Norsk del, Gullvekta
Franske ordspråk ≍ Proverbes français
Seksjon › 21 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Y

Ein bader aldri to gongar i same elva.

On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve

Det verkar snodig! Men her er det rom for ulike definisjonar: Fintenker dei franske at når vasspartiklar frå første gongen vel har rent unna, er ikkje elva heilt den same, at somme av partiklane er skifta ut? Det franske ordspråket føregrip med det noko sentralt bak kosmostankane til Albert Einstein, nemleg at for å forstå så som ei elv, treng ein å forstå ho i både tid og rom, i og med at rom og tid dannar eit kontinuum (heng saman), og elva andre gongen ein badar, rommar ei smule annleis tid-rom, og såleis ikkje er heilt identisk med den same elva noko før, trass i at nye vasspartiklar kan vere så like dei gamle "som to dropar vatn".

Same kva, ordspråket er ikkje godt om ein med 'elv' forstår ein strøm av vasspartiklar i eit elvefar." Det er i tråd med den oppfatninga at elver ikkje får døgnflugenamn etter kvart som vatn renn til og frå dei heller. Elva Loire gjennom Frankrike, og andre store elver, har ikkje namn som skiftar så mykje med hundreåra.

Ein god geispar får sju andre til å gjere det same.*

Un bon bâilleur en fait bâiller sept.

Ei god gjerning er aldri heilt tapt.

Un bienfait n'est jamais perdu.

Den som lèt att munnen viser ikkje tennene.

Qui ferme la bouche ne montre pas les dents.

Greinene med for mange frukter, brekk.

Les branches des arbres trop chargées de fruits rompent.

Innhald


Proverbes français, franske ordspråk, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Proverbes français, franske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbes français, franske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]