Norsk del, Gullvekta
Irske ordspråk – Irish Proverbs
Seksjon › 30 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

F

Fattigdom gjer slutt på å vere saman. • Fattigdom øydelegg kjekk omgang.*

Poverty destroys companionship.

Fattigfolk drar til sjøs; rike til fjells [på jakt eller til andre forlystingar].

Poor men take to the sea, rich to the mountain.

Fell ikkje dom ut frå den første versjonen du høyrer, før du har høyrt den andre parten.

Don't give judgment on the first story till you hear the other side.

Fine fjør gjer fin fugl. [Det er ikkje fjøra aleine som gjer det, men heile fuglen, korleis han er bygt og tilpassar seg. O.a.] — Klede gjer guten, men mat gjer den gilde guten (skotsk).

Fine feathers make fine birds. — Compare: Clothes make the lad, but food makes the fine lad (Scottish).

Fire ting ein ire ikkje bør lite på: Eit kuhorn, ein hestehov, eit hundesnerr og ein engelskmanns latter.

Four things which an Irishman ought not to trust: A cow's horn, a horse's hoof, a dog's snarl, and an Englishman's laugh.

For det som ikkje kan lækjast, er tolmod best.*

For what cannot be cured, patience is best. (Cf. What cannot be cured must be endured (Engelsk).

For lærdommen og dei gode manerane kan ein rose ein mann.*

For his learning and manners you may praise a man.*

Forsøm ikkje å betre deg: det er (enno) ikkje for seint med anger.

Don't neglect your betterment: repentance is not (yet) late.

Forsyning for himmelen er å avvege heiderleg og vere ærleg.*

Provision for heaven – weighing and being strictly honest. [Abr.]

Forventinga om å tene inn att det tapte, er det som gjer tiggar av gamblaren. • Håpet om å vinne viser seg å vere det som øydelegg gamblaren.

The expectation of recouping himself is what beggars the gambler. • The hope of winning proves the gambler's undoing.

Frå bjørnebærplanten får ein berre bjørnebær.

There is only the blackberry got from the briar.

Frå oppsedinga kjem framferda.*

From education comes conduct.

Fuglar med same fjørdrakt er ofte saman.

Birds of one feather are often together.

Først hoste, og dernest kiste. [Ord om tuberkulose, som herja også i Irland. Sjukdommen er ikkje utrydda.]

Beginning with a cough, and ending with a coffin. (This is the history of the thousands that have died of consumption every year.)

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire, opp Seksjon Sett Neste

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]