GULLVEKTA
Egyptiske ordspråk – Egyptian Sayings
  13 › 2 › 40 SETT SEKSJON SPøRSMÅL SØK NETTSTADSIDENE FØRRE NESTE
RESERVASJONAR Egyptisk visdom, Egyptian Sayings in English and Norwegian, SAMLINGA

A

Blir saueparlar karamellar? (Ordforklaring: parlar (fleirtal av parle): ekskrement forma som små kuler. Tyding: Vent ikkje at eit vondt og vrangt menneske brått blir bra.)
Does sheep manure turn to caramel?

Den som bur i glashus, skulle ikkje kaste stein. (Det du gjer mot andre kan kome att, og er du ikkje sårbar?)
If you live in a glass house, don't throw stones

Den som ikkje er til stades kan ha god grunn.* (Trekk (ikkje trekk forhasta slutningar og la vere å klandre nokon som ikkje er til stades før du høyrer hans eller hennar forklaring eller side ved saka.)
An absent person should have his excuse.

Dersom du gifter deg med ei ape for rikdommens del, forsvinn pengane og apa blir igjen. (Bli ikkje oppslukt av pengane. Sagt til nokon som vil gifte seg til velstand.)
If you "marry" a monkey for his wealth, the money goes and the monkey remains.

Eg trur det du seier, eg er berre overraska over kva du gjer. (Det du seier, motseier det du gjer.)
I believe what you say, I'm only surprised at what you do.

Ein et druene éi etter éi. (Ett skritt av gongen.)
Grapes are eaten one by one.

Er vennen din honning, så slikk ikkje i deg alt. (Ikkje utnytt ein kjær venn grovt! Brukt til å tale til rette nokon som misbruker godleik og gåvmilde.)
If your friend is like honey, don't lick all of it!

Kle opp ein pinne, og du får ei dokke. (Klede og kosmetikk kan få ein til å sjå ganske pen ut, så ikkje la deg lure av utsjånaden.)
Dress up a stick and you get a doll.

Lyt ein hale ein hund til jakta, er verken hunden eller jakta god. (Den som berre motvillig og under tvang gjer noko som elles går ganske naturleg og greitt, bør ein ikkje vente vil fungere godt nok. Blir brukt til å kommentere nokon som ikkje lever opp til gjengs standard o.a.)
If you have to drag a dog to the hunt, neither he nor his hunting is any good.

Lær høflegheit frå uhøflege. (Sjå korleis det går til sist med mange av dei når dei kjem i lag, til dømes.)
Learn politeness from the impolite.

Pengane går til påfuglar (Pralande og innbilske folk kostar nikkedukker ein god del.)
Money goes to peacocks.

Senga er den fattiges opera. (Meininga er ganske som ein sjølv gjer ordet til. Det kan vere ein stad å få sovne, få underhalding ein har råd tid, og så vidare.)
Bed is the poor man's opera.

Utdanning er det du veit og kan; ikkje å ha det i bøker. (Å tenke over somt kan vere vel så viktig som å samle materale. Ein skulle å bruke forstanden attåt det lærte.)
Education is what you know, not what's in the book.

Ver tolmodig med ein dårleg nabo: kan hende han flyttar eller kjem i ulykke.
Be patient with a bad neighbour: he may move or face misfortune.

Å låne er ikkje kjekt, og å betale tilbake nesten som tap å rekne.* (Råd mot å ta opp lån.)
Borrowing is bad, and paying back is a loss. (Counsel to discourage borrowing.)

Å tene pengar på gjødsel er betre enn å tape pengar på moskus. (Moskus blir brukt til å framstille parfyme.)
Making money on manure is better than losing money on musk.

Kroppen er gudshuset. Det er derfor det blir sagt: "Menneske, kjenn deg sjølv." [Tempelet i Luxor]
  The body is the house of god. That is why it is said, "Man know yourself."

Den som ikkje har gjort noko vondt og gale, kan ha eit rettvist hjarte med seg.
  Who has not done any evil act, his or her heart may be found right.

Nøtta syner ikkje treet som kan kome ifrå ho.* (Ein kan slutte seg til somt i kraft av gjengs vekstopplegg i nøtteslaget, men dei einskilde trea har ulike levevilkår og utvikler seg somtid ganske ulikt.)
  The nut doesn't reveal the tree it contains.

Frøet spirer ikkje om det ikkje også sender røter ned i jorda.
  The seed cannot sprout upwards without simultaneously sending roots into the ground.

Eit hus ber preg av den som bur i det.
  A house has the character of the man who lives in it.

Ein elev kan vise deg ved eigen innsats kor mykje han fortener å lære av deg.
  A pupil may show you by his own efforts how much he deserves to learn from you.

Eit stort samfunnsgode bringar fred til heim og nærmiljø og vidare.*
  Social good is what brings peace to family and society.

Kunnskap er ikkje nødvendigvis visdom.
  Knowledge is not necessarily wisdom.

Egyptisk visdom,  ordtak frå Gamle Egypt, Egyptian Sayings, SAMLINGA
Egyptiske visdom, Egyptian Sayings, SLUTTBOLK

Egyptisk visdom, Egyptian wisdom, LITTERATUR  

Egyptiske ordspråk, Egyptian Sayings, OPP SETT ARKIVDEL NESTE

Egyptiske visdomsord, Egyptian Sayings BRUK. Brukargaiden femner over forkortingar, bøker ordna etter forfattarar og bokstavkodar, design og navigering på nettstaden, søkeråd, tilvisingar og meir. [Lenke]  —  USER'S GUIDE: [Link]
© 2013, Tormod Kinnes [Email].  —  Disclaimer: [Link]