Norsk del, Gullvekta
Buddhistar som er kjendisar
Seksjon › 6 Sett Søk Førre Neste

Ordliste

Reservasjonar Innhald  

Kjendisbuddhistar i Vesten

I Noreg finst over 40 000 buddhistar, og over 1800 av medlemmane i Buddhistforbundet er etnisk norske. I dei siste tiåra har buddhismen blitt meir populær i den vestlege verda. Lista under syner eit utval kjendis-buddhistar i Vesten.

I eit nøtteskal

Plopp! Plopp! Plopp!*
Slik går liva.

* Livet kan liknast med ein doggdrope som dett ned frå eit lotusblad, men "Samanlikninga haltar," som eit ordtak seier.

"Slik som ein doggdrope på tippen av eit grasblad fort forsvinn når sola står opp, på same vis er menneskelivet som ein doggdrope. Ein skulle røre ved denne sanninga som ein vismann og gjere det som skal til." (Budda-ord frå Arakenanusasani Sutta, AN 7.70 PTS: A iv 136, forkorta)

Victoria Adams
Fabien Barthez
David Beckham
Orlando Bloom
Kate Bosworth
Jerry Brown
Jackie Chan
Leonard Cohen
Penelope Cruz
Patrick Duffy
Harrison Ford
Richard Gere
Goldie Hawn
Kate Hudson
Steve Jobs
Miranda Kerr
Courtney Love
George Lucas
Jennifer Lopez
Courtney Love
Joanna Lumley
Alanis Morissette
Keanu Reeves
Steven Seagal
Patti Smith
Oliver Stone
Sharon Stone
Uma Thurman
Tina Turner
Herbert von Karajan
Mark Wahlberg
Naomi Watts
Ruby Wax

Det finst enda fleire å nemne [Wikipedia, s.v. "List of Buddhists"]. Og sidan buddhisme ikkje er noko som berre sjådisar og kjendisar står opp med, høver det å få fram at kvardagsbuddhistar flest neppe fer med jåleri, men stort sett lever i harmoni med hovudlæra etter Buddha,ut frå sjølvhjelpsvegen han gav. Ein treng ikkje rekne seg som buddhist for å følge det fine i han.

Litt meir i korte trekk

Som ein formaner andre, bør ein sjølv leve. (Buddhistisk ord)

Klart tenking og gode, kunnige langtidsperspektiv med visdom og forsvarleg måtehald står høgt i buddhismen, i lag med fruktbar, givande livsferd saman med dugleikar.

Ordet 'buddhisme' kjem frå verbet "budh", som tyder "å vakne", "bli opplyst", å fatte". Ordet 'Buddha' er avleidd av dette, og tyder "den vakna", "den opplyste". Det er rom for mange buddhaar, fortel Gautama Buddha. Han var ein prins som tok til å undre seg over livet og som sanna etter fem års askese at liding kan ein minske og kanskje gjere slutt på i dette livet ved å takle - på høveleg vis - slikt som ein kjem inn i, og såleis vinne Nirvana. Det er ein lykketilstand som er vel verdt å arbeide for, seier Buddha. "Nirvana er høgste lykka", heiter det i lærediktet Dhammapada, vers 204. Den som vinn Nirvana blir Buddha, altså Opplyst, Oppvakna.

Læra etter Buddha blei samla av etterfølgarar etter at livet hans var slutt, og er svært omfangsrik, voluminøs. Men fire læresetningar og den åttedelte vegen og fem retningslinjer for etisk livsførsel er sentrale. Hovudsaka er at det går an å bli fri frå lidingar (stress, ubehag og verre) ved høveleg og flott levevis slik den åttedelte vegen klargjer.

På Opplysingsvegen hjelper blant anna rett sinnelag - forstått som å gi avkall på slikt som hindrar oss i fare fram høveleg. Ikkje å stele eller misbruke seksualiteten eller fare fram låkt er også slikt som hjelper, og å velje eit godt yrke for seg. Det hjelper også å styrke slikt som er godt i livet, og trene i merksemd. I meditasjon kan vi fatte og sanne slikt som gagnar.

Innhald


Buddhisme-overleveringar, Litteratur  

Hope, Jane, og Borin Van Loon. Buddha for begynnere. Norsk utgave. Oslo: Bracan forlag, 1995.

Lie, Kåre. Innsiktsmeditasjon: En buddhistisk metode. Oslo: Pax, 2002.

Trainor, Kevin, red. Buddhisme: Et illustrert oversiktsverk. 2. opplag. Oslo: Damm, 2004.

Buddhistar som er kjendisar, buddhisme, opp Seksjon Sett Neste

Buddhistar som er kjendisar, buddhisme BRUKARGAID: [Lenke]
© 2005–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]