Norsk del, Gullvekta
Italienske ordspråk – Proverbi italiani
Seksjon › 22 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Italienske ordspråk

Italienske ordspråk gir korte uttrykk for utbreidd visdom i Italia eller på italiensk frå naboland. Ulike landsdelar har ganske ulike dialekter og ordtak på dialekter attåt dei på standardisert italiensk.

Det ligg tildekte meiningar i somme ordspråk. Fleire italienske ordspråk kunngjer eit og anna kamuflert, også kalla metaforisk. I slike ordtak kan heile ordtaket tyde noko heilt anna enn ein skulle tru ved ord-etter-ord-forståing. Der som "ein rev bak øyret" på norsk og dansk: det ikkje er nokon rev bak øyret i konkret tyding. Den som "har ein rev bak øyret" er lur som ein rev - det er saka.

Heile ordtak eller bitar av det kan bere fram noko anna enn orda skulle tilseie i konkret forstand. Å uttrykke seg metaforisk (figurativt, i overført tyding), er eit "diktarknep". Ein formar både dikt og ordtak ved slike middel. Det finst fleire måtar og nyansar i slik skaping innan ordkunst og påverknad. Eit nyttig skilje er mellom samanlikningar som nyttar "som", og jamføringar utan "som". "Du er som ei svane på sjøen" er ei samanlikning. "Du er ei svane på sjøen" er ei litt "tettare" jamføring, og her blir bildet "svane på sjøen" metaforisk, det vil seie brukt i overført tyding.

Det finst fleire av desse "kamuflerte samanlikningane" i ordtakfloraen her og der, og andre diktemiddel også, som enkle rim, både enderim og rim der ord byrjar med den same bokstaven (allitterasjonar).

Gløtt ifrå tolkingskunsten. Det er ein nyttig kunst å forme klangfulle ordtak, og ein annan kunst å tyde dei godt. Til hjelp har ein forklaringar som tradisjonar har overlevert, og dessutan tydingskunne og fagtermar til slikt strev. Omgrep og metodar som høver for å få grep om diktekunst, høver også til dels til ordspråk. [Meir]

Det bra: moroa kan opne for tankar og kulturelle syn. Rett mange ordtak er det moro med. Dessutan er det slik at ved å seie ordspråk og pønske ut kva dei tyder, lærer vi om språk, tradisjonar og skikkar i ein kultur. Og frå Italia kjem ordtak som viser til livet for folk på bondebygda og ved kysten før, akkurat som i Sverige . . . I Italia er det snakk om hestar, sauar, esel og gardsarbeid - og i somme tilfelle er det menneske som blir omtale via dyr og ting ved hjelp av samanlikningar eller ordbilde, metaforisk. Slike ordspråk er å finne, og andre som handlar om kvinner, kjærleik, mat, vennskap og andre sider ved tilværet.

I spann: enkel nynorsk og italiensk. Mange har vore i solrike Italia eller har tenkt seg dit. På sidene her er det tenkt å få med fleire ordspråk på nynorsk og italiensk i lag, i samsvar med "Den som ikkje prøver, lærer ikkje (Chopra 2009:67)."

Oppvarming

Høyr den andre sida [parten] også, og tru lite.

Det er lett å true ein okse frå vindauget.

Fjør for fjør blir gåsa ribba.

Innhald


Proverbi italiani, italienske ordspråk, litteratur  

Eit utval ordtak på italiensk og engelsk: [Dit]

Twig

Ambra, Francesco d'. Proverbi italiani: ordinati e illustrati. Firenze: Adriano Salani, 1886.

Arthaber, Augusto. Dizionario comparato di proverbi e modi proverbiali, italiani, latini, francesi, spagnoli, tedeschi, inglesi e greci antichi, con relativi indici sistematico-alfabetici; supplemento ai dizionari delle principali lingue moderne ed antiche. Milano: Ulrico Hoepli, 1900. ⍽▢⍽ 1483 italienske ordtak med parallellar til fleire andre språk, som fransk, engelsk og spansk. Ordtaka er nummererte, og står samstundes i temagrupper.

