Norsk del, Gullvekta
Norske ordspråk ≍ Norwegian Proverbs
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

S

Saka mann er god å gjeste. ['Sake' har fleire tydingar. Komme ved og interessere er to av dei. (Norsk Ordbok)][Oy 124]

Saka mann får teie. [Saka kan tyde avslørd (og krenkt, skulda)][Oy 124]

Samanlikningar er oftast leie (Samanlikning, især mellom personar, vekker gjerne anger). [Oy 89]

Same dommen ein legg på andre, får ein legge på seg sjølv. [Oy 20]

Same korleis ein snur seg, er rumpa bak. [Ae 162]

Same salven høver ikkje til alle sår. [Oy 124]

Same seglet høver ikkje til alle båtar (passar ikkje i alle båtar). [Oy 126, Go 87]

Sanka og spara kan lenge vare. [Oy 140]

Sanning treng inga banning. [Br 149, By 164]

Sanninga er alltid seg sjølv lik. [By 166]

Sanninga er ofte hard å høyre. [Oy 125]

Sanninga kan lenge løyne seg. [Oy 124]

Sanninga vil alltid smette fram (den som vil lyge, kan lett mista seg). [Oy 125]

Sant er sant, om enda ingen trur det. [Oy 124]

Sauren [skit, søle] er inga pryd. [Oy 125]

Seg sjølv skal ein verken ovrose eller ovklandre. [jf. Oy 130]

Segl er ein god ting, men årer lyt (må) ein først ha. [Oy 126, Go 87]

Segner veks når dei kjem på vidda. [Oy 126]

Si eiga ætt må kvar kjenne best. [Oy 187]

Sin eigen brest kjenner kvar mann best. [Br 28]

Sin eigen lyte får kvar man vite om og kjenne best. [Oy 71]

Sinne gir vonde minne. [Oy 128]

Sinne skaper vonde minne. [*Go 52]

Siste gjesten får lågaste sessen. [Br 67]

Siste sauen vil ulven ta først. [Go 85]

Sjeldan blir kvistar betre enn sjølveigne tre. [Oy 81]

Sjuka kjenner vi, helsa kjenner vi ikkje. [Go 48]

Sjukdom er kvar manns herre. [Ae 124, Br 152]

Sjøen er eit godt stabbur. [Go 86]

Sjøen er ikkje landet lik. [Go 87]

Sjøen gir mykje, og tar mykje også. [Oy 129]

Sjølv er beste tenaren. [Oy 129]

Sjølvgjort er velgjort. [Ae 139, By 181]

Sjølvros luktar ille. [Br 145]

Sjå ikkje etter garden, men etter karen (t.d. om friar som eig gard - IA). [Oy 42]

Sjå jenta saman med andre på kvardagar, ikkje berre i kyrkja. [Oy 44]

Sjå på dei beste, og ikkje på dei fleste. [Oy 9]

Sjå på dei gamle, så ser du kva du sjølv vil bli. [Oy 40]

Skade og skam lærer somme [hs folk] å fare visare fram. [Oy 130]

Skaden er aldri så vel gjort at han ikkje var betre ugjort. [Oy 130]

Skal ein bygge etter kvar manns råd, blir huset skeivt. [Br 33]

Skal ein bygge etter kvar manns råd, kjem det aldri tak oppå. [By 164]

Skam og skade følgast åt. [Oy 131]

Skamflekken er vond å vaske. [Oy 131]

Skamma er ofte større enn skaden. [Br 154]

Skarven skjemmer ingen (alle) skjer han sit på. [jf. Oy 131,Br 155, Go 52]

Skei og fat hjelper ikkje utan mat. [Oy 131]

Skikk deg vel, det spørst minst. [Oy 173]

Skillingen er alle stadar velkomen. [Oy 131]

Skinet dårar mange. [Oy 132]

Skinnmager hest er betre enn tom grima. [Oy 60]

Skite smør er godt nok for sjuke hundar. [Oy 137]

Skite verk får skita lønn. [Br 195]

Skjelling bit ikkje på skinnet. [Oy 132]

Skjellsord duger ikkje; der dei høver best, der bit dei minst. [Oy 132]

Skjora ser nok kva gris ho vil ri på. [Go 58]

Skjorta er alltid nærare enn kufta. [Oy 135]

Sko og kvern og hest skal ingen låne ut. [Oy 133]

Skog er landsens største pryd. [Go 84]

Skogen er snart rydda; han er ikkje snart opp att kommen. [By 191]

Skogen er snart rydda; han er ikkje snart opp att runnen. [Oy 133]

Skogen har mang auge (det er mange som ser deg der). [Oy 133, Go 73, 84]

Skomakar, sit med din leist! (ikkje døm om ting du ikkje forstår) • Skomakar, hald deg til (bli ved) leisten din. [Oy 133, Br 159, Ae 144]

Skomakarbarna ha somtid verste skorne. [Oy 133]

Skremsel gjer forblinda.

