Norsk del, Gullvekta
Irske ordspråk – Irish Proverbs
Seksjon › 30 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

U, V, W, X

Unge, gjer livsveven god for dykk. [Tilmåta.]

Young people, make the web of life well. [Adapted]

Unngå å bli venn med ein løgnhals. Blir du venn men han, så ver på vakt.

Shun the friendship of a lying man. Should you contract a friendship with him, be on your guard.

Utan oppseding, utan manerar. [Den som manglar sunn utdanning, manglar også gode, behagelege manerar, osv., er lagt til som utdjuping].

Without education, without manners. He who is without sound education, is also without good manners etc.

Utan rikdom, utan vennar [Enkelt resonnement om årsak og ganske typisk verknad].

Without treasure, without friends.

Utsett ikkje å bli betre.

Don't postpone your betterment.

Utsett ikkje den gode gjerninga.

Don't postpone the good deed.

Utspørjing kan vere ein bra start i kunnskapstileigninga.* • Utspørjing er vegen å skaffe kunnskap på. • Kunnskap blir betra ved [sunn skepsis i lag med like sunn utspørjing og inspisering.* [Det krevst meir også.]

Enquiry is the beginning of knowledge. • Questioning is the door of (i.e. the way to acquire) knowledge. • Knowledge is bettered by [sound] enquiry [and inspection].

Vatn som renn stilt, kan vere djupt.*

Still waters run deep.

Rolege folk kan ha djupe sinn, noko som er rosverdig i lys av bibelord mot overflatisk glede over bibelord (Matteus 13:18-23).

Ve den som har ein dum og sur tverrbukk til mann.

Woe to her whose husband is a surly fool.

Ve den som har ein forrædar heime hos seg.*

Woe to him whose betrayer sits at his table.

Ved snakket sitt blir mange fanga, og ved horna sine blir fe.

By their tongues people are caught, and by their horns, cattle.

Velstand kjem til heldiggrisen utan at han kavar for det men berre ventar. [Den heldige ventar seg til velstand. Den gamle meininga er: Den heldige ventar på velstand. (O'Rahilly, nr. 345).

Prosperity comes to the lucky man without effort on his part, while he merely waits for it.

Venleik og pengar vil fare. Lærdom og god skikk rotnar vel ikkje.*

Beauty and money – they will go; learning and good manners – they never decay.

Vennen blir testa når nauda er størst.

The friend is proved when the need is greatest.

Vent ikkje å bli lenge her i verda, men prøv å vere god mens du er her, for dauden er viss.

Don't expect to be long in this world, but try to be good while you are in it, for death is certain.

Verda er kommen til ro og grisen er i innhegninga.

The world is quiet and the pig in the craw (or sty). (This was probably the remark of some servant or gilly - The pig is usually the last animal that is secured for the night at a farmer's house. When this was done the farmer had time to breathe freely and enjoy the quiet of the night.)

Verken ros eller last deg sjølv.

Don't praise or dispraise yourself.

Vett er betre enn makt.

Intelligence is better than strength.

Vin heller ut sanninga [om den drukne som på toskete vis plaprar ut med sanninga.]

Wine pours out the truth.

Vinteren kjem over det late.

Winter comes on the lazy man.

Vis ikkje tennene før du kan bite.

'Do not show your teeth until you can bite.

Vis ikkje tenner der du ikkje kan bite. [Vis ikkje fiendskapen din til nokon om du ikkje kan få vedkommande til å kjenne han.]

Don't show your teeth where you cannot bite.

Vis kløkt, tolmod og sjølvkontroll, og ha ikkje som mål å gjere ugagn.*

(Have) sense, patience, and self-restraint, and do no mischief.

Visdom går over jordisk rikdom.

Wisdom exceeds riches.

Visdom går over styrke.

Wisdom exceeds strength.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire, opp Seksjon Sett Neste

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]