Norsk del, Gullvekta
Egyptisk visdom – Egyptian Wisdom
Seksjon › 40 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

A

Blir saueparlar karamellar? (Ordforklaring: parlar (fleirtal av parle): ekskrement forma som små kuler. Tyding: Vent ikkje at eit vondt og vrangt menneske brått blir bra.)

Does sheep manure turn to caramel?

Dauden er beisk for oss . . . livet er opphøga for oss.
  Death is bitter for us . . . life is exalted for us. - Hardedef

Den som bur i glashus, skulle ikkje kaste stein. (Det du gjer mot andre kan kome att, og er du ikkje sårbar?)

If you live in a glass house, don't throw stones

Den som ikkje er til stades kan ha god grunn.* (Trekk (ikkje trekk forhasta slutningar og la vere å klandre nokon som ikkje er til stades før du høyrer hans eller hennar forklaring eller side ved saka.)

An absent person should have his excuse.

Dersom du gifter deg med ei ape for rikdommens del, forsvinn pengane og apa blir igjen. (Bli ikkje oppslukt av pengane. Sagt til nokon som vil gifte seg til velstand.)

If you "marry" a monkey for his wealth, the money goes and the monkey remains.

Eg trur det du seier, eg er berre overraska over kva du gjer. (Det du seier, motseier det du gjer.)

I believe what you say, I'm only surprised at what you do.

Ein elev kan vise ved eigen innsats kor mykje han fortener å lære av deg.
  A pupil may show you by his own efforts how much he deserves to learn from you.

Ein et druene éi etter éi. (Ett skritt av gongen.)

Grapes are eaten one by one.

Eit hus ber preg av den som bur i det.
  A house has the character of the man who lives in it.

Eit stort samfunnsgode bringar fred til heim og nærmiljø og vidare.*
  Social good is what brings peace to family and society.

Er vennen din honning, så slikk ikkje i deg alt. (Ikkje utnytt ein kjær venn grovt! Brukt til å tale til rette nokon som misbruker godleik og gåvmilde.)

If your friend is like honey, don't lick all of it!

Frøet spirer ikkje om det ikkje også sender røter ned i jorda.
  The seed cannot sprout upwards without simultaneously sending roots into the ground.

Gjet folket, det er Guds bøling.
For deira skuld har han skapt vindane så nasebora deira kan leve.
For dei skapte han plantar og kveg, fuglar og fiskar for å halde dei ved lag.
(Kong Merikare, stytta)

Shepherd the people, the cattle of God,
For it is for their sake that He . . . created the winds so that their nostrils might live. . . .
For them He created plants and cattle, fowl and fish to sustain them.

(King Merikare)

Hjartet som ikkje har gjort noko vondt og gale, kan bli funne godt nok [når ein døyr].
  Who has not done any evil act, his or her heart may be found right.

Kle opp ein pinne, og du får ei dokke. (Klede og kosmetikk kan få ein til å sjå ganske pen ut, så ikkje la deg lure av utsjånaden.)

Dress up a stick and you get a doll.

Kroppen er gudshuset. Det er derfor det blir sagt: "Menneske, kjenn deg sjølv." [Tempelet i Luxor]
  The body is the house of god. That is why it is said, "Man know yourself."

Kunnskap er ikkje nødvendigvis visdom.
  Knowledge is not necessarily wisdom.

Lyt ein hale ein hund til jakta, er verken hunden eller jakta god. (Den som berre motvillig og under tvang gjer noko som elles går ganske naturleg og greitt, bør ein ikkje vente vil fungere godt nok. Blir brukt til å kommentere nokon som ikkje lever opp til gjengs standard o.a.)

If you have to drag a dog to the hunt, neither he nor his hunting is any good.

Lær høflegheit frå uhøflege. (Sjå korleis det går til sist med mange av dei når dei kjem i lag, til dømes.)

Learn politeness from the impolite.

Nøtta syner ikkje treet som kan kome ifrå ho.* (Ein kan slutte seg til somt i kraft av gjengs vekstopplegg i nøtteslaget, men dei einskilde trea har ulike levevilkår og utvikler seg somtid ganske ulikt.)
  The nut doesn't reveal the tree it contains.

Pengane går til påfuglar (Pralande og innbilske folk kostar nikkedukker ein god del.)

Money goes to peacocks.

Senga er den fattiges opera. (Meininga er ganske som ein sjølv gjer ordet til. Det kan vere ein stad å få sovne, få underhalding ein har råd tid, og så vidare.)

Bed is the poor man's opera.

Utdanning er det du veit og kan; ikkje å ha det i bøker. (Å tenke over somt kan vere vel så viktig som å samle materale. Ein skulle å bruke forstanden attåt det lærte.)

Education is what you know, not what's in the book.

Ver tolmodig med ein dårleg nabo: kan hende han flyttar eller kjem i ulykke.

Be patient with a bad neighbour: he may move or face misfortune.

Å låne er ikkje kjekt, og å betale tilbake nesten som tap å rekne.* (Råd mot å ta opp lån.)

Borrowing is bad, and paying back is a loss. (Counsel to discourage borrowing.)

Å tene pengar på gjødsel er betre enn å tape pengar på moskus. (Moskus blir brukt til å framstille parfyme.)

Making money on manure is better than losing money on musk.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt, opp Seksjon Sett Neste

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]