Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

B

Bank ikkje på daud manns dør og vent å få svar.

Don't knock at a dead man's door and expect an answer.

Barndommen [- som bondemannen -] skulle vere gladlynt og sorglaus.

Childhood should be happy and carefree.

Barndommen varslar mennesket som morgonen varslar korleis dagen blir [det hender det er samsvar]

Childhood shows the man as morning shows the day.

Bed ikkje nokon om ei teneste før han har ete lunsj.

Don't ask a man for a favour before he has had his lunch.

Bedrag er ei løgn som slit på smilet.

Deceit is a lie which wears a smile.

Berre arbeid og ikkje leik gjer guten sløv.

All work and no play makes Jack a dull boy.

Berre dei er skikka til å leve som ikkje er [for] redde for å døy.

Only those are fit to live who are not afraid to die.

Berre dei kloke brukar fritida bra.

None but the wise man can employ leisure well.

Berre ein tosk gir seg ut i krangel med kokken.

Only a fool argues with the cook.

Berre levande fisk svømmer mot straumen.

Only live fish swim up stream.

Beste måten behalde ein venn på er å vere vennar.

The best way to have a friend is to be a friend.

Betal gjelda di eller mist vennane du har.

Pay your debts or lose your friends.

Betre at folk misunner deg enn synest synd på deg.

Better be envied than pitied.

Betre ein gong i himmelen enn ti gongar ved himmelporten.

Better once in heaven than ten times at the gate.

Betre med eit esel som ber meg enn ein hest som kastar meg av.

Better a donkey that carries me than a horse that throws me.

Betre med ein liten fisk enn eit tomt fat.

Better a small fish than an empty dish.

Betre med litt eld som varmar oss enn mykje som brenn oss.

Better a little fire to warm us than a big one to burn us.

Betre om folk lyg om deg enn å lyge sjølv.

It is better to be lied about than to lie.

Betre å døy ung heime enn gammal på sjukehus.

It is better to die young at home than to die old in a hospital.

Betre å ha rett enn å vere i fleirtal.

It is better to be right than in the majority.

Betre å kjøpe enn å låne.

Better buy than borrow.

Betre å la vere å seie ein vits enn å miste ein venn.

Better lose a jest than a friend.

Betre å snitte i skoen enn at foten blir klemt og skadd.

Better cut the shoe than pinch the foot.

Betre å spørje to gongar enn gå feil ein gong.

It is better to ask twice than to go wrong once.

Betre å vere aleine enn i dårleg selskap.

It is better to be alone than in bad company.

Betre å vere ein gammal manns elskling enn ein ung manns slave.

Better an old man's darling than a young man's slave.

Betre å vere ein stor frosk i ein liten dam enn liten frosk i ein stor dam.

It's better to be a big frog in a little pond than a little frog in a big pond.

Betru deg ikkje til nokon som har svike deg.

Confide not in him who has deceived you.

Bit ikkje handa som gir deg mat.

Don't bite the hand that feeds you.

Bland deg ikkje i andre sine saker med mindre du vil ha nasen raspa litt.*

Don't meddle in others' affairs unless you want your own nose scraped a little. *

Bli ikkje leidd av smiger.

Be not led by flattery.

Blind sjanse feier verda vidare, ser det ut som.*

Blind chance sweeps the world along.

Blodet er arva, men dugleiker har ein skaffa seg sjølv.

Blood is inherited and virtue acquired.

Bonden skaffar mat til dei alle.

The farmer feeds them all.

Brenn ikkje lyset i begge endane.

Don't burn the candle at both ends.

Brent barn er redd for elden.

A burnt child dreads the fire.

Brør er som hender og føter.

Brothers are like hands and feet.

Børene til andre tok livet av eselet.

Other people's burdens killed the ass.

Både toskar og hestar arbeider.*

Only fools and horses work.

Innhald


American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i Canada og USA BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]