Norsk del, Gullvekta
Tyrkiske ordspråk ≍ Turkish Proverbs
Seksjon › 35 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

V

Vakre kvinner gir menn mykje bråk; dei røvar dei og gjer dei til sist til fattiglemmar. • Venleiken kan ha fagre blad, men beisk frukt.]

Beautiful women give men a lot of trouble; they rob them and finally turn them into paupers. • Beauty may have fair leaves, yet bitter fruit.

Valnøtter og pærer plantar ein for arvingine sine.

Walnuts and pears you plant for your heirs.

Vanen kan vere verre enn hundegalskap.* • Å vere mykje avhengig er ikkje av det gode.

Habit is worse than rabies. • Addictions are a curse. • The command of custom is great.

Vanleg, godt rykte blir sjeldan klandra.*

Common fame is seldom to blame.

Var ønske smørkaker, ville tiggarar bite i dei.*

If wishes were butter cakes, beggars might bite.

Ved den eine enden av den lange marknader fortel einkvan ei løgn, og i den andre enden trur han på ho sjølv. [Å narre seg sjølv er lett.]

At the near end of the Long Market a man tells a lie, at the further end, he believes in it himself. [To deceive oneself is easy.]

Ved sida av den tørre greina tar det også fyr i den grøne. [Somtid lir dei uskyldige saman med dei skyldige.]

By the side of the dry the green/wet also burns. [Sometimes the innocent suffer along with the guilty.]

Vegen utan svingar kan kjennast keisam.*

It is a long road that has no turning.

Velstand gjer vennar, motgang prøver dei.

Prosperity makes friends, adversity tries them.

Venleik får ikkje gryta til å koke.

Beauty won't make the pot boil.

Venleik falmar som ein blomst.

Beauty fades like a flower.

Venleik lager ikkje stuing [tjukk suppe, stuing.]. • Berre venleik strekker ikkje til.

Prettiness makes no pottage. • Beauty alone is not sufficient.

Venleik og toskeskap er ofte felagar.

Beauty and folly are often companions.

Venleik og toskeskap er ofte kameratar.

Beauty and folly are often companions.

Vennar gir kritikk, fiendar smiger.

Friends criticize, foes flatter.

Vennskap er ein plante som lyt vatnast ofte.

Friendship is a plant which must be often watered.

Vennskap og forretningar er to forskjellige ting.

Friendship and business are two different things.

Ver glad i den gode naboen din, men riv ikkje ned hekken av den grunn.

Love your neighbour, yet pull not down your hedge.

Ver glad i vennen din, men ta deg av deg sjølv.

Love your friend, but look to yourself.

Ver rettferdig framfor gåvmild.

Be just before you are generous.

Ver rettvis før du er gåvmild.

Be just before you are generous

Verda er eit digert vertshus; den som slår seg til der, lyt også fare sin veg.

The world is a large inn, he who settles there also moves away.

Verdas myntfot er takkløyse.

The world's coin is ingratitude.

Verdas rikdom er ikkje heilt å lite på. [Jf. "Ein kan ikkje få det med seg. (om rikdom). Likskjorta er lommelaus.)

The wealth of the world is not reliable.

Vett er betre enn verdsleg rikdom.

Better wit than wealth.

Vi lever i ei tid der folk er ute etter pengar.

We are living in a time when people are after money.

Vil du lære nokon å kjenne, så gi han autoritet.

If you wish to know a man, give him authority.

Vis ikkje fram det hemmelege sengetøyet ditt. [Vask ikkje det skitne sengetøyet ditt offentleg. Vask det skitne sengetøyet ditt heime.]

Disclose not your secret linen. [Do not wash your dirty linen in public. Wash your dirty linen at home.]

Vit om dine eigne feil før du klandrar hine for sine.

Know your own faults before blaming others for theirs.

Våg deg ikkje på djupt vatn før du kan svømme .

Never venture out of your depth till you can swim.

Våg ein liten fisk og fang ein sværing.

Venture a small fish and catch a great one.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia, opp Seksjon Sett Neste

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]