Norsk del, Gullvekta
Jødiske ordspråk ≍ Jewish Proverbs
Seksjon › 38 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

T

Ta ikkje parti for fleirtalet for å gjere gale.

Do not side with the majority to do wrong. [Exodus 23:2]

Ta imot gåver frå nokon som har arva, ikkje frå nokon med folk som plyndrar for seg. [kongar, guvernørar]

From one who has inherited, not from one for whom men plunder, [accept gifts]. [Cohen 29]

Ta mora i betraktning før du frir til dottera. (Bulgarsk)

Consider the mother, woo the daughter. (Bulgarian)

Tid og høve har alle [- men til kva? Det kan variere.].

Time and chance happen to everyone.

Til tider finn ein ulike utsyn his eit folk in ordtaka deira.

At times you'll find a people's outlook in its proverbs.

Tjuven som skal til å bryte seg inn ein stad, kallar på Gud for å få hjelp.

The thief on the point of breaking into (a house) calls on God (for help).

Degenererte skulle ein passe seg vel for.

Toskeskap er ei glede berre for den som forstår lite.

Folly is a joy only to a person lacking in understanding.

Tradisjon får vere eit springbrett til framtida, ikkje ein kvilestol.

Tradition must be a springboard to the future, not an easy chair for resting.

Trea blei skapt for å vere saman med folk.

Trees were created for mankind's companionship.

Tru er ikkje ein heil serie grunnsetningar, men ein livsstil.

Faith is not a whole series of axioms but a whole way of life.

Tunga har ingen bein, og likevel knuser ho. (Tyrkisk)

The tongue has no bone, yet it crushes. (Turkish)

Tunge pungar og lette hjerte toler mykje. (Nederlandsk)

Heavy purses and light hearts can sustain much. (Dutch)

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Jødiske ordspråk, Jewish proverbs, ordtak, opp Seksjon Sett Neste

Jødiske ordspråk, ordtak, Jewish proverbs BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]