Norsk del, Gullvekta
Irske ordspråk – Irish Proverbs
Seksjon › 30 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

D

De hyggelege menn, er det merksame på korleis barn er? Det vi har er deira, men det dei får er ikkje vårt.

Ye pleasant men, are ye aware of the nature of children? What we have is theirs, but what they get is not ours.

Dei som førebur seg best for eit arbeid, kan komme framover i det.* [Henta frå ein kommentar i Seanfhocla Uladh til ordtak om å førebu eg høveleg.]

Those who make the best preparation for a work [can] make the greatest progress.

Dei som lagar lovar, skulle ikkje bryte lovar.

Those who make laws should not break laws.

Den blinde er ingen fargedommar.

A blind man is no judge of colours.

Den er vis som har omsut for seg sjølv.

He is a wise man who takes care of himself.

Den fuglen som forlèt sine eigne ungar, har lite kjærleik.

The bird that deserts its own brood has little affection.

Den gamle støvelen får den gamle strømpa. [Sagt når eit par gamle giftar seg.]

The old boot gets the old stocking. (Said when an old couple marries.)

Den korte praten er den beste praten.

The short chat is the best.

Den siste plassen høver den kjære. [I slekt med "sist, men ikkje minst". Ordtaket viser til skikken med å introdusere den siste og kjæraste i vennegjengen som blir presentert.]

The last place is meet for the best beloved.

Den som er lat om våren, blir misunneleg om hausten. [Bonden som er sein og lat i våronna, blir misunneleg på naboane ved innhaustingstid for dei betre avlingane deira. Underforstått: Det gjeld å stå på og nytte høva som best.]

He who is lazy in spring is envious at harvest-time.

Den som er rik, blir ikkje rekna for verre enn å vere sløv, utrette lite, stamme eller mangle ei hand eller ein fot.

The person who is rich is none the worse for being dull in accomplishments and in understanding, for being stammering in speech, or for having but one foot or one hand.

Den som er slått i hovudet, er sky av seg. ["Slått i hovudet" tyder nedtrykt eller underkua.]

He who is beaten in the head is timid. ("Beaten in the head" means mentally oppressed or subdued.)

Den som hua passar, tar ho på. • La den som hua passar, ha ho på seg.

Whoever the cap fits takes it. • Let him whom the cap suits wear it.

Den som legg seg hundar står opp med lopper.

Who lies with dogs rises with fleas.

Den som legg seg mellom hundane, får stå opp att med loppene. [Har ein omgang med vonde menneske, kan ein kanskje ikkje sleppe frå følger av det.]

He who lies down with dogs shall rise with fleas.

Den som står opp tidleg, får gjort det han skal, men ikkje fordi han står opp tidleg.

An early riser gets through his business, but not by means of early rising.

Den som ventar, tykkjer tida går seint.

One who is waiting thinks the time long.

Den som vil sette seg mellom to stolar, hamnar på golvet.*

Between the two stools he came to the ground.

Denne verda er verda til alle, i rekkefølge.

This world is the world of everyone in turn.

Der det er røyk er det eld [vanlegvis - Meininga er at der det er mykje prov på eit eller anna, finst det der].

Where there is smoke there is fire. (Where there is much evidence of a thing, the thing itself is likely to exist.)

Dess verre knipe, dess meir verdifull blir hjelpa opplevd som.*

The greater the strait the more valuable is the help.

[Det eldste kjente irske ordtaket er frå dei såkalla Milan-kommentarane fr˚ tidleg 800-tal:] Det er då ein sannar sine vennar, når ein er i fare.

It is then that friends are known, when one is in danger.

Det er "tid nok" som tapte kapplaupet.*

It is "time enough" [that] lost the race.

Det er "tidsnok" som mista endene. [Ein får ta dei i hus for kvelden før villdyr eller tjuvar ser sitt snitt, til dømes]

It is "time enough" that lost the ducks. (Ducks in summer time often do not come home in the evening, but prefer to remain beside the ponds and streams where they have been during the day. These particular ducks did so, and the owner delayed going for them till night came on, when she could not see them. During the night they were stolen by someone, or carried off by a fox.)

Det er [nok] betre å gå utan arbeid enn å ha arbeid som gjer sjuk.*

'Tis better to be idle than to be ill-employed.

Det er betre å vere aleine enn i dårleg selskap.

It is better to be alone than in bad company.

Det er bra å vere økonomisk for ikkje å mangle alt tiltrengt, men ikkje akkurat å vere gjerrig og knuslete.

It is a good thing to be economical in order to guard against want; but I do not recommend you to be mean or niggardly.

Det er den siste friaren som vinn jenta.

It's the last suitor that wins the maid.

Det er ei god historie som fyller magen.

It is a good story that fills the stomach.

Det er ein god hest som ein ikkje får til å snuble.

It is a good horse that you cannot make stumble. (He is a great person who never makes a mistake.)

Det er ein kile frå eika som splittar og sprenger ho. [Ei lita gruppe utbrytarar frå ei større gruppe kan skade morgruppa verre enn openberre fiendar.]

It is a wedge from itself that splits the oak. (A small group of seceders from a party can do the latter more harm than all the forces of the enemy.)

Det er ein lang veg som ikkje har ein sving.

It is a long road that has no turn in it.

Det er eit teikn på adel å lytte til [stø] kunst.

It is a sign of nobility to listen to art (i.e. patronise art).

Det er etterpå at hendingar blir forstått.

It is afterwards events are understood.

Det er godt nytt å ikkje få dårleg nytt.

It is good news to have no bad news.

Det er grisen til presten som får mest graut.

The priest's pig gets the most porridge.

Det er hyggeleg å drikke, men ikkje å betale. [Somtid blir meininga djupare og verre enn berre å betale pengar: å få svi for det, unngjelde, kan skje på ulike måtar.]

It's sweet to drink but bitter to pay for it.

Det er ikkje alle som smigrar som er vennar av oss.

Every flatterer is not a friend.

Det er ikkje den som et mest som lever lengst.

It is not he who eats most that lives longest.

Det er ikkje fest før steika kjem, og ingen gnagande prøver før ein er gift.

It is not a feast till the roast, and there are no galling trials till marriage.

Det er ikkje ille å spørje om råd; det er langt verre å følge alle råd ein får.

It is bad not to take advice, but it is far worse to take every advice.

Det er ikkje kvar dag far skyt ein hjort. [Ei hending som dette er sjeldan. "Vi har sjeldan eit høve som dette."]

It is not every day daddy kills a deer.

Det er ikkje lett å å ta ull frå ei geit. [Det er ikkje greitt å rive skjegget av ein kar heller. Skal ein ha ull av geiter, får ein heller klippe enn nappe ut dottar.

It is hard to take wool off a goat.

Irane kjente kanskjer ikkje til kasjmirgeit og angorageit; snille, nøysame geiterasar som gir fin ull. Kasjmirgeiter gir kasjmirull, og angorageita - eit nysgjerrig og tillitsfullt dyr med eit godt, roleg temperament - har mjuke ullhår og ekstra langhåra pels av stor verdi (angoraull, mohair), og blir klipt to gongar i året. - (◦Meir)]

Det er ikkje tida å hente legen når pasienten ligg daud.*

It is not the time to go for the doctor when the patient is dead.

Det er ikkje vanleg med røyk utan eld eller eld utan folk.

It is not usual to have smoke without fire; nor fire without people.

Det er jamt vatn som renn djupast.

It is the smooth water that runs deepest.

Det er lett å kjemme ein liten hest [Små tiltak er lett fullført.]

It is easy to comb a little horse. (Small enterprises are easily accomplished.)

Det er lett å kna når ein har mjølet for handa [Arbeid blir lettare gjort når ein har parat alt ein treng til det].

It is easy to knead when meal is at hand. (i.e. Work is easily done when one has all the appliances for doing it.)

Det er lettare å få råd enn hjelp.

It is easier to get counsel than help.

Det er lettare å falle enn å reise seg.

It is easier to fall than to rise.

Det er lettare å spreie enn å samle.

Scattering is easier than gathering.

Det er mangt ein får høyre som det ikkje er rett å få på prent.

There is many a thing you hear that is not right to put in print.

Det er ofte ein mothake i eit kyss [så kysset fangar].

There is often a barb behind a kiss.

Det er ofte sinne bak ein lått.

There is often anger in a laugh.

Det er rett å legge noko til side til den såre foten ( - legge til side så ein har eitkvart i tilfelle det skjer eit uhell.)

It is right to put something by for the sore foot (i.e., misfortune).

Det er rett å legge til side eitkvart til den såre foten (dvs. motgang, uhell, osv.).

It is right to put something by for the sore foot (i.e., misfortune).

[Det er som] gøyinga til ein hund i ei trong og grøn fjelldal. [Ingen høyrer det. Figurativt for å snakke til nokon utan kunnskap.]

The bark of a hound in a green glen.

Det er vanskeleg å drive ein hare ut av eit buskas han ikkje er i. [Prøv ikkje det umogelege.]

It is hard to drive a hare out of a bush in which he is not.

Det er vanskeleg å ta strømpene av ein berr fot.

It is hard to take stockings off a bare foot.

Det finst ikkje noko gjenferd så ille som gjenferdet med to bein (dvs. eit levande menneske)

There is no ghost as bad as the ghost with two legs.

Det finst mang ein som ber hovudet høgt i dag, og som vil ligge lågt i morgon. [Jf. "Det går opp og ned i verda", som heisføraren sa.]

There is many a person with a high head today who shall be lying lowly tomorrow.

Det går ganske lett å halde ut andres vanhell.* [Avstand hjelper til det.]

It is easy to put up with the misfortunes of others.

Det halve er betre enn ein heilnekt. [Å få ein halvdel er betre enn slett ingenting.]

Half is better than a complete refusal.

Det har ofte hendt at eit skip har forlist nær hamna.

Often has a ship been lost close to the harbour.

Det hender ofte at ei ku ikkje gjer etter dei andre frå rasen.

Often a cow does not take after its breed.

Det kan vere betre å knyte knuter på strå enn ikkje å ha noko som helst å ta seg til.* [Det var knapt noko ein kunne førestille seg som var meir nyttelaust enn å knyte knutar på eit strå.]

It is better to be engaged in putting knots on a straw than to be completely idle.

Det kjem lite forteneste frå konstant fullskap.

Little profit comes from constant drunkenness.

Det krevst dugleik til mangt, jamvel å koke graut.*

There is skill in all things even in making porridge.

Det ser bra ut utvendig, men er ikkje verdt alt det.* [Ver på vakt - den ytre framtoninga, eller framsyninga, kan skilje seg mykje frå den eigentlege verdien til eigedommen.]

Its outward display is greater than its value.

Det skal vere ein god hest som aldri snublar.*

He is a good horse that never stumbles. –

Det som barnet ser gjort, er det barnet gjer etter kvart.

What the child sees (done) is what the child does.

Det som barnet ser, blir det som barnet gjer.*

What the child sees is what the child does.

Det som er i mergen er vrient å ta ut av beinet.

What is in the marrow is hard to take out of the bone.

Det som er kjøt for ein er gift for ein annan.

One man's meat is another man's poison.

Det som er skjebna for meg, er vanskeleg å unngå.

What is fated for me it is hard to shun.

Det som ligg i katten ligg i kattungen. [Anlegg, eigenskapar]

What is in the cat is in the kitten.

Det som skjer ofte, blir ikkje alltid mykje verdsett.

The thing that often occurs is not much appreciated.

Det som smør og whisky ikkje kan kurere, finst det ikkje kur for. [Absurd tru, og sikkert skjemtande også.]

What butter or whiskey will not cure, there is no cure for. (Absurd belief in the great medicinal efficacy of whiskey has wrought untold harm, says the author of Seanfhocla Uladh (see Introduction))

Det veks ikkje mose på ein stein som rullar.

A rolling stone does not gather moss.

Dine eigne saker, skøyt dei, du.

Your own business, do it, my man.

Drukkenskap er landets forbanning. Det får deg til å slåss med naboen. Det får det til å skyte etter den du leiger jorda av - og får deg til å bomme.

Drink is the curse of the land. It makes you fight with your neighbour. It makes you shoot at your landlord - and it makes you miss him.

Verbet miss kan også tyde 'sakne'.

Du skulle auke slikt som er godt. [Gammal råd, og gitt av Conall Cearnach til Cuseraidh i "Cath Airtig". Jf. O'Rahilly, nr. 285.]

Thou oughtest to increase good.

Du vesle hytta mi, ein fordel har du, enda om du er ustelt: Same kor tidleg eller seint eg kjem, er det i deg eg lettast kan strekke beina. "Ingen stad er som heime, om aldri så beskjeden."

My little cottage, ever in disorder, one advantage you have - no matter how early or late I come, it is in you I can most easily stretch my legs. "Be it ever so humble, there is no place like home."

Dårleg gjerning vender seg mot gjerningsmannen.

The bad deed turns on its doer.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire, opp Seksjon Sett Neste

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]