Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Æ, Ø, Å

Æ

Ær far og mor.

Honour your father and your mother [if you can].

Ærast den som ære er verdt.

Honour to whom honour is due.

Ærgjerrigheita er som å jakte kval - somtid slepp dei unna.*

Ambition is like hunting for whales - sometimes you lose them.*

Ærleg arbeid er ingen skam.

There is no disgrace in honest labour.

Ø

Ørner fangar ikkje fluger.

Eagles don't catch flies.

Å

Å bevare frå å falle er betre enn å hjelpe opp.

Keeping from falling is better than helping up.

Å bli far er lett, men å vere far er vanskeleg.

To become a father is easy, but to be a father is difficult.

Å bli stolt på kan vere ein like stor kompliment som å bli elska.*

To be trusted is a greater compliment than to be loved.

Å døy er så naturleg som å leve sunt.*

Dying is as natural as living soundly.*

Å eige er ni tideler av "spelet".

Possession is nine-tenths of the game.

Å feile er menneskeleg; å ete middag er guddommeleg.*

To err is human; to dine, divine.*

Å feile er menneskeleg; å halde fram slik er dumt.

To err is human; to keep it up is folly.

Å forkjæle eit barn kan vere å kveste det aldri så lite *

To spoil a child is to maim it a bit.

Å få ting gjort kjem mykje an på å få ting i gang.

Getting things done is largely a matter of getting things started.

Å gi seg over til kleda kan vere forbanning god nok.

Love of dress is sure the very curse.

Å gjere godt kan starte heime.

Charity begins at home.

Å gjere godt startar heime, men sluttar ikkje der.

Charity begins at home but should not end there.

Å gløyme er umogeleg. [Avstutta]

To forget is impossible.

Å ikkje gjere noko blir snart til å ikkje vere noko.

To do nothing is the way to be nothing.

Å krone ein klovn gjer han ikkje til god konge.

Crowning a clown won't make him a king.

Å kysse ei jente for første gong er som å få olivenar ut av glaset: Har først ein av dei komme ut, kjem kanskje andre etter.*

Kissing a girl for the first time is like getting the first olive from a jar: after the first one, they come rolling out.

Å le av den forstandige er tomsingane sin særrett.

To laugh at a man with sense is the privilege of fools.

Å narre seg sjølv kan føre til at ein reint øydelegg seg sjølv.

Self-conceit may lead to self-destruction.

Å ruge over kan vere langt frå å vite.*

Brooding may be very far from knowing.*

Å seie og gjere er to forskjellige ting.

Saying and doing are two different things.

Å tilgi ein hertug tyranniet hans endrar ikkje den totale stoda.*

To forgive a duke his tyranny alters not the total situation.*

Å vedgå feil syner ein har blitt klokare.

Admitting error clears the score and proves you wiser than before.

Å vere driftig er for mannen som dygda er for kvinna.

Thrift is to a man what chastity is to a woman.

Å vite er betre enn å tru - Lett oppakning kan vere betre enn tung.

A light cinch is best.

Åtvara på førehand, rusta på førehand.

Forewarned, forearmed.

Innhald


American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i Canada og USA BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]