Skrifta vaker om mannen søv. [By 177]

Skryt gjer gapen glad. [Oy 46]

Skryt ikkje av rumpa før du har skite. [Br 160]

Skulle alt vere (bli) gjort som det er (blei) sagt, blei mangt eit ord usagt. [Oy 46, Go 80]

Skurer ein skiten av, finn ein vel skinnet under. [Br 156]

Slarv og løgn held godt i hop. [Oy 135]

Slit det med helsa! (velønsking). [Br 82]

Slurvar du med jorda, så slurvar ho med deg. [Go 83]

Slæst to karar om ei kvinne, taper ofte han som ser ut til å vinne. [Br 161]

Smiger lar seg vel høyre, men er lite verd å akte.

Smiger treng ikkje dei vørde høyre nøye etter.

Små barn og øre folk seier sanninga. [Oy 188]

Små bitar er også mat. [Oy 10]

Små båtar smetter fram der store skip står fast. [Go 87]

Små fiskar er betre enn tomme diskar. [By 173]

Små fuglar verper små egg. [Oy 37]

Små gryter har også øyre • Små gryter har også øyre, små jenter kan også høyre. [Oy 51, Br 163]

Små kvinnfolk og små drammar skal ein akte seg for. [Br 163]

Små sorger taler; dei store teier. [Oy 151]

Små strå toler stormen best. [Oy 145]

Småbarna trakkar mora på kjolen - dei store på hjartet. [Br 16]

Småbåt får følge land, og småfolk sin stand. [Oy 8]

Småbåtar smett framom der store går på grunn. [Oy 8]

Småfolk får verje seg med munnen. [Go 37]

Småfuglane syng best. [Oy 136]

Smågrisar får vel tenner; smågutar blir vel menn. [Oy 50]

Småpengar fyller mest i pungen. [Oy 113, 136]

Snart får han strikke, som vil henge hunden. [Go 51]

Snart vil krok krøkjast. [By 205]

Snill jente blir snill kone. [Oy 44]

Snille folk kan bli mest plaga (med bønn og krav om hjelp og tenester). [*Oy 138]

Snølause vintrar gjere graslause vårar [somme stadar]. [Oy 177, Go 83, 98]

Soga blir aldri så vel fløytt (fortalt), at ikkje noko blir tilskøytt (lagt til). [Br 164]

Sola går sin gang om månen søv eller vaker. [Go 101]

Sola har sitt gamle lag: Kor ho kjem, så gjer ho dag. [Oy 139]

Sola kjem att, den same dagen aldri • Sola kjem att; men same dagen kjem ikkje [[Go 101, By 188]

Sola lyser likt for fattig folk og rikt. [Oy 138]

Som det er spunne, så blir strikkinga. [Oy 141]

Som eigaren er, held han orden.

Som ein brygger, så får ein drikke. [Oy 14]

Som ein fuskar mot barna, slik vanartar dei.

Som ein henger det opp, får ein ta det ned att. [Br 174]

Som ein lagar seg til, så fer ein. [Oy 101]

Som ein lagar senga, så ligg ein til. [Oy 127]

Som ein lastar til, får ein segle. [Go 86]

Som ein legg på rokken, så spinn ein på snella. [Oy 121]

Som ein ropar mot fjellet, svarar det. [Br 54, 145]

Som ein sjølv gjer, trur ein andre fer. [Br 153]

Som ein sår, får ein hausta [også i hundrefold med meir]. [Oy 125]

Som faren går føre, kjem sonen etter. [Br 50, Go 38]

Som kua går føre kjem kalven etter. [Oy 69, 78]

Som mora går føre, kjem dottera etter • Jf. Som mor så dotter. [Oy 103]

Som treet fell, så vil det ligge. [Oy 27, 159]

Somling kan bli farleg (tilmåta etter eit britisk ord).

Sommaren hallar snart åt hausten. [By 191]

Somme få ikkje jord nok før dei få munnen full. [Oy 68]

Somme får for kjeften sin det andre ikkje kan få for pengar. [Br 96]

Somme klagar over liktornen sin til dei treffer nokon utan fot.

Somme likar mora og somme dottera. [Oy 89]

Somme søv seg til sæle, og andre strever seg til armod. [Br 165]

Sorga sig av smått om senn. [Oy 139]

Sovande katt fangar inga mus. [Oy 27]

Sovande sorg skal ein ikkje vekke. [Go 50]

Spar ifrå lokket; det er seint å spare på berre botnen (jf. eng. It is too late to spare when the bottom is bare) [samansett, jf. 140]

Spare tiaren og spille tusenkroningen er ein klein rekneskap. [By 174]

Spe og spott gjer ingen godt. [*Oy 140]

Spelmann utan strengar er som fugl utan vengar. [Oy 141]

Sporven har hus i kvar gard. [Oy 141]

Spotteleg spørsmål får spottelege svar. [Oy 141]

Spør du meg, så spør eg deg. [Br 166]

Stasjenta kjem ikkje til alters utan at ho vil det sjølv.