Bassignana, Enrico. Sapiensa antica oltre 3000 proverbi e modi di dire del Piemonte spiegano e raccontano come vivere meglio e essere più sereni. Scarmagno, Torino: Priuli e Verlucca, 2012.

Bohn, Henry G. A Polyglot of Foreign Proverbs, Comprising French, Italian, German, Dutch, Spanish, Portuguese, and Danish, with English Translations and a General Index. London: Henry G. Bohn, 1857, p. 65-132. ⍽▢⍽ Om lag 1300 italienske ordtak - med engelsk omsetting/tilnærming til kvart ordtak, er med her. Ei grei bok.

Bolognini, Nepomuceno. Proverbi e modi proverbiali tridentini. Tione di Trento: Editrice Rendena, 2003.

Bonifacio, Samarani. Proverbi lombardi: Raccolti ed illustrati. Milano: Tipografia Guglielmtne, 1858.

Cassani, Angelo C., comp. Saggio di proverbi triestini. Trieste, Tip. di C. Coen, 1860.

de Rachewiltz, S. W. Proverbi Tirolesi. Milano: Vanni Scheiwiller, 1972.

Dalmedico, da Angelo. Proverbi veneziani. Venezia: Giuseppe Antonelli, 1857.

D'Ambra, Francesco. Proverbi Italiani: Ordinati e Illustrati. Firenze: Adriano Salani, 1886.

Flonta, Teodor. A Dictionary of English and Italian Equivalent Proverbs. Bilingual edition. Hobart, Tasmania: De Proverbio, 2001. ⍽▢⍽ Grei bok på engelsk og italiensk. 2513 ordspråk.

Franceschi, Giulio, coll. Proverbi e modi proverbiali italiani. Milano: Ulrico Hoepli, 1908.

Giusti, Giuseppe, e Gino Capponi. Dizionario dei proverbi italiani: Raccolta di proverbi toscani. Firenze: Sucessori Le Monnier, 1886.

Guazzotti, Paola, e Maria Federica Oddera. Il grande dizionario dei proverbi italiani. Zanichelli, 2007. ⍽▢⍽ 11 000 ordspråk med forklaringar, alt på italiensk - 991 sider.

Knowles, Elizabeth, red. Little Oxford Dictionary of Proverbs. Oxford: Oxford University Press, 2009. ⍽▢⍽ Engelskspråkleg.

Mertvago, Peter. Dictionary of 1000 Italian Proverbs. New York: Hippocrene Books, 1997. ⍽▢⍽ Tusen italienske ordspråk med engelske omsettingar og/eller attgivingar og somtid liknande engelske ordspråk.

Minichelli, Vincenzo. 1000 Proverbi in 4 versioni: Francoprovenzale di Puglia, francese, piemontese, italiano. Rivola: Neos edizioni, 2005.

Möller, Ferdinand, mit Curt Ludwig und Hanna Dehio. Proverbi italiani. Italienische Sprichwörter. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2011. ⍽▢⍽ Ordtaka er på italiensk og tysk.

Nanni, Paolo, e Piero Luigi Pisani. Proverbi agrari toscani letterature popolare, vita contadina e scienza agraria tra sette e ottocento. Firenze: Accademia dei Georgofili, 2003.

Pirrone-Giancontieri, Francesco. Raccolta di proverbi e modi di dire tedeschi e italiani. Palermo: Carlo Clausen, 1889. ⍽▢⍽ Eit utval ordtak på italiensk og tysk - oppunder tusen eller der omkring.

Raffaelli, Umberto. Antica saggezza dei nostri nonni: I più bei proverbi del Trentino Alto Adige. Treviso: Editoriale Programma, 2015.

Tiraboschi, Antonio. Raccolta di proverbi bergamaschi. Bergamo: Tipografia Fratelli Bolis, 1875.

Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

Proverbi italiani, italienske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbi italiani, italienske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2015–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]