Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

A

Agn kroken godt og fisken vil bite.

Bait the hook well and the fish will bite.

Alder framfor venleik; perler framfor svin.

Age before beauty; pearls before swine.

Alkohol skadar aldri ein billeg kar [og ei tøyte].

Liquor never hurt a cheap man.

Alle dører kan ein late att utanom dødsdøra.

Every door may be shut but death's door.

Alle føretrekker sine eigne.

Everyone prefers his own.

Alle gartnarar veit betre enn andre gartnarar.

All gardeners know better than other gardeners.

Alle hamner får duge i storm.

Any port in a storm.

Alle hundar synest deira eigne kvalpar er søtast.

Every dog thinks her puppies are the cutest.

Alle klagar over dårleg minne, men ikkje over mangel på dømmekraft.

All complain for want of memory, but none for want of judgement.

Alle menneske trur fiendane deira er låke.

All men think their enemies ill men.

Alle må døy.

All men must die.

Alle som jobbar langs desse tid-veggane er skjebne-arkitektar.

All are architects of fate working in these walls of time.

Alle veit kor eigen sko klemmer.

Everyone knows where his shoe pinches.

Alt er ikkje berre fersken og fløte.

Everything is not all peaches and cream.

Alt kjem til ende.

All things come to an end.

Alt verdifullt er gjerda inn, men det finst nok ein port og ein nøkkel.

Everything worthwhile has a fence around it, but there is always a gate and a key.

Ambolten fryktar ikkje slag.

The anvil fears no blows.

Aust eller vest, heime er best.

East or west, home is best.

Av beverane skulle biene lære å bli betre; ei bie arbeider; ein bever både arbeider og leikar.

From beavers, bees should learn to mend their ways. A bee works; a beaver works and plays.

Avstand er beste boterådet mot nokon med vondt i sinne.

Distance is the best remedy against an evil-disposed man.

Avstand plantar fortrylling.

Distance plants enchantment.

Innhald


American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i Canada og USA BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]