Norsk del, Gullvekta
Franske ordspråk ≍ Proverbes français
Seksjon › 21 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

H

Fjols held festar, og kloke et der.

Les foux font des festins, et les sages les mangent. [McKay, s. 14-15]

Når vinen er tappa, er det tida for å drikke han.*

Le vin est tiré, il faut le boire. [Belcour, s. 31]

Gamle vennar og gamle gullmyntar blir jamt mest verdt.*

Le vieux amis et les vieux écus sont les meilleurs. [Mertvago, s. 14]

Dei som gir råd er ikkje dei som skal betale for dei.

Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. [Belcour, s. 31]

"Skrullingar" finn på motar, og kloke følger dei.

Les fous inventent les modes, les sages les suivent. [Belcour, s. 32]

Dei som har lite å gjere, er dei heilt store talarane.

Les gens qui ont peu d'affaires sont de tres grands parleurs. [McKay, s. 32-33]

Dei store tankane kjem frå hjartet.

Les grandes pensees viennent du coeur. [McKay, s. 38-39]

Dei som skal komme først, går fremst.

Les premiers venus vont devant. [Belcour, s. 33]

Erfaringa er lærar for toskar.

L'expérience est la maîtresse des fous. [Belcour, s. 34]

Innhald


Proverbes français, franske ordspråk, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Proverbes français, franske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbes français, franske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]