og Gud rår. [Oy 140]

Manns ord er manns ære. [By 164]

Maten er god, men helsa er betre. [Oy 100]

Maten er halve føda (Drikken er andre halvparten). [By 172]

Maten lyt vere viss, kva anna som er uvisst. [Oy 99]

Med berre å vente og håpe blir inga jente til kone. [Br 199]

Med god manns hjelp kan mykje bli gjort. [Go 65]

Med god trott vinn ein stundom meir enn ein trudde. [jf. Oy 160]

Med gods manns hjelp kan ein mykje gjere. [Oy 61]

Med godt samhald kan dei veikaste vinne • Med godt samhald kan dei veike vinne. [Oy 124, Br 149]

Med hylling blir hylling gjengjeldt.

Med ingen ting kjem ein ingen veg. [Oy 56]

Med lempe kan det tunge bli lett. [Oy 87]

Med list og lempe kan ein dverg komme like langt som ei kjempe. [Br 96]

Med lov skal ein land bygge. [Oy 92]

Med råd og lempe kan ein vinne meir enn ein ventar. [Oy 116]

Med råd og lempe kjem ein kryp så langt som ei kjempe. [By 167]

Med sin like kan ein lengst halde lag. [Oy 89]

Med stort hus veks behovet for tette tak.

Med trette viser ein ingen særleg bra til rette. [*Br 183]

Mellom ste og hammar er det hardt å ligge. [Oy 143]

Mennesket er som barna. [Br 125]

Mens graset gror, kan kua døy. [Oy 51]

Merkeleg eigar, merkeleg orden.

Mest alle ser på dei fleste, og få på dei beste. [*Oy 33]

Mett og svolten syng ikkje same visa. [Oy 102]

Minnet lever om mannen døyr. [Go 76]

Minste fuglane syng fagrast. [Oy 37]

Minste møda er alltid best. [Oy 106]

Mishørsla gjer mange løgner. [Oy 102]

Mista seg [ta feil] kan alle. [Oy 102]

Misunning gneg stein. [Oy 113]

Mod er der nok av når ingenting nøyder på. [Oy 103]

Modet minkar som alderen veks. [Oy 103]

Morgonstund har gull i munn. [Ae 122]

Motgangen røyner mannshugen. [Br 128]

Mus trivst ikkje i matlaust hus. [Br 128]

Musa får ikkje fred lenger enn katten vil. [Br 57]

Mykje blir prenta som ein ikkje venta. [Go 23]

Mykje er løynt for den som lite har røynt. [Oy 97]

Mykje fe treng mykje fôr. [Oy 32]

Mykje hat er liten hugnad. [Oy 55]

Mykje kan snart få ende, og lite kan vare lenge. [Oy 105]

Mykje mager er sjeldan fager. [Oy 97]

Mykje skrik og lite ull, sa mannen, han handplukka busta av grisen. [Br 160]

Mykje vil ha meir. [By 174]

Mykje vit (vett) vil spare slit. [Go 20]

Mykje, heilhjerta zen kostar aldri lite.

Møkk er bondemanns rikdom. [Oy 105]

Månen lyser best når han er lengst frå sola. [Oy 100]

Måteleg hast er best. [Oy 55]

Måteleg makt er alltid best. [Oy 97]

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Bokkodar med tal i klammer syner "bok og sidetal". Bokkodar i bruk: [Kjelder]

Norske ordspråk, ordtak or  Noreg, Norwegian proverbs of Norway, opp Seksjon Sett Neste

Norske ordspråk, ordtak, Norwegian proverbs BRUKARGAID: [Lenke]
© 2000–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]