Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

V

Vakker fattigdom er ingen skam*

Handsome poverty is no disgrace.*

Vanhellet kjem seg ikkje til stevnemøte. *

Bad luck can't be dated.

Vanskar har berre med naudsyn å gjere.

Difficulties relate only to necessity.

Vanæra til byen skuldast dei som bur der.

The disgrace of the city is the fault of the citizens.

Var det ikkje for denne etinga, kunne ein gå med gull på ryggen.

If it were not for eating, the back might wear gold.

Varsemd er tryggleiken si mor.

Caution is a parent of safety.

Ved slutten av arbeidet kan du bedømme arbeideren.

At the end of the work, you may judge the workman.

Ved visdom blir eit hus bygt, og ved forståing går det seg inn.

Through wisdom is a house built, and by understanding it is established.

Ved å vere likefram kan du miste nokre vennar, men ikkje så mange som ved svik.

Candour will lose you some friends, but not as many as deceit.

Vegen nedetter er lett.

The downward road is easy.

Vel din kjæraste; sidan får du elske det valet.

Choose your love, then love your choice.

Vel vennar som bøker: få men utvalde.

Choose you friends like your books: few but choice.

Velkomen er beste retten på bordet.

Welcome is the best dish on the table.

Velsigna er den som tar seg sjølv alvorleg.

Blessed is he who takes himself seriously.

Venleik går ikkje djupare enn huda.

Beauty is only skin deep.

Venleik og tøysing er gamle følgesveinar.

Beauty and folly are old companions.

Venleiken er kjekk berre så langt som dygda prydar den.

Beauty is no longer amiable than while virtue adorns it.

Vennane kjenner mannen.

A man is known by his friends.

Vennar og muldyr sviktar der det går tungt.

Friends and mules fail us in hard places.

Vennleg er som vennleg utrettar.

Friendly is as friendly does.

Vennskap er eit tomt ord om det berre funkar eine vegen.

Friendship is an empty word if it only works one way.

Ver flinkt høvisk mot alle, for ein veit vel ikkje på førehand kven som vil vere venn (100).

Be civil to every man; you know not who may prove to be your friend.

Ver glad i grannen din, men riv ikkje gjerdet.

Love your neighbour, but do not pull down the fence.

Ver ikkje overmild med dine eigne feil.

Be not lenient to your own faults.

Ver munter i dag, for i morgon kan du døy.

Be gay today, for tomorrow you may die.

Ver nøgd og ta ikkje omsyn til ærgjerrigheit som høgg sporane i deg.*

Be content and do not heed the goadings of [too much] ambitions.

Ver rettvis framfor å vere gåvmild.

Be just before you are generous.

Ver sein med å velje ein venn, men seinare med å ville endre han.

Be slow in choosing a friend, but slower in changing him.

Ver varsam men høfleg.

Be cautious but polite.

Ver varsam men ikkje full av sut og otte (bekymring).

Be careful but not full of care.

Ver verken lånar eller utlånar (Shakespeare).

Neither a borrower nor a lender be.

Ver viss og hald deg på rette nivået (jf. Ap 89).

Be certain and on the level [cf. Ap 89].

Verdigheit er ikkje ein silkekjole.

Dignity does not consist in a silk dress.

Verdigheita er noko ein ikkje kan bevare i alkohol.

Dignity is one thing that can't be preserved in alcohol.

Vi falmar alle som bladet.

We all fade as the leaf.

Vi kan bli narra av ein bra utsjånad (cf 22).

We can be deceived by fair appearance.

Vi kjem vel alle til å få i oss litt mold før vi er daude.

We must all eat a peck of dirt before we die.

Vi må ta det bitre med det betre.

We must take the bitter with the better.

Vi ser minst med lånte auge.

We see least with borrowed eyes.

Vi skal ikkje la vanskelege omstende ta alt motet frå oss.

Be not discouraged by adverse circumstances.

Vi vantrur lett slikt som vi ikkje ønsker.

We easily disbelieve those things which we desire not.

Vil du ha eitkvart godt gjort, så gjer det sjølv.

If you want anything well done, do it yourself.

Vil du ha noko gjort, og godt gjort, så gjer det sjølv [og sjå kor lett det er].

If you want something done and done well, do it yourself.

Vil ein nyte frukta, skal ein ikkje plukke blomsten.

If you would enjoy the fruit, pluck not the flower.

Visse er betre enn håp.

Certainty is better than hope.

Vonde røter får bitre frukter.

Roots of evil bear bitter fruits.

Vondt til den som vondt gjer (eit motto).

Evil to him who evil does.

Våg å vere sann; ingenting flott treng ei løgn.

Dare to be true; nothing can need a lie.

Våre krossar [plager] er laga av ulike treslag.

Our crosses are hewn from different trees.

Vårt brød i dag er betre enn hundre i lufta.

Our bread today is better than a hundred in the air.

Innhald


American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i Canada og USA BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]