Stemne i aust og hamne i vest er ei vanheppe • Styre mot aust og hamne i vest er eit uhell • Stemne i aust og hamne i vest er vanheppa. [Oy 144, Go 86]

Stemor kjem som salt i sårt auge. [Oy 147]

Sterkt øl gjer [får fram] store ord. [Oy 187]

Stillaste vatnet kan ha djupaste grunnen • Stillaste vatn har djupaste botn • Stillaste vatnet har djupaste grunnen (botnen). [*Oy 170, Br 27, By 166]

Stor fagnad er sjeldan lang. [Oy 27]

Stor fagnad kan snart få ende. [Oy 27]

Stor fugl treng stort reir. [Oy 37]

Stor makt og lite vett er ein våde [våde = fare]. [Oy 97]

Stor nød gjer stutte bønner. [Oy 107]

Stor storm gir store bårer [bølger]. [Oy 145]

Store fiskar riv sund garna. [Oy 32]

Store folk har stort følge. [Go 34]

Store herrar får jamt høyre høling, og sjeldan sanning. [Br 83]

Store herrar kan ha lange hender. [Oy 59]

Store hestar og mange svin, det er bondemanns ruin. [Br 26]

Store horn må ha ein sterk haus. [Oy 62]

Store hovud treng store hattar. [Oy 62]

Store ord drep ingen mann der store ord gjere lite verk. [jf. Oy 112]

Store ord fyller ingen mage. [Br 136]

Store ord fyller ingen sekk. [Oy 127]

Store ord og feitt flesk sit ikkje fast i halsen. [Oy 112]

Store ord og utova vottar vil alltid krympe. [By 165]

Store regn-el gjer store elver. [Oy 23]

Store tre vil seint vere vaksne. [Oy 159]

Storfolk og små barn er like: Dei toler så lite vondt. [Oy 34]

Storfolk og småbarn kan visst aldri vente. [jf. Oy 34]

Storfuglar fangar ikkje fluger. [Oy 37]

Stort mod står for fall. [Oy 27, 103]

Stortjuvane frir seg sjølv. [Oy 157]

Streng rett kan somtid bli urett (tillempa etter ein latinsk talemåte). [Oy 118]

Strev og møde gir klede og føde. [Br 170]

Stuten kan vel stange om ein ikkje erter han. [Oy 146]

Stutt må tøye seg; langt må bøye seg. [Oy 146]

Svart hund har kvite tenner. [Oy 148]

Svarte høner verper kvite egg. [Oy 148]

Svartesauen kan få eit kvitt lam. [Br 109]

Svik blir ein gong røynt, om det er lenge løynt. [Oy 149]

Svin tar aldri tukt. [Oy 149]

Syn går over segn. [Oy 150]

Synd og skam vil følgast åt • Synda og skamma vil halde lag. [Oy 150, Br 173]

Synda skal ein hate, men ikkje dumme menneske. [jf. Oy 150]

Syt ikkje for kven som skal grave ned den som døyr sist [syte for: sørge for - syte: klage]. [Oy 151]

Sæl er den som søker holt hus. [By 206]

Sølv i pungen gir mat i munnen. [Oy 150]

Søndagsskorne neglar pryda tømmerfløytaren som til helvete for.

Sønnavind og sol jagar vekk snøen • Sønnavind og sol jagar snøen av sitt bol. [*Br 171, By 191]

Sørg ikkje for kven som skal gravlegge den som døyr sist. [Go 50]

Søvnen er ingen stortjuv, men bror til dauden [samansett]. [*Oy 149]

Så kry som ein ormeunge i morgonsola. [Br 137]

Så lenge der er liv, er der håp. [Oy 90]

Så mange hovud, så mange huglag. [Oy 62]

Så mange menn, så mange meiningar. [Br 124]

Så mange som det er av oss, så mange fasongar er det på oss. [Go 17]

Så pengar og hauste armod. [Go 94]

Så som ein reier om seg, så ligg ein til. [Oy 117]

Så som ein ropar til fjellet (berget), så svarar det (steile bergveggar gir best gjenlyd – IA). [Oy 121]

Så som hunden er, så er husbonden. [Oy 63]

Så som tausa er, så blir kona. [Oy 154]

Sådd ein dag før gir ei veke før i hus. [Oy 58]

Sår er sjeldan så vel grodd at ikkje arret synest. [Oy 125]

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Bokkodar med tal i klammer syner "bok og sidetal". Bokkodar i bruk: [Kjelder]

Norske ordspråk, ordtak or  Noreg, Norwegian proverbs of Norway, opp Seksjon Sett Neste

Norske ordspråk, ordtak, Norwegian proverbs BRUKARGAID: [Lenke]
© 2000–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]