Norsk del, Gullvekta
Irske ordspråk – Irish Proverbs
Seksjon › 30 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

E

Edle [adel] stør kunst.* • Edle [adel] lyttar til kunst. [Bl.a. ved patronisering.]

Nobility listens to (or patronises) art.

"Eg elskar deg - det du har."

"I love you what you have.".

Ei gammal kone får det betre av å varmast, men verre av å brennast.

The old woman is the better of being warmed, but she is the worse of being burned.

Ei høne ein ber langt, kjennest tung til sist.

A hen carried far is heavy.

Ei halv brødskive er betre enn ikkje noko brød som helst.

Half a loaf is better than no bread.

Ei lei kone lar alle andre enn mannen sin rå seg.

A bad wife takes advice from everyone but her husband.

Ein aure i gryta er betre enn ein laks i dammen.

A trout in the pot is better than a salmon in the pool.

Ein bille grev seg ned i møkk.

A beetle buries himself in dung.

Ein diktar skulle ærast.

A poet should be honoured.

Ein djevel har ikkje krav på tilgiving.

A demon is not entitled to forgiveness.

Ein dyr, god ting er betre enn ein dårleg, billeg ting.

A dear good article is better than a cheap bad article.

Ein einaste skabbete sau smittar snart flokken.*

A single scabby sheep will infect a flock.

Ein er ofte ein dårleg rådgivar for seg sjølv og ein god rådgivar for ein annan.

A man is often a bad adviser to himself and a good adviser to another.

Ein får ikkje lærdommen billeg.

A person does not get his learning cheaply.

Ein har ikkje betre grannar enn grensegjerde.* (Fordi dei avverjar så mange kranglar og rettsaker.)

You never had neighbours as good as boundary fences.

Ein kan ikkje ete brødet sitt og ha det.

You cannot eat your bread and have it.

Ein kan ikkje lage silkepung av griseøyre. [Som på norsk, og med utdjuping nestan som: Ein kan vanskeleg gjere ein naturleg grov og vulgær krabat forfina og sømmeleg.]

You will not be able to make a silk purse of a pig's ear. (You'll not be able to make a person naturally boorish and vulgar to be refined and decent.)

Ein kan ikkje plystre og drikke samtidig.

You can't whistle and drink at the same time.

Ein kar som blir gjort til kjælegris og ein gris som blir gjort til kjælegris, er dei verste kjælegrisane.*

A person that is made a pet of, and a pig that is made a pet of, are the two worst pets at all.

Ein konferanse som det kjem fred ifrå, er best.

Best is a conference from which comes peace.

Ein krok får ein finne seg i å miste for å fange ein laks.*

A hook [is] well lost to catch a salmon.

Ein lærer ikkje å svømme på kjøkkengolvet.

You won't learn to swim on the kitchen floor.

Ein liten hær er ei dør til daude. [opnar lett for dauden.]

A small army is a door to death.

Ein mann i støvlar tar det ikkje nøye med kor han setter føtene sine.* ["Mann i støvlar - uavhengig, fri mann, som godseigarar. Ordtaket kan oppfattast figurativt langs slike banar.]

The man of the boots doesn't care where he puts his foot.

Ein prest til kjæledegge og ein gris til kjæledegge er dei to verste kjæledeggane som finst. A priest that's made a pet of and a pig that's made a pet of are the two worst pets of all.

Somme ordtak gir uttrykk for fordommar. Det er forskjell på prestar også. Det er det eine. Det andre er: "Andre tider, andre forhold (og griserasar)." Det er blitt fint med ◦ymse kjælegrisar over dammen, som ein seier. Grisar er ikkje dumme. Alt du kan lære ein hund kan du også lære ein minigris. Minigrisar er klokare enn hundar på enkelte punkt." (Mi attgiving frå ◦Minigris-side)
IMAGE
Kvalitetstid saman

Ein sjølv kjenner best kor støvelen klemmer foten.

It is one's self knows best where the boot is pressing on the foot.

Ein som er blind, kjenner kor munnen sit.

(Even) a blind person perceives where his mouth is.

Ein sunn mann er konge. [I gamle Irland laut ein ha ein lytelaus kropp for å bli konge.]

A sound man is a king.

Ein velrøynd ryttar byter ikkje hest midt i elvestraumen.

An experienced rider doesn't change his horse in midstream.

Eit gåvmildt menneske har aldri fare til helvete, seier dei [- og tar feil, fortel Buddha.]

A generous man, they say, has never gone to hell.

Eit godt menneske er eit vist menneske [og omvendt]

A good man is a wise man.

Eit godt ord øydelegg ikkje noka tann.* [- der det går rett for seg.]

A good word does not destroy a tooth.

Eit handverk ein ikkje held ved lag, kan bli ein fiende. [ved at ein går glipp av inntjening, ikkje held seg oppdatert, har investert mykje i det utan å få som fullt fortent, osv.]

A trade that is not practised is an enemy,' i.e. it does more harm than good.

Eit kar rommar berre så mykje det fyller. — Ein kan ikkje tømme meir ut av sekken enn det han er fylt av (- "enn det som er i han" på norsk)*

A vessel holds only its fill - Cf. One cannot take more out of a sack than the full of it.

Eit løfte er ei gjeld. Jf. Den som lovar, lyt innfri (skotsk). Løftet som nokon gir, er ei gjeld for han (walisisk).

A promise is a debt. Scottish: He who promises must pay. Welsh: Everyone's promise is a debt to him.

Eit lam ein ber langt, blir så tungt å bere som ein sau.

A lamb when carried far becomes as burdensome as a sheep.

Eit lite bål som varmar oss er betre enn eit stort eit som brenn oss.*

A little fire that warms is better than a big fire that burns.

Eit skip går kanskje ned på grunn av éin mann.*

A ship is often lost because of one man.

Eit skip går under med alle ombord på grunn av éin. [Dårleg navigering er nok. Men O'Rahilly fortel at irane rekna synd hos ein som venteleg årsak.]

A ship is lost with all on board on account of one man.

Eit sting i tide sparer to sting.

A stitch in time saves two stitches.

Eit yrke ein ikkje har lært seg skikkeleg, er ein fiende. [dvs. kan blir til skade, kanskje ruin.]

A trade not (properly) learned is an enemy.

Eitt bra menneske er betre enn mange utan verdi.

One good man is better than many worthless ones.

Elendig oppmuntring er verken hjelp eller til hjelp.*

Bad encouragement is neither help nor assistance.

Enda du knekte beinet, saug du ikkje ut mergen. [Du gjorde den vanskelegaste delen av arbeidet, men følgde ikkje opp og hausta fordelane av det.]

Although you broke the bone, you did not suck out the marrow. (Referring to bones that are split to extract the marrow)

Enda om forstand ikkje synest stort, treng ein det mykje.

Although sense is a small thing, a person needs it much.

Enda om ryet ditt er godt, blir det fort låkt også.* [Det følger mange namngjetne hærførarar at det er vald og slikt dei styrar med, og stundom skjer overgrep. Ei anna side ved det er at det er jo soldatar som drep og drepast, og hærførarar som får æra eller skamma.]

Though your fame is great, it is not good.

Endatil gull kan kjøpast for dyrt.

Even gold can be bought too dearly.

Endatil små steinar blir brukt til å bygge slott.

(Even) little stones build castles.

Engelskmannens klokskap og keltarens openheit – er det som gjer skaden.

The wisdom of the Englishman and the openness of the Gael — that is what does the harm.

Er du klok, så spør om råd. [Underforstått: - av kunnige og hjelpande.]

If you are wise, take advice.

Er du spurvis, så bli kunnskapsrik.*

If you are inquisitive be knowledgeable.

Etinga er puddingtesten. [Er han god og sunn, blir han venteleg eten. Er det gift i han eller han er skadeleg elles, kjem det vel fram av å ete han (Ordtaket speglar forholda i eldre tid).]

The eating of it is the proof of the pudding.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire, opp Seksjon Sett Neste

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]