Norsk del, Gullvekta
Tyske ordspråk ≍ Deutsche Sprichwörter
Seksjon › 19 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Z

Tid vunne, mykje vunne; tid tapt, mykje tapt.

Zeit gewonnen, viel gewonnen; Zeit verloren, viel verloren.

Tid, fjøre og flo ventar for ingen.

Zeit, Ebbe und Flut wartet auf niemand.

Å sikte er ikkje nok; det gjeld å treffe.

Zielen ist nicht genug, es gilt Treffen.

Å ha vore i Roma og ikkje sett paven!

Zu Rom gewesen und den Papst nicht gesehen!

For mykje tiltru [tru; gifteri, vågemot, guts] gir ubehag. [Her er å velje mellom, sidan "for mykje av det gode" kan bli leitt.]

Zu viel Trauen ist unbequem.

For mykje i får sekken til å rivne. [Det kan skje.]

Zuviel zerreißt den Sack.

Tvang er ikkje vern i langdrag.

Zwang Währt nicht lang.

Mellom naboar er eit gjerde godt å ha.

Zwischen Nachbars Garten ist ein Zaun gut.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk, ordtak frå tysktalande land, opp Seksjon Sett Neste

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [E-Mail]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]