Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Amaro. The Lesson

Mange amerikansk-engelske og britisk-engelske ordspråk er like. Somme blei "amerikaniserte" ved at folk sa dei fram for ordtaksamlarar i Statane, samlarar som i sin tur fekk gitt ut fleire bøker etter kvart. Og så bringa andre enn engelskspråklege innvandrarar heimlege ordtak og talemåtar med og omsette somme til engelsk. Noko av det som er gitt ut, er av ein slik type: [Døme]

Amerikanske ordspråk er kort sagt slike ord og sitat som er traderte - fortalde og nedskrivne - på engelsk eller amerikansk-engelsk folk imellom i Nord-Amerika. (Spansk-amerikanske er ikkje med i denne engelsk-språklege samlinga, men finst også.) Gjennom nokre tiår kom samlarar til folk og heimar i USA og Canada og skreiv ned sitata og ordtaka dei høyrde var i bruk. Dei fekk samla fleire titusen av dei.

Opphavet til alle ordtaka i Nord-Amerika er ikkje kjent eller anerkjent, men det har heller lite å seie for klassifiseringa i forhold til at dei har vore i bruk der. Det dreier seg om ord og sitat frå mange hald, også litterære kjelder. Ein finn såleis ganske lett britiske ordtak med og utan variasjonar; sitat frå kjendisar, til dels med variasjonar; og ordtak som verkar som dei er omsette ordtak frå ulike innvandrartradisjonar.

Det er ikkje alltid enkelt å seie kva for kanal eller veg ordtaket har komme. Når det gjeld ordet "Når ølet går inn, går vettet ut", er det kjent like ifrå oldnordiske Håvamål, vers 12. Sidan nordmenn slo seg ned i Nordvest-Skottland og snakka norn (etterkommar av norrønt) til ut på 1600-talet eller lenger, er det ikkje rart at ein finn When the ale is in, wit is out." blant britiske ordtak, og på svensk og dansk og norsk, og som "utvandra" "amerikansk" - Det er også teoretisk mogeleg at nokon har laga det sjølv der borte, eller blant skottane. Tilfelle av "uavhengige framkomstar" er mogelege.

Det er flest filosofiske observasjonar her i samlinga. Somme er underfundige, og kan blant anna bli oppfatta og tolka til å fungere nytteleg på eitt eller anna vis, eller fleire vis. Når ein har funne ei fin tolking av eit ordtak, kan ein sjå vidare etter ein eller fleire høvelege måtar å nytte det på.

Frå mai 2005 er rundt 1000 ordtak med. Ikkje alle er omsette heilt bokstavleg, men omtrentleg (sjå Nida og Taber's bruk av "dynamisk ekvivalens") - av og til med ein vri. Omsettingane kan ein såleis ta som framlegg der smak og behag også har spela inn.

OPP

Introduction in English

Collecting them all. American proverbs are sayings and quotations that have been told and possibly retold and then written down in English or American-English among North Americans. During a few decades collectors visited people in the United States and Canada and wrote down the quotations and saying they heard were in use. Some proverbs were British with and without variations. Some were quotations of celebrities, with and without variations. Some are likely to be translated sayings found in various immigrant traditions.

Put into the American salad bowl, so to speak. So American proverbs consist of saying and quotations from many quarters, including literary sources. The origins of all the proverbs are neither known nor generally agreed on, but the question of origins matters litte for a proverb collector compared to the fact that they have been in common use.

By what route is at times uncertain. It is not always easy to decide by what route a proverb has come. For example, the terse Norse "When the beer goes in, the wit (wit, sense) goes out (Havamal, v. 12)" has been translated into "For the more he drinks the less does man / Of his mind the mastery hold. (Henry A. Bellows)", and "The more they drink, the less can they think / and keep a watch over their wits (Olive Bray)." We also find "When the ale is in, wit is out" among the British. Norwegians peopled parts of Great Britain around the Viking Age, so the link is far from improbable. It is also possible that some persons created proverbs on beer and ale and wits anew.

Maybe unpretentious and philosophical observations related to home life dominate the collection. They can be useful by and large to the degree they warn against follies, bad developments, and enemies; and to the degree that useful applications are ferreted out.

From May 2005, about 1,000 proverbs are included in the collection. Not all of them are literally translated, but there is supposedly some equivalence of meaning between the English and Norwegian forms anyway. Yet, occasionally there are twists of meaning too.

Proverbs are fine for learning languages, in this case Nynorsk Norwegian and/or colloquial American English.

Innhald


American Proverbs, amerikanske ordspråk, litteratur  

Doyle, Charles Clay, Wolfgang Mieder, and Fred R. Shapiro. The Dictionary of Modern Proverbs. New Haven: Yale University Press, 2012. ⍽▢⍽ Det blir stadig laga ordtak. Her i boka er 1400 engelsk-språklege ordtak frå 1900 og 2000-talet fram til 2012. Dei er samla inn ved hjelp av blant anna elektroniske databasar. Ordtaka er ordna alfabetisk for nøkkelorda i dei, og har med opplysningar om når ordtaka først blei registrerte, historia bak dei fleste, og meininga deira. Samanlagt fortel ordtaka eit og anna om moderne forhold gjennom livfull og fargerik ordlegging. Boka kan godt vere midt i blinken for dei som har interesse av nyare amerikanske ordtak og historia deira.

Lau, Kimberly J., Peter Tokofsky and Stephen D. Winick, redr. What Goes Around Comes Around: The Circulation of Proverbs in Contemporary Life. Logan, UT: Utah State University Press, 2004. ⍽▢⍽ Kritiske essay om historia til ordtak, til ære for Wolfgang Mieder.

Mieder, Wolfgang. Proverbs Are the Best Policy: Folk Wisdom and American Politics. Logan, UT: Utah State University Press, 2005. ⍽▢⍽ Ein særs ordtakkunnig professor skriv om bruk av ordtak i politikken.

Mieder, Wolfgang (hovudred.), Stewart A. Kingsbury og Kelsie E. Harder. A Dictionary of American Proverbs. (Paperback) New York: Oxford University Press, 1996. ⍽▢⍽ Denne omfangssrike ordspråksamlinga inneheld over 15 000 ordtak, talemåtar og fyndord som har blitt registrert i vanleg tale i USA og Canada. Ordspråka står i alfabetisk rekkefølge ut frå hovudordet i dei. Svært mange ordtak har variantar. Det står også kor dei enkelte ordtaka blei registrerte av folk som gjekk omkring og samla dei inn i eit stort prosjekt. Dei tidlegaste kjente amerikanske og britiske kjeldene er med, og kryssreferansar mellom fleire av ordspråka i boka. — Det ein ikkje får i dette massive samlingsverket, er forklaringar på kva folk meiner med ordtaka jamt over. Slike forklaringar gir derimot Titelman, og Doyle ofl. Dei to bøkene deira er fine for den som ut frå bruken av dei og historia deira kanskje vil forklare ordtak og vendingar for andre eller finne ut meir om dei for sin eigen del.

Nida, Eugene, and Charles Taber. The Theory and Practice of Translation. Leiden: United Bible Societies / Brill, 1974.

Titelman, Gregory. Random House Dictionary of America's Popular Proverbs and Sayings. 2nd ed. New York: Random House, 2000. ⍽▢⍽ Denne omtykte, innhaldsrike boka femner over dei mest populære ordtaka i USA - 1500 vanleg brukte ordtak med forklaringar og 10 000 eksempel. Boka er godt designa og laga, så ho er lett å lese. Ho har dessutan grundige tilvisingar og indeks. Ho kan gi gild hjelp til å utvide forrådet av engelske frasar og uttrykk.

Watkins, Mel. ed. African American Humor: The Best Black Comedy from Slavery to Today. Chicago: Lawrence Hill Books, 2002. ⍽▢⍽ Ei avslørande samling vidd - anekdotar, sitat, om lag 70 ordspråk, og mykje meir.

American Proverbs, amerikanske